LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-80 „DĖL TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PAŽEIDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDO, EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI IR EUROPOS ŽUVININKYSTĖS FONDO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 3D-569

Vilnius

 

P a k e i č i u Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir 27 punktą išdėstau taip:

27. Agentūra, pasibaigus ketvirčiui, elektroniniu paštu informuoja ministerijos pažeidimų kontrolierių apie agentūros Komisijos pažeidimų administravimo klausimams spręsti praėjusio ketvirčio metu priimtus sprendimus neregistruoti pažeidimų, pateikdama protokolinio sprendimo kopiją. Ministerijos pažeidimų kontrolierius atrenka neregistruotus pažeidimus (turi būti ištirta ne mažiau kaip 10 proc. pateiktų neregistruotų pažeidimų, kaip atrankos kriterijų vertinant bendrą paramos sumos dydį, pasirenkami patikrinti neregistruoti pažeidimai su didesnėmis paramos sumos dalimis) ir per 20 darbo dienų (dėl objektyvių priežasčių, pvz., kai atrinktos tirti medžiagos kiekis yra labai didelis (100 ir daugiau lapų) ar reikia gauti papildomos informacijos, šis terminas gali būti pratęstas, pratęsimą įforminant įstaigos komisijos posėdžio protokolo nutariamojoje dalyje, arba pažeidimų kontrolieriaus tiesioginio vadovo rezoliucija ant vidinės įstaigos pažymos ar teisės akto), atlieka pateiktos informacijos apie neregistruotus pažeidimus patikrinimą, siekdamas įsitikinti, ar pagrįstai, t. y. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, neregistruoti pažeidimai. Apie tyrimo rezultatus ministerijos pažeidimų kontrolierius informuoja komisiją, parengdamas patikrinimo ataskaitą. Ataskaita yra laisvos formos dokumentas, kurioje turi būti nurodyti: patikrinimo pradžios ir pabaigos datos, patikrintų neregistruotų pažeidimų pavadinimai, neregistruotų pažeidimų esmė, ministerijos pažeidimų kontrolieriaus atlikti veiksmai, jų rezultatai ir argumentuota ministerijos pažeidimų kontrolieriaus išvada ir siūlymas komisijai. Ataskaitą pasirašo ją rengęs ministerijos pažeidimų kontrolierius. Ataskaita registruojama kaip komisijos posėdžio protokolo sudedamoji dalis ir saugoma teisės aktų nustatytą terminą atitinkamoje byloje. Komisija, įvertinusi pateiktą informaciją, priima sprendimą:

 

27.1. pritarti agentūros sprendimui neregistruoti pažeidimų;

27.2. nepritarti agentūros sprendimui neregistruoti pažeidimų ir klausimą grąžinti nagrinėti agentūrai iš naujo;

27.3. kitą sprendimą.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        Kęstutis Navickas