LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MOKYMŲ PROCESO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 19 d. Nr. 2-24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, 32 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepciją.

2. P a v e d u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupei užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimą.

3. P a v e d u paskelbti šį įsakymą:

3.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Veiklos administravimo valdybos Pirkimų ir dokumentų valdymo skyriui – Teisės aktų registre;

3.2. STT Komunikacijos skyriui – STT interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Žydrūnas Bartkus

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus 2021 m. sausio 19 d.

įsakymu Nr. 2-24

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MOKYMŲ PROCESO KONCEPCIJA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) mokymų proceso koncepcija parengta siekiant kelti STT darbuotojų veiklos efektyvumą ir numatytų STT tikslų įgyvendinimą. STT mokymų proceso koncepcija reglamentuoja STT mokymų proceso koncepcijos sampratą, paskirtį, tikslus ir schemą, STT pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – STT darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) organizavimo tvarką (toliau – Tvarka).

2. STT pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – STT darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) organizavimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja STT darbuotojų mokymo tikslus, mokymo principus, mokymo formas, mokymo organizavimo procedūras, kontrolę ir mokymo poreikių vertinimą, STT darbuotojų mokymo planų ir programų (toliau – mokymo programos) rengimą ir mokymo finansavimą.

3. STT mokymų proceso koncepcija ir Tvarka parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais. 

4. STT mokymų proceso koncepcija ir Tvarka siekiama užtikrinti šiuos pagrindinius principus ir jų laikytis:

4.1. STT darbuotojai privalo kelti kvalifikaciją pagal STT parengtus ir STT direktoriaus patvirtintus kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) planus ir programas;

4.2. STT turi sudaryti sąlygas STT darbuotojams savarankiškai kelti kvalifikaciją;

4.3. STT darbuotojai gali kelti kvalifikaciją dalyvaudami vidiniuose renginiuose (aktualiuose informaciniuose pranešimuose).

5. Vadovaujantis šia STT mokymų proceso koncepcija ir Tvarka parengiami STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) planai ir programos.

6. Šioje STT mokymų proceso koncepcijoje ir Tvarkoje vartojamos sąvokos:

6.1. Bendrosios kompetencijos – gebėjimai, reikalingi atlikti funkcijas bet kurioje profesinėje (veiklos) srityje, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma. STT bendrųjų kompetencijų sąrašą tvirtina STT direktorius (1 priedas).

6.2. Mokymo dalyvių tikslinės grupės – STT darbuotojai ir (ar) kviestieji dalyviai pagal bendradarbiavimo sutartis ir tarpžinybinius susitarimus. STT darbuotojų tikslines grupes sudaro STT struktūrinių padalinių vadovai, kurie dalyvauja bendrųjų ir vadybinių kompetencijų mokymuose, ir STT specialistai (nuo aukščiausiosios iki žemiausiosios pareigybės), kurie dalyvauja bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų mokymuose.

6.3. Mokymo iniciatoriai – mokymus inicijuojantys STT struktūrinių padalinių vadovai ar darbuotojai.

6.4. Mokymo organizatoriaiSTT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė, už personalo formavimą atsakingas padalinys, už antikorupcinį švietimą atsakingas padalinys, už komunikaciją atsakingas padalinys arba kiti STT padaliniai, kuriems pagal kompetenciją priskirta mokymų organizavimo funkcija.

6.5. Mokymo subjektai – mokymų iniciatoriai, mokymų organizatoriai, mokymų lektoriai.

6.6. Specialiosios kompetencijos specifinės (specialiosios) kompetencijos, kurios yra skirstomos pagal STT veiklos sritis ir nustatomos pagal specialiuosius reikalavimus STT darbuotojų pareigybės aprašyme, kurį tvirtina STT direktorius.

6.7. Vadybinės kompetencijos – vadybos ir lyderystės gebėjimai, reikalingi vadovaujančioms pareigoms atlikti. STT vadybinių kompetencijų sąrašą tvirtina STT direktorius (2 priedas).

 

II SKYRIUS

STT MOKYMŲ PROCESO KONCEPCIJOS SAMPRATA IR TIKSLAI

 

7. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų proceso koncepcija (toliau – STT) suprantama kaip STT istoriškai susiformavusių tikslingų mokymo gairių (mokymo grupių, rūšių, būdų bei juos atliekančių mokymo subjektų) visuma, kurios paskirtis įgyvendinti STT personalo ugdymo tikslus, papildant šiuolaikiniais mokymosi būdais, mokymo organizavimo įvairove bei savalaikiškumu.

