Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20232024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-1173

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 12 punktais,

 

t v i r t i n u 2023–2024 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštį ir vykdymo būdą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                               Gintautas Jakštas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2023 m. rugsėjo 6 d. įsakymu

Nr. V-1173

 

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

 

Pasiekimų patikrinimas

Data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. 4 klasių skaitymas

1.1. I srautas

2024 m. sausio 23 d.

9 val.

Elektroninis

1.2. II srautas

2024 m. sausio 23 d.

11 val.*

Elektroninis

2. 4 klasių matematika

2.1. I srautas

2024 m. sausio 30 d.

9 val.

Elektroninis

2.2. II srautas

2024 m. sausio 30 d.

11 val.*

Elektroninis

3. 8 klasių lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)

3.1. I srautas

2024 m. vasario 6 d.

9 val.

Elektroninis

3.2. II srautas

2024 m. vasario 6 d.

11 val.

Elektroninis

4. 8 klasių matematika

4.1. I srautas

2024 m. vasario 27 d.

9 val.

Elektroninis

4.2. II srautas

2024 m. vasario 27 d.

11 val.*

Elektroninis

5. 8 klasių gimtoji kalba (lenkų, rusų, baltarusių) (skaitymas)

5.1. I srautas

2024 m. vasario 29 d.

9 val.*

Elektroninis

5.2. II srautas

2024 m. vasario 29 d.

11 val.**

Elektroninis

 

* Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų, baltarusių kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų, baltarusių kalbos.

** Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų kalbos.

 

____________________________

part_844451d18c92443bbd24e92e4845c4e2_end