Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M.

BALANDŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 280 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 677

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Dokumentų, susijusių su Lietuvos Respublikos pilietybe, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Dokumentų, susijusių su Lietuvos Respublikos pilietybe, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta, išimties ar natūralizacijos tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo ir prašymų dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės (toliau kartu – prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės) ir Lietuvos Respublikos piliečių rašytinių pranešimų apie kitos valstybės pilietybės įgijimą (toliau – pranešimas) pateikimo tvarką, prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo, prašymų dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės ir dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo nagrinėjimo ir rengimo tvarką, prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta, natūralizacijos ar išimties tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo ir Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo rengimo ir teikimo svarstyti Pilietybės reikalų komisijai tvarką, vidaus reikalų ministro kreipimosi į Respublikos Prezidentą dėl sprendimo dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo tvarką, Respublikos Prezidento dekretų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo ar dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo (toliau – dekretas) projektų derinimo tvarką, prašymų leisti prisiekti Lietuvos Respublikai nagrinėjimo ir priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimo tvarką, prašymų išduoti ar pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą (toliau – teisės atkurti pilietybę pažymėjimas) arba prašymų išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą (toliau – lietuvių kilmės pažymėjimas) pateikimo, priėmimo, nagrinėjimo, sprendimo išduoti (pakeisti) teisės atkurti pilietybę pažymėjimą ar lietuvių kilmės pažymėjimą priėmimo tvarką, teisės atkurti pilietybę pažymėjimo ar lietuvių kilmės pažymėjimo atsiėmimo, šių pažymėjimų pripažinimo negaliojančiais tvarką.“

1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, pranešimai, prašymai leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, taip pat prašymai išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą ir prašymai išduoti ar pakeisti lietuvių kilmės pažymėjimą turi būti užpildyti lietuvių arba anglų kalba per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS). Prie šių prašymų ar pranešimų pridedami aprašo 7, 8, 23, 25, 26, 36, 46, 71, 72 ir 81 punktuose nurodyti dokumentai, išskyrus kelionės dokumentus, įtrauktus į užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro tvirtinamą kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą (toliau – kelionės dokumentai), turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiamas šių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą, kuris turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, pateikiant vertimo  teisę paliudijančius dokumentus.

Prašyme dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, pranešime, prašyme dėl priesaikos Lietuvos Respublikai, prašyme išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą ir prašyme išduoti ar pakeisti lietuvių kilmės pažymėjimą asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės) nurašomi paraidžiui lotyniškos abėcėlės rašmenimis pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus (be diakritinių ženklų), o jeigu vardas (-ai) ir pavardė (-ės) kelionės dokumente įrašyti nelotyniško pagrindo rašmenimis, perrašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų). Lotyniškuose rašmenyse esantys šalutiniai (diakritiniai) ženklai, ligatūros ir kitos lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijos neįrašomi, išskyrus lotyniškus rašmenis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Jeigu kelionės dokumente vardas (-ai) ir (ar) pavardė (-ės) įrašyti naudojant ženklus  „.“, „’“, „-“ ir „( )“, tai prašyme dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, pranešime, prašyme dėl priesaikos Lietuvos Respublikai, prašyme išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą ir prašyme išduoti ar pakeisti lietuvių kilmės pažymėjimą vardas (-ai) ir (ar) pavardė (-ės) rašomi su šiais ženklais.

Aprašo 7.2 ir 36.2 papunkčiuose nurodytame asmens pareiškime, kad jis atsisako kitos valstybės pilietybės (toliau – pareiškimas), aprašo 7.3 papunktyje nurodytame sutikime, 7.5 ir 36.3 papunkčiuose, 11 punkte nurodytame asmens laisvos formos prašyme ir aprašo 8.4 papunktyje nurodytame asmens laisvos formos pranešime asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro. Aprašo 7.2 ir 36.2 papunkčiuose nurodytas pareiškimas turi būti išverstas į valstybės, kurios pilietybės asmuo atsisako, valstybinę kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Aprašo 7.3 papunktyje nurodytas sutikimas, 7.5, 7.7 ir 36.3 papunkčiuose, 11 punkte nurodytas prašymas ir aprašo 8.4 papunktyje nurodytas pranešimas turi būti surašytas lietuvių kalba arba pateiktas šio prašymo, sutikimo arba pranešimo vertimas į lietuvių kalbą, kuris turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Aprašo 7.2 ir 36.2 papunkčiuose nurodytame pareiškime, aprašo 7.5 ir 36.3 papunkčiuose, 11 punkte nurodytame prašyme, 7.3 papunktyje nurodytame sutikime ir aprašo 8.4 papunktyje nurodytame pranešime asmens parašo tikrumą patvirtinusio notaro ir dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos parašo ir pareigų tikrumas turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus aprašo 5 punkte nurodytas išimtis, taip pat kai asmens parašo tikrumas yra paliudytas Lietuvos Respublikos notaro.

