LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROGRAMOS „TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 4LKT-13(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-509 redakcija), 44 punktu ir 16 priedu, Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-666 redakcija) 1 priedu, nutaria:

 

1.  Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Alytaus apskrities prioriteto „Profesionaliojo meno plėtra“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

2. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Alytaus apskrities prioriteto „Etninės kultūros plėtra ir istorinės atminties puoselėjimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

3. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Alytaus apskrities prioriteto „Kūrybinių iniciatyvų skatinimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

4. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Kauno apskrities prioriteto „Kultūrinės tapatybės kūrimas ir stiprinimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

5. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Kauno apskrities prioriteto „Kultūrinė bendruomenės įtrauktis“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

6. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Kauno apskrities prioriteto „Kultūrinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

7. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Klaipėdos apskrities prioriteto „Besikeičianti, kūrybiška bendruomenė“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

8. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Klaipėdos apskrities prioriteto „Regiono savastis“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

9. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Klaipėdos apskrities prioriteto „Gebėjimų ir kompetencijų ugdymas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

10. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Marijampolės apskrities prioriteto „Kūrybinių iniciatyvų skatinimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

11. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Marijampolės apskrities prioriteto „Vietos kultūros paveldo ir identiteto stiprinimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

12. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Panevėžio apskrities prioriteto „Panevėžio apskrities kultūrinė tapatybė“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

13. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Panevėžio apskrities prioriteto „Panevėžio apskrities kultūros ir meno plėtra“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

14. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Panevėžio apskrities prioriteto „Menininkų rezidencijos ir (arba) kvalifikacijos kėlimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

15. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Šiaulių apskrities prioriteto „Kūrybinės iniciatyvos“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

16. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Šiaulių apskrities prioriteto „Istorinės atminties įprasminimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

17. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Šiaulių apskrities prioriteto „Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

18. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Šiaulių apskrities prioriteto „Inovatyvi kultūra“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

19. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Tauragės apskrities prioriteto „Menų sintezė“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

20. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Tauragės apskrities prioriteto „Kultūrinis tapatumas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

21. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Tauragės apskrities prioriteto „Ugdymas kultūra“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

22. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Telšių apskrities prioriteto „Kūrybiškumo ir kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

23. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Telšių apskrities prioriteto „Profesionaliojo meno sklaida“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

24. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Utenos apskrities prioriteto „Kultūros edukacija“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

25. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Utenos apskrities prioriteto „Kultūrinės inovacijos“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

26. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Utenos apskrities prioriteto „Kūrybinės patirtys“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

27. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Vilniaus apskrities prioriteto „Profesionaliojo meno plėtra“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

28. Patvirtinti programos „Tolygi kultūrinė raida“ Vilniaus apskrities prioriteto „Regiono savitumo formavimas“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašą (pridedama).

 

29. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 4LKT-8(1.3E) „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo“.

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                             Asta Pakarklytė

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2023 m. rugpjūčio 17 d. raštu Nr. S2-1555


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ ALYTAUS APSKRITIES PRIORITETO „PROFESIONALIOJO MENO PLĖTRA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–15):

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

0

 

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto kultūrinė ir (ar) meninė vertė ir aktualumas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas,

planuojamos veiklos orientuotos į originalių meninės raiškos, kultūros produktų pristatymo formų paiešką, kultūros lauko atstovų kompetencijų ugdymą, skatinančios visuomenės dalyvavimą ir įsitraukimą į meno, kultūros procesus. Jei projektas tęstinis, užtikrinamas kuriamų profesionaliojo meno ir (ar) kultūros paslaugų atsinaujinimas.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto veiklų prieinamumas ir sklaida, viešinimas, rezultatų tvarumas (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją. Pasirinktos prieinamumo didinimo priemonės yra pagrįstos ir kompleksiškos (lokacijų, formų ar medijų įvairove, socioekonominiu aspektu). Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai yra įgyvendinami ir turi išliekamąją vertę.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

part_ea60903066304cc0b675ace95b6889e1_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ ALYTAUS APSKRITIES PRIORITETO „ETNINĖS KULTŪROS PLĖTRA IR ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–15):

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

0

 

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto kultūrinė vertė ir aktualumas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties. Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto veiklų prieinamumas ir sklaida, viešinimas, rezultatų tvarumas (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją. Pasirinktos prieinamumo didinimo priemonės yra pagrįstos ir kompleksiškos (lokacijų, formų ar medijų įvairove, socioekonominiu aspektu). Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai yra įgyvendinami ir turi išliekamąją vertę.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo

 

1.5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

part_d7cef30eb31142b19a40c32ae62c9f17_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ ALYTAUS APSKRITIES PRIORITETO „KŪRYBINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–15):

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto kultūrinė vertė ir aktualumas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties. Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto veiklų prieinamumas, sklaida ir viešinimas, rezultatų tvarumas (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Pristatytas projekto veiklų ir rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją. Pasirinktos prieinamumo didinimo priemonės yra pagrįstos ir kompleksiškos (lokacijų, formų ar medijų įvairove, socioekonominiu aspektu).

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai yra įgyvendinami ir turi išliekamąją vertę.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo

 

1.5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_3d9f5e8216414155b883d7e563f76f82_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ KAUNO APSKRITIES PRIORITETO „KULTŪRINĖS TAPATYBĖS KŪRIMAS IR STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projekto vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto aktualumas, pagrįstumas, meninės ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali bendruomenei, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas.

Idėja argumentuota, pagrįsta papildoma informacija, o pasirinkta projekto įgyvendinimo forma leidžia pasiekti išsikeltus tikslus. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, aiškiai apibrėžtos jų funkcijos projekte.

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

23

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto poveikis, rezultatų tvarumas, tęstinumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto veiklos numato ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą bendruomenei, projekto rezultatų tvarumą ir tęstinumo perspektyvą.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_ba0e73bd11c24943855cf8f3241b9527_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ KAUNO APSKRITIES PRIORITETO „KULTŪRINĖ BENDRUOMENĖS ĮTRAUKTIS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1.1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto aktualumas, pagrįstumas, meninės ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali bendruomenei, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas.

Idėja argumentuota, pagrįsta papildoma informacija, o pasirinkta projekto įgyvendinimo forma leidžia pasiekti išsikeltus tikslus.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

23

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto poveikis, rezultatų tvarumas, tęstinumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto veiklos numato ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą bendruomenei, projekto rezultatų tvarumą ir tęstinumo perspektyvą.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_a8dcef1f5135476daf1fc4dc686aa52b_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ KAUNO APSKRITIES PRIORITETO „KULTŪRINIŲ GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1.1. Projekto atitiktis prioritetui (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto aktualumas, pagrįstumas, meninės ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali bendruomenei, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas.

Idėja argumentuota, pagrįsta papildoma informacija, o pasirinkta projekto įgyvendinimo forma leidžia pasiekti išsikeltus tikslus.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

30

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

23

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto poveikis, rezultatų tvarumas, tęstinumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto veiklos numato ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą bendruomenei, projekto rezultatų tvarumą ir tęstinumo perspektyvą.

20

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

5

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

0

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_c536078ebb284fdba71621d797282a6a_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ KLAIPĖDOS APSKRITIES PRIORITETO „BESIKEIČIANTI, KŪRYBIŠKA BENDRUOMENĖ“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–30):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto išliekamoji meninė ir (ar) kultūrinė vertė, rezultatų tvarumas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai, yra įgyvendinami ir turi išliekamąją vertę. Atskleistas potencialus poveikis tikslinei auditorijai ir (ar) ilgalaikis poveikis kultūros ir (ar) meno srities raidai. Pristatyta siekiamų rezultatų svarba, taikymo ir naudojimo galimybės, tęstinumo perspektyvos. 

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės, partnerių funkcijos ir indėlis projekte aiškiai apibrėžti. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

 

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_f245bdd9254346d98555b4dcfa8b5886_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ KLAIPĖDOS APSKRITIES PRIORITETO „REGIONO SAVASTIS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1 Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–30):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiay nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto išliekamoji meninė ir (ar) kultūrinė vertė, rezultatų tvarumas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai, yra įgyvendinami ir turi išliekamąją vertę. Atskleistas potencialus poveikis tikslinei auditorijai ir (ar) ilgalaikis poveikis kultūros ir (ar) meno srities raidai. Pristatyta siekiamų rezultatų svarba, taikymo ir naudojimo galimybės, tęstinumo perspektyvos.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto viešinimas ir projekto rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės, partnerių funkcijos ir indėlis projekte aiškiai apibrėžti. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_f73a93cd879c4b48a57aba42f9c4071c_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ KLAIPĖDOS APSKRITIES PRIORITETO „GEBĖJIMŲ IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0– 30):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto veiklų aktualumas ir poveikis tikslinei grupei (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas. Planuojama mokymo metodika išdėstyta konkrečiai ir suprantamai. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai, yra įgyvendinami , apibrėžtas veiklų poveikis tikslinei grupei.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto viešinimas ir projekto rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai, yra įgyvendinami, apibrėžtas veiklų poveikis tikslinei grupei.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties. Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

