LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1K-152 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1K-303

Vilnius

 

1. P a k e i č i u:

1.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatai nekeičiami):

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS STEIGIMO, VALDYMO IR NAUDOJIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu, 33 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatus;

2. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio naudojimo taisykles.“

1.2. Pakeičiu šio įsakymo 1.1 papunktyje nauja redakcija išdėstytu įsakymu patvirtintas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio naudojimo taisykles:

1.2.1. Papildau 1.11 papunkčiu:

1.11. FABIS taikomas didžiosios knygos sąskaitų planas (toliau – sąskaitų planas);“.

1.2.2. Papildau II1 skyriumi:

II1 SKYRIUS

SĄSKAITŲ PLANAS

 

31. Sąskaitų planas pateiktas Taisyklių 3 priede. Jo keitimas inicijuojamas ir jis keičiamas Taisyklių 45 ir 46 punktuose nustatyta tvarka.“

1.2.3. Papildau 3 priedu (pridedama).

1.3. Pakeičiu šio įsakymo 1.1 papunktyje nauja redakcija išdėstytą įsakymą:

1.3.1. Papildau 3 punktu:

3. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos naudotojų skaičiaus nustatymo, identifikavimo kortelių formų pildymo ir kortelių pateikimo taisykles.“

1.3.2. Pakeičiu šio įsakymo 1.1 papunktyje nauja redakcija išdėstytu įsakymu patvirtintas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio naudojimo taisykles:

1.3.2.1. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. VSS reikalingas FABIS naudotojų skaičius, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintose Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos naudotojų skaičiaus nustatymo, identifikavimo kortelių formų pildymo ir kortelių pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka;“.

1.3.2.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. VSS, iš Finansų ministerijos gavęs Taisyklių 6 punkte nurodytą informaciją, pateikia jai elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt:

7.1. VBAMS naudotojų identifikavimo korteles, užpildytas šiuo įsakymu patvirtintose Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos naudotojų skaičiaus nustatymo, identifikavimo kortelių formų pildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka;

7.2. su lydraščiu VSS parengtą ir VSS vadovo pasirašytą Taisyklių 2 priede nustatytos formos veiksmų planą.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

2.1.1. iki 2024 m. sausio 1 d. sudaro Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos naudotojų administratorių sąrašą;

2.1.2. iki 2024 m. balandžio 1 d.:

2.1.2.1. pateikia viešojo sektoriaus subjektams, naudojantiems Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą, įskaitant Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrąjį posistemį (toliau – VBAMS), rašytinę informaciją dėl VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių pakeitimo ir įgaliojimų (teisių) VBAMS naudotojams suteikimo (įskaitant VBAMS naudotojų identifikavimo kortelės pateikimą) tvarkos;

2.1.2.2. užtikrina VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių pakeitimo ir įgaliojimų (teisių) VBAMS naudotojams suteikimo procedūrą;

2.2. viešojo sektoriaus subjektai pagal iš Finansų ministerijos gautą rašytinę informaciją dėl VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių pakeitimo ir įgaliojimų (teisių) VBAMS naudotojams suteikimo, joje nurodyta tvarka:

2.2.1. paskiria VBAMS naudotojų administratorių ir apie tai informuoja Finansų ministeriją;

2.2.2. pateikia Finansų ministerijai VBAMS naudotojų identifikavimo korteles;

2.3. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.2 ir 1.3 papunkčius, įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.;

2.4. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.;

2.5. šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-152

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1K-303

redakcija)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS VIEŠOJO SEKTORIAUS FINANSINĖS APSKAITOS BENDROJO POSISTEMIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama:

1.1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrąjį posistemį (toliau – FABIS) pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas turintiems arba galintiems naudoti viešojo sektoriaus subjektams (toliau – VSS) privalomi taikyti FABIS standartiniai finansinės apskaitos (toliau – apskaita) ir susiję procesai (toliau – apskaitos procesai);

1.2. FABIS diegimo ir naudojimo VSS sąlygos;

1.3. konsultacijų dėl FABIS naudojimo teikimo sąlygos;

1.4. FABIS įgaliojimų (teisių) suteikimas;

1.5. FABIS modernizavimo ar modifikavimo inicijavimo ir įgyvendinimo sąlygos;

1.6. tarpinstitucinės komisijos FABIS modifikavimo poreikiams vertinti (toliau – Komisija) sudarymas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

APSKAITOS PROCESAI

 

3. Apskaitos procesai aprašyti Taisyklių 1 priede.

4. Apskaitos procesų keitimai inicijuojami ir apskaitos procesai keičiami Taisyklių 45 ir 46 punktuose nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

FABIS DIEGIMAS IR NAUDOJIMAS

 

5. VSS ir (arba) VSS savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kai steigiamas naujas VSS, ne vėliau kaip likus 40 darbo dienų iki VSS veiklos pradžios Lietuvos Respublikos finansų ministerijai elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt pateikia VSS vadovo rašytinį prašymą dėl FABIS diegimo ir VBAMS įmonės kodo suteikimo, kuriame nurodoma:

5.1. FABIS naudojimo pradžios data;

5.2. sąlygos ir aplinkybės, lemiančios VSS pareigą naudoti FABIS;

5.3. VSS reikalingas FABIS naudotojų skaičius;

5.4. darbuotojo, kuriam Finansų ministerija praneš apie prieigos prie FABIS parengimą, elektroninio pašto adresas.