Aprašo 7.8, 8.5 ir 36.4 papunkčiuose nurodyta atstovavimo sutartis ar notaro patvirtintas įgaliojimas turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus aprašo 5 punkte nurodytas išimtis, taip pat kai įgaliojimas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos notaro.“             

1.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Kiekvienas atskiras užsienio valstybių išduotas dokumentas ir kiekvienas atskiras užsienio valstybės notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip. Ši nuostata netaikoma aprašo 7.7 papunktyje nurodytiems dokumentams (jeigu kopijų tikrumas buvo patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka), kelionės dokumentams, Lietuvos Respublikos valstybės institucijų tiesiogiai iš užsienio valstybių institucijų gautiems dokumentams, patvirtinantiems, kad asmuo įgijo kitos valstybės pilietybę, taip pat dokumentams, pateikiamiems kartu su asmens pranešimu, kai asmuo neatitinka Pilietybės įstatymo 7 straipsnio 1–5, 7, 9 ir 11 punktuose nustatytų reikalavimų, taip pat tais atvejais, kai humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės dokumentų legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), arba kitais atvejais, kai šiame punkte nurodytų dokumentų legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) yra negalimas dėl objektyvių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, kai nėra duomenų apie dokumento, kurio originalą turi asmuo, išdavimą archyvuose, ir (ar) nėra galimybės patvirtinti dokumentą išdavusio pareigūno parašo ir antspaudo tikrumo.“

1.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys, pildydami prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės per MIGRIS, pateikia aprašo 1–7 ar 8 priede nurodytus duomenis ir prideda šių dokumentų originalų arba šių originalų notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintų kopijų, išskyrus aprašo 7.2 papunktyje nurodytą asmens pareiškimą, skaitmenines kopijas:

7.1. galiojantį kelionės dokumentą (visus lapus, kuriuose yra įrašų);

7.2. Pilietybės įstatymo 38–43 straipsniuose nurodytus dokumentus, patvirtinančius pildomo prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pagrindą, išskyrus aprašo 7.7 papunktyje nurodytą išimtį. Pridedant pareiškimą, turi būti pateikta pareiškimo originalo skaitmeninė kopija;

7.3. jeigu pildomas prašymas dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo – vaiko nuo 14 iki 18 metų pasirašytą sutikimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo;

7.4. jeigu pildomas prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties ar natūralizacijos tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo arba prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo – užsienio valstybės, kurioje iki atvykimo į Lietuvos Respubliką asmuo yra gyvenęs arba ir šiuo metu gyvena, jeigu gyvenimas užsienio valstybėje truko ir (ar) trunka ne trumpiau kaip 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį, ir užsienio valstybės, kurios pilietybę turi šis asmuo, kompetentingos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šioje valstybėje asmuo buvo (nebuvo) baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, ir kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki šių prašymų pateikimo Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai aprašo 10 punkte nustatyta tvarka dienos;

7.5. jeigu prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės aprašo 10 punkte nustatyta tvarka Migracijos departamentui teiks Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens įgaliotas atstovas – Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens pasirašytą laisvos formos prašymą, kuriame šis asmuo nurodo, kad prašo suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta, natūralizacijos arba išimties tvarka, grąžinti Lietuvos Respublikos pilietybę, atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba leisti atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, vaikui įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę;

7.6. jeigu prašyme dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registre – užsienyje išduotus asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimą, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kitą dokumentą, iš kurio galima nustatyti asmens duomenų pasikeitimą);

