Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, Linijinis piešimas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 3D-560 „DĖL PARAMOS PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „TECHNINĖ PARAMA“ LĖŠŲ LIMITŲ SUVESTINĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. 3D-796

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Atsižvelgdama į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių“, 22 punktą ir į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komiteto, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“, 2022 m. spalio 27 d. posėdžio protokolą 8D-480 (5.50 E), 2022 m. gruodžio 27 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-52 (5.50 E) ir 2023 m. vasario 24 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-114 (5.50 E) ir 2023 m. lapkričio 23 d. posėdžio nutartį,“.

2.Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinę ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 3D-560

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-796

redakcija)

 

PARAMOS PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „TECHNINĖ PARAMA“ LĖŠŲ LIMITŲ SUVESTINĖ

 

Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamiems projektams

Eil. Nr.

Veiklos srities pavadinimas

Bendra paramos suma su PVM Eur

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.

„Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas“

269 641

329 000

344 000

304 000

318 000

372 000

368 000

372 000

390 000

2.

„Veiksmų programos informavimas ir viešinimas“

57 924

118 000

96 000

80 000

77 000

80 000

88 000

84 000

84 000

 

Iš viso

327 565

447 000

440 000

384 000

395 000

452 000

456 000

456 000

474 000

 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamiems projektams

Eil. Nr.

Veiklos srities pavadinimas

Bendra paramos suma su PVM Eur

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.

„Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas“

54 214

391 740

384 600

302 105

292 600

318 233

414 000

440 875

408 934

2.

„Veiksmų programos informavimas ir viešinimas“

30 378

58 000

28 962

17 377

19 957

26 000

31 658

34 991

32 755

 

Iš viso

84 592

449 740

413 562

319 482

312 557

344 233

445 658

475 866

441 689

 


 

    Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo įgyvendinamam projektui

Eil. Nr.

Veiklos srities pavadinimas

Bendra paramos suma su PVM Eur

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“

21 466,68

138 416,53

70 707,63

53 217,60

52 409,47

55 445,34

 

    Europos Socialinio fondo agentūra

Eil. Nr.

Veiklos srities pavadinimas

Bendra paramos suma su PVM Eur

2022 m.

2023 m.

1.

„Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas“

36 480

78 800

 

___________________________