6. Finansų ministerija, įvertinusi Taisyklių 5 punkte nurodytą informaciją ir atlikusi FABIS diegti reikalingus veiksmus, VSS nurodo:

6.1. VSS sukurtą VBAMS įmonės kodą, biudžetinės įstaigos, ministerijos, departamento kodus;

6.2. VSS VBAMS naudotojų kodo struktūrą;

6.3. VSS priklausantį maksimalų FABIS naudotojų skaičių.

7. VSS iš Finansų ministerijos gavęs Taisyklių 6 punkte nurodytą informaciją pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt:

7.1. užpildytas VBAMS naudotojų identifikavimo korteles;

7.2. VSS parengtą ir VSS vadovo pasirašytą Taisyklių 2 priede pateiktos formos veiksmų planą kartu su lydraščiu.

8. VSS vadovo rašytinį prašymą dėl FABIS diegimo ir VBAMS įmonės kodo suteikimo nagrinėja Finansų ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už apskaitos informacinių sistemų strategijos formavimą ir jos įgyvendinimo koordinavimą (toliau – Finansų ministerijos atsakingas padalinys).

9. Finansų ministerijos atsakingas padalinys VSS pateiktus Taisyklių 5 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir prireikus kreipiasi į VSS dėl papildomos informacijos ar dokumentų, kuriuos VSS turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Finansų ministerijos kreipimosi dienos (prireikus papildomos informacijos, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas laikotarpiui, per kurį pateikiama papildoma informacija), pateikimo, taip pat VSS raštu informuoja apie galimybę naudoti FABIS.

10. Gavus Finansų ministerijos atsakingo padalinio informaciją apie galimybę naudoti FABIS, VSS ir Finansų ministerija pradeda įgyvendinti VSS pagal Taisyklių 2 priede pateiktą formą sudarytą veiksmų planą iki galutinio jame nustatytų veiksmų įgyvendinimo.

11. Apie VSS veiklos pabaigą VSS informuoja Finansų ministeriją ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki veiklos pabaigos. VSS pasibaigus, VSS FABIS esantys apskaitos duomenys perduodami saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Prieiga prie VSS apskaitos archyvinės informacijos, kai šis VSS pertvarkytas ir (arba) reorganizuotas, ir (arba) likviduotas, suteikiama kito VSS, kuriam po pertvarkymo ir (arba) reorganizacijos pereina šio VSS teisės ir pareigos, naudotojui, pateikus VBAMS naudotojų identifikavimo kortelę.

12. VSS naudoja FABIS neribotą laiką. FABIS palaikymo klausimus, įskaitant su FABIS palaikymu susijusius finansavimo klausimus, sprendžia Finansų ministerija.

 

IV SKYRIUS

KONSULTACIJŲ DĖL FABIS NAUDOJIMO TEIKIMAS

 

13. VSS dėl FABIS naudojimo konsultuojami teikiant:

13.1. einamąsias konsultacijas – atsakymus į VSS paklausimus, gautus dėl FABIS naudojimo elektroninio pašto adresu vbamis@finmin.lt;

13.2. tikslines konsultacijas – atsakymus į paklausimus, gautus Finansų ministerijos organizuojamų seminarų ar panašių renginių metu. Tikslinės konsultacijos taip pat gali būti teikiamos esant motyvuotam raštu išdėstytam VSS ar jų grupės poreikiui arba Taisyklių 22 punkte nurodytais atvejais. 

14. Einamąsias konsultacijas teikia už konsultacijų dėl FABIS naudojimo teikimą VSS darbuotojams atsakingas Finansų ministerijos administracijos padalinys (toliau – už konsultacijų teikimą atsakingas padalinys). Informacija, kurią reikia pateikti teikiant paklausimą, nurodyta adresu finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/%20valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams/turite-klausimu/jei-norite-pateikti-problemos-aprasyma-ar-pasiulyma.

15. Jeigu paklausimas gautas elektroninio pašto adresu vbamis@finmin.lt, tačiau nesusijęs su FABIS naudojimu VSS, paklausimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną persiunčiamas elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt, kad būtų užregistruotas ir paskirtas nagrinėti bei atsakyta bendra dokumentų nagrinėjimo tvarka, nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, laikantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nuostatų.

16. Kai teikiant einamąją ir (ar) tikslinę konsultacijas prireikia kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių nuomonės, už konsultacijų teikimą atsakingas padalinys kreipiasi į juos nuomonės naudodamasis Finansų ministerijos kompiuterinės administracinės informacinės sistemos vidinių raštų moduliu. Tokiais atvejais už konsultacijų teikimą atsakingas padalinys apibendrina iš Finansų ministerijos administracijos padalinių gautas nuomones ir pateikia atsakymą paklausėjui.

17. Paklausimas, kuris gautas elektroninio pašto adresu vbamis@finmin.lt ir kuris susijęs su FABIS naudojimu VSS, registruojamas už konsultacijų teikimą atsakingo padalinio tvarkomame Finansų ministerijos serverio S disko byloje „VSS paklausimų dėl FABIS naudojimo žurnalas“ esančiame VSS paklausimų dėl FABIS naudojimo žurnale, kuriame turi būti ši informacija:

17.1. paklausimo eilės numeris ir būsena „gautas“;

17.2. paklausimą pateikusio VSS pavadinimas arba VSS FABIS naudotojo vardas ir pavardė;

17.3. paklausimą pateikusio VSS arba VSS FABIS naudotojo kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, darbinis el. pašto adresas);

17.4. paklausimo pateikimo data ir laikas (valanda ir minutės);

17.5. paklausimo esmė, klasifikuojant klausimus pagal įgaliojimų (suteiktų teisių) taikymo sritį;

17.6. paklausimo perdavimo nagrinėti būsena „perduotas“;

17.7. paklausimą nagrinėjančio už konsultacijų teikimą atsakingo padalinio darbuotojo, konsultuojančio VSS teikiamu klausimu (toliau – konsultuojantis darbuotojas), vardas ir pavardė arba elektroninio pašto adresas finmin@finmin.lt;

17.8. jeigu paklausime yra klausimų, kuriems atsakyti reikia gauti kitų Finansų ministerijos administracijos padalinių nuomonę, nurodomas konkretus Finansų ministerijos administracijos padalinys, kurio nuomonės reikia, arba nurodoma būsena „nereikalinga“;

17.9. atsakymo į paklausimą esmė (santrauka);

17.10. atsakymo į paklausimą pateikimo data ir laikas (valanda ir minutės);

17.11. gauto paklausimo būsena „atsakyta“ arba „neaktualus“, jeigu yra Taisyklių 18 punkte nustatytų aplinkybių.

