LIETUVOS MOKSLO TARYBOS

N U T A R I M A S

 

DĖL lIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2013 M. KOVO 4 D. NUTARIMO NR. VII-137 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO COST PROGRAMOJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 16 d. Nr. VIII-14

Vilnius

 

Lietuvos mokslo taryba n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos 2013 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. VII-137 „Dėl Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programoje tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 26-1273) patvirtintą Atstovavimo COST programos veiklų valdymo komitetuose tvarkos aprašą (toliau – Atstovavimo aprašas) papildant Atstovavimo aprašą 31 punktu:

31. COST veiklų valdymo komitetuose skatinamas jaunųjų tyrėjų dalyvavimas.“

2. Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos 2013 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. VII-137 „Dėl Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programoje tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo(Žin., 2013, Nr. 26-1273) patvirtintą Dalyvavimo COST programos veiklose paraiškų teikimo, jų vertinimo ir atstovų skyrimo tvarkos aprašą (toliau – Dalyvavimo aprašas):

2.1. Papildyti Dalyvavimo aprašą 3.61 punktu:

3.61. Jaunasis tyrėjas – doktorantas ar mokslininkas, mokslo laipsnį įgijęs ne anksčiau kaip prieš 7 metus.“

2.2. Papildyti Dalyvavimo aprašą 211 punktu:

211. Priimant sprendimą dėl antrojo Lietuvos atstovo COST veiklos valdymo komitete skyrimo pirmumas suteikiamas jaunajam tyrėjui.“

2.3. Pakeisti Aprašo 24 punktą ir išdėstyti jį taip:

24. Gautų dalyvavimo paraiškų vertinimo sesijos organizuojamos kartą metų ketvirtyje. Informacija apie numatomas dalyvavimo paraiškų vertinimo sesijas skelbiama Tarybos interneto svetainėje“.

3. Nustatyti, kad Atstovavimo aprašo ir Dalyvavimo aprašo pakeitimai įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                             Dainius H. Pauža