part_61313723d9984ae882bdd6e224a7b9a0_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ MARIJAMPOLĖS APSKRITIES PRIORITETO „KŪRYBINIŲ INICIATYVŲ SKATINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto meninės ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai, yra įgyvendinami, apibrėžtas veiklų poveikis regiono kultūrinei raidai. Jei projektas tęstinis, užtikrinamas kuriamų profesionaliojo meno ir (ar) kultūros paslaugų atsinaujinimas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas. Idėja argumentuota, pagrįsta papildoma informacija, o pasirinkta įgyvendinimo forma leidžia pasiekti išsikeltus tikslus.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3. Bendradarbiavimo ir partnerystės pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas įgyvendinamas į veiklas įtraukiant vieną ar daugiau partnerių. Paraiškoje argumentuotai nurodytos projekto partnerių atliekamos funkcijos, įsipareigojimai, aiškiai apibrėžtas numatomas partnerių indėlis į projektą. Pridėti bendradarbiavimą patvirtinantys dokumentai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4. Projekto veiklų prieinamumas ir viešinimas (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Pasirinktos prieinamumo didinimo priemonės yra pagrįstos ir kompleksiškos (lokacijų, formų ar medijų įvairove, socioekonominiu aspektu). Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto vadyba (komandos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.6Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.7Projektą įgyvendina nevyriausybinė organizacija Registrų centre įregistravusi NVO statusą (0–10):

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto teikėjas atitinka LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme pateiktos nevyriausybinės organizacijos sąvokos apibrėžimą ir yra nevyriausybinė organizacija, Registrų centre įregistravusi NVO statusą.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_de022faf4cab4756a5df8e4a00092ad2_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ MARIJAMPOLĖS APSKRITIES PRIORITETO „VIETOS KULTŪROS PAVELDO IR IDENTITETO STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Paraiškų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto kultūrinė ir (ar) meninė vertė bei indėlis į vietos identiteto formavimą (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte. Projekto veiklos prisideda prie vietos kultūrinio identiteto formavimo, tradicijų tęstinumo, paveldo objektų įveiklinimo ir (ar) aktualizavimo.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto aktualumas ir pagrįstumas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas. Idėja argumentuota, pagrįsta papildoma informacija, o pasirinkta projekto įgyvendinimo forma leidžia pasiekti išsikeltus tikslus.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Bendradarbiavimo ir partnerystės pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas įgyvendinamas į veiklas įtraukiant vieną ar daugiau partnerių. Paraiškoje argumentuotai nurodytos projekto partnerių atliekamos funkcijos, įsipareigojimai, aiškiai apibrėžtas numatomas partnerių indėlis į projektą. Pridėti bendradarbiavimą patvirtinantys dokumentai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto veiklų prieinamumas ir viešinimas (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Pasirinktos prieinamumo didinimo priemonės yra pagrįstos ir kompleksiškos (lokacijų, formų ar medijų įvairove, socioekonominiu aspektu). Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto vadyba (komandos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) (0–15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 


 

 

1.6Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-15):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

part_8aa984ef26904182bd92f3464f56c0ea_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ PANEVĖŽIO APSKRITIES PRIORITETO „PANEVĖŽIO APSKRITIES KULTŪRINĖ TAPATYBĖ“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_208105ee45eb43a8941fa0df01425d5a_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ PANEVĖŽIO APSKRITIES PRIORITETO „PANEVĖŽIO APSKRITIES KULTŪROS IR MENO PLĖTRA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30).

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20).

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos.

Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_d646ff8d27f547e2991fd98288141ab0_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ PANEVĖŽIO APSKRITIES PRIORITETO „MENININKŲ REZIDENCIJOS IR (ARBA) KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3. Projekto vadyba ir komandos kompetencija (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto veiklų viešinimas ir rezultatų sklaida (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_1f21ee5bd19d4930a9029b8ddf0c5096_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIORITETO „KŪRYBINĖS INICIATYVOS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1. Projekto aktualumas, išliekamoji vertė ir svarba konkrečiai visuomenės grupei (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra aktuali, kelia svarbias problemas, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte. Projekto veiklos skatina aktyvų ir įtraukiantį kūrybinį bendradarbiavimą su konkrečiai apibrėžta visuomenės grupe.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projektas vykdomas bendradarbiaujant su kitomis kultūros srities organizacijomis. (0–15):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekte dalyvauja dviejų ar daugiau Šiaulių apskrities savivaldybių nevyriausybinio (organizacijos Registrų centre įregistravusios NVO statusą), privataus ir (ar) viešojo sektoriaus organizacijos. Bendradarbiaujat pasitelkiamos inovatyvios formos ir turinio sprendimai, atliepiant šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto veiklų viešinimas ir sklaida (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Veiklų pristatymas ir jų sklaida numatyti ne tik pagrindinėje projekto įgyvendinimo lokacijoje, bet ir kitose pasirinktose vietose.

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius, viešinimas) (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_2dc3d2b22dbc4e88815ebfcd8cd22e7d_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIORITETO „ISTORINĖS ATMINTIES ĮPRASMINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto veiklų svarba ir aktualumas regiono kultūrai (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto veiklos orientuotos į svarbias istorines datas, įvykius, procesus, istorinių asmenybių išskirtinumą, aktualizuojant regioninį aspektą, siekiant įprasminti regiono istorinį-kultūrinį paveldą.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto veiklų išliekamoji vertė, tęstinumas (0–15):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto veiklos prisideda prie regiono istorinės atminties formavimo ir įtvirtinimo, kultūros paveldo įprasminimo.

 

Projekto veiklos numato ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą bendruomenei, projekto rezultatų tvarumą ir tęstinumo perspektyvą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto veiklų viešinimas ir sklaida (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Veiklų pristatymas ir jų sklaida numatyti ne tik pagrindinėje projekto įgyvendinimo lokacijoje, bet ir kitose pasirinktose vietose.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius, viešinimas) (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

part_bb0bfde3136f47ef8939f824c061556c_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIORITETO „ETNINĖS KULTŪROS IŠSAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto aktualumas, pagrįstumas ir išliekamoji vertė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto idėja yra aktuali, argumentuota, pagrįsta papildoma informacija, o pasirinkta projekto įgyvendinimo forma leidžia pasiekti išsikeltus tikslus. Projektas išsiskiria kūrybinio turinio išliekamąja verte. Pristatyta siekiamų rezultatų svarba, taikymo ir naudojimo galimybės, tęstinumo perspektyvos. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Autentiškumas ir etnografinio turinio įvairovė (0–15):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto veiklose puoselėjamas etninės kultūros autentiškumas ir gyvosios tradicijos perdavimas, pristatoma etnografinio turinio įvairovė.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto viešinimas ir sklaida (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Veiklų pristatymas ir jų sklaida numatyti ne tik pagrindinėje projekto įgyvendinimo lokacijoje, bet ir kitose pasirinktose vietose.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius, viešinimas) (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto vadovas ir projektą įgyvendinanti komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_e250051c49b84a388d6f4aea0a67bfdd_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIORITETO „INOVATYVI KULTŪRA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Veiklų inovatyvumas, kultūrinė ir (ar) meninė vertė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio verte. Projekto veiklos yra inovatyvios, pasitelkia naujas raiškos formas, technologijas, tarpsritiškumą, bendruomenės įtraukties praktikas. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Turinio ir išraiškos formų įvairovė, inovatyvus pristatymas auditorijai, projekto veiklų rezultatų sklaida (0–15):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Planuojamos projekto veiklos pasižymi turinio ir išraiškos formų įvairove, išskirtinumu, skatina kūrybiškumą. Visuomenei aktualios temos pristatomos ir sprendžiamos inovatyviais meniniais būdais. Pristatytas projekto veiklų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją, potencialiai numatant ir sklaidą užsienyje.

