Paveikslėlis, kuriame yra logotipas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2023 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. V-615 „DĖL MOKINIŲ ĮVAIROVEI ATVIRŲ GRUPIŲ, KLASIŲ SUDARYMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO JOSE TVARKOS IR FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-1183

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u  Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-615 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 45 punktą iš jį išdėstau taip:

45. Ministerija su Pareiškėju, kurio Projektui skirtas finansavimas, sudaro Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekto sutartį pagal Pavyzdinę Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekto sutarties formą (Aprašo 4 priedas), kurioje nurodo Projektui įgyvendinti skiriamą finansavimo sumą visam Projekto įgyvendinimo laikotarpiui ir jos paskirstymą pagal Projekto įgyvendinimo metus. 2023 m. nurodomos Projektui skiriamos lėšos, o 2024 m. ir 2025 m. – planuojamos skirti lėšos, kurių sumą kiekvienais kalendoriniais metais iki einamųjų metų vasario 1 d. tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras ir kurios gali keistis atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Ministerijai Pažangos priemonės veiklai numatytus valstybės biudžeto asignavimus. Sudarius Projekto sutartį, Pareiškėjas tampa Projekto vykdytoju.“

2. Papildau 4 priedu (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                        Gintautas Jakštas


 

Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių

sudarymo ir ugdymo organizavimo jose

tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

(Pavyzdinė Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekto sutarties forma)

 

 

 

MOKINIŲ ĮVAIROVEI ATVIRŲ GRUPIŲ, KLASIŲ SUDARYMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO JOSE PROJEKTO SUTARTIS

 

 

Nr.

 

(data)

 

(numeris)

 

 

(sudarymo vieta)

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija), atstovaujama ________________________(pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal __________________________________ (įgaliojimo dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas) ir

 

________________________________ (juridinio asmens pavadinimas, kodas) (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamas ________________________________ (atstovo pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal ________________________________ (įgaliojimo dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas),

 

toliau kartu vadinamos šalimis, kiekviena atskirai – šalimi,

 

sudarė šią Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projekto _________________ (projekto pavadinimas) sutartį (toliau – Projekto sutartis).

 

Projekto sutartis sudaryta:

 

vadovaujantis Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo, 45 punktu,

 

siekiant įgyvendinti Ministerijos _________ metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro _______________________ (dokumento data, numeris, pavadinimas) Švietimo  programos (programos kodas – ________ (programos kodas), priemonę (priemonės kodas – ________________ ),

 

įgyvendinant 20212030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo, 6 veiklą „Sukurti ir įdiegti įtraukiojo ugdymo organizavimo modelius, sudarant sąlygas didelių ar labai didelių SUP turintiems mokiniams ugdytis bendrosios paskirties mokyklose“ (toliau – Pažangos priemonės veikla),

 

atsižvelgiant į Finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašą, patvirtintą 2023 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-992 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų, įgyvendinamų pagal pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinant įtraukųjį švietimą“ finansavimo ir finansuojamų Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo, nefinansuojamų Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo ir rezervinių Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo patvirtinimo“.

 

 

1. PROJEKTO SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Projekto sutartyje nustatoma projekto __________________________________________,

(projekto pavadinimas, numeris)

 

kurio Projekto įgyvendinimo planas ir Investicijų projektas (jeigu taikoma) yra pateikti atitinkamai Sutarties 1 ir 2 prieduose ir kuris yra finansuojamas iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų (toliau – Projektas), finansavimo tvarka ir sąlygos.

1.2. Projekto vykdytojui Projekto, kuriam skirtos Projekto sutarties 4.1 papunktyje nurodytos lėšos (toliau – lėšos), įgyvendinimo vertinimo kriterijai: ___________________________ _______________________________________________________________________________.

(Projekto rodikliai, rezultatai, nurodomi pagal Projekto įgyvendinimo planą)

 

1.3. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: ____________________________________.

(Projekto pradžios ir pabaigos data)

 

 

2. PROJEKTO SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

2.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. įgyvendinti 2023–2025 m. Projektą pagal Projekto įgyvendinimo planą, kuris yra neatsiejama Projekto sutarties dalis, naudoti lėšas pagal Ministerijos asignavimų valdytojo kiekvieniems projekto įgyvendinimo laikotarpio kalendoriniams metams patvirtintas sąmatas, kurios pridedamos prie Projekto sutarties ir yra neatsiejamos Projekto sutarties dalys (toliau – sąmatos), laikydamasis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

2.1.2. įgyvendindamas Projektą, pasiekti Projekto įgyvendinimo plane (Sutarties 1 priedas)  ir Investiciniame projekte (atsižvelgiant į tai, ar rengiamas investicijų projektas) (Sutarties 2 priedas) nurodytą Projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus;