18. Paklausimuose turi būti pateikta klausimo esmė, klausimo pateikimo data ir laikas (valanda ir minutės), paklausimo pateikimo aplinkybės ir kita išsami informacija (pagal galimybes pateikiami su klausimu susiję pavyzdžiai ar faktinės aplinkybės, pagrindžiamos FABIS naudotojo darbo kompiuterio ekrano vaizdu PDF formatu ar pan.). Gavęs paklausimą ir nustatęs jo trūkumų konsultuojantis darbuotojas kreipiasi į VSS dėl paklausime pateiktos informacijos patikslinimo, nurodydamas prašomos informacijos pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 darbo dienos. Jeigu VSS paklausimo informacijos nepatikslina per nurodytą terminą, gauto VSS paklausimo būsena nurodoma „neaktualus“ ir apie tai informuojamas VSS. VSS paklausimo būsena „neaktualus“ taip pat nurodoma, jeigu gaunamas VSS pranešimas, kad jo pateiktas paklausimas tapo neaktualus.

19. Einamoji konsultacija, kai reikia gauti Finansų ministerijos atsakingo padalinio nuomonę, suteikiama (atsakymas pateikiamas) laikantis atsakymų dėl FABIS naudojimo derinimo procedūros.

20. Einamoji konsultacija teikiama:

20.1. nedelsiant, ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną nuo paklausimo gavimo dienos:

20.1.1. jeigu paklausimas susijęs su apribojimu FABIS naudotojui naudoti FABIS funkcines galimybes VSS ūkinėms operacijoms apskaitoje registruoti aktualiu laikotarpiu ir FABIS naudotojui nėra žinomas joks kitas FABIS galimas alternatyvus reikalingos registruoti ūkinės operacijos registravimo būdas ir paklausimui spręsti nereikalingas FABIS modifikavimas;

20.1.2. jeigu paklausimas susijęs su apribojimu FABIS naudotojui prisijungti prie FABIS (slaptažodžio keitimas ir pan.);

20.2. ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, jeigu paklausimui spręsti reikia FABIS nustatymų pakeitimų, dėl kurių nereikia modifikuoti FABIS.

21. Kai paklausimui spręsti reikalingas FABIS modifikavimas, FABIS naudotojas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po FABIS modifikavimo dienos. Apie numatomą FABIS modifikavimo terminą, nurodant datą, kuri, esant pasikeitimams, gali būti tikslinama, FABIS naudotojas informuojamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos.

22. Tikslinės konsultacijos apima atsakymus į paklausimus, susijusius su per laikotarpį nuo paskutinės tikslinės konsultacijos teikimo dienos:

22.1. atlikto FABIS modernizavimo ar modifikavimo rezultatų pristatymu;

22.2. apibendrintų atsakymų į VSS pateiktus FABIS naudojimo klausimus, kurie aktualūs ne mažiau kaip 5 procentams visų FABIS naudojančių VSS, pristatymu.

23. Tikslines konsultacijas teikia už konsultacijų teikimą atsakingas padalinys, kuris ne rečiau kaip kartą per 18 mėnesių apibendrina Taisyklių 22 punkte nurodytą informaciją ir, parengęs tikslinių konsultacijų teikimo programą ir grafiką, juos kartu su kitomis VSS FABIS naudotojams aktualiomis dalyvavimo tikslinės konsultacijos teikimo renginyje sąlygomis paskelbia Finansų ministerijos interneto svetainėje apskaitos ir atskaitomybės veiklos sričiai skirtoje dalyje.

 

V SKYRIUS

FABIS ĮGALIOJIMŲ (TEISIŲ) SUTEIKIMAS

 

24. FABIS naudotojams įgaliojimus (teises) suteikia VBAMS naudotojų administratoriai.

25. VBAMS naudotojų administratorių sąrašą sudaro ir jį peržiūri Finansų ministerija.

26. VBAMS naudotojų administratoriai:

26.1. Finansų ministerijos Informacinių technologijų departamento paskirti darbuotojai;

26.2. VSS paskirti darbuotojai (vietiniai VBAMS administratoriai).

27. Taisyklių 26.1 papunktyje nurodyti VBAMS naudotojų administratoriai:

27.1. įveda visų VSS, įskaitant tų, kurie turi vietinius VBAMS naudotojų administratorius, naujus FABIS naudotojus;

27.2. panaikina VSS, įskaitant tų, kurie turi vietinius VBAMS naudotojų administratorius, FABIS naudotojus.

28. Taisyklių 26.2 papunktyje nurodyti VBAMS naudotojų administratoriai keičia jiems priskirtų VSS VBAMS naudotojų įgaliojimus (suteiktas teises) pagal pateiktas VBAMS naudotojų identifikavimo korteles.

 

VI SKYRIUS

FABIS MODERNIZAVIMO AR MODIFIKAVIMO INICIJAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

29. FABIS modernizavimas inicijuojamas, jei yra nors viena iš šių aplinkybių:

29.1. įgyvendinant FABIS pokyčių strategijos įgyvendinimo priemonių planą, rengiamą pagal finansų ministro nustatomą Finansų ministerijos informacinių sistemų pokyčių valdymo tvarką;

29.2. pasikeitus apskaitos procesams.