7.7. jeigu Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo pageidauja, kad jo prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės būtų nagrinėjamas naudojant prie kito asmens prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pridėtus dokumentus – Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens pasirašytą laisvos formos prašymą, kuriame šis asmuo nurodo, kad prašo nagrinėti jo prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės naudojant prie kito asmens prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pridėtus dokumentus ir nurodo šį asmenį (vardą, pavardę, gimimo datą). Jeigu Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo prideda šiame papunktyje nurodytą laisvos formos prašymą, prie kito asmens prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pridėti dokumentai gali būti nepridedami, jei prie kito asmens prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pridėtų dokumentų kopijų tikrumas buvo patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka. Jeigu pridėtas kito asmens sutikimas naudotis jo asmens byloje esančiais dokumentais, asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro, kurio parašo ir pareigų tikrumas turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus, kai asmens parašo tikrumas yra paliudytas Lietuvos Respublikos notaro arba asmens sutikimas pateiktas per MIGRIS. Sutikimas turi būti surašytas lietuvių kalba arba pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, kuris turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.           

7.8. jeigu aprašo 10 punkte nustatyta tvarka dokumentų originalus Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai teiks Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodyti atstovai, jie taip pat turi pridėti savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu aprašo 10 punkte nustatyta tvarka dokumentų originalus Migracijos departamentui teiks Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų įgalioti atstovai, jie papildomai turi pridėti atstovavimo sutartį ar šios sutarties patvirtintą kopiją (kai dokumentų originalus teikia advokatai) arba notaro patvirtintą įgaliojimą, išskyrus atvejus, kai įgaliojimas yra sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir duotas jį įregistruojant Įgaliojimų registre (toliau – Įgaliojimų registras) (kai dokumentų originalus teikia kiti įgalioti atstovai).“

1.5. Pakeisti 9 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikdamas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą vertinimą, nustato, kad prašyme dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį nurodyti duomenys neatitinka pridėtose dokumentų skaitmeninėse kopijose nurodytų duomenų, pateiktos ne visos aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų skaitmeninės kopijos arba šie dokumentai neatitinka Pilietybės įstatymo ir (ar) aprašo reikalavimų, jis šį prašymą užpildžiusiam asmeniui per MIGRIS išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi užpildyto prašymo trūkumai. Prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį užpildęs asmuo, gavęs per MIGRIS pranešimą dėl trūkumų šalinimo, per vieną mėnesį nuo šio pranešimo gavimo dienos privalo pašalinti nurodytus trūkumus ir per MIGRIS informuoti Migracijos departamentą apie trūkumų pašalinimą. Jeigu šį prašymą užpildęs asmuo per vieną mėnesį nepašalina pranešime nurodytų trūkumų, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas išsiunčia per MIGRIS pranešimą šiam asmeniui, kad jo prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį nepriimtas, ir šiame pranešime nurodo šio prašymo nepriėmimo priežastį. Jeigu prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį užpildęs asmuo per vieną mėnesį pašalina pranešime nurodytus trūkumus, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumų pašalinimą gavimo dienos išsiunčia per MIGRIS asmeniui pranešimą, kad jis gali atlikti aprašo 10 punkte nurodytus veiksmus.“

1.6. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Jeigu Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, užpildęs prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ar pranešimą per MIGRIS, nurodė, kad šis prašymas ar pranešimas bus pateiktas Migracijos departamente, per 4 mėnesius nuo šio prašymo ar pranešimo užpildymo per MIGRIS dienos turi asmeniškai atvykti į Migracijos departamentą ir pateikti aprašo 7 ar 8 punkte nurodytų dokumentų, kurių skaitmenines kopijas pridėjo, pildydamas prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ar pranešimą MIGRIS, originalus. Jeigu į Migracijos departamentą pateikti dokumentų originalus atvyksta įgaliotas asmuo, jis papildomai turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tapatybei nustatyti.

Tais atvejais, kai asmuo prašyme dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį nurodė, kad šis prašymas bus teikiamas konsulinei įstaigai – per 4 mėnesius nuo aprašo 9 punkto trečiojoje pastraipoje nurodyto Migracijos departamento pranešimo išsiuntimo dienos turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą ir pateikti aprašo 7 ar 8 punkte nurodytų dokumentų, kurių skaitmenines kopijas pridėjo, pildydamas šį prašymą MIGRIS, originalus.

Jeigu asmuo per 4 mėnesius nuo prašymo  dėl Lietuvos Respublikos pilietybės užpildymo per MIGRIS  dienos neatvyksta į Migracijos departamentą, o nuo aprašo 9 punkto antrojoje ar trečiojoje pastraipoje nurodyto Migracijos departamento pranešimo išsiuntimo dienos per 4 mėnesius neatvyksta į konsulinę įstaigą, jo per MIGRIS užpildytas prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės laikomas negaliojančiu.