2.1.3. pagal savo kompetencijas dalyvauti administruojant Projektą ir prižiūrėti Projekto įgyvendinimą;

2.1.4. Projektui skirtas lėšas naudoti tik Projekto tikslams pasiekti ir atsiskaityti už jas taip, kaip nurodyta Sutartyje, jos prieduose;

2.1.5. Projektui vykdyti tinkamomis finansuoti išlaidomis laikyti tas, kurios patirtos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.:

2.1.6. Projektui skirtų lėšų finansinę apskaitą vykdyti laikantis teisės aktų reikalavimų;

2.1.7. Projekto dokumentus saugoti 10 (dešimt) metų pasibaigus Projektui;

2.1.8. Projekto lėšomis sukurtą, įsigytą ar kitu būdu įgytą turtą teisės aktų nustatyta tvarka registruoti Projekto vykdytojo apskaitoje (jeigu taikoma);

2.1.9. Ministerijos darbuotojui, atsakingam už Projekto sutarties sudarymą, vykdymą ir priežiūrą, pareikalavus, pateikti jam informaciją apie Projekto vykdymo eigą ir užtikrinti, kad būtų sudaromos sąlygos patikrinti, kaip Projektas įgyvendinamas;

2.1.10. lėšas įtraukti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinti patirtų Projekto išlaidų atsekamumą;

2.1.11. pateikti dokumentus, susijusius su Projekto vykdymu:

2.1.11.1. Ministerijos Finansinės apskaitos skyriui už kiekvieną ketvirtį (kurį įgyvendinamas Projektas) ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos:

2.1.11.1.1. lėšų panaudojimo ataskaitą, parengtą pagal pavyzdinę Lėšų panaudojimo ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu  Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo (lėšų panaudojimo ataskaitoje nurodytų išlaidas pateisinančių dokumentų datos turi atitikti Projekto sutarties 3.2 papunktyje nurodytą laikotarpį);

2.1.11.1.2. banko išrašą apie lėšų likutį sąskaitoje arba laisvos formos pažymą apie Projektui vykdyti skirtų lėšų likutį sąskaitoje (jeigu toje pačioje sąskaitoje yra ne tik Projekto, bet ir kitos lėšos);

2.1.11.2. Ministerijos Švietimo pagalbos skyriui kartą per metus metams pasibaigus iki kitų metų sausio 20 d. pavedimo įvykdymo ataskaitą už praėjusius metus, parengtą pagal pavyzdinę Pavedimo įvykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu  Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo;

2.1.11.3. kitus dokumentus: _________________________________________ (jeigu taikoma).

2.1.12. Projektui vykdyti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas lėšas kasmet grąžinti į Ministerijos sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 27 d.;

2.1.13. didžiausia galima projekto vykdytojui išmokėti ir neįvertinta avanso suma – 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos;

2.1.14. išlaidas, padarytas užsienio valiuta, lėšų panaudojimo ataskaitose fiksuoti, taikant lėšų išmokėjimo dieną galiojusį Europos centrinio banko nustatytą oficialų valiutos kursą;

2.1.15. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius Projekto sutarties sąlygas;

2.1.16. ne pagal Projekto sutarties 1 punkte nurodytą tikslinę paskirtį ir nesilaikant Projekto sutarties sąlygų panaudotas lėšas nedelsiant grąžinti į Ministerijos sąskaitą;

2.1.17. nedelsdamas raštu pranešti Ministerijai, kad negali įvykdyti Projekto arba kad Projekto vykdymą tęsti netikslinga, ir grąžinti skirtas lėšas į Ministerijos sąskaitą;

2.1.18. nedelsdamas raštu informuoti Ministeriją apie rekvizitų pakeitimus;

2.1.19. informuoti Ministeriją apie įvykusius arba numatomus Projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi Projekto apimtis, Projekto veiklos, pratęsiamas Projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi Projektas ar Projekto sutartyje nustatyti Projekto vykdytojo įsipareigojimai;

2.1.20. patvirtinti, kad iki Projekto sutarties sudarymo dienos įvykdė PĮP vertinimo metu nustatytas sąlygas (jeigu tokios sąlygos buvo nustatytos);

2.1.21. kiti įsipareigojimai: _________________________________________ (jeigu taikoma).

2.2. Ministerija įsipareigoja:

2.2.1. įsitikinti, kad Projekto vykdytojas iki Projekto sutarties sudarymo dienos įvykdė PĮP vertinimo metu nustatytas sąlygas (jeigu tokios sąlygos buvo nustatytos PĮP vertinimo metu);

2.2.2. finansuoti Projektą proporcingai iš valstybės biudžeto gaunamoms lėšoms pagal sąmatas pervedant lėšas šiais terminais:

2.2.2.1. už 2023 metus – per 10 darbo dienų nuo Projekto sutarties įregistravimo Ministerijoje dienos;

2.2.2.2. už 2024 ir 2025 metus – už kiekvieną ketvirtį ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio  20 dienos.