30. FABIS modifikuojama:

30.1. pasikeitus apskaitos teisiniam reguliavimui, kai dėl to reikalingas FABIS veikimo pokytis;

30.2. esant VSS poreikiui;

30.3. įgyvendinant FABIS pokyčių strategijoje nustatytiems FABIS pokyčio tikslams pasiekti numatytų uždavinių vykdymo priemones.

31. Rengiant FABIS pokyčių strategiją atliekama VSS pokyčių poreikių analizė, nustatoma FABIS pokyčio apimtis, įgyvendinimo laikotarpis, pokyčio sąsaja ir poveikis taikomiems Taisyklių 1 priede aprašytiems apskaitos procesams.

32. FABIS pokyčių strategiją rengia Finansų ministerijos atsakingas padalinys. FABIS pokyčių strategiją tvirtina Finansų ministerijos kancleris. 

33. FABIS pokyčių strategija rengiama 3 metams ir apima FABIS modifikavimo planą: FABIS modifikavimo tikslą, esmę, įgyvendinimo terminus, laukiamą rezultatą, VSS, kuriems aktualus FABIS modifikavimas, skaičių, ir FABIS modernizavimo planą: FABIS modernizavimo tikslą, esmę, įgyvendinimo terminus, būdą, laukiamą rezultatą, kaštų ir naudos analizę, galimus finansavimo šaltinius.

34. FABIS pokytis turi būti pagrįstas šiais tikslais:

34.1. minimalus rankinis darbas – VSS apskaitai reikalingi duomenys gaunami naudojantis duomenų mainų tarp FABIS ir susijusių informacinių sistemų funkcinėmis galimybėmis;

34.2. minimalus apskaitos procesų skaičius – VSS apskaitai būtų taikomi vienodi apskaitos procesai ir atsisakoma perteklinių veiksmų.

35. FABIS pokyčių strategijos informacija remiamasi planuojant valstybės biudžeto asignavimų arba Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų poreikį konkrečioms FABIS pokyčių strategijoje nustatytų uždavinių vykdymo priemonėms įgyvendinti.

36. FABIS pokyčiai, FABIS palaikymas, FABIS naudotojų licencijų įsigijimas ir palaikymas užtikrinamas iš Finansų ministerijai šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

37. FABIS pokyčius, taip pat FABIS naudotojų licencijų įsigijimą inicijuoja ir koordinuoja Finansų ministerijos atsakingas padalinys.

38. FABIS pokyčio poreikį vertina finansų ministro sudaryta Komisija. Komisija nusistato darbo tvarką. Komisiją techniškai aptarnauja Finansų ministerijos atsakingas padalinys.

39. Komisijos funkcijos:

39.1. svarstyti VSS nurodytus ar dėl teisės aktų, reglamentuojančių apskaitos tvarkymą, pasikeitimo atsiradusius FABIS pokyčio poreikius ir teikti Finansų ministerijai siūlymus dėl FABIS tobulinimo tikslingumo, terminų ir užtikrinimo būdo;

39.2. vertinti Finansų ministerijos rengiamą FABIS pokyčių strategiją ir teikti Finansų ministerijos atsakingam padaliniui siūlymus dėl jos įgyvendinimo ir tobulinimo;

39.3. vertinti VSS siūlymų atitiktį FABIS pokyčių strategijai;

39.4. atlikti kitas finansų ministro pavestas funkcijas, susijusias su FABIS modifikavimu ar modernizavimu.

40. Komisijai priėmus sprendimą modifikuoti ar modernizuoti FABIS, Finansų ministerijos atsakingas padalinys užtikrina FABIS pokyčių strategijos papildymą Komisijos siūlymą įgyvendinančiomis priemonėmis.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Taisyklėse nurodyti asmens duomenys tvarkomi vienodo FABIS funkcinių galimybių naudojimo užtikrinimo, taip prisidedant prie VSS finansinių ataskaitų kokybės gerinimo, FABIS naudojimo paklausimų registravimo ir konsultacijų dėl FABIS naudojimo teikimo, taip pat kreipimosi į paklausėją dėl jo pateiktų FABIS naudojimo paklausimų patikslinimo ar papildomos informacijos, reikalingos konsultacijai suteikti, gavimo, vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslais laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytų reikalavimų.

42. Dokumentai ir duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. Taisyklių 17 punkte nurodyti asmens duomenys saugomi 10 metų.

43. Paklausėją identifikuojantys ir jo kontaktiniai duomenys neviešinami ir neperduodami kitiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus duomenų privalomo perdavimo atvejus.

44. Iš paklausėjų nereikalaujama pateikti tų duomenų, kurie nėra būtini susisiekti ir konsultacijai FABIS naudojimo klausimu parengti.

45. Taisyklių pakeitimus inicijuoja:

45.1. VSS;

45.2. Komisija;

45.3. Finansų ministerijos atsakingas padalinys.

46. Keičiamos Taisyklės derinamos su jų pakeitimus inicijavusiu VSS. Kai Taisyklių pakeitimas turi poveikį VSS grupei ar visiems VSS, Taisyklių pakeitimai derinami atitinkamai su VSS grupe arba visais VSS.

 

____________

part_9e6c2a81fdba4cda90643a665ed1224f_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1K-152

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1K-303

redakcija)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMOS NAUDOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO, IDENTIFIKAVIMO KORTELIŲ FORMŲ PILDYMO IR KORTELIŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos naudotojų skaičiaus nustatymo, identifikavimo kortelių formų pildymo ir kortelių pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama:

1.1. Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) naudotojų skaičiaus nustatymo sąlygos;

1.2. VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių formų pildymo tvarka;

1.3. VBAMS naudotojų identifikavimo kortelių pateikimo ir įgaliojimų (suteiktų teisių) VBAMS naudotojams suteikimo tvarka;

1.4. VBAMS naudotojų įgaliojimai (suteiktos teisės);

1.5. VBAMS naudotojų administratoriaus registracijos kortelės formos pildymo ir pateikimo tvarka.

2. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelė reikalinga darbui su šiais VBAMS posistemiais:

2.1. Valstybės iždo mokėjimų ir apskaitos posistemiu;

2.2. Valstybės biudžeto posistemiu;

2.3. Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendruoju posistemiu (toliau – FABIS).