1.7. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, priimantis prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį, prašymą dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės arba pranešimą ir prie jo pridedamus dokumentus:

14.1.  paima Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinį mokestį už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimą ir perdavimą;

14.2. sutikrina MIGRIS pridėtas dokumentų skaitmenines kopijas su dokumentų originalais ir šiuos dokumentų originalus grąžina asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos išduotą asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos pasą, jeigu Lietuvos Respublikos pilietybės netekęs asmuo arba pranešimą teikiantis asmuo šiuos dokumentus grąžina;

14.3. šį prašymą ar pranešimą pateikusiam asmeniui žodžiu paaiškina, kad Pilietybės reikalų komisija ar Migracijos departamentas turi teisę pareikalauti iš asmens pateikti šioms institucijoms papildomus dokumentus, patvirtinančius Pilietybės įstatyme nurodytas aplinkybes, ir (ar) patikslinti duomenis;

14.4. artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčia Migracijos departamentui Lietuvos Respublikos išduotą asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos pasą, jeigu Lietuvos Respublikos pilietybės netekęs asmuo arba pranešimą teikiantis asmuo šiuos dokumentus grąžino.“

1.8. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Prašymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo pagal Pilietybės įstatymo 21 straipsnio 4 dalį, prašymas dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės konsulinėje įstaigoje nepriimamas žodžiu paaiškinus nepriėmimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją, taip pat išsiunčiamas pranešimas dėl šio prašymo nepriėmimo per MIGRIS, o aprašo 4 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju pranešimas dėl prašymo nepriėmimo įteikiamas, jeigu:

16.1. prie šio prašymo MIGRIS pridėtos skaitmeninės dokumentų kopijos neatitinka pateiktų dokumentų originalų;

16.2. šį prašymą  teikiantis asmuo atsisako sumokėti konsulinį mokestį konsulinėje įstaigoje;

16.3. kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;

16.4. šis prašymas ir (ar) prie jo pridedami dokumentai pateikiami nesilaikant Pilietybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalies ir (ar) aprašo I skyriuje ir II skyriaus pirmajame skirsnyje nustatytų reikalavimų.“

1.9. Papildyti 191 punktu:

191. Migracijos departamentas, rengdamas dokumentus dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagal vidaus reikalų ministro pavedimą ir siekdamas nustatyti, ar asmuo, nurodytas Pilietybės įstatymo 24 straipsnio 10 punkte, savo veiksmais kelia grėsmę Lietuvos Respublikos saugumo interesams, viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) jų sąjungininkų saugumo interesams, taip pat ar nėra Pilietybės įstatymo 22 straipsnyje nurodytų aplinkybių, atlieka veiksmus, nurodytus aprašo 19.2–19.4 papunkčiuose, taip pat išsiunčia paklausimus Valstybės saugumo departamentui ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai. Valstybės saugumo departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos Migracijos departamentui raštu ar per MIGRIS pateikia išvadą, ar Migracijos departamento paklausime nurodytas asmuo kelia grėsmę Lietuvos Respublikos saugumo interesams, o Užsienio reikalų ministerija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos Migracijos departamentui raštu teikia turimą informaciją, ar Migracijos departamento paklausime nurodytas asmuo viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) sąjungininkų saugumo interesams.“

1.10. Papildyti 231 punktu:

231. Jeigu Migracijos departamentas, vykdydamas savo funkcijas, gauna informacijos, kad Lietuvos Respublikos pilietis turi kitos valstybės pilietybę, tačiau nei Migracijos departamentas, nei konsulinės įstaigos neturi aktualių asmens gyvenamosios vietos ir (ar) kitų kontaktinių duomenų aprašo 23 punkte nurodytiems veiksmams atlikti, Migracijos departamentas atlieka aprašo 27 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.“

