LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ TARPTAUTINIO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 7 d. Nr. 3-492(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 12 straipsniu ir įgyvendindamas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) ir 2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL 2014 L 107, p. 39):

T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisykles;

1.2. paraiškos pradėti teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88), formą;

1.3. paraiškos pradėti teikti reguliarią ar nereguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti reguliarią paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares, formą;

1.4. leidimo teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) III skyrių formą;

1.5. tarptautinių vienkartinių paslaugų ir vienkartinių kabotažo operacijų kelionės lapų knygos formą;

1.6. sertifikato, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) nuostatas, formą;

1.7. keleivių vežimo autobusais tarptautinio nereguliaraus susisiekimo maršrutais kelionės lapų knygos formą;

1.8. leidimo vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu formą;

1.9. leidimo vežti keleivius tarptautinio nereguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu formą;

1.10. leidimo vykdyti nereguliarų tarptautinį keleivių vežimą formą.

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. tarptautinės vienkartinės paslaugos ir vienkartinės kabotažo paslaugos kelionės lapų, leidimų teikti reguliarias ar neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 306) (toliau – Reglamentas (EEB) Nr. 684/92) nuostatas, taip pat keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita veiklos pagal Reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimų, kurių formos parengtos pagal 1998 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2121/98, nustatantį išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 684/92 ir (EB) Nr. 12/98 taikymo taisykles dėl keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais dokumentų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 142), blankai gali būti naudojami iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

2.2. leidimai teikti reguliarias ar neliberalizuotas specialiąsias reguliarias paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita veiklos pagal Reglamento (EEB) Nr. 684/92 nuostatas liudijimai, išduoti iki 2015 m. gruodžio 31 d., galioja iki juose nurodytos galiojimo pabaigos datos.

3.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                  Rimantas Sinkevičius

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3-492(1.5 E)

 

 

KELEIVIŲ TARPTAUTINIO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato keleivių tarptautinių vežimų autobusais sąlygas ir tvarką.

2.  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009), Susitarime dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (Interbus susitarimas) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 138) (toliau – Interbus susitarimas) ir Susitarime dėl tarptautinio keleivių vežimo nemaršrutiniais tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais (ASOR) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 124) (toliau – ASOR susitarimas).

3.  Jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar jas įgyvendinančiuose dokumentuose numatytos kitokios nuostatos negu Taisyklėse, taikomos tarptautinių sutarčių ar jas įgyvendinančių dokumentų nuostatos.

4.  Dokumentus vykdyti tarptautinius vežimus išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija).

5.  Inspekcija, vadovaudamasi Taisyklėmis, gali patvirtinti detalesnes dokumentų vykdyti tarptautinius vežimus išdavimo taisykles.

 

II SKYRIUS

VEŽIMŲ KLASIFIKAVIMAS

 

6.  Keleivių tarptautiniai vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita.

7.  Keleiviai už atlyginimą vežami teikiant reguliarias paslaugas, specialias reguliarias paslaugas ir nereguliarias – švytuoklines ir vienkartines – paslaugas.

8.  Keleiviai savo sąskaita vežami teikiant specialias reguliarias paslaugas ir nereguliarias paslaugas.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI VEŽĖJAMS IR TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

9Vežti keleivius už atlyginimą gali vežėjas, turintis Bendrijos licenciją.

10Vežti keleivius savo sąskaita gali fizinis ar juridinis asmuo, turintis Inspekcijos išduotą sertifikatą, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas (toliau – sertifikatas). Sertifikatas suteikia teisę vežti keleivius savo sąskaita ir į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares.

11Transporto priemonės, naudojamos keleivių tarptautiniams vežimams, turi atitikti tų šalių, kurių teritorijomis vykdomi keleivių tarptautiniai vežimai, nustatytus techninius reikalavimus. Transporto priemonės, naudojamos teikiant reguliarias paslaugas, turi būti apipavidalintos pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų reikalavimus.

12Vežėjas, teikiantis paraišką pradėti teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimą teikti paslaugą, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009, arba paraišką pradėti teikti reguliarią, specialią reguliarią ar nereguliarią paslaugą, pratęsti leidimą teikti paslaugą, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares (toliau – paraiška), turi turėti pakankamai transporto priemonių, kurių reikia keleivių vežimui leidime ir eismo tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis užtikrinti.

 

IV SKYRIUS

VEŽIMŲ DOKUMENTAI

 

13.  Teikti reguliarias ir švytuoklines paslaugas gali vežėjas, turintis Inspekcijos ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų išduotus leidimus.