8. Koncepcijos paskirtis – būti universaliu mokymų proceso orientyru, sukurti palankias sąlygas STT darbuotojų mokymui, skatinti STT darbuotojų norą tobulintis, aktyvinti mokymų proceso tobulinimo iniciatyvas, didinti visų STT padalinių įsitraukimą siekiant dalintis žiniomis bei praktika. Koncepcija skirta visoms STT interesų grupėms: STT mokymo subjektams, mokymo dalyvių tikslinėms grupėms.

9. STT mokymų proceso koncepcijos tikslai:

9.1. užtikrinti STT darbuotojų mokymų, paremtų naujausiomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, orientuotų į inovatyvias mokymų idėjas, plėtrą;

9.2. užtikrinti STT darbuotojų, dirbančių išorinėse STT veiklos kryptyse (ypač dėmesį skiriant baudžiamojo persekiojimo, analitinės antikorupcinės žvalgybos, korupcijos prevencijos, antikorupcinio švietimo ir informavimo kryptims) ir vidinėse STT veiklos kryptyse (ypač dėmesį skiriant personalo valdymo, informacinių technologijų valdymo, dokumentų ir turto valdymo bei biudžeto ir finansų valdymo kryptims) specialiąsias kompetencijas, taip pat užtikrinti visų STT darbuotojų bendrąsias kompetencijas, kurias būtų galima pritaikyti ne tik STT darbuotojo kurioje nors vienoje veiklos kryptyje, kurioje jis dirba, bet ir skirtingose STT veiklos kryptyse.

10. STT mokymų proceso koncepcijos schema susideda iš 3 pagrindinių mokymų grupių: išorinių (nemokamų ir mokamų) mokymų, vidinių mokymų ir aktualių informacinių pranešimų (3 priedas).

11. STT darbuotojų mokymo koncepciją kuria ir įgyvendina STT direktoriaus sudaryta STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė, į kurią įeina STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas, už personalo formavimą atsakingo padalinio ir kitų STT struktūrinių padalinių darbuotojai.

12. STT mokymų proceso koncepcijos schemoje numatytus mokymus organizuoja už personalo formavimą atsakingas padalinys ir pagal kompetenciją kiti mokymų organizatoriai, numatyti šioje Tvarkoje.

13. Įgyvendinant STT mokymų proceso koncepcijoje numatytus vidinius mokymus ir aktualius informacinius pranešimus pagal kompetenciją dalyvauja STT struktūrinių padalinių darbuotojai. STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė sudaro STT vidinių mokymų įgyvendinimo lektorių sąrašą, kurį tvirtina STT direktorius. Į minėtą sąrašą įtraukiami dėstymo, specialiųjų žinių ar ekspertinę patirtį turintys STT darbuotojai.

 

III SKYRIUS

STT PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO (MOKYMO) ORGANIZAVIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKYMŲ APIMTIS

 

 

14. Bendrieji STT darbuotojų mokymo tikslai:

14.1. Siekti, kad STT darbuotojai gebėtų profesionaliai ir efektyviai atlikti savo pareigas.

14.2. Tobulinti STT darbuotojų mokymų proceso koncepciją, kad būtų užtikrinta mokymo kokybė ir efektyvumas, tikslingumas ir savalaikiškumas.

15. Prioritetiniai STT darbuotojų mokymo tikslai:

15.1. Gerinti STT darbuotojų specialiuosius profesinius ir bendruosius gebėjimus baudžiamojo persekiojimo, kriminalinės žvalgybos, korupcijos prevencijos, analitinės antikorupcinės žvalgybos, antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo, administravimo srityse.

15.2. Tobulinti STT darbuotojų, einančių vadovaujamas pareigas, vadovavimo gebėjimus, stiprinti jų lyderystės, vadybinę ir valdymo kompetenciją.

15.3. Stiprinti STT darbuotojų analitinius gebėjimus.

15.4. Stiprinti STT darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius atliekant jiems pavestas funkcijas.

15.5. Stiprinti STT darbuotojų gebėjimus konfliktų ir streso valdymo srityje.

15.6. Stiprinti STT darbuotojų gebėjimus ir įgūdžius elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) srityje.

15.7. Stiprinti STT pareigūnų gebėjimus veikti situacijose, kuriose naudojama fizinė prievarta, specialiosios priemonės ir šaunamasis ginklas.