1.11. Pakeisti 26 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

26. Jeigu Migracijos departamentas, nagrinėdamas prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo, prašymą dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės, nustato, kad nepakanka šį prašymą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, arba asmuo, prie kurio prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pridėtus dokumentus prašoma naudoti nagrinėjant kito asmens prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo per aprašo 20 punkte nustatytą terminą, raštu informuoja Migracijos departamentą, kad jis nesutinka, kad jo dokumentai būtų naudojami, Migracijos departamentas šį prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per MIGRIS ir nustato pagrįstą, bet ne ilgesnį kaip vienų metų, terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti arba patikslinti. Šiuo atveju aprašo 27 punkte nustatytas prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų priėmimo Migracijos departamente dienos.“

1.12. Papildyti 261– 263 punktais:

261. Nagrinėdamas prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir (ar) dokumentus, Migracijos departamentas, atsižvelgdamas į Migracijos departamento vidaus teisės aktais nustatytus dokumentų klastojimo rizikos požymius, atsitiktine tvarka gali atlikti asmens pateiktų dokumentų, išduotų ne Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų, tikrumo (autentiškumo) ir (ar) vientisumo patikrinimą. Tokiu atveju Migracijos departamentas raštu kreipiasi į šį prašymą ir (ar) dokumentus pateikusį asmenį, ir (ar) dokumentą išdavusios užsienio valstybės, ir (ar) Lietuvos Respublikos kompetentingas institucijas, siekdamas nustatyti išduoto dokumento tikrumą (autentiškumą) ir (ar) vientisumą, taip pat faktą, jog tokio turinio dokumentas iš tikrųjų buvo išduotas. Šiuo atveju aprašo 27 punkte nustatyti prašymų ir (ar) dokumentų nagrinėjimo terminai gali būti sustabdomi nuo minėto rašto (-ų) išsiuntimo dienos ir atnaujinami nuo sprendimui priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos, bet ne vėliau kaip po vienų metų nuo termino sustabdymo dienos. Apie Migracijos departamento priimtą sprendimą sustabdyti prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą šį prašymą ir (ar) dokumentus pateikęs asmuo informuojamas per MIGRIS.

262. Jei asmens pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių ir kyla pagrįstų abejonių dėl dokumento tikrumo (autentiškumo) ir (ar) vientisumo, Migracijos departamentas, atlikęs aprašo 261 punkte nurodytus veiksmus ir nustatęs, kad surinktų dokumentų ir duomenų pakanka klastojimo pažymiams patvirtinti, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo klastojimo požymių nustatymo dienos perduoda turimą medžiagą kompetentingoms ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms.

263. Migracijos departamentui gavus informacijos, kad asmuo atkūrė ir (ar) įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę pateikęs galimai suklastotus dokumentus ar kitokiu apgaulės būdu, mutatis mutandis taikomos aprašo 261 ir 262 punktuose nurodytos nuostatos.

Migracijos departamentui gavus Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybės kompetentingų institucijų duomenis (informaciją), paneigiančius dokumento ir (ar) duomenų tikrumą (autentiškumą) ir (ar) vientisumą, ir (ar) patvirtinančius dokumento klastojimo požymį, Migracijos departamentas atlieka Pilietybės įstatymo 33 straipsnio 5 punkte ir aprašo 27 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.“

1.13. Pakeisti 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

27. Migracijos departamentas, išnagrinėjęs prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, taip pat dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagal Pilietybės įstatymo 24 straipsnio 5–7 punktus ir nustatęs, kad surinktų dokumentų ir duomenų pakanka vidaus reikalų ministro sprendimui dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priimti, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo šių prašymų ar dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ar netekimo priėmimo Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje dienos pateikia vidaus reikalų ministrui teikimą, o vidaus reikalų ministras ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Migracijos departamento teikimo gavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje dienos priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo (neatkūrimo), o Pilietybės įstatymo 24 straipsnio 5–7 punktuose nustatytais atvejais kreipiasi į pirmosios instancijos administracinį teismą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo.“

1.14. Papildyti 27 punktą nauja trečiąja pastraipa:

„Vidaus reikalų ministras, gavęs Pilietybės įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nurodytą informaciją iš kompetentingų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos paveda Migracijos departamentui ne vėliau kaip per vieną mėnesį parengti dokumentus dėl suteiktos išimties tvarka Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo Pilietybės įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nustatytu pagrindu. Vidaus reikalų ministras, gavęs iš Migracijos departamento surinktus reikiamus duomenis ir dokumentus dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų ir dokumentų gavimo dienos kreipiasi į Respublikos Prezidentą dėl sprendimo dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo šio įstatymo 24 straipsnio 10 punkte nustatytu pagrindu priėmimo.“