 

15

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos ir (ar) užsienio institucijomis ir (ar), kūrėjais (0–20):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Numatytas bendradarbiavimas su Lietuvos ir (ar) užsienio institucijomis, profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjais.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto vadyba (komanda, jos patirtis ir kompetencija, papildomų lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius, viešinimas) (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15):

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

12

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 12 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

8

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

4

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 4 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_cd64585567d54a2899128813b66e8741_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ TAURAGĖS APSKRITIES PRIORITETO

„MENŲ SINTEZĖ“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0-30):

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė ir idėjos originalumas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra originali,

pasitelkia naujas raiškos formas, technologijas, netradicines erdves. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto viešinimas ir sklaida (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo

 

1.4Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto komandos kompetencija (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_52b57ea83164430aae74e31952da9104_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ TAURAGĖS APSKRITIES PRIORITETO „KULTŪRINIS TAPATUMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Vietos identiteto aktualizavimas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

Projektu siekiama išryškinti ir (ar) aktualizuoti kultūrinę vietos tapatybę, pasitelkiant tradicijas, asmenybes, turizmo objektus, istorinę atmintį. Pristatyti planuojami veiklų rezultatai yra realūs ir įgyvendinami.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto kultūrinės veiklos kokybė ir originalumas (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Projekto idėja yra originali,

pasitelkia naujas raiškos formas, aktualizavimo būdus, įveiklinimo praktikas. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus. Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto komandos kompetencija (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_6ca07a2e4da7431fbce7a222c82a625c_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ TAURAGĖS APSKRITIES PRIORITETO „UGDYMAS KULTŪRA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto edukacinės veiklos kokybė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe. Veiklos patrauklios, tikslingos, reflektyvios ir interaktyvios, atliepiančios tikslinės grupės poreikius, įtraukiančios į kūrybišką kultūrinio ugdymo procesą, orientuotos į ilgalaikį kokybinį pokytį. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto idėjos aktualumas ir planuojami rezultatai (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto idėja yra originali ir aktuali, pasitelkia naujas raiškos formas ar technologijas.

Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai, yra įgyvendinami, apibrėžtas veiklų poveikis tikslinei grupei. 

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

 

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto veiklų ir rezultatų viešinimas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto komandos kompetencija (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_94c48a7b9a394c5993050d896376f58f_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ TELŠIŲ APSKRITIES PRIORITETO „KŪRYBIŠKUMO IR KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto meninės ir (ar) kultūrinės veiklos kokybė bei numatomi rezultatai (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte. Planuojami veiklų rezultatai pristatyti aiškiai, detaliai, yra įgyvendinami, apibrėžtas veiklų poveikis tikslinei grupei.

 

30

 

Atitiktis kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vidutiniškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Kultūros ir meno produktų ir (ar) paslaugų inovatyvumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto veiklose pasitelkiamos inovatyvios formos ir turinio sprendimai, atliepiant šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3. Projekto veiklų sklaida, partnerystės skatinimas ir kultūros prieinamumo didinimas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją. Pasirinktos prieinamumo didinimo priemonės yra pagrįstos ir kompleksiškos (lokacijų, formų ar medijų įvairove, socioekonominiu aspektu). Projekte numatytos dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės, partnerių funkcijos ir indėlis projekte aiškiai apibrėžti.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 


 

 

1.4. Projektas skatina kultūros nevyriausybinio sektoriaus organizacijų Registrų centre įregistravusių NVO statusą plėtrą (0–10):

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto teikėjas yra kultūros nevyriausybinio sektoriaus organizacija, Registrų centre įregistravusi NVO statusą.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

1.6. Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, lėšų pritraukimas) (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

part_d92956a920564adfac1979af221234e1_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ TELŠIŲ APSKRITIES PRIORITETO „PROFESIONALIOJO MENO SKLAIDA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto meninės veiklos kokybė (0–40):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe.

Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.  Projekto idėja yra pagrįsta ir argumentuota, pasirinka projekto įgyvendinimo forma leidžia įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždavinius.

 

40

 

Atitiktis kriterijui vertinama 40 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto veiklų sklaida, partnerystės skatinimas ir prieinamumo didinimas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją. Pasirinktos prieinamumo didinimo priemonės yra pagrįstos ir kompleksiškos (lokacijų, formų ar medijų įvairove, socioekonominiu aspektu). Projekte numatytos dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės, partnerių funkcijos ir indėlis projekte aiškiai apibrėžti.

