HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-347 „DĖL MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS MOKESTINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO, REZULTATŲ ĮFORMINIMO IR JŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. gegužės 17 d. Nr. D1-154

Vilnius

 

 

1P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. D1-347 „Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir jų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2 N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Simonas Gentvilas