1.15. Buvusias 27 punkto trečiąją ir ketvirtąją pastraipas laikyti atitinkamai ketvirtąja ir penktąja pastraipomis.

1.16. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Vidaus reikalų ministerija, gavusi iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos dekreto projektą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną persiunčia jį Migracijos departamentui patikrinti, ar dekreto projekte tiksliai nurodyti asmenų, padavusių prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta, natūralizacijos ar išimties tvarka arba Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo, išsaugojimo ar dėl išimties tvarka suteiktos Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, duomenys (asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data ir valstybės, kurioje asmuo gimė, pavadinimas, taip pat valstybės, kurioje asmuo gyvena, pavadinimas).“

1.17. Pakeisti 36.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

36.1. galiojantį kelionės dokumentą (visus lapus, kuriuose yra įrašų);“.

1.18. Pakeisti 36.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

36.2.  dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu, įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę, asmuo ją turėjo. Reikalavimas pridėti įrodymus apie kitos valstybės pilietybės netekimą netaikomas Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais. Jeigu kitos valstybės teisėje nenustatyta jos pilietybės atsisakymo arba netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, procedūrų arba šios procedūros, asmens manymu, neatitinka protingumo kriterijų, asmuo prideda aprašo 3 punkte nurodytus reikalavimus atitinkantį pareiškimą. Pildant prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, yra pateikiamas pareiškimo originalas;“.

1.19. Pakeisti 37 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikdamas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą vertinimą, nustato, kad šiame prašyme nurodyti duomenys neatitinka pridėtose dokumentų skaitmeninėse kopijose nurodytų duomenų, pateiktos ne visos aprašo 36 punkte nurodytų dokumentų skaitmeninės kopijos arba šie dokumentai neatitinka Pilietybės įstatymo ir (ar) aprašo reikalavimų, jis prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai užpildžiusiam asmeniui per MIGRIS išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi užpildyto prašymo trūkumai. Prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai užpildęs asmuo, gavęs per MIGRIS pranešimą dėl trūkumų šalinimo, per vieną mėnesį nuo šio pranešimo gavimo dienos privalo pašalinti nurodytus trūkumus ir per MIGRIS informuoti Migracijos departamentą apie trūkumų pašalinimą. Jeigu prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai užpildęs asmuo per vieną mėnesį nepašalina pranešime nurodytų trūkumų, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas išsiunčia per MIGRIS pranešimą šiam asmeniui, kad jo šis prašymas nepriimtas, ir šiame pranešime nurodo šio prašymo nepriėmimo priežastį. Jeigu prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai užpildęs asmuo per vieną mėnesį pašalina pranešime nurodytus trūkumus, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumų pašalinimą išsiunčia per MIGRIS asmeniui pranešimą, kad jis gali atlikti aprašo 38 punkte nurodytus veiksmus.“

1.20. Papildyti 37 punktą ketvirtąja pastraipa:

Jeigu asmuo per 4 mėnesius nuo prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai užpildymo per MIGRIS  dienos neatvyksta į Migracijos departamentą, o  nuo aprašo 37 punkto trečiojoje pastraipoje nurodyto Migracijos departamento pranešimo išsiuntimo dienos per 4 mėnesius neatvyksta į konsulinę įstaigą, jo per MIGRIS užpildytas šis prašymas laikomas negaliojančiu.

1.21. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Jeigu Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, užpildęs prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai per MIGRIS, nurodė, kad prašymas bus pateiktas Migracijos departamente, per 4 mėnesius nuo šio prašymo per MIGRIS užpildymo dienos, o tais atvejais, kai asmuo nurodė, kad šis prašymas bus pateiktas konsulinėje įstaigoje – per 4 mėnesius nuo aprašo 37 punkto trečiojoje pastraipoje nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos turi asmeniškai atvykti į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą, o šio asmens įgaliotas atstovas – į Migracijos departamentą, ir pateikti aprašo 36 punkte nurodytų dokumentų, kurių skaitmenines kopijas pridėjo, pildydamas šį prašymą MIGRIS, originalus. Jeigu į Migracijos departamentą pateikti dokumentų originalus atvyksta įgaliotas asmuo, jis papildomai turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tapatybei nustatyti.“

1.22. Pakeisti 39.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.2. sutikrina MIGRIS prie prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai pridėtas dokumentų skaitmenines kopijas su aprašo 36 punkte nurodytų dokumentų originalais ir šiuos dokumentų originalus grąžina asmeniui, išskyrus aprašo 36.2 papunktyje nurodytą pareiškimą;“.