3. Kai asignavimų valdytojų, kitų biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą (toliau – apskaita) organizuoja centralizuotos apskaitos įstaiga (toliau – CAĮ) – biudžetinė įstaiga, kuriai pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą pavesta centralizuotai tvarkyti asignavimų valdytojų, kitų biudžetinių įstaigų apskaitą, Taisyklių nuostatos jai taikomos kaip:

3.1. kitai biudžetinei įstaigai;

3.2. Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nurodytai įstaigai, įgaliotai rengti ir teikti Tvarkos apraše nurodytus dokumentus ir atlikti Tvarkos apraše nustatytas procedūras kitų įstaigų vardu.

4. Viešojo sektoriaus subjektams (toliau – VSS) reikalingas VBAMS naudotojų skaičius apskaičiuojamas taikant Taisyklių 8 punkte nustatytus kriterijus.

5. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, nustačiusi, kad VBAMS naudotojas prie VBAMS nebuvo prisijungęs daugiau nei 3 mėnesius, siunčia šią informaciją VSS, kurio VBAMS naudotojas neaktyvus, ir prašo pateikti paaiškinimus dėl VBAMS naudotojo nesijungimo prie VBAMS arba Taisyklių 14 punkte nurodytą informaciją dėl VBAMS naudotojo išregistravimo iš VBAMS.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VBAMS NAUDOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SĄLYGOS

 

7. VSS VBAMS naudotojų skaičius nustatomas pagal VSS įgaliojimų (suteiktų teisių) taikymo sritis. Išskiriamos šios VSS VBAMS naudotojų skaičiui nustatyti aktualios įgaliojimų (suteiktų teisių) taikymo sritys:

7.1. mokėjimo paraiškų pasirašymas;

7.2. mokėjimo paraiškų tvarkymas;

7.3. valstybės biudžeto sąmatos tvarkymas;

7.4. VBAMS srities peržiūra;

7.5. gautinų ir mokėtinų sumų registravimas;

7.6. turto ir atsargų registravimas;

7.7. mokėjimų registravimas;

7.8. vietinių klasifikatorių valdymas ir nebiudžetinių lėšų sąmatos tvarkymas;

7.9. duomenų perdavimo CAĮ tvarkymas;

7.10. pirkimo sutarčių tvarkymas;

7.11. FABIS srities peržiūra.

8. VSS VBAMS naudotojų skaičiaus poreikiui nustatyti taikomi kriterijai:

8.1. minimalus VBAMS naudotojų skaičius pagal įgaliojimo (suteiktos teisės) taikymo sritį;

8.2. vidutinis VSS mokėjimo paraiškų per vieną pastarųjų 12 mėnesių laikotarpio mėnesį skaičius;

8.3. vidutinis bankuose visų VSS turimų sąskaitų išrašų eilučių, išskyrus darbo užmokesčio eilutes, per vieną pastarųjų 12 mėnesių laikotarpio mėnesį skaičius;

8.4. vidutinis VSS tvarkomų galiojančių pirkimo (pardavimo) sutarčių per vieną pastarųjų 12 mėnesių laikotarpio mėnesį skaičius;

8.5. vidutinis pardavimo sąskaitų faktūrų per vieną pastarųjų 12 mėnesių laikotarpio mėnesį skaičius;

8.6. vidutinis pirkimo sąskaitų faktūrų per vieną pastarųjų 12 mėnesių laikotarpio mėnesį skaičius;

8.7. vidutinis VSS tvarkomų kasos įplaukų ar išmokų įrašų per vieną pastarųjų 12  mėnesių laikotarpio mėnesį skaičius;

8.8. VSS:

8.8.1. administracijos padalinių, atliekančių turto valdymo operacijas ir veikiančių skirtingose Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų gyvenamosiose vietovėse, skaičius arba

8.8.2. turto kortelių skaičius (kriterijaus reikšmės sąlygos lyginamasis svoris – 20 procentų), atsakingų asmenų (VSS vadovo paskirto asmens, kuriam pavesta priimti, saugoti ir išmokėti grynuosius pinigus arba priimti, saugoti, naudoti, perdirbti, gaminti, išduoti (perduoti, parduoti, grąžinti) turtą (turto naudotojas nėra laikomas atsakingu asmeniu)) skaičius (kriterijaus reikšmės sąlygos lyginamasis svoris – 40 procentų) ir turto vietos kodų skaičius (kriterijaus reikšmės sąlygos lyginamasis svoris – 40 procentų).

9. Taisyklių 8.8.2 papunktis taikomas, jeigu nėra Taisyklių 8.8.1 papunktyje nustatytą kriterijų atitinkančių sąlygų arba Taisyklių 8.8.2 papunktyje nustatyto kriterijaus reikšmė yra didesnė negu Taisyklių 8.8.1 papunktyje nustatyto kriterijaus reikšmė.

10. Taisyklių 1 priede nustatyta VBAMS naudotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklė pagal įgaliojimų (suteiktų teisių) taikymo sritis. Kai VSS reikalingas didesnis VBAMS naudotojų skaičius, negu apskaičiuota pagal Taisyklių 1 priede nustatytą taisyklę, VSS nurodo papildomų VBAMS naudotojų poreikio motyvus.