16. STT darbuotojų (mokymų) grupės yra: išoriniai mokymai, vidiniai mokymai ir aktualūs informaciniai pranešimai.

17. STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) rūšys: įvadiniai bendri mokymai, išoriniai mokami mokymai ir savarankiški mokymai, išoriniai nemokami mokymai, vidiniai mokymai, privalomi pagal teisės aktus (privalomi mokymai pagal išorinius teisės aktus, privalomi mokymai pagal vidaus teisės aktus, privalomi (specializuoti) mokymai pagal veiklos kryptį (baziniai), vidiniai mokymai pageidaujami pagal darbuotojų poreikį.

18. STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) formos yra šios: kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, kursai, konferencijos ir pan.), metodinės pagalbos renginiai, paskaitos, sesijos, praktiniai užsiėmimai, simpoziumai, stažuotės.

19. STT darbuotojų mokymų organizavimo būdai: mokymai gali būti vykdomi įstaigos, organizuojančios mokymus, patalpose, tarnybos (darbo) vietoje, nuotolinio mokymo būdu. Nuotolinis mokymas – savarankiškas mokymasis ar mokymas, prižiūrimas mokymo organizatoriaus paskirto asmens (administratoriaus), kai administratorius ir mokymų dalyvis nėra vienoje patalpoje (klasėje), o mokymų dalyvis gauna mokymo medžiagą, pvz. per STT „Moodle“ mokymo valdymo sistemą (angl. LMS – learning management system) ir bendrauja su administratoriumi naudodamasis informacinėmis, komunikacinėmis technologijomis ir kt.

20. Siekdami laiku užtikrinti vidinių mokymų ir įvadinių bendrų mokymų organizavimo procesą lektoriai privalo mokymų medžiagą pateikti mokymo organizatoriui ne vėliau kaip 1 darbo dieną iki renginio pradžios.

21. STT darbuotojų mokymo programos tvirtinamos STT direktoriaus įsakymu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮVADINIAI BENDRIEJI MOKYMAI

 

22. Įvadiniai bendri mokymai – darbuotojo, naujai priimto į STT, privalomas įvadinis mokymas, kuris vykdomas STT darbuotojo bandomuoju ir (ar) adaptacijos laikotarpiu ir per metus nuo priėmimo į pareigas dienos laikotarpiu.

23. Įvadiniai mokymai susideda iš dviejų etapų:

23.1. pirmojo etapo – STT darbuotojo mokymų bandomuoju ir (ar) adaptacijos laikotarpiu pagal STT direktoriaus patvirtintą Įvadinio mokymo-adaptacijos programą;

23.2. antrojo etapo – STT darbuotojo įvadinių mokymų po bandomojo ir (ar) adaptacijos laikotarpio pagal STT direktoriaus patvirtintą STT darbuotojų įvadinių mokymų programą.

24. Pirmojo etapo įvadinius bendrus mokymus pagal patvirtintą mokymų programą koordinuoja už personalo formavimą atsakingas padalinys.

25. Už Pirmojo etapo naujai priimto į STT darbuotojo įvadinį bendrą mokymą adaptacijos laikotarpiu yra atsakingi: tiesioginis vadovas ir mentorius.

26. Tiesioginis vadovas inicijuoja ir naujai priimto STT darbuotojo mokymus, numatytus ilgalaikėje STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) programoje. 

27. Įvadinių bendrų mokymų pirmojo etapo metu tiesioginis vadovas patikrina, ar STT darbuotojas tinkamai įsisavino Įvadinio mokymo-adaptacijos programos turinio reikalavimus ir vadovaudamasis STT direktoriaus nustatyta STT darbuotojų įvadinį mokymą reglamentuojančia tvarka, STT pareigūnų atestacijos nuostatais:

27.1. pateikia STT darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, įvertinimą;

27.2. pateikia STT pareigūno įvertinimą.

28. Antrojo etapo įvadinius bendrus mokymus koordinuoja STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė.

29. Antrojo etapo įvadiniai bendri mokymai pagal patvirtintą mokymų programą įprastai organizuojami 1–2 kartus per kalendorinius metus (iki gegužės 31 d. imtinai ir (ar) iki lapkričio 30 d. imtinai).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

IŠORINIAI MOKYMAI

 

30. Išoriniai mokymai – STT darbuotojų tęstinės studijos, specialiųjų profesinių žinių plėtimas, valdymo ir administravimo įgūdžių bei gebėjimų tobulinimas ir kt. STT arba STT darbuotojo iniciatyva per visą tarnybos (darbo) einant pareigas arba siekiant aukštesnių pareigų laiką.