2.2.3. 2024 m. ir 2025 m. planuojamų skirti lėšų sumos gali keistis atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Pažangos priemonės veiklai Ministerijai numatytus valstybės biudžeto asignavimus. Kiekvienais projekto įgyvendinimo laikotarpio kalendoriniais metais skiriamos lėšų sumos nurodomos sąmatose. Atsižvelgiant į Pažangos priemonės veiklai įgyvendinti Ministerijai atitinkamais metais patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, Projektui įgyvendinti 2023–2025 m. laikotarpiu skirti iš viso iki __________________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais), iš jų:

2.2.3.1. 2023 m. skiriamos lėšos –  _____________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais),  iš jų netiesioginės išlaidos sudaro ____________________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais);

2.2.3.2. 2024 m. planuojamos skirti lėšos – _____________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais), iš jų netiesioginės išlaidos sudaro ____________________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais);

2.2.3.3. 2025 m. planuojamos skirti lėšos – _____________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais). iš jų netiesioginės išlaidos sudaro ____________________ eurų (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais)

2.2.4. pastebėjus nukrypimų nuo Projekto sutarties sąlygų arba kitų trūkumų, pranešti apie juos Projekto vykdytojui per 5 darbo dienas;

2.2.5. teikti Projektui vykdyti reikiamus duomenis ir informaciją;

2.2.6. kiti įsipareigojimai: ___________________________________________(jeigu taikoma).

2.3. Ministerija turi teisę:

2.3.1. stebėti, analizuoti ir vertinti Projekto įgyvendinimo eigą ir prireikus teikti Projekto vykdytojui pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo;

2.3.2. reikalauti, kad Institucija pateiktų Ministerijai duomenis, susijusius su Projekto sutarties vykdymu;

2.3.3. reikalauti patikslinti Projekto sutarties 2.1.11 papunktyje nurodytas ataskaitas;

2.3.4. kontroliuoti pagal Projekto sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą;

2.3.5. tikslinti sąmatas;

2.3.6. reikalauti grąžinti į Ministerijos sąskaitą pagal Projekto sutartį Projekto vykdytojui pervestą lėšų sumą arba sustabdyti lėšų pervedimą Projekto vykdytojui, jeigu Projekto vykdytojas laiku nepateikia Ministerijai Projekto sutarties 2.1.11 papunktyje nurodytų dokumentų;

2.3.7. kitos teisės:_________________________________________________(jeigu taikoma).

 

 

3.   PROJEKTO SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 

3.1. Projekto sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, kol įvykdomi visi sutartiniai įsipareigojimai įskaitant Projekto tęstinumo reikalavimus (jeigu taikomi tęstinumo reikalavimai).

3.2. Projekto sutartis sudaroma visam Projekto įgyvendinimo laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei nustatyta pažangos priemonės, kurios veikla vykdoma įgyvendinant Projektą, trukmė, su sąlyga, kad kiekvienais kalendoriniais projekto įgyvendinimo metais Projekto finansavimas iš valstybės biudžeto priklauso nuo asignavimų valdytojo skiriamų lėšų.

3.3. Projekto sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu dėl projekto sutarties pakeitimo, kuris yra neatsiejama Projekto sutarties dalis. Tais atvejais, kai keičiama patvirtinta sąmata arba patvirtinama naujų kalendorinių metų sąmata, Projekto sutarties keitimas įforminamas Ministerijos asignavimų valdytojui patvirtinus patikslintą arba naujų kalendorinių metų sąmatą (ji pridedama prie Projekto sutarties).

3.4. Projekto sutartis gali būti nutraukta:

3.4.1.   šalių susitarimu;

3.4.2.   pasibaigus Projekto sutarties teisiniam pagrindui;

3.4.3.   kai šalys nevykdo savo įsipareigojimų;

3.4.4.   kitais pagrindais:___________________________________.

 

4.  KITOS PROJEKTO SUTARTIES SĄLYGOS

 

4.1. Projekto sutartis laikoma įvykdyta, Projektui įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinus į Ministerijos sąskaitą ir pateikus Ministerijai visus Projekto sutarties 2.1.11 papunktyje nurodytus dokumentus.