 

III SKYRIUS 

VBAMS NAUDOTOJŲ IDENTIFIKAVIMO KORTELIŲ FORMŲ PILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

11. Kiekvienam VBAMS naudotojui pildoma atskira VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės forma ir nurodomi įgaliojimai (suteiktos teisės). Vienam VBAMS naudotojui suteikiamas vienas VBAMS naudotojo kodas, neatsižvelgiant į tai, kelių VSS apskaita tvarkoma.

12. Darbui su VBAMS užpildoma:

12.1. Taisyklių 2 priede pateikta VBAMS-1 naudotojo identifikavimo kortelės forma, kai VSS apskaitos tvarkymą organizuoja pats. VBAMS-1 naudotojo identifikavimo kortelės formą pildo VSS;

12.2. Taisyklių 3 priede pateikta VBAMS-2 naudotojo identifikavimo kortelės forma, kai VSS apskaitos tvarkymą organizuoja CAĮ (Taisyklių 3.2 papunktyje nurodytu atveju). VBAMS-2 naudotojo identifikavimo kortelės formą pildo CAĮ. VBAMS-2 naudotojo identifikavimo kortelės forma pildoma ir tuo atveju, jeigu VBAMS naudotojas tvarko kelių VSS apskaitą;

12.3. Taisyklių 4 priede pateikta VBAMS-3 naudotojo identifikavimo kortelės forma, kai VSS apskaitos tvarkymą organizuoja CAĮ. VBAMS-3 naudotojo identifikavimo kortelės formą pildo VSS, kurio apskaitą tvarko CAĮ;

12.4. Taisyklių 5 priede pateikta VBAMS-4 naudotojo identifikavimo kortelės forma, kai VSS naudoja tik FABIS.

13. Pasikeitus VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje nurodytiems naudotojo duomenims, įskaitant įgaliojimų (suteiktų teisių) panaikinimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną rengiama nauja VBAMS naudotojo identifikavimo kortelė. 

14. Jeigu VBAMS naudotojo įgaliojimai (suteiktos teisės) panaikinami, VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje pažymima „Panaikinti naudotojo registravimą“.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VBAMS-1 NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS FORMOS PILDYMAS

 

15. VBAMS-1 naudotojo identifikavimo kortelės formoje nurodoma:

15.1. bendroji informacija:

15.1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir buveinės adresas;

15.1.2. įstaigos kodas – biudžetinės įstaigos, VBAMS naudotojo įmonės kodas pagal VBAMS biudžetinių įstaigų klasifikatorių;

15.1.3. ministerijos kodas pagal VBAMS ministerijų klasifikatorių;

15.1.4. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės formos pildymo data – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodyta kortelės registravimo įstaigoje data, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

15.1.5. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės numeris – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodytas kortelės registracijos įstaigoje numeris, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

15.2. informacija apie VBAMS naudotoją:

15.2.1. VBAMS naudotojo vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas;

15.2.2. VBAMS naudotojo kodas (kodas, kuriuo naudotojas prisijungia prie VBAMS). VBAMS naudotojo kodo struktūrą VSS pateikia Finansų ministerija;

15.2.3. VBAMS naudotojo pareigos, darbo telefonas, darbo el. pašto adresas;

15.2.4. VBAMS naudotojo įgaliojimai (suteiktos teisės) (pažymima „X“). Įgaliojimų (suteiktų teisių) sąrašas pateiktas Taisyklių 6 priede;

15.3. kita informacija:

15.3.1. pastabose nurodoma informacija apie konkrečios VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės, nurodant jos numerį, keitimo priežastis;

15.3.2. VBAMS naudotojo vadovo ar vadovo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pavardė.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VBAMS-2 NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS FORMOS PILDYMAS

 

16. VBAMS-2 naudotojo identifikavimo kortelės formoje nurodoma:

16.1. bendroji informacija:

16.1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir buveinės adresas;

16.1.2. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės formos pildymo data – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodyta kortelės registravimo įstaigoje data, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

16.1.3. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės numeris – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodytas kortelės registracijos įstaigoje numeris, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

16.2. informacija apie VBAMS naudotoją:

16.2.1. VBAMS naudotojo vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas;

16.2.2. VBAMS naudotojo pareigos;

16.2.3. VBAMS naudotojo darbo telefonas, darbo el. pašto adresas;

16.2.4. VBAMS naudotojo kodas (kodas, kuriuo naudotojas prisijungia prie VBAMS). VBAMS naudotojo kodo struktūrą VSS pateikia Finansų ministerija;

16.2.5. įgaliojimai (suteiktos teisės) (pažymima „X“) ir įstaigos, prie kurių reikalingas prisijungimas. Įgaliojimų (suteiktų teisių) sąrašas pateiktas Taisyklių 6 priede;

16.2.6. ministerijos kodas pagal VBAMS ministerijų klasifikatorių;

16.2.7. sukurtas VBAMS įmonės kodas, kurį VBAMS naudotojas pasirenka jungdamasis prie VBAMS. VBAMS įmonės kodą suteikia Finansų ministerija;

16.3. kita informacija:

16.3.1. pastabose nurodoma informacija apie konkrečios VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės, nurodant jos numerį, keitimo priežastis;

16.3.2. VBAMS naudotojo vadovo ar vadovo įgalioto asmens vardas ir pavardė, parašas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VBAMS-3 NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS FORMOS PILDYMAS

 

17. VBAMS-3 naudotojo identifikavimo kortelės formoje nurodoma:

17.1. bendroji informacija:

17.1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir buveinės adresas;

17.1.2. įstaigos kodas – biudžetinės įstaigos, VBAMS naudotojo įmonės kodas pagal VBAMS biudžetinių įstaigų klasifikatorių;

17.1.3. ministerijos kodas pagal VBAMS ministerijų klasifikatorių;