 

20

 

Atitiktis kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto atitiktis prioritetui (0–10):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

10

 

Atitiktis kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vidutiniškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

5

 

Atitiktis kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas mažiau nei vidutiniškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

0

 

Atitiktis kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projektas skatina kultūros nevyriausybinio sektoriaus organizacijų, Registrų centre įregistravusių NVO statusą, plėtrą (0–10):

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto teikėjas yra kultūros nevyriausybinio sektoriaus organizacija, Registrų centre įregistravusi NVO statusą.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.6Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, lėšų pritraukimas) (0 – 10):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka vidutiniškai.

 

3

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 3 balais, jei projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jei projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_2006a0bf56914c8ab40f8ff9207bd2f6_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ UTENOS APSKRITIES PRIORITETO „KULTŪROS EDUKACIJA“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–30):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

10

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto kultūrinė ir edukacinė vertė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio verte. Pasitelkiamos tikslingos edukacinės formos ir turinio sprendimai, atliepiantys tikslinės auditorijos poreikius ir lūkesčius, įtraukiantys į kūrybišką kultūrinio ugdymo procesą, orientuoti į ilgalaikį kokybinį pokytį. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius, paraiškos parengimo kokybė) (0–10):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Pristatytas projekto veiklų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją. Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas bei pasiektus rezultatus.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

 

part_7c02cb99743b49598529466a80b87007_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2023 m. rugpjūčio 24 d.

nutarimu Nr. 4LKT-13(1.3E)

 

 

PROGRAMOS

„TOLYGI KULTŪRINĖ RAIDA“ UTENOS APSKRITIES PRIORITETO „KULTŪRINĖS INOVACIJOS“ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJŲ BALŲ APRAŠAS

 

1. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balų aprašai:

1.1Projekto atitiktis prioritetui (0–30):

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas atitinka pasirinktą prioritetą ir finansuotiną (-as) veiklą (-as).

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka daugiau nei vidutiniškai.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas vertinimo kriterijaus aprašą atitinka mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.2Projekto meninė ir (ar) kultūrinė vertė (0–30):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektas išsiskiria aukšta kūrybinio turinio kokybe, pasitelkiamos inovatyvios formos ir turinio sprendimai, atliepiantys šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius. Veiklose dalyvauti kviečiami profesionaliojo, mėgėjų meno ir (ar) kultūros kūrėjai, kitų sričių specialistai, pridėtas detalizuotas jų sąrašas, apibrėžtos jų funkcijos projekte.

 

30

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 30 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

23

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 23 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą daugiau nei vidutiniškai.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

8

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 8 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą mažiau nei vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.3Projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, veiklų kalendorius) (0–10):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Projektą įgyvendinantis vadovas ir komanda turi reikiamas kompetencijas ir  kūrybinių projektų įgyvendinimo patirties.   Projekte numatomas papildomas lėšų pritraukimas, dalykinės ar kūrybinės arba socialinės partnerystės. Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškoje nurodžius, kad dėl rėmėjų indėlio „Laukiama atsakymo“, tai nėra vertinama kaip patvirtintas rėmėjų finansavimas. Pristatytas veiklų įgyvendinimo planas (kalendorius), kuris yra logiškas ir pagrįstas.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.4Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida (0–10):

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

 

Identifikuotos ir pagrįstos tikslinės auditorijos. Numatytas detalizuotas ir efektyvus komunikacijos planas, kuriuo pasiekiama tikslinė auditorija. Pasirinktos ir argumentuotos informacijos viešinimo formos bei kanalai, siekiat pristatyti projekto veiklas. Atskleistas planuojamų rezultatų sklaidos planas, atsižvelgiant į siekiamą pritraukti auditoriją.

 

10

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 10 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

5

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 5 balais, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą vidutiniškai.

 

0

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 0 balų, jeigu projektas visiškai neatitinka vertinimo kriterijaus aprašo.

 

1.5Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–20):

 

 

 

 

 

 

Vertinimo kriterijaus

 

aprašas

 

Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

 

Rekomendacija vertinimą atliekantiems ekspertams

Projekto sąmatoje nurodytos išlaidos yra detalizuotos, tiesiogiai susijusios su projektu, būtinos įgyvendinant jo tikslus ir uždavinius, siekiant numatytų rezultatų.

 

20

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 20 balų, jeigu projektas visiškai atitinka vertinimo kriterijaus aprašą.

 

15

 

Atitiktis vertinimo kriterijui vertinama 15 balų, jeigu projektas atitinka vertinimo kriterijaus aprašą daugiau nei vidutiniškai.

 

10