31. STT iniciatyva yra organizuojami nemokami ir mokami išoriniai mokymai:

31.1. išoriniai nemokami mokymai vykdomi pagal STT su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarytomis bendradarbiavimo sutartimis;

31.2. išoriniai mokami mokymai vykdomi perkant paslaugą iš mokymų tiekėjo atsižvelgiant į STT darbuotojų metiniame mokymo plane numatytas lėšas ir prioritetines mokymų grupes bei prioritetus, nustatytus šia tvarka:

31.2.1. privalomi mokymai pagal teisės aktus;

31.2.2. mokymai pagal STT darbuotojų pageidaujamą poreikį.

32. STT darbuotojo iniciatyva gali būti organizuojami ir išoriniai mokami (savarankiški mokymai), kurie vykdomi darbo metu iš STT darbuotojo lėšų, ir kurių tikslas specialiųjų profesinių žinių plėtimas, valdymo ir administravimo įgūdžių, gebėjimų tobulinimas per visą tarnybos (darbo) einant pareigas arba siekiant aukštesnių pareigų laiką.

33. STT darbuotojai gali savarankiškai tobulinti kvalifikaciją mokymuose, susijusiuose su jų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu arba su STT veiklos kryptimis.

34. STT darbuotojas, pageidaujantis mokytis savarankiškai iš savo lėšų darbo metu, prieš 10 darbo dienų turi pateikti STT direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam STT darbuotojų kvalifikaciją, o jo nesant, STT direktoriaus pirmajam pavaduotojui, tarnybinį prašymą su tiesioginio vadovo sutikimu dėl dalyvavimo mokymuose. Priėmus sprendimą siųsti STT darbuotoją į savarankiškus mokymus, sprendimas įforminamas ant tarnybinio prašymo STT direktoriaus pavaduotojo, o jo nesant, STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo rezoliucija, išskyrus atvejus, kai savarankiško mokymosi laikas nesutampa su STT darbuotojo įprastu darbo laiku, tuomet sprendimas įforminamas STT direktoriaus pavaduotojo, o jo nesant, STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo potvarkiu. Jeigu nėra sprendimo siųsti STT darbuotoją į savarankiškus mokymus, STT darbuotojas tobulinti kvalifikaciją gali tik laisvu nuo darbo laiku.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIDINIAI MOKYMAI

 

35. Vidiniai mokymai – STT darbuotojams vykdomi mokymai, pasidalinimas gerąja patirtimi tarp STT darbuotojų arba tarp STT ir kitų žinybų darbuotojų, STT ar kitose patalpose arba nuotolinėse darbo vietose, kurių tikslas yra atskleisti ir tobulinti STT darbuotojų kompetencijas, siekiant efektyviai panaudoti jų potencialą, pasidalinant turimomis žiniomis ir formuojant įgūdžius praktinėje veikloje.

36. Vidiniai mokymai yra vykdomi pagal išorinius ir vidinius teisės aktus arba pagal STT darbuotojų pageidaujamą poreikį.

37. Informaciją apie vidinius mokymus ir jų dalyvių sąrašus mokymų iniciatoriai teikia už personalo formavimą atsakingam padaliniui.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIVALOMI VIDINIAI MOKYMAI PAGAL TEISĖS AKTUS

 

38. Vidiniai mokymai pagal teisės aktus – tikslinei STT darbuotojų grupei privalomi mokymai pagal:

38.1. STT vidinius teisės aktus (įsakymus, mokymo planus) ir vykdomi juose nustatyta tvarka siekiant ugdyti specialiąsias kompetencijas ir gebėjimus;

38.2. išorinius teisės aktus ir vykdomi juose nustatyta tvarka siekiant ugdyti specialiąsias kompetencijas ir gebėjimus;

38.3. veiklos kryptis, kurie vykdomi pagal STT direktoriaus patvirtintas STT darbuotojų mokymo programas ir jose nustatyta tvarka, ir privalomi mokymai pagal pagrindines veiklos kryptis (toliau – baziniai mokymai) – STT darbuotojų, vykdančių baudžiamąjį persekiojimą, analitinę antikorupcinę žvalgybą, korupcijos prevenciją, antikorupcinį švietimą ir informavimą parengimas.

