LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. T1-229 „DĖL ATLIEKŲ PREVENCIJOS IR TVARKYMO PROGRAMOS PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS IR DOTACIJOS NAMŲ ŪKIUOSE SUSIDARIUSIOMS ASBESTO ATLIEKOMS TVARKYTI“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 8 d. Nr. T1-318

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymu D1-70 „Dėl Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 49 punktu,

p a k e i č i u Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. T1-229 „Dėl atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.  Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymu D1-70 „Dėl Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lėšų naudojimo aprašas)“.

2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų paskirstymo priemonių planą 2023–2025 metams, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų paskirstymo priemonių plano 2023–2025 metams patvirtinimo“ (toliau – Priemonių planas)“.

3. Papildau 2.5 papunkčiu:

2.5. Aplinkos ministerijos raštą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos viceministrės 2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. D8(E)-5011 „Dėl atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo asbesto sutvarkymui“.“

4. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1.savivaldybių administracijos“.

5. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. regionų atliekų tvarkymo centrai.“.

6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Didžiausias finansavimo dydis vienam pareiškėjui“.

7. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. savivaldybių administracijoms - 50 000 Eur“.

8. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2.                      regionų atliekų tvarkymo centrams - 50 000 Eur kiekvienai projekte atstovaujamai savivaldybei“.

9. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jeigu, pasibaigus paraiškų teikimo terminui, gautose paraiškose bendra prašoma finansavimo suma yra mažesnė nei Priemonių plane 1.4 papunktyje numatytai Priemonei „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ (toliau -  Priemonė) numatyta skirti lėšų suma, APVA sprendimu paraiškų pateikimo terminas gali būti pratęstas arba skelbiamas naujas kvietimas“.

10. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Asbestinio šiferio atliekų surinkimą ir vežimą gali atlikti tik pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijas turintys atliekų vežėjai, o šalinimą – leidimus šių atliekų šalinimui turintys atliekų tvarkytojai“.

11. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Kvietimas teikti paraiškas, nurodant paraiškų teikimo tvarką ir terminus, projektų finansavimo sąlygas, pagal skelbimo momentu galiojantį Priemonių planą skelbiamas APVA interneto svetainėje www.apva.lt, taip pat gali būti skelbiamas kitomis visuomenės informavimo priemonėmis“.

12. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Finansavimas teikiamas namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo arba tik šalinimo išlaidoms finansuoti. Pareiškėjo teisė pasirinkti ar įgyvendinti projektą teikiant visą paslaugų komplektą (surinkti, transportuoti į sąvartyną ir pašalinti sąvartyne) ar taikyti dalinį paslaugų paketą“.

13. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Projektas turi būti įgyvendintas laikantis Lėšų naudojimo aprašo 5 ir 6 punktų reikalavimų“.

14. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis šiuo Aprašu, Lėšų naudojimo aprašu ir Priemonių planu. APVA pirmumo teise lėšas skirs toms paraiškas pateikusioms savivaldybėms, kuriose 2023 m. dėl Lietuvos Respublikoje vykusių stichinių audrų buvo paskelbta ekstremali situacija, kurių metu buvo pažeista asbestinė stogų danga“.

15. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki kvietime teikti paraiškas numatyto termino. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas. Kai pagrindiniame sąraše esančiose paraiškose prašoma finansavimo suma viršija Priemonių plane Priemonei numatytą skirti lėšų sumą, sudaromas rezervinis sąrašas“.

16. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Paraiškas APVA vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS bei 28 punkte nustatytą kriterijų. Vienos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas atitinka keliamus reikalavimus finansavimui gauti. Paraiškos, neatitinkančios Aprašo II ir III skyrių reikalavimų, atmetamos. APVA raštu informuoja pareiškėją apie paraiškos atmetimą ir nurodo atmetimo priežastis“.

17. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Projektų, esančių rezerviniame sąraše, paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas, jei pagrindiniame sąraše pateiktos paraiškos projektų vertinimui atlikti atmestos, sumažėjo prašomo finansavimo dydis, pareiškėjai atsiėmė paraiškas. Sprendimas dėl projektų finansavimo iš rezervinio sąrašo gali būti priimamas ir projektai į pagrindinį sąrašą įtraukiami iki 2023 m. spalio 31 d.“.

18. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Pareiškėjas viešojo pirkimo sutartis, kurios sudaromos projektui įgyvendinti, įkelia į APVIS iki mokėjimo prašymo, kuriame deklaruojamos išlaidos, pateikimo“.

19. Pakeičiu 41.1 punktą ir jį išdėstau taip:

41.1 išlaidų pagrindimo dokumentų (priėmimo-perdavimo aktai, PVM sąskaitos arba važtaraščiai ir patvirtinti įkainiai) kopijas“.

20. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Mokėjimo prašymą APVA įvertina ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo projekto vykdytojo tinkamai pateikto mokėjimo prašymo registravimo dienos. Nustačiusi, kad projekto tikslai pasiekti ir lėšos panaudotos pagal paskirtį, priima sprendimą dėl finansavimo išmokėjimo. Apie priimtą sprendimą informuojamas projekto vykdytojas. Šis terminas gali būti ilgesnis, jei projektui inicijuojamas įtariamo pažeidimo tyrimas. Finansavimas išmokamas pagal faktiškai sutvarkytą asbestinio šiferio atliekų svorį bei viešojo pirkimo sutartyje numatytą įkainį / kainą, neviršijant paskirto finansavimo ir IV skyriuje nustatytų įkainių“.

21. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. APVA nustatyta tvarka prižiūri, ar projektų vykdytojai Programos lėšomis prekes, paslaugas ir darbus perka laikydamiesi Lėšų naudojimo aprašo 6 punkto nuostatų“.

22. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti APVA veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimu dėl finansavimo skyrimo ar neskyrimo, sprendimu dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka“.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Gvidas Dargužas