LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

dėl LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2012 M. SPALIO 1 D. NUTARIMO NR. VII-113 „DĖL DIDŽIAUSIŲ LEISTINŲ PAREIGYBIŲ VALANDINIŲ ATLYGIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. VIII-35

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ nuostatas, n u t a r i a :

1. Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. VII–113 „Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo“ patvirtintus didžiausius leistinus pareigybių valandinius atlygius (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. ir taikomas Lietuvos mokslo tarybos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamiems mokslo ir sklaidos projektams, kuriems įgyvendinti konkursai paskelbti ar kurie pradėti įgyvendinti nuo 2013 m. sausio 2 d. iki 2014 m. spalio 31 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                     Dainius H. Pauža


PATVIRTINTA
Lietuvos mokslo tarybos
2014 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VIII-35

 

 

 

didžiausi leistinI pareigybių valandiniAI atlygiAI
Lietuvos mokslo tarybos finansuojamUOSE
mokslo ir sklaidos projektUOSE

 

 

Pareigybė

Atlygis1, Eur/val.

Projekto vadovas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

15,64

Vyresnysis mokslo darbuotojas

12,17

Mokslo darbuotojas

9,27

Projekto vykdytojas tyrėjas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

11,88

Vyresnysis mokslo darbuotojas

9,27

Mokslo darbuotojas

6,95

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

4,93

Specialistas (tyrėjas)

4,64

Projekto vykdytojas ne tyrėjas

Specialistas (ne tyrėjas)

4,06

––––––––––––––––––––––––

1 į valandinį atlygį neįskaitytos darbdavio mokamos socialinio draudimo ir kitos (Garantinio fondo) įmokos

 

 

_______________