HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-204 „DĖL MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. D1-79

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Miško sanitarinės apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI RUOŠIANT IR AUGINANT

MIŠKO DAUGINAMĄJĄ MEDŽIAGĄ“.

1.3. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

MIŠKO SANITARINĖ APSAUGA ATKURIANT IR ĮVEISIANT MIŠKĄ“.

1.4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Miško želdinius, žėlinius ir jaunuolynus būtina saugoti nuo graužikų ir žvėrių pažeidimų aptveriant tvoromis, naudojant individualias apsaugas, repelentus ir kt. Želdiniai ir žėliniai laikomi apsaugotais, kai perspektyvių tikslinių medžių rūšių medžių skaičius atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus. Jaunuolynai laikomi apsaugotais, kai pažeista iki 10 procentų visų medžių.“

1.5. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS MEDŽIŲ LIEMENŲ PAVOJINGŲ KENKĖJŲ SKAIČIUI MAŽINTI“.

1.6. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI VYKDANT SANITARINIUS KIRTIMUS“.

1.7. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Spygliuočiai, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, iki pirmųjų lėliukių susiformavimo turi būti iškirsti sanitariniais miško kirtimais ir išvežti ne arčiau kaip 2 km nuo medyno, kuriame tų spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kaip 20 procentų, pakraščio arba nužievinti (žievę būtina užkasti arba sudeginti) arba kenkėjai turi būti sunaikinti kitais būdais.“

1.8. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Numatytą kirsti plynaisiais sanitariniais miško kirtimais medyną pagal miško valdytojo, savininko ar naudotojo pateiktą pažeisto ploto brėžinį, sudarytą pagal Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus, apžiūri ir įvertina:

38.1. kai numatomas kirsti plotas iki 1 ha, valstybiniuose miškuose – valstybinių miškų valdytojas (laisvos valstybinės žemės fonde – valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija), privačiuose miškuose – gavus privataus miško savininko ar naudotojo prašymą – Valstybinė miškų tarnyba;

38.2. kai numatomas kirsti plotas 1 ha ir didesnis, gavus miško valdytojo, savininko ar naudotojo, laisvos valstybinės žemės fonde – valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos prašymą, – Valstybinė miškų tarnyba.“

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 381 punktą.

1.10. Papildau 382 punktu:

382. Valstybinė miškų tarnyba pažeistus medynus apžiūri ir įvertina per 20 darbo dienų nuo miško valdytojo, savininko ar naudotojo prašymo įvertinti pažeistą medyną gavimo arba, gavus prašymą išduoti leidimą kirsti mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu, – Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais terminais.“

1.11. Papildau 383 punktu:

383. Lapuočių medynuose medžių būklė vertinama vegetacijos metu, nuo sulapojimo iki lapų numetimo rudenį (išskyrus sausuolius, išverstus ir nulaužtus medžius).“

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 391 punktą.

1.13. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Per 3 darbo dienas po apžiūros turi būti surašyta pažyma, kurioje įvertinamas numatomo kirsti ploto ir jo ribų pagrįstumas, nurodoma medyno taksacinė charakteristika, veiksniai, sukėlę medynų džiūvimą, kirtimo laikas, rekomenduojamos priemonės gretimuose medynuose ir pateikiama išvada dėl plynojo sanitarinio miško kirtimo pagrįstumo. Prie pažymos pridedamas numatomų iškirsti plynaisiais sanitariniais miško kirtimais medynų medžių būklės įvertinimo žiniaraštis ir kirstinų medynų brėžiniai, kurie yra neatskiriama šios pažymos dalis.“

1.14. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI KIRTAVIETĖSE“.

1.15. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Vyresnio kaip 40 metų spygliuočių medyno kirtavietėje ne daugiau kaip 10 procentų žalių spygliuočių kelmų aukštis, matuojant nuo šaknies kaklelio, gali būti didesnis kaip 10 cm.“

1.16. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Visose kirtavietėse nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. negali būti palikta žalių spygliuočių kirtimo atliekų su žieve, kurių skersmuo storiausioje dalyje didesnis kaip 8 cm ir ilgesnių kaip 1 m, išskyrus skirtas medienos kuro ruošai ar kitoms reikmėms, jei jos sukrautos į aukštesnes kaip 1,5 m krūvas, taip pat pavienes šakas (iki 0,1 m3/ha).“

1.17. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI LAIKANT MEDIENĄ“.

1.18. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki spalio 1 d. per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip 2 km nuo medynų, kuriuose vyresnių nei 40 metų spygliuočių medžių rūšių yra 20 procentų ir daugiau, pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių, išskyrus medieną, pagamintą sanitariniais miško kirtimais iš spygliuočių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai. Ši mediena laikoma neapsaugota, kai po medienos žieve randama medžių liemenų pavojingų kenkėjų lėliukių, naujos kartos suaugėlių).“

1.19. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip 2 km nuo medynų, kuriuose vyresnių nei 40 metų spygliuočių medžių rūšių yra 20 procentų ir daugiau, pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių, išskyrus medieną, pagamintą sanitariniais miško kirtimais iš spygliuočių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai. Ši mediena laikoma neapsaugota, kai po medienos žieve randama medžių liemenų pavojingų kenkėjų lėliukių, naujos kartos suaugėlių).“

1.20. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Į sandėlius ir lentpjūves, medienos perdirbimo ir kitas įmones, esančias arčiau kaip 2 km nuo medynų, kurių sudėtyje vyresnių nei 40 metų spygliuočių medžių rūšių yra 20 procentų ir daugiau, pakraščio, nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. draudžiama priimti ir laikyti medžių liemenų pavojingų kenkėjų užpultą nenužievintą spygliuočių medieną (mediena laikoma užpulta kenkėjų, kai po žieve yra gyvų kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių).“

1.21. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS MASINIO MIŠKO KENKĖJŲ AR LIGŲ IŠPLITIMO ŽIDINIUOSE“.

1.22. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.23. Pakeičiu 53 punkto nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip:

53. Pastebėjus miško kenkėjų pažeidimą, kai medynuose, želdiniuose, žėliniuose pažeidimai apima didesnį kaip 1 ha plotą ir yra masinio dauginimosi požymių (gausu skraidančių ar tupinčių vabzdžių, iš dalies ar visai nugraužti spygliai ar lapai, iš lajų krenta vabzdžių lervų ekskrementai, keičiasi spyglių ar lapų natūrali spalva, daug kur ant kamienų ar šakų yra vabzdžių veiklos požymių) ar dėl neaiškių priežasčių didesniame kaip 1 ha plote ištisai džiūsta medžiai ir kt.:“.

1.24. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.19 papunktį, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.19 papunktis įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Simonas Gentvilas


 

Miško sanitarinės apsaugos

taisyklių

3 priedas

 

NUMATOMŲ IŠKIRSTI PLYNAISiais SANITARINIAIS MIŠKO KIRTIMAIS MEDYNŲ MEDŽIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMO ŽINIARAŠTIS

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos ____________ regioninis padalinys

_____________________________________ girininkija

_____________________________________ sklypo kadastro Nr.

 

Kv. Nr.

Skl. Nr.

Ba-relio Nr.

Barelio plotas, ha

Me-džių rūšis

Medžių pasiskirstymas pagal būklę (vnt. ir proc. bendro kiekio barelyje)

Pažeidimo priežastis

sveiki

mažai pažeisti

vid. pa-žeisti

labai pa-žeisti

nauji sau-suo-liai

seni sau-suo-liai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

part_ff420e5b95164080b48e1b8504e7ce20_end