39. Privalomi mokymai pagal pagrindines veiklos kryptis (baziniai mokymai) yra skirti praktinėms ir teorinėms užduotims, siekiant ugdyti specialiąsias kompetencijas ir gebėjimus:

39.1. baudžiamojo persekiojimo pareigūnų parinkti ir taikyti kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus, naudoti technines priemones, tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (slaptai bendradarbiaujančiais, interesantais, nukentėjusiais, liudytojais, įtariamaisiais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kitais asmenimis), išmanyti tiek kriminalinės žvalgybos apklausos, tiek ir baudžiamojo proceso dalyvių apklausos taktiką ir psichologinio kontakto užmezgimo būdus ir metodus, kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo galimybes;

39.2. analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnų – stiprinti analitinius pajėgumus ir gebėjimus kokybiškai surinkti informaciją analitinės antikorupcinės žvalgybos metu ir apdoroti bei efektyviai panaudoti gautus duomenis;

39.3. korupcijos prevencijos pareigūnų – stiprinti analitinius pajėgumus ir gebėjimus kokybiškai atlikti antikorupcinių teisės aktų vertinimą, korupcijos rizikos analizes ir kitus korupcijos prevencijos veiksmus;

39.4. antikorupcinio švietimo ir informavimo pareigūnų – stiprinti analitinius pajėgumus ir kryptingai formuoti antikorupcinį visuomenės švietimą ir įgyvendinimą, teikti kokybišką metodinę pagalbą antikorupciniam visuomenės švietimui skirtų priemonių įgyvendinimo klausimais.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VIDINIAI MOKYMAI PAGAL DARBUOTOJŲ POREIKĮ

 

40. Vidiniai mokymai pagal STT darbuotojų poreikį – mokymai vykdomi pagal STT darbuotojams iškilusį kvalifikacijos poreikį metų laikotarpiu, atsižvelgiant į darbuotojų kvalifikacijai kelti pageidaujamų temų tikslingumą, kurios nenumatytos STT darbuotojų mokymų programose. Šių mokymų poreikį struktūrinio padalinio vadovai teikia už personalo formavimą atsakingam padaliniui likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki einamojo metų ketvirčio pabaigos. Šių mokymų tikslingumą vertina ir mokymus organizuoja STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė, išskyrus baudžiamojo persekiojimo ir kriminalinės žvalgybos funkcijas vykdančių darbuotojų mokymus, kurių tikslingumą vertina ir mokymus organizuoja Tyrimų koordinavimo valdyba.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

AKTUALŪS INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

 

41. Informaciniai pranešimai yra rekomendacinio pobūdžio šviečiamieji renginiai.

42. Informaciniai pranešimai yra inicijuojami STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupės, už antikorupcinį švietimą ir komunikaciją atsakingų padalinių (toliau – mokymų organizatoriai) bei laiku organizuojami atsižvelgiant į visiems STT darbuotojams svarbias aktualijas.

43. Informacinių pranešimų duomenų šaltiniai gali būti vidinės STT ir išorinės aktualijos (temos), o jas pateikiantys asmenys – pagal kompetenciją STT darbuotojai arba pranešėjai iš išorės.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

MOKYMŲ PROGRAMOS IR PLANAI

 

44. STT rengiami STT darbuotojų mokymų planai ir programos:

44.1. STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) programa (3 metų) (toliau – Ilgalaikė mokymo programa).

44.2. Einamųjų metų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) planas ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų komandiruočių kvalifikacijai kelti planas (toliau – Metiniai mokymo planai).

45. Ilgalaikė mokymo programa sudaroma trejiems metams ir kas treji metai, iki kitų metų, po esamos programos pabaigos, kovo 1 d. pateikiama STT direktoriui tvirtinti.

46. Ilgalaikėje mokymo programoje pateikiami duomenys: prioritetinės STT darbuotojų mokymų grupės, prioritetiniai STT darbuotojų mokymų pogrupiai, mokymų formos, privalomas mokymų periodiškumas (dažnumas), mokymo trukmė, atsakingas už mokymo įvykdymą struktūrinis padalinys ir (ar) darbuotojas.

47. Ilgalaikė mokymo programa yra rengiama atsižvelgiant į šią Tvarką, STT veiklos strategiją, STT mokymų proceso koncepciją, mokymo bendruosius ir prioritetinius mokymo tikslus.

48. Už personalo formavimą atsakingas padalinys kartu su STT darbuotojų mokymo koncepcijos įgyvendinimo grupe rengdamas Ilgalaikę mokymo programą, atlieka šiuos veiksmus:

48.1. analizuoja ilgalaikius STT darbuotojų mokymų poreikius, mokymų periodiškumą ir mokymų formas;

48.2. analizuoja STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą (mokymą) reglamentuojančius vidaus ir išorės teisės aktus.