17.1.4. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės formos pildymo data – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodyta kortelės registravimo įstaigoje data, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

17.1.5. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės numeris – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodytas kortelės registracijos įstaigoje numeris, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

17.2. informacija apie VBAMS naudotoją:

17.2.1. VBAMS naudotojo pareigos, vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas;

17.2.2. VBAMS naudotojo kodas (kodas, kuriuo naudotojas prisijungia prie VBAMS). VBAMS naudotojo kodo struktūrą VSS pateikia Finansų ministerija;

17.2.3. VBAMS naudotojo darbo telefonas, darbo el. pašto adresas;

17.2.4. VBAMS naudotojo įgaliojimai (suteiktos teisės) (pažymima „X“). Įgaliojimų (suteiktų teisių) sąrašas pateiktas Taisyklių 6 priede;

17.3. kita informacija:

17.3.1. pastabose nurodoma informacija apie konkrečios VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės, nurodant jos numerį, keitimo priežastis;

17.3.2. VBAMS naudotojo vadovo ar vadovo įgalioto asmens vardas ir pavardė, parašas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VBAMS-4 NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS FORMOS PILDYMAS

 

18. VBAMS-4 naudotojo identifikavimo kortelės formoje nurodoma:

18.1. bendroji informacija:

18.1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir buveinės adresas;

18.1.2. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės formos pildymo data – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodyta kortelės registravimo įstaigoje data, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

18.1.3. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės numeris – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodytas kortelės registracijos įstaigoje numeris, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

18.2. informacija apie VBAMS naudotoją:

18.2.1. VBAMS naudotojo pareigos, vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas;

18.2.2. VBAMS naudotojo kodas (kodas, kuriuo naudotojas prisijungia prie VBAMS). VBAMS naudotojo kodo struktūrą VSS pateikia Finansų ministerija;

18.2.3. VBAMS naudotojo darbo telefonas, darbo el. pašto adresas;

18.2.4. VBAMS naudotojo įgaliojimai (suteiktos teisės) (pažymima „X“). Įgaliojimų (suteiktų teisių) sąrašas pateiktas Taisyklių 6 priede;

18.3. kita informacija:

18.3.1. pastabose nurodoma informacija apie konkrečios VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės, nurodant jos numerį, keitimo priežastis;

18.3.2. VBAMS naudotojo vadovo ar vadovo įgalioto asmens vardas ir pavardė, parašas.

 

IV SKYRIUS

VBAMS NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS PATEIKIMAS IR ĮGALIOJIMŲ (TEISIŲ) VBAMS NAUDOTOJUI SUTEIKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

19. Įgaliojimų (teisių) VBAMS naudotojams suteikimo tvarka ir VBAMS naudotojų valdymo schema nurodyta Taisyklių 7 priede pateiktoje schemoje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NAUJO IR NAIKINAMO VBAMS NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS PATEIKIMO TVARKA

 

20. Pasirašyta ir užregistruota VBAMS naudotojo identifikavimo kortelė elektroniniu formatu (PDF, ADOC) siunčiama elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt, kai:

20.1. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje nurodomas požymis „Naujas VBAMS naudotojas“;

20.2. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje nurodomas požymis „Panaikinti naudotojo registravimą“.

21. Finansų ministerijos atsakingas padalinys, gavęs VBAMS naudotojo identifikavimo kortelę, kurioje nurodyti Taisyklių 20 punkte minimi požymiai:

21.1. užregistruoja ją Finansų ministerijos atsakingo padalinio tvarkomame VBAMS naudotojų registravimo žurnale:

21.1.1. tą pačią darbo dieną, jei VBAMS naudotojo identifikavimo kortelė gauta darbo laiku 8–17 val.;

21.1.2. kitą darbo dieną, jei VBAMS naudotojų identifikavimo kortelė gauta po darbo valandų;

21.2. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės užregistravimo VBAMS naudotojų registravimo žurnale dienos įvertina, ar VSS, pateikęs VBAMS naudotojo identifikavimo kortelę, neviršija VSS nustatyto VBAMS naudotojų skaičiaus.

22. VBAMS naudotojų registravimo žurnale nurodoma:

22.1. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės registravimo data ir numeris;

22.2. VBAMS naudotojo vardas ir pavardė;

22.3. VBAMS naudotojo kodas.

23. Jeigu VSS, pateikęs VBAMS naudotojo identifikavimo kortelę, viršija jam nustatytą VBAMS naudotojų skaičių, Finansų ministerijos atsakingas padalinys VSS apie tai informuoja raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės užregistravimo VBAMS naudotojų registravimo žurnale dienos.

24. Jeigu Taisyklių 23 punkte nurodytų neatitikimų nenustatoma, VBAMS naudotojų administratorius VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje nurodytą naudotoją priskiria VBAMS naudotojams.

25. Pagal informaciją dėl konkretaus VSS VBAMS naudotojo jo galimybę naudoti VBAMS Finansų ministerija užtikrina ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo VSS VBAMS naudotojo užregistravimo VBAMS naudotojų registravimo žurnale dienos.

26. VBAMS naudotojų administratorius, suteikęs VBAMS naudotojui įgaliojimus (teises) ir priskyręs įstaigas, apie tai informuoja VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje nurodytą asmenį.

27. VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės kopija saugoma Finansų ministerijos atsakingo padalinio nurodytame registre.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KEIČIAMOS VBAMS NAUDOTOJO IDENTIFIKAVIMO KORTELĖS PATEIKIMO TVARKA

 

28. Pasirašyta ir užregistruota VBAMS naudotojo identifikavimo kortelė elektroniniu formatu (PDF, ADOC) siunčiama paskirtam VSS VBAMS naudotojų administratoriui, kai VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje pažymima „Keičiama ankstesnė naudotojo kortelė“.