14.  Teikti specialias reguliarias paslaugas gali vežėjas, turintis Inspekcijos ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų išduotus leidimus, išskyrus atvejus, jeigu vežimai vykdomi pagal sutartį tarp vežimų užsakovo ir vežėjo tarp Europos Sąjungos valstybių narių.

15.  Teikti vienkartines paslaugas į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares gali vežėjas, turintis Inspekcijos ir atitinkamai kitų valstybių kompetentingų įstaigų išduotą (-us) leidimą (-us), išskyrus Interbus susitarime ir kitose tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus, kai tokio leidimo nereikia.

16.  Teikiant nereguliarias paslaugas naudojami Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 ar Interbus susitarime arba ASOR susitarime, jeigu keleivių vežimui netaikomos Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 ar Interbus susitarimo nuostatos, numatyti kelionės lapai.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO, LEIDIMŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

17.  Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimą teikti reguliarias arba specialias reguliarias paslaugas (kai tokio leidimo reikia), pratęsti tokio leidimo galiojimo terminą ar keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, taip pat teikti vienkartines (kai tokio leidimo reikia) ar švytuoklines paslaugas, pateikia Inspekcijai nustatytos formos paraišką.

18.  Vežėjas paraišką gauti leidimą teikti vienkartines (kai tokio leidimo reikia) ar švytuoklines paslaugas turi pateikti ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki pirmojo reiso vykdymo dienos, išskyrus atvejus, kai vežėjas pageidauja gauti leidimą, gautą pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišales ir daugiašales sutartis. Tokiu atveju vežėjas ne anksčiau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki pirmojo reiso vykdymo dienos pateikia Inspekcijai jos nustatytos formos prašymą.

19.  Inspekcija išnagrinėja paraišką per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos ir jai pritarusi kreipiasi į kitų valstybių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami arba važiuojama tranzitu, kompetentingas įstaigas dėl sutikimo išduoti leidimą teikti paraiškoje nurodytą reguliarią arba specialią reguliarią paslaugą, kai paslauga bus teikiama tarp Europos Sąjungos valstybių narių, ar leidimo gavimo, kai paslauga bus teikiama į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares, arba paraišką motyvuotai atmeta (nurodžiusi priežastis raštu). Jeigu tą pačią reguliarią arba specialią reguliarią paslaugą į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares bendradarbiaudami teiks keli vežėjai, paraiškos šiame punkte nurodytais terminais pradedamos nagrinėti, kai gaunamos visų bendradarbiaujančių Lietuvos Respublikos vežėjų paraiškos. Inspekcija leidimą išduoda ar pakeičia sąlygas, kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kitų valstybių kompetentingų įstaigų sutikimo (-ų) gavimo dienos.

20.  Tuo atveju, kai pateikiama nevisiškai ar neteisingai užpildyta paraiška, su paraiška pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos apie tai raštu informuoja paraišką pateikusį asmenį. Tokiu atveju paraiškos nagrinėjimo terminas prasideda nuo trūkstamų dokumentų ar teisingų duomenų gavimo dienos. Vežėjui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų trūkumų, paraiška paliekama nenagrinėta.

21.  Leidimai išduodami vežėjo vardu ir negali būti perleidžiami.

22.  Leidimas teikti reguliarias arba specialias reguliarias paslaugas išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, nei numatyta Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar jas įgyvendinančiuose dokumentuose.

23.  Prie leidimo teikti reguliarias paslaugas arba specialias reguliarias paslaugas pridedamas Inspekcijos suderintas eismo tvarkaraštis. Leidimas be suderinto eismo tvarkaraščio negalioja.

24.  Paraiška negali būti atmetama vien dėl to, kad vežėjas siūlo mažesnes keleivių vežimo kainas nei kiti vežėjai arba paraiškoje nurodytu maršrutu ar kai kuriais jo ruožais keleivius veža kiti vežėjai. Paraiška atmetama, jeigu:

24.1.  pareiškėjas jam tiesiogiai prieinamomis priemonėmis negali teikti paraiškoje nurodytos paslaugos;

24.2.  pareiškėjas nesilaikė nacionalinės ar tarptautinės kelių transporto teisės normų, ypač sąlygų ir reikalavimų dėl leidimų tarptautinėms keleivių vežimo kelių transportu paslaugoms, arba padarė sunkių Europos Bendrijos kelių transportui taikomų teisės aktų pažeidimų, ypač taisyklių, taikomų transporto priemonėms ir vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui;

24.3.  leidimo galiojimo termino pratęsimo atveju pareiškėjas nesilaikė leidime nurodytų vežimų vykdymo sąlygų;

24.4.  Inspekcija, remdamasi išsamia analize, nustato, kad paraiškoje nurodyta paslauga padarytų didelę įtaką palyginamų paslaugų, teikiamų pagal vieną ar kelias viešosios paslaugos sutartis, perspektyvumui; tokiu atveju Inspekcija privalo nustatyti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nuspręsti, ar paslauga, dėl kurios kreiptasi, darytų didelę įtaką pirmiau nurodytų palyginamų paslaugų perspektyvumui;

24.5.  Inspekcija, remdamasi išsamia analize, nustato, kad pagrindinis paslaugos tikslas nėra keleivių vežimas tarp skirtingose valstybėse esančių sustojimo vietų.