49. Metiniai mokymo planai kasmet, iki vasario 15 d., tvirtinami STT direktoriaus įsakymu.

50. Metinius mokymo planus ir Ilgalaikę mokymo programą rengia už personalo formavimą atsakingas padalinys.

51. Metiniuose mokymo planuose pateikiami duomenys apie:

51.1. prioritetines STT darbuotojų mokymo grupes;

51.2. prioritetinius STT darbuotojų mokymo tikslus;

51.3. mokymų įvykdymo laikotarpius (ketvirčiais);

51.4. prioritetinei STT darbuotojų mokymo grupei mokymams planuojamas skirti lėšas ketvirčiams, kurie padėtų užtikrinti STT darbuotojų vykdomų funkcijų įgyvendinimą.

52. Už personalo formavimą atsakingas padalinys rengdamas Metinius mokymo planus atlieka šiuos veiksmus:

52.1. proporcingai skirsto lėšas, atsižvelgdamas į prioritetinėje STT darbuotojų mokymo grupėje esančių STT darbuotojų skaičių, į struktūrinių padalinių atliekamų funkcijų sudėtingumą, jiems keliamas užduotis ir darbo pobūdį;

52.2. analizuoja STT darbuotojų mokymų poreikius;

52.3. apibendrina STT darbuotojų tiesioginių vadovų ir Atestacijos komisijos pasiūlymus (rekomendacijas) dėl STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, atsižvelgdamas į STT darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus.

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

MOKYMŲ POREIKIAI

 

53. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje tiesioginis vadovas vertindamas vadovaujamo padalinio STT darbuotojų tarnybinę (darbinę) veiklą per kalendorinius metus, nustato jų kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir, įvertinęs konkrečius kvalifikacinius reikalavimus, keliamus STT darbuotojų einamoms pareigoms, parengia metinę struktūrinio padalinio STT darbuotojų mokymo poreikio paraišką (4 priedas) ir metinę STT darbuotojų komandiruočių kvalifikacijai kelti poreikio paraišką (5 priedas) ir iki gruodžio 15 d. pateikia jas elektroniniu paštu už personalo formavimą atsakingo padalinio atsakingam darbuotojui.

54. Už personalo formavimą atsakingas padalinys, apibendrinęs pateiktas paraiškas, įvertinęs pateiktų paraiškų pagrįstumą ir išsamumą, atsižvelgdamas į konkrečius kvalifikacinius reikalavimus, keliamus STT darbuotojų pareigybėms, atsižvelgdamas į prioritetinius STT darbuotojų mokymo tikslus ir prioritetines STT darbuotojų mokymo grupes, įstaigos strateginius tikslus, veiklos prioritetus ir finansines galimybes, rengia Metinius mokymo planus iki vasario 15 d.

55. Struktūrinių padalinių vadovai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio pradžios pateikia papildomus mokymų poreikius, t. y. užpildo pirkimo iniciatoriaus paraišką-užduotį, kurią, suderinę su už personalo formavimą atsakingu padaliniu pateikia STT direktoriaus pavaduotojui.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

MOKYMŲ ORGANIZAVIMO PROCEDŪRA

 

56. STT darbuotojų mokymai yra organizuojami vadovaujantis šia Tvarka, mokymo planais, mokymo programomis, mokymo bendradarbiavimo sutartimis ir tarpžinybiniais susitarimais. 

57. STT darbuotojų išorinius mokymus organizuoja už personalo formavimą atsakingas padalinys. Vidinius mokymus organizuoja STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė kartu su už personalo formavimą atsakingu padaliniu, išskyrus baudžiamojo persekiojimo ir kriminalinės žvalgybos funkcijas vykdančių STT darbuotojų mokymus, kuriuos organizuoja ir Tyrimų koordinavimo valdyba. Aktualius informacinių pranešimų renginius organizuoja STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė.

58. STT darbuotojai gali kelti kvalifikaciją darbovietėje.

59. STT darbuotojai taip pat gali kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių mokslo, mokymo bei kitose įstaigose.

60. STT darbuotojų mokymas gali būti vykdomas darbo metu.

61. STT darbuotojai gali būti siunčiami kelti kvalifikacijos į stažuotes (CEPOL ar kt.) teisės aktų nustatyta tvarka.

62. STT darbuotojai į mokymus Lietuvoje yra siunčiami STT direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio STT darbuotojų kvalifikaciją, o jo nesant, STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo sprendimu, kuris įforminamas STT direktoriaus pavaduotojo ir (ar) STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo potvarkiu arba rezoliucija.

63. STT darbuotojai į mokymus užsienyje yra siunčiami STT direktoriaus sprendimu, kuris įforminamas STT direktoriaus įsakymu.