1.23. Pripažinti netekusiu galios 43 punktą.

1.24. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Kai asmuo per aprašo 38 punkte nustatytą terminą atvyko į Migracijos departamentą ar konsulinę įstaigą, prašymas leisti prisiekti Lietuvos Respublikai laikomas priimtu, kai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, nustatęs, kad nėra aprašo 41 ar 42 punktuose nurodytų atsisakymo priimti prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai pagrindų, atlikęs atitinkamai aprašo 39 ar 40 punktuose nurodytus veiksmus, apie prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai priėmimą pažymi MIGRIS.“

1.25. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45Migracijos departamentas asmens prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju išnagrinėja ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio prašymo priėmimo dienos, o  šio įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio prašymo priėmimo dienos.

Kai asmuo prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai pateikia Migracijos departamentui, tačiau nurodo, kad pageidauja prisiekti Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje, Migracijos departamentas, išnagrinėjęs prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio prašymo išnagrinėjimo dienos informuoja atitinkamą konsulinę įstaigą apie asmens pageidavimą prisiekti Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje, nurodydamas pageidaujančio prisiekti Lietuvos Respublikai asmens vardą, pavardę, gimimo datą ir vietą, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo kartu pateikia aprašo 7.2 papunktyje nurodytą pareiškimą.

Jeigu asmuo kartu su prašymu leisti prisiekti Lietuvos Respublikai pateikia aprašo 7.2 papunktyje nurodytą pareiškimą, Migracijos departamentas, prieš informuodamas konsulinę įstaigą, atlieka aprašo 48 punkte nurodytus veiksmus. Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aprašo 48 punkte nurodyto patikrinimo ir įvertinimo atlikimo dienos informuoja konsulinę įstaigą apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus.“

1.26. Pakeisti 46 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

46. Jeigu Migracijos departamentas, nagrinėdamas prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, nustato, kad nepakanka šį prašymą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, taip pat kai pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų tikrumo (autentiškumo) ir (ar) vientisumo arba šiame prašyme ar šiuose dokumentuose nurodytos informacijos tikslumo, Migracijos departamentas šį prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per MIGRIS ir nustato pagrįstą, bet ne ilgesnį nei vieno mėnesio iki Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodyto termino pabaigos, terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti arba patikslinti. Šiuo atveju prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto pranešimo išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų priėmimo Migracijos departamente dienos.“

1.27. Pakeisti 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

47. Jeigu asmuo pageidauja prisiekti Lietuvos Respublikai vidaus reikalų ministerijoje, Migracijos departamentas, priėmęs asmens prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio prašymo priėmimo dienos nustato priesaikos Lietuvos Respublikai vidaus reikalų ministerijoje datą, laiką ir vietą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priesaikos Lietuvos Respublikai datos, laiko ir vietos nustatymo išsiunčia asmeniui pranešimą apie tai per MIGRIS.

Jeigu asmens prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai nagrinėjimo metu paaiškėja, kad asmuo praleido Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, per kurį asmuo turi prisiekti Lietuvos Respublikai, Migracijos departamentas priima sprendimą, kad asmeniui neleidžiama prisiekti Lietuvos Respublikai, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo per MIGRIS išsiunčia asmeniui pranešimą apie priimtą sprendimą.“

1.28. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Jeigu asmuo pageidauja prisiekti Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje, konsulinė įstaiga aprašo 45 punkte nustatyta tvarka gavusi Migracijos departamento pranešimą, kad asmeniui leidžiama prisiekti Lietuvos Respublikai, Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Migracijos departamento pranešimo gavimo dienos, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Migracijos departamento pranešimo gavimo dienos nustato priesaikos Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje datą, laiką ir vietą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priesaikos Lietuvos Respublikai datos, laiko ir vietos nustatymo raštu arba per MIGRIS praneša apie tai asmeniui.“

1.29. Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54. Priesaiką Lietuvos Respublikai Vidaus reikalų ministerijoje organizuoja Migracijos departamentas, o konsulinėje įstaigoje – ši įstaiga. Priesaiką Lietuvos Respublikai organizuojantis įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar konsulinės įstaigos pareigūnas priesaikos priėmimo dieną prieš priesaiką įsitikina prisiekiančio Lietuvos Respublikai asmens tapatybe pagal šio asmens pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintą kopiją.“

1.30. Pakeisti 71.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

71.1. galiojantį kelionės dokumentą (visus lapus, kuriuose yra įrašų);“.