25.  Vežėjas, gavęs leidimą teikti reguliarias paslaugas, privalo leidimo galiojimo laikotarpiui sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikoje esančiomis autobusų stotimis, numatytomis eismo tvarkaraštyje. Vežėjas tokias sutartis privalo sudaryti ne tik savo, bet ir užsienio partnerio vardu, gavęs jo įgaliojimą.

26.  Leidimas teikti vienkartines (kai tokio leidimo reikia) paslaugas neišduodamas, jeigu vežėjui keleivių vežimui ta pačia transporto priemone yra išduotas ir Inspekcijai negrąžintas tos pačios rūšies leidimas, išskyrus atvejus, kai vežėjas dėl objektyvių priežasčių nespėja ar nespės grąžinti anksčiau gauto leidimo iki naujos kelionės, kuriai reikia leidimo, pradžios.

27.  Vežėjas, praradęs leidimą, Inspekcijai privalo pateikti paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Kitas leidimas išduodamas bendra tvarka.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMŲ teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas panaikinimas

 

28.  Leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą Inspekcija panaikina pasibaigus kitos valstybės kompetentingos įstaigos išduoto leidimo teikti tas pačias paslaugas galiojimo terminui, jeigu vežėjas nesikreipė dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, arba po 3 mėnesių po to, kai Inspekcija gauna iš vežėjo pranešimą apie numatomą keleivių vežimo nutraukimą. Jeigu keleivių vežimo poreikio nėra, leidimo galiojimas panaikinamas po 1 mėnesio nuo vežėjo pranešimo apie numatomą keleivių vežimo nutraukimą gavimo dienos.

29.  Panaikinus leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą, vežėjas privalo leidimą grąžinti Inspekcijai per 15 kalendorinių dienų nuo Inspekcijos pranešimo apie leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos.

30.  Inspekcija, panaikinusi leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą, nedelsdama apie tai informuoja su šia paslauga susijusias kitų valstybių kompetentingas įstaigas.

31.  Inspekcija, priėmusi individualų administracinį aktą panaikinti leidimo teikti reguliarias ar specialias reguliarias paslaugas galiojimą, apie tai praneša vežėjui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

VII SKYRIUS

KELIONĖS LAPAI

 

32.  Vežėjas, pageidaujantis gauti kelionės lapų ar jų knygą, pateikia Inspekcijai jos nustatytos formos prašymą.

33.  Kelionės lapai ar jų knyga turi būti saugomi vežėjo buveinėje ir negali būti perduoti kitam vežėjui.

34.  Kelionės lapą kiekvienam reisui įskaitomai didžiosiomis raidėmis dviem egzemplioriais (žalios ir baltos spalvos lapai su tuo pačiu numeriu) užpildo vežėjas prieš autobusui išvykstant iš nuolatinės stovėjimo vietos.

35.  Vežėjas atsako už tai, kad kelionės lapai būtų užpildyti teisingai.

36.  Pirmasis (žalios spalvos) kelionės lapas transporto priemonėje privalo būti vežimo metu, antrasis (baltos spalvos) – saugomas vežėjo buveinėje.

37.  Vežėjas kelionės lapų naudojimo ataskaitas teikia ir kabotažo operacijoms panaudotus kelionės lapus grąžina Inspekcijai jos nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

sertifikatas

 

38Vežėjas, pageidaujantis gauti sertifikatą, pateikia Inspekcijai jos nustatytos formos prašymą ir dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad transporto priemonė yra jo nuosavybė, įgyta išsimokėtinai arba pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį.

39.  Sertifikatai išduodami arba atsisakoma juos išduoti (nurodžius priežastis raštu) ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos.

40.  Sertifikatą užpildo Inspekcija trimis egzemplioriais, o fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo sertifikate pasirašydamas patvirtina, kad sertifikate nurodyti duomenys yra teisingi. Sertifikato pirmieji du egzemplioriai įteikiami fiziniam ar juridiniam asmeniui, trečiasis sertifikato egzempliorius lieka Inspekcijoje.