64. Kai kvalifikacijos tobulinimas (mokymas) organizuojamas STT darbuotojo nuolatinėje darbo vietoje ar tame pačiame mieste, kuriame yra nuolatinė darbo vieta, arba kitame mieste, nei yra nuolatinė darbo vieta, ir yra vienos dienos bei dalyvavimas kvalifikacijos tobulinime (mokyme) yra nemokamas (išorinių nemokamų mokymų atveju), STT darbuotojas į kvalifikacijos tobulinimą (mokymą) siunčiamas STT direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio STT darbuotojų kvalifikaciją, o jo nesant, STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo sprendimu, STT struktūrinio padalinio vadovo tarnybiniame pranešime užrašant rezoliuciją.

65. Kai kvalifikacijos tobulinimas (mokymas) vyksta kitame mieste, nei yra nuolatinė darbo vieta, ir trunka ilgiau nei vieną dieną, arba kai kvalifikacijos tobulinimas (mokymas) nepriklausomai nuo jo trukmės ir vietos (įskaitant ir nuotolinį mokymą) yra mokamas (išorinių mokamų mokymų arba vidinių mokymų atveju), už personalo formavimą atsakingas padalinys rengia STT direktoriaus pavaduotojo, o jo nesant, STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo potvarkį dėl kvalifikacijos tobulinimo. Mokamo kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) atveju yra atliekamas ir mokymų paslaugos pirkimas.

66. STT darbuotojų privalomi vidiniai mokymai pagal veiklos kryptį (baziniai mokymai) yra organizuojami pagal atskiras STT direktoriaus patvirtintas mokymo programas jose nustatyta tvarka.

67. Aktualūs informaciniai pranešimai yra organizuojami nuotoliniu arba kontaktiniu būdu, renginio organizatoriui suderinus renginio temą su STT vadovybe. STT darbuotojai į nuotolinį informacinio pranešimo renginį yra siunčiami nusiunčiant jiems prisijungimo į renginį nuorodą jų elektroninio pašto adresais.

68. STT darbuotojų parengimo veikti situacijose, kuriose naudojama fizinė prievarta, specialiosios priemonės ir šaunamasis ginklas, mokymai organizuojami pagal atskiras mokymo programas STT direktoriaus nustatyta tvarka.

69. STT darbuotojų tiesioginiai vadovai privalo užtikrinti galimybę STT darbuotojams dalyvauti STT mokymų proceso koncepcijoje, STT darbuotojų mokymo planuose ir programose numatytuose mokymuose.

70. Kvalifikacijos tobulinimo (mokymosi) laikotarpiu pareigūnams garantuojamos einamos pareigos ir darbo užmokestis, taikomos STT įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytos socialinės garantijos.

71. Specialiųjų tyrimų tarnyba su STT darbuotoju gali sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už jo mokslą sąlygų. STT darbuotojas, nevykdęs sutarties, neišdirbęs sutartyje nustatyto laiko ar nesibaigus sutarties terminui atsistatydinęs iš tarnybos STT ar savo noru nutraukęs darbo sutartį arba atleistas dėl savo kaltės, privalo atlyginti Specialiųjų tyrimų tarnybai su jo mokymu susijusias išlaidas.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

MOKYMŲ KOKYBĖS VERTINIMO SISTEMA

 

72. Už personalo formavimą atsakingas padalinys, šioje Tvarkoje numatyti STT mokymų organizatoriai bei už mokymų paslaugų pirkimą atsakingas padalinys pagal kompetenciją užtikrina kokybiškas STT darbuotojams teikiamas mokymų paslaugas.

73. Mokymuose dalyvavęs STT darbuotojas po mokymų užpildo ir pateikia elektroninį klausimyną (anketą) apie mokymų kokybę (6 priedas). Apklausos anketos turinys gali būti keičiamas priklausomai nuo mokymų proceso rezultatų įsivertinimo poreikio.

74. STT darbuotojų mokymų kokybės vertinimo sistemos kontrolę vykdo STT mokymų proceso koncepcijos įgyvendinimo grupė.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

MOKYMŲ FINANSAVIMAS

 

75. STT biudžete darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui (mokymui) turi būti numatyta lėšų, kurios sudarytų ne mažiau kaip 1 procentą ir ne daugiau kaip 5 procentus STT darbuotojų darbo užmokesčiui nustatytų asignavimų. 

76. STT su darbuotoju gali sudaryti sutartį dėl apmokėjimo už jo kvalifikacijos tobulinimą (mokymą), kai nutraukiami darbo santykiai arba atleidžiama iš tarnybos STT iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių.

77. Atlygintos gali būti tik STT darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) išlaidos, susijusios su STT darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo (tarnybos) veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu.

78. Atlygintos gali būti tik STT darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) išlaidos, turėtos per pastaruosius dvejus metus iki darbo sutarties pasibaigimo arba atleidimo iš tarnybos dienos.