4.2. Jeigu Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), Projekto vykdytojas atstovauja partneriui (-iams) Projekto sutarties vykdymo ir Projekto įgyvendinimo klausimais, atsako už Projekto įgyvendinimo sutarties sąlygų įvykdymą. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (-jų) pareigas, susijusias su Projekto sutarties vykdymu ir Projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su Projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų Projekto sutartyje ir Taisyklėse. Iki Projekto sutarties sudarymo pareiškėjas su partneriu (-iais) susitaria dėl tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinant Projektą ir pateikia administruojančiajai institucijai tai įrodantį dokumentą.

4.3. Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, kad Ministerija, vykdydama Apraše ir kituose Projekto administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas:

4.3.1. tvarkys Projekto sutartyje ir kituose Projekto vykdytojo pateiktuose dokumentuose esančius asmens duomenis;

4.3.2. gali kreiptis informacijos apie Projekto vykdytoją ir, jeigu yra, partnerį (-ius), iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių ir kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių gauti.

4.4. Ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Projekto sutarties pasirašymo dienos arba per 20 darbo dienų, kai projektai atrenkami konkurso ar tęstinės atrankos būdu, informaciją apie pasirašytą Projekto sutartį paskelbia savo interneto svetainėje. Informacija skelbiama iki projekto pabaigos arba, jei taikoma, poprojektinio laikotarpio pabaigos.

4.5. Projekto sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

4.6. Ginčai dėl Projekto sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

4.7. Projekto sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

4.8. Projekto sutarties priedai yra neatsiejamos Projekto sutarties dalys.

4.9. (Nurodomos kitos sutarties sąlygos (pvz., nuostatos dėl draudimo, turto įkeitimo ir (ar) perleidimo sąlygų, grynųjų pajamų grąžinimo, audito, patikrų vietose atlikimo, informacijos teikimo PĮP įgyvendinimo metu, informacijos apie dalyvius rinkimo, pranešimo apie teisės į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įgijimą ir (ar) susigrąžintą užsienyje sumokėtą PVM, Ministerijos teisė naudotis PĮP įgyvendinimo metu parengtais dokumentais ir gautais duomenimis ir kt.) arba Apraše nustatytų sutarties sąlygų išimtys (pvz., išimtys dėl susirašinėjimo, išimtys dėl PĮP keitimo ir kt.), tačiau laikantis kitų teisės aktų, reglamentuojančių PĮP finansavimo tvarką ir sąlygas (jeigu taikoma);

4.10(Nurodomos sutarties sąlygos, susijusios su ne perkančiųjų organizacijų vykdomais pirkimais (jeigu taikoma);

4.11(Nurodomos sutarties sąlygos, susijusios su valstybės pagalbos taikymu (jeigu taikoma);

4.12(Nurodomos Projekto vykdytojui keliamos sąlygos (jei jos nustatomos), susijusios su tarpinių PĮP rezultatų pasiekimo terminais, finansine PĮP įgyvendinimo sparta, reikalavimai pateikti atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją iki nustatyto termino, finansavimo skyrimo tvarka, sąlygos (Ministerijos nustatyta tvarka ir (ar) patvirtintos privalomos PĮP įgyvendinimo procedūros) ir (arba) kitos specialiosios PĮP įgyvendinimui keliamos sąlygos bei su jomis susijusios sutarties nutraukimo ir (arba) sutarties keitimo nuostatos ir (arba) nuostatos dėl PĮP skirtų finansavimo lėšų dydžio sumažinimo. Nurodomos sutarties sąlygos dėl iš PĮP skirtų finansavimo lėšų įsigyto ar sukurto turto nuosavybės, veiklų tęstinumo (jeigu taikoma).

 

5.   SUTARTIES PRIEDAI

 

5.1.      Sutarties priedai:

5.1.1.   Projekto įgyvendinimo planas (su priedais) (1 priedas);

5.1.2.   Investicinis projektas (jeigu taikoma) (2 priedas);

5.1.3.   Lėšų naudojimo sąmata (3 priedas).

5.1.4.   (pridedami kiti dokumentai).

 

 

Šalių adresai ir rekvizitai

 

Ministerija

Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kodas 188603091, A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius, tel. _____________, faksas _____________, el. p. smmin@smsm.lt, atsisk. sąsk. Nr. ________________________, „Swedbank“, AB, kodas 73000. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

 

Institucija

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Projekto sutarties šalių parašai

 

Ministerija

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Projekto vykdytojas

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Ministerijos darbuotojas, atsakingas už Projekto sutarties sudarymą, vykdymą ir priežiūrą:

 

_____________________________________________________________________.

(padalinys, pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)

 

Projekto vykdytojo atstovas, atsakingas už Projekto sutarties vykdymą:

 

_____________________________________________________________________.

(padalinys, pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)

 

 

______________________

part_93d88f4e3f654dcb9a006c27e5164d38_end