Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, Linijinis piešimas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2023 M. LIepos 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-470 „DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į PREVENCINĘ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI GALIMŲ GAIVALINIŲ NELAIMIŲ, NEPALANKIŲ KLIMATO REIŠKINIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PADARINIUS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. sausio 30 d. Nr. 3D-73

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-470 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildau priedo II skyrių 3 punktu:

3. Informacija apie pareiškėjo priklausymą grupėms (pildo juridiniai asmenys)

(Pareiškėjas turi pateikti informaciją apie priklausymą grupėms, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/2116 59 straipsnio 4 d. ir Reglamento (ES) 2022/128 44 straipsnyje. Šie duomenys kartu su kita informacija bus viešai skelbiami pagal Reglamento (ES) 2021/2116 98 straipsnį)

Ar priklausote įmonių grupei, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme? (Įmonių grupės, patronuojamosios ir patronuojančiosios įmonės yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme)

NE      Jei į klausimą atsakėte „NE“, papildomos informacijos pateikti nereikia

TAIP  Jei į klausimą atsakėte „TAIP“, pateikite informaciją apie patronuojančiąją įmonę

Patronuojančiosios įmonės pavadinimas:

 

Patronuojančiosios įmonės kodas:“

 

2. Pakeičiu priedo VIII skyriaus 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Žinau, kad informacija apie mano pateiktą paramos paraišką, nurodant paramos paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija gali būti naudojama statistikos, stebėsenos ir vertinimo tikslais.“

3. Pakeičiu priedo IX skyriaus 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Agentūra gali tikrinti mano pateiktus duomenis valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro bei kitų Lietuvos Respublikos valstybės ir ES institucijų viešųjų registrų informacinėse sistemose ir duomenų bazėse (toliau – registrai).“   

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Kęstutis Navickas