Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras

 

ĮSAKYMAS

Dėl NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS NUOSTATŲ patvirtinimo

 

2023 m. balandžio 20 d.  Nr. V-573

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktu: 

1. Tvirtinu Nacionalinės švietimo agentūros nuostatus (pridedama).

2. Įgalioju Nacionalinės švietimo agentūros direktorių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Juridinių asmenų registrui pateikti Nacionalinės švietimo agentūros nuostatus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Nacionalinės švietimo agentūros nuostatų registravimu.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-852 „Dėl Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo“ 2 punktą (su visais nuostatų pakeitimais ir papildymais).

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                      Jurgita Šiugždinienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2023 m. balandžio 20 d.

įsakymu Nr. V-573

 

 

NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija).

2. Agentūra yra biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 305238040, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

3. Agentūros finansavimo šaltiniai – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir kitų valstybės pinigų fondų lėšos. Agentūros veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtais būdais įgytos lėšos.

4. Agentūros savininkė yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas, išskyrus sutikimo dėl Agentūros reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą, taip pat koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros veiklą.

5. Agentūros vieši pranešimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje (www.nsa.smm.lt), teisės aktų, reglamentuojančių viešų pranešimų skelbimą, nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6.    Agentūra veikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui (toliau – Ministras) pavestoje švietimo valdymo srityje, įgyvendindama švietimo politiką pagal nustatytus veiklos tikslus.

7. Agentūros nuostatų pakeitimus gali inicijuoti Agentūros direktorius ar Ministras. Nuostatų pakeitimus tvirtina Ministras. Pakeisti Agentūros nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Už Agentūros nuostatų pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako Agentūros direktorius.

8. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Agentūros veiklos tikslai:

9.1. sudaryti vienodas sąlygas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumui ir geros kokybės švietimui: ugdymo turiniui įgyvendinti, įtraukties principui laikytis; švietimo teikėjų veiksmingam valdymui užtikrinti;

9.2. organizuoti pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimą, švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų rezervo formavimą bei įgyvendinti priemones pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų) savalaikei kaitai užtikrinti;

9.3. vykdyti mokinių pasiekimų vertinimą, analizuoti mokinių pasiekimų rezultatus, parinkti ir įgyvendinti tinkamas priemones mokinių pasiekimams gerinti;

9.4. atlikti valstybinę švietimo teikėjų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos priežiūrą, bendradarbiauti su savininko teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis (dalyvių susirinkimais), teikiant pagalbą švietimo teikėjams;

9.5. užtikrinti valstybiniuose švietimo registruose ir informacinėse sistemose tvarkomų duomenų teisėtumą, prieinamumą ir kokybę;

9.6. vykdyti valstybės švietimo stebėseną, teikti siūlymus pagal kompetenciją Ministerijai dėl švietimo politikos formavimo.

10. Agentūra, siekdama Nuostatų 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programos gaires, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus ir teikia juos Ministerijai bei rengia metodikas, rekomendacijas ir siūlymus ugdymo turiniui įgyvendinti;

10.2. kuria ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų aprūpinimo standartų projektus ir teikia juos Ministerijai, analizuoja mokyklų aprūpinimo situaciją šalyje, teikia siūlymus mokykloms, jų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams), Ministerijai dėl švietimo aprūpinimo gerinimo; 

10.3. skelbia informaciją apie vadovėlius ir kitas mokymo priemones Agentūros tvarkomoje informacinėje sistemoje, vykdo bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių kokybės priežiūrą,, teikia metodinę pagalbą su vadovėlių ir (ar) mokymo priemonių rengimu ir leidyba susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims;

10.4. konsultuoja švietimo teikėjus ikimokyklinio ugdymo turinio rengimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

10.5. kuria ir plėtoja išskirtinių gabumų turinčių vaikų atpažinimo ir ugdymo sistemą, konsultuoja švietimo teikėjus dėl šios sistemos diegimo;

10.6. bendradarbiauja su švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis (dalyvių susirinkimais) diegiant švietimo plėtros iniciatyvas, įgyvendina ir plėtoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo inovacijas, finansuoja švietimo teikėjus joms įgyvendinti;

10.7. vykdo prevencinių programų įgyvendinimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) stebėseną.