29. Paskirtas VBAMS naudotojų administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo VBAMS naudotojo identifikavimo kortelės gavimo dienos atlieka įgaliojimų (suteiktų teisių) pakeitimus VBAMS pagal pateiktą VBAMS naudotojo identifikavimo kortelę.

30. VBAMS naudotojų administratorius informuoja VBAMS naudotoją apie pagal pateiktą VBAMS naudotojo identifikavimo kortelę atliktus pakeitimus.

 

V SKYRIUS

VBAMS NAUDOTOJŲ ĮGALIOJIMAI (SUTEIKTOS TEISĖS)

 

31. VSS paskirtam VBAMS naudotojui suteikiami VBAMS įgaliojimai (teisės) pagal VBAMS naudotojo identifikavimo kortelėje nurodytus VBAMS naudotojui priskirtus įgaliojimus (teises) ir įstaigas.

32. VBAMS naudotojų įgaliojimų (suteiktų teisių) sąrašas nustatytas Taisyklių 6 priede.

33. Pirmojo ir antrojo parašo įgaliojimai (suteiktos teisės) naudojami Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

VBAMS NAUDOTOJŲ ADMINISTRATORIAUS REGISTRACIJOS KORTELĖS FORMOS PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

34. Taisyklių 8 priede pateikta VBAMS-5 naudotojų administratoriaus registracijos kortelės forma, kuri pildoma paskirtiems VBAMS naudotojų administratoriams.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VBAMS-5 NAUDOTOJŲ ADMINISTRATORIAUS REGISTRACIJOS KORTELĖS FORMOS PILDYMAS

 

35. VBAMS-5 naudotojų administratoriaus registracijos kortelės formoje nurodoma:

35.1. bendroji informacija:

35.1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir buveinės adresas;

35.1.2. įstaigos kodas – biudžetinės įstaigos, VBAMS naudotojo įmonės kodas pagal VBAMS biudžetinių įstaigų klasifikatorių;

35.1.3. ministerijos kodas pagal VBAMS ministerijų klasifikatorių;

35.1.4. VBAMS naudotojų administratoriaus registracijos kortelės formos pildymo data – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodyta kortelės registravimo įstaigoje data, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

35.1.5. VBAMS naudotojo registracijos kortelės numeris – jeigu kortelė bus teikiama PDF formatu, turi būti nurodytas kortelės registracijos įstaigoje numeris, jeigu ADOC formatu, informacija bus įrašyta sertifikato, kuriuo pasirašomas dokumentas, turinyje ir metaduomenyse;

35.1.6. paskirtam naujam VBAMS naudotojų administratoriui nurodomas požymis „Sukurti“, jei reikia paskirtą VBAMS naudotojų administratorių išregistruoti, – požymis „Panaikinti“.

35.2. informacija apie VBAMS naudotojų administratorių:

35.2.1. VBAMS naudotojų administratoriaus vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), parašas;

35.2.2. VBAMS naudotojų administratoriaus kodas (kodas, kuriuo administratorius prisijungia prie VBAMS). VBAMS naudotojų administratoriaus kodo struktūrą pateikia Finansų ministerija;

35.2.3. VBAMS naudotojų administratoriaus pareigos, padalinio pavadinimas, darbo telefonas, darbo el. pašto adresas;

35.3. VBAMS naudotojų administratoriaus vadovo ar vadovo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigos, parašas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VBAMS-5 NAUDOTOJŲ ADMINISTRATORIAUS REGISTRACIJOS KORTELĖS PATEIKIMO TVARKA

 

36. Pasirašyta ir užregistruota VBAMS naudotojų administratoriaus registracijos kortelė elektroniniu formatu (PDF, ADOC) siunčiama elektroninio pašto adresu finmin@finmin.lt.

37. Finansų ministerija, gavusi VBAMS naudotojų administratoriaus registracijos kortelę:

37.1. užregistruoja ją Finansų ministerijos administracijos padalinio, atsakingo už apskaitos informacinių sistemų strategijos formavimą ir jos įgyvendinimo koordinavimą (toliau – Finansų ministerijos atsakingas padalinys), tvarkomame VBAMS naudotojų administratorių registravimo žurnale;

37.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas suteikia prieigą prie VBAMS.

38. Finansų ministerijos Informacinių technologijų departamentas, suteikęs VBAMS naudotojų administratoriui įgaliojimus (teises) ir priskyręs įstaigas, apie tai informuoja VBAMS naudotojų administratoriaus registracijos kortelėje nurodytą asmenį. VBAMS administratoriaus įgaliojimų (suteiktų teisių) sąrašas pateiktas Taisyklių 6 priede.

39. VBAMS naudotojų administratoriaus registracijos kortelės kopija saugoma Finansų ministerijos atsakingo padalinio nurodytame registre.

40. VBAMS naudotojų administratorių registravimo žurnale nurodoma:

40.1. VBAMS naudotojų administratoriaus vardas ir pavardė;

40.2. VBAMS naudotojų administratoriui priskirtos įstaigos;

40.3. VBAMS naudotojų administratoriaus nurodyta kontaktinė informacija (darbo telefonas, darbo el. pašto adresas ).

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Taisyklėse nustatytais atvejais pateikti dokumentai ir duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

42. Taisyklėse nurodyti asmens duomenys tvarkomi siekiant suteikti VSS paskirtiems asmenims prieigas prie VBAMS pagal įgaliojimus (suteiktas teises) ir informacijos apie VBAMS naudotoją atsekamumo, vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslais, tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytų reikalavimų.

43. VBAMS naudotoją identifikuojantys ir jo kontaktiniai duomenys neviešinami ir neperduodami kitiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus duomenų privalomo perdavimo atvejus.

____________

 

part_db7e05204c9e4a49b9fc67d19c92ddf0_end