79. Į STT darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) išlaidas gali būti įskaičiuojamos ir visos kitos su tarnybine komandiruote kvalifikacijai kelti susijusios išlaidos (kelionės, apgyvendinimo ir kt.).

80. Jei siunčiamo į kvalifikacijos tobulinimą (mokymą) STT darbuotojo kvalifikacijos tobulinimas (mokymas) trunka ilgiau kaip 2 mėnesius arba kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) išlaidos yra ne mažesnės kaip:

80.1. Vienas jo vidutinis darbo užmokestis ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas) finansuojamas iš STT biudžeto, su STT darbuotoju turi būti sudaroma sutartis dėl mokymui skirtų išlaidų atlyginimo. Šioje sutartyje turi būti numatyta, kad išlaidas STT darbuotojas atlygina, jeigu: 

80.1.1. per dvejus metus nuo kvalifikacijos tobulinimo pabaigos jis yra atleidžiamas iš tarnybos (darbo) darbdavio iniciatyva dėl savo kaltės;

80.1.2. savo noru atsistatydina (nutraukia sutartį) be svarbių priežasčių anksčiau negu po 6 mėnesių nuo mokymo pabaigos;

80.2. du jo vidutiniai darbo užmokesčiai ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas) finansuojamas iš STT biudžeto, su STT darbuotoju turi būti sudaroma sutartis dėl mokymui skirtų išlaidų atlyginimo. Šioje sutartyje turi būti numatyta, kad išlaidas STT darbuotojas atlygina, jeigu:

80.2.1. per dvejus metus nuo kvalifikacijos tobulinimo pabaigos jis yra atleidžiamas iš tarnybos (darbo) darbdavio iniciatyva dėl savo kaltės;

80.2.2. savo noru atsistatydina (nutraukia sutartį) be svarbių priežasčių anksčiau negu po 1 metų nuo mokymo pabaigos.

81. Siekiančių tobulinti savo kvalifikaciją STT darbuotojų mokymas gali būti finansuojamas iš šios Tvarkos 34 ir 82 punkte nenurodytų lėšų, t. y. gali būti finansuojamas iš STT darbuotojo lėšų ir kt.

82. Siekdama užtikrinti tinkamą STT darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo finansavimą, STT įgyvendina projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšų.

83. Metiniuose mokymo planuose numatytų lėšų įsisavinimą užtikrina už pirkimus ir finansų kontrolę atsakingi padaliniai.

84. Mokymams numatytų lėšų įsisavinimo kontrolę atlieka už personalo formavimą atsakingas padalinys.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

85. STT darbuotojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo renginyje ir gavę tai patvirtinantį dokumentą – kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą (popierinį arba elektroninį dokumentą, liudijantį darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo programos baigimą ir (ar) kompetencijos atlikti tam tikrą darbą įgijimą) (toliau – pažymėjimas), pasibaigus renginiui, per 5 darbo dienas pateikia pažymėjimo kopiją elektroniniu paštu už personalo formavimą atsakingo padalinio atsakingam darbuotojui.

86. Mokymų medžiaga yra skelbiama vietinio kompiuterinio tinklo duomenų saugykloje (public/Personalas/Mokymai/Mokymų medžiaga) esančiuose aplankuose pagal datą ir temą.

87. Už personalo formavimą atsakingo padalinio atsakingas darbuotojas iš pažymėjimo kopijos įrašo informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą į kompiuterizuotą personalo valdymo ir apskaitos sistemą.

88. Dalyvauti tuose pačiuose išoriniuose mokamuose kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) renginiuose tas pats STT darbuotojas gali ne dažniau nei kartą per dvejus metus, jei kitaip nenumatyta ilgalaikėje STT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) programoje.

89. STT darbuotojai, siųsti į kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) renginius, privalo juos lankyti ir tinkamai jiems pasirengti, mokymų metu laikytis kvalifikacijos tobulinimą organizuojančios įstaigos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti kvalifikacijos tobulinimą organizuojančių įstaigų darbuotojų nurodymus.

90. STT darbuotojai per 1 mėnesį nuo išklausytų išorinių mokymų privalo pasidalinti gautomis žiniomis su savo struktūrinio padalinio, o jeigu tai aktualu, ir su kitų STT struktūrinių padalinių darbuotojais.

91. STT darbuotojai už kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) metu padarytus tarnybinės (darbo) drausmės pažeidimus ir profesinės etikos nuostatas pažeidžiančius poelgius atsako STT pareigūnų elgesio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________