41.  Vieną sertifikato egzempliorių vežėjas privalo saugoti buveinėje. Kitą sertifikato egzempliorių tarptautinio vežimo metu vairuotojas privalo turėti transporto priemonėje ir jį pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant.

42.  Sertifikatas išduodamas 5 metams ir negali būti perduotas kitam asmeniui ar naudojamas kitai transporto priemonei.

 

IX SKYRIUS

VEŽĖJŲ IR EKIPAŽŲ PAREIGOS

 

43.  Vežėjas privalo vežti keleivius tarp eismo tvarkaraščiuose numatytų išvykimo, tarpinių ir paskirties punktų ir iki leidimų galiojimo pabaigos užtikrinti reguliarių ar specialių reguliarių paslaugų teikimą leidime nurodytomis sąlygomis.

44.  Vežėjas ir ekipažas privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, maksimalius patogumus transporto priemonėje, gerai matomoje vietoje skelbti reguliarių paslaugų tarifus, laikytis maršruto trasos ir eismo tvarkaraščio.

45.  Vežėjas, veždamas asmenis, kurie nėra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, privalo vykdyti Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 19 ir 20 straipsniuose nustatytas pareigas.

46.  Vežėjas ir ekipažas privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, per kurių teritorijas veža keleivius, kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su keleivių vežimu ir eismo organizavimu, reikalavimų ir vykdyti teisėtus Inspekcijos ir kitų kontrolės teisę turinčių pareigūnų, atliekančių savo pareigas, reikalavimus.

 

X SKYRIUS

KELEIVIŲ DOKUMENTAI

 

47Keleiviai, naudodamiesi reguliariomis paslaugomis, išskyrus specialias reguliarias paslaugas, kelionės metu privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant individualų ar kolektyvinį važiavimo bilietą.

48Specialių reguliarių paslaugų metu keleiviai privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant dokumentus, kuriais patvirtinama, kad jie priklauso specialiai keleivių grupei.

49Bilietai naudotis reguliariomis paslaugomis keleiviams parduodami transporto priemonėse, autobusų stočių kasose arba kitose bilietų pardavimo vietose. Kiekvienai reguliariai paslaugai gali būti parduodama ne daugiau bilietų, negu transporto priemonėje yra gamyklos gamintojos numatytų vietų keleiviams.

50Bilietas turi būti atspausdintas jį parduodančios šalies valstybine kalba. Bilietas gali būti spausdinamas ir dviem (valstybine ir anglų kalbomis arba šalies, kurioje baigiasi maršrutas, kalba) kalbomis.

51Bilietas galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas.

 

XI SKYRIUS

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMAS

 

52.  Kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis transporto priemonės salone tam tikslui skirtoje vietoje vieną rankinio bagažo, kurio svoris ne didesnis kaip 5 kg, vienetą.

53.  Transporto priemonės bagažinėje keleivis nemokamai gali vežtis vieną bagažo, kurio svoris ne didesnis kaip 25 kg, o matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 50 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 200 cm, vienetą. Antrą arba viršijantį nustatytą svorio ar matmenų dydį bagažo vienetą keleivis gali vežtis tik vežėjui sutikus ir jei baigus įlaipinti keleivius bagažinėje lieka laisvų vietų.

54.  Už kiekvieną į bagažinę priimamą bagažo vienetą išduodamas bagažo kvitas.

55.  Transporto priemonėje draudžiama vežtis lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, lakias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, gyvūnus augintinius be taros, daiktus, kurių įvežimą ar išvežimą draudžia šalių, kurių teritorijomis važiuojama, teisės aktai.

56.  Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą, kuriame smulkiai juos aprašo ir nurodo radimo aplinkybes. Aktas kartu su rastais daiktais perduodamas vežėjui. Daiktai saugomi vežėjo buveinėje 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto saugojimo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

 

XII SKYRIUS

EKIPAŽŲ DOKUMENTAI

 

57.  Kelių transporto priemonės ekipažo nariai kelionės metu privalo turėti ir pateikti kontrolės teisę turintiems pareigūnams reikalaujant:

57.1.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

57.2.  vairuotojo pažymėjimą;

57.3.  transporto priemonės registracijos liudijimą ir privalomąją techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą;

57.4.  transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

57.5.  Bendrijos licencijos kopiją arba sertifikatą;

57.6.  vežimų dokumentus, nurodytus Taisyklių IV skyriuje;

57.7.  darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

57.8.  bilietus ir bilietų kainoraštį (kai teikiamos reguliarios paslaugos);

57.9.  kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58.  Vežėjas turi teisę apskųsti Inspekcijos sprendimus įstatymų nustatyta tvarka.

59.  Už Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių kelių transporto srityje pažeidimus, Taisyklių ir kitų teisės aktų pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________