1.31. Pakeisti 73 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikdamas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą vertinimą, nustato, kad šiame prašyme nurodyti duomenys neatitinka pridėtose dokumentų skaitmeninėse kopijose nurodytų duomenų, pateiktos ne visos aprašo 71 ar 72 punkte nurodytų dokumentų skaitmeninės kopijos arba šie dokumentai neatitinka aprašo reikalavimų, jis prašymą išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba prašymą išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą užpildžiusiam asmeniui per MIGRIS išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi užpildyto prašymo trūkumai. Prašymą išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba prašymą išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą užpildęs asmuo, gavęs per MIGRIS pranešimą dėl trūkumų šalinimo, per vieną mėnesį nuo šio pranešimo gavimo dienos privalo pašalinti nurodytus trūkumus. Jeigu prašymą išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba prašymą išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą užpildęs asmuo per vieną mėnesį nepašalina pranešime nurodytų trūkumų, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas išsiunčia per MIGRIS pranešimą šiam asmeniui, kad jo prašymas nepriimtas, ir šiame pranešime nurodo šio prašymo nepriėmimo priežastį. Jeigu prašymą išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba prašymą išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą užpildęs asmuo per vieną mėnesį pašalina pranešime nurodytus trūkumus, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 5 darbo dienas nuo trūkumų pašalinimo išsiunčia per MIGRIS asmeniui pranešimą, kad jis gali atlikti aprašo 74 punkte nurodytus veiksmus.“

1.32. Pakeisti 74 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

74. Asmuo, kurio prašymas išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba prašymas išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą buvo užpildytas per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo šio prašymo užpildymo per MIGRIS dienos, o tais atvejais, kai asmuo šiame prašyme nurodė, kad šis prašymas bus teikiamas konsulinei įstaigai – per 4 mėnesius nuo aprašo 73 punkto trečiojoje pastraipoje nurodyto Migracijos departamento pranešimo išsiuntimo dienos, turi asmeniškai, išskyrus asmenį iki 2 metų amžiaus, atvykti į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą ir:“.

1.33. Pakeisti 81 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

81. Jeigu Migracijos departamentas, nagrinėdamas prašymą išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą arba prašymą išduoti ar pakeisti lietuvių kilmės pažymėjimą, nustato, kad nepakanka šį prašymą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, taip pat kai pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų tikrumo (autentiškumo) ir (ar) vientisumo arba šiame prašyme ar šiuose dokumentuose nurodytos informacijos tikslumo, Migracijos departamentas šį prašymą pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per MIGRIS, kad jis ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos pateiktų ar patikslintų reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus. Šiuo atveju aprašo 80 punkte nustatyto termino skaičiavimas sustabdomas nuo Migracijos departamento prašymo pateikti papildomus dokumentus ir (ar) patikslinti duomenis išsiuntimo asmeniui dienos ir tęsiamas nuo papildomų dokumentų ir (ar) patikslintų duomenų priėmimo Migracijos departamente dienos.“

1.34. Pakeisti 95 punktą ir jį išdėstyti taip:

95. Per MIGRIS pateiktų prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, pranešimų, prašymų leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, taip pat prašymų išduoti ar pakeisti teisės atkurti pilietybę pažymėjimą ir prašymų išduoti ar pakeisti lietuvių kilmės pažymėjimą tikrumas (autentiškumas) ir (ar) vientisumas užtikrinimas MIGRIS priemonėmis.“

1.35. Pakeisti 10 priedą ir 12 punktą išdėstyti taip:

12. Pažymima, kokiai institucijai – Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai – bus teikiamas prašymas.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo, prašymai dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos piliečių rašytiniai pranešimai apie kitos valstybės pilietybės įgijimą, prašymai leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, prašymai išduoti ar pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą, taip pat prašymai išduoti ar pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, pateikti iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti, o prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta, išimties ar natūralizacijos tvarka, Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo baigiami rengti, vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusiomis Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl  Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis;

2.2. šio nutarimo 1.13 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                              Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                              Agnė Bilotaitė