LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo nr. 918 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 284

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Projektą, išskyrus Plano 181 punkte numatytus veiksmus ir priemones, įgyvendina elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau – perdavimo sistemos operatorius), vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Perdavimo sistemos operatorius savo veiksmus, įgyvendindamas Projektą, derina su Projekto įgyvendinimą prižiūrinčia ir koordinuojančia Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija). Įgyvendindamas Projektą, perdavimo sistemos operatorius bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis, taip pat su kitų šalių elektros perdavimo sistemų operatoriais.“

1.2. Papildyti 41 punktu:

41. Plano 181 punkte numatytus veiksmus ir priemones įgyvendina Įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorius (toliau – paskirtasis kaupimo sistemos operatorius), vadovaudamasis Įstatyme ir Plane nustatytais reikalavimais. Paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, įgyvendindamas Plano 181 punkte numatytus veiksmus ir priemones, savo veiksmus derina su Ministerija ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, perdavimo sistemos operatoriumi, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis.“

1.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Plane numatytų veiksmų ir priemonių įgyvendinimas finansuojamas Įstatyme nurodytomis lėšomis, perdavimo sistemos operatoriui ar paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis suderinus reikalingas investicijas su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba).“

1.4. Pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„10.2.

Elektros energijos gamybos įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas, įskaitant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, prieinamumo apimties nustatymas ir užtikrinimas

10.2.1.

Papildomų paslaugų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemoje poreikio kiekvieniems ateinantiems kalendoriniams metams apimties įvertinimas ir nustatymas

Nustatyta papildomų paslaugų poreikio apimtis

Kiekvienų kalendorinių metų III ketv.

10.2.2.

Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas nustatyta apimtimi, prieinamumo apimties įvertinimas ir nustatymas

Nustatyta elektros įrenginių, galinčių teikti papildomas paslaugas, prieinamumo apimtis

Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.

10.2.3.

Elektros įrenginių, galinčių teikti reikiamas papildomas paslaugas nustatyta apimtimi, prieinamumo užtikrinimas

Pasirašytos ir vykdomos papildomų paslaugų teikimo sutartys

Kiekvienų kalendorinių metų IV ketv.

Vykdo perdavimo sistemos operatorius ir papildomas paslaugas teikiantys elektros energijos gamintojai ir (ar) kiti asmenys

10.2.4.

Techninių reikalavimų papildomoms paslaugoms, kurių poreikis numatomas po 2025 m., t. y. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą sujungus su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, įvertinimas ir parengimas vadovaujantis Europos Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytais reikalavimais

Parengti ir paskelbti techniniai reikalavimai papildomoms paslaugoms po 2025 m., įskaitant reikalingą teisinio reguliavimo parengimą

2022 m. IV ketv.“

 

1.5. Pakeisti 13.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.2.

Perdavimo sistemos operatoriaus nuosavų ir skolintų lėšų, skirtų Projektui finansuoti, užtikrinimas

13.2.1.

Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2020 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į elektros energijos perdavimo ir (ar) kitų reguliuojamų paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka

Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2019–2020 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į elektros energijos perdavimo ir (ar) kitų reguliuojamų paslaugų kainą

2019 m. IV ketv.

13.2.2.

Su Projekto įgyvendinimu susijusių perdavimo sistemos operatoriaus 2021–2025 m. veiklos sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) kitų reguliuojamų paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka

Su Projekto įgyvendinimu susijusios perdavimo sistemos operatoriaus 2021–2025 m. veiklos sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į naujo reguliavimo periodo elektros energijos perdavimo ir (ar) kitų reguliuojamų paslaugų kainą

2021 m. IV ketv.

13.2.3.

