LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-937

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos gydymo valstybėje teikiamos pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) dėl šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo, arba pagal gydymo valstybėje veikiančio sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo gydytojo siuntimą, išduotą po to, kai apdraustasis gauna tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo. Siuntimo  nereikia, jei gydymo valstybėje teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                                      Monika Navickienė