Projektui įgyvendinti reikalingų perdavimo sistemos operatoriaus skolintų lėšų poreikio vertinimas ir reikalingų skolintų lėšų pritraukimas

Pasirašytos paskolų sutartys Projekto įgyvendinimo veiksmams ir priemonėms iš dalies finansuoti

2023 m. IV ketv.“

 

1.6. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Desinchronizacijos veiksmai ir priemonės laikomi tinkamai įgyvendintais, jeigu šiame skyriuje nustatytais įvykdymo terminais yra pasiekiami reikalaujami rezultatai. Visus desinchronizacijos veiksmus ir priemones, išskyrus Plano 181 punkte numatytus veiksmus ir priemones, įgyvendina perdavimo sistemos operatorius. Plano 181 punkte numatytus veiksmus ir priemones įgyvendina paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, išskyrus tuos atvejus, kai prie konkrečių veiksmų ir priemonių nurodomi ir kiti asmenys, atsakingi už tokių veiksmų ir priemonių įgyvendinimą individualiai ar kartu su kitais nurodytais asmenimis.“

1.7. Papildyti 181 punktu:

181. Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti, jai prijungti prie perdavimo tinklų ir Įstatyme numatytos izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugos (toliau – izoliuoto darbo rezervo paslauga) teikimui užtikrinti reikalingi veiksmai ir priemonės:

Nr.

Veiksmai ir priemonės

Rezultatai /
atsakingi asmenys

Įvykdymo terminai

181.1.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos įrengimas, prijungimas prie perdavimo tinklų ir bandomoji eksploatacija:

181.1.1.

Lėšų, skirtų elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti ir jai prijungti prie perdavimo tinklų, užtikrinimas

Priimti sprendimai dėl Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytų lėšų skyrimo ir panaudojimo elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti ir jai prijungti prie perdavimo tinklų

2021 m. III ketv.

181.1.2.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti reikalingos įrangos, darbų ir paslaugų pirkimas

Pasirašytos statybos rangos darbų, paslaugų ir (ar) kitos sutartys su rangovais ir (ar) paslaugų teikėjais

2021 m. III ketv.

181.1.3.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos statybos projektavimas ir užsakymas

Parengti ir suderinti techniniai projektai, gautas įrangos užsakymą patvirtinantis gamintojo ir (ar) tiekėjo aktas

2021 m. IV ketv.

181.1.4.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos statybos rangos darbų vykdymas, priėmimas ir užbaigimas

Pasirašytas statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktas, išduotas statybos užbaigimo aktas

2022 m. II ketv.

181.1.5.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos prijungimas prie perdavimo tinklų

Faktiškai atlikta prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta perdavimo sistemos operatoriaus elektros tinklų plėtra iki elektros tinklų nuosavybės ribos ir pasirašytas atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas

2022 m. II ketv.

Pagal kompetenciją vykdo perdavimo sistemos operatorius ir paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

181.1.6.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemos bandomoji eksploatacija

Atlikti įrangos tiekimo ir įrengimo sutartyje numatyti bandymai, pasirašytas darbų atlikimo aktas

2022 m. II ketv.

 

181.2.

Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimas:

181.2.1.

Su izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu susijusių paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, įtraukimas į naujo reguliavimo periodo reguliuojamų paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka

Su izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimu susijusios paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą, suderintos su Taryba ir įtrauktos į naujo reguliavimo periodo reguliuojamų paslaugų kainą

2021 m. IV ketv.

181.2.2.

Sutarties tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus dėl izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo sudarymas

Pasirašyta izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo sutartis

2022 m. II ketv.

Pagal kompetenciją vykdo perdavimo sistemos operatorius ir paskirtasis kaupimo sistemos operatorius

181.2.3.

Izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo pradžia

Pradėta teikti izoliuoto darbo rezervo paslauga sutartyje dėl izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimo nustatyta tvarka ir sąlygomis

2022 m. III ketv.

Pagal kompetenciją vykdo paskirtasis kaupimo sistemos operatorius, savo veiksmus derindamas su perdavimo sistemos operatoriumi

181.2.3.

Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus patiriamų būtinųjų elektros energijos kaupimo įrenginių techninio palaikymo ir saugos užtikrinimo sąnaudų įtraukimas į naujo reguliavimo periodo reguliuojamų paslaugų kainą Tarybos nustatyta tvarka

Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus patiriamos būtinosios elektros energijos kaupimo įrenginių techninio palaikymo ir saugos užtikrinimo sąnaudos suderintos su Taryba ir įtrauktos į naujo reguliavimo periodo reguliuojamų paslaugų kainą

2025 m. IV ketv.

 

181.3.

Elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti ir izoliuoto darbo rezervo paslaugai teikti reikalingų žmogiškųjų išteklių užtikrinimas

181.3.1.

Paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus žmogiškųjų išteklių, reikalingų elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti ir izoliuoto darbo rezervo paslaugai teikti, pritraukimas, mokymas ir išlaikymas, vadovaujantis paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus taikoma personalo valdymo politika

Užtikrinamas elektros energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti ir izoliuoto darbo rezervo paslaugai teikti reikalingų specialistų išlaikymas ir jų kvalifikacija

Nuolat

vykdoma, atsiskaitoma ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pagal Plano 26 punktą“.

 

1.8. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema parengiama desinchronizuoti nuo IPS / UPS sistemos, įskaitant Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities elektros energetikos sistemą, įgyvendinant Plano 8, 9, 10, 18 ir 181 punktuose numatytus veiksmus ir priemones.“

1.9. Pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.1. pagal kompetenciją prižiūri ir koordinuoja Plano įgyvendinimą, bendradarbiaudama su perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir kitais asmenimis, ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Plano keitimo;“.

1.10. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Plano įgyvendinimo atitiktis konkretiems veiksmams nustatytiems tikslams suprantama kaip su vykdoma priemone siejamo konkretaus rezultato pasiekimas Plane nurodytais įgyvendinimo terminais. Pasiekti rezultatai vertinami pagal atliktų veiksmų faktą, grindžiamą perdavimo sistemos operatoriaus, paskirtojo kaupimo sistemos operatoriaus ir, jei taikoma, kitų atsakingų asmenų, veikiančių pagal jiems priskirtą kompetenciją, ne rečiau kaip iki kiekvieno kalendorinių metų ketvirčio pabaigos Ministerijai pateikta informacija ir dokumentais apie Projekto eigą ir įgyvendinamų veiksmų ir priemonių statusą bei rezultatus.“

1.11. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti asmenys, kurie pagal jiems priskirtą kompetenciją, funkcijas ar veiklą elektros energetikos sistemoje ar rinkoje, vykdydami Įstatyme nustatytus įpareigojimus, dalyvauja įgyvendinant Plane numatytas priemones ir veiksmus, privalo bendradarbiauti su Ministerija, perdavimo sistemos operatoriumi, paskirtuoju kaupimo sistemos operatoriumi ir (ar), jei taikoma, kitais atsakingais asmenimis jiems vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusias pareigas, taip pat pagal kompetenciją turi dėti visas pastangas, kad Plane numatyti veiksmai ir priemonės būtų įgyvendinti kaip įmanoma efektyviau ir per kaip įmanoma trumpesnius terminus.“

1.12. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Už Plane numatytų veiksmų ir priemonių tinkamą vykdymą ir įgyvendinimą perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir, jei taikoma, kiti atsakingi asmenys, veikiantys pagal jiems priskirtą kompetenciją, atsiskaito Ministerijai Plano 23 punkte nustatyta tvarka.“

1.13. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Elektros energetikos infrastruktūra, įskaitant elektros energijos gamybos šaltinius ir elektros energijos kaupimo įrenginius, turi būti techniškai įrengiama taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbo sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais reikalavimus, suderintus su perdavimo sistemos operatoriumi.“

1.14. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Perdavimo sistemos operatorius, paskirtasis kaupimo sistemos operatorius ir kiti asmenys, įgyvendindami Plane numatytus veiksmus ir priemones ir (ar) vykdydami teisės aktų pagrindu jiems nustatytus įpareigojimus dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo, privalo laikytis Europos Sąjungos tinklų kodeksuose nustatytų reikalavimų.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Dainius Kreivys