11. Agentūra, siekdama Nuostatų 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

11.1. analizuoja pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, vertina poreikį kvalifikaciją įgyti ir (ar) tobulinti, planuoja priemones ir teikia siūlymus Ministerijai dėl pedagogų rengimo ir pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymo;

11.2. įgyvendina pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programas, sudaro galimybes pedagoginiams darbuotojams (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio šalių kvalifikacijos tobulinimo programose;

11.3. analizuoja valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atlygio už darbą sistemą ir karjeros modelį, jo vidinį ir išorinį konkurencingumą, teikia siūlymus Ministerijai dėl reikalingų sprendimų atlygio už darbą ir karjeros srityje;

11.4. konsultuoja pretendentus į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus, organizuoja ir vykdo pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų ar jam prilygintą vertinimą, dalyvauja konkursų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas atrankos komisijose;

11.5. užtikrina švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų rezervo funkcionavimą, vykdo švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų metinės veiklos vertinimo stebėseną.

12. Agentūra, siekdama Nuostatų 9.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

12.1. organizuoja brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo, nacionalinių ir kitų pasiekimų patikrinimų vykdymą ir vertinimą, rengia su tuo susijusius teisės aktus ar jų projektus;

12.2. organizuoja brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo, nacionalinių ir kitų mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių kūrimą, užtikrina jų kokybę;

12.3. organizuoja užsieniečių, užsienio lietuvių valstybinės kalbos, valstybinės kalbos mokėjimo, lietuvių kalbos mokėjimo lygių nustatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, organizuoja jų užduočių kūrimą, administruoja asmens bendrųjų gebėjimų ir (ar) įgytų profesinių kompetencijų vertinimus.

13. Agentūra, siekdama Nuostatų 9.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

13.1. analizuoja mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo pertvarkos bendruosius planus, vertina jų įgyvendinimą, prognozuoja galimus mokyklų tinklo kaitos scenarijus bei teikia siūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams) dėl reikalingų mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo pertvarkos sprendimų priėmimo;

13.2. teikia metodinę pagalbą, konsultacijas, įgyvendina kitas prevencines priemones, padedančias švietimo teikėjams laikytis švietimo politiką įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;

13.3. pagal kompetenciją atlieka švietimo teikėjų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos rizikos analizę, teikia rekomendacijas švietimo teikėjams ir jų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms (dalyvių susirinkimams);

13.4. vykdo švietimo teikėjų planinius ir neplaninius patikrinimus jų veiklos kokybei įvertinti;

13.5. taiko poveikio priemones, padedančias švietimo teikėjams efektyviai ir kokybiškai vykdyti veiklą, įstatymų ir jų pagrindu priimtų teisės aktų nustatyta tvarka;

13.6. kaupia ir analizuoja duomenis apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros vykdymą, teikia metodinę konsultacinę pagalbą savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijoms, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdytojams;

13.7. vykdo mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos išorinį vertinimą;

13.8. vykdo vidurinio ugdymo programų akreditavimą.

14. Agentūra, siekdama Nuostatų 9.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

14.1. administruoja ir pagal kompetenciją plėtoja švietimo valstybines informacines sistemas ir registrus, užtikrina sistemose ir registruose esančių duomenų prieinamumą bei kokybę;

14.2. užtikrina, kad renkant duomenis būtų laikomasi  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų;

14.3. teikia būtinus duomenis Ministerijai ar kitoms valstybės institucijoms, gavusi duomenų teikimo užklausas;

14.4. bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijų dėstytojais, mokslo darbuotojais bei kitais tyrėjais dėl duomenų analizės atliekamuose tyrimuose.

15. Agentūra, siekdama Nuostatų 9.6 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

15.1. pagal kompetenciją analizuoja ir vertina švietimo būklę, modeliuoja ir prognozuoja galimą inicijuojamų pokyčių poveikį;

15.2. kiekvienais metais iki rugpjūčio 31 dienos parengia pranešimą apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo būklę šalyje ir regionuose bei teikia išvadas Ministerijai dėl reikalingo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo sistemos tobulinimo;

15.3. pagal kompetenciją atlieka nacionalinius ir tarptautinius tyrimus ir analizes bei teikia siūlymus Ministerijai dėl švietimo kokybės tobulinimo, pažangos priemonių įgyvendinimo šalyje.

16. Pagal kompetenciją siekdama tikslų Agentūra atlieka ir kitas funkcijas:

16.1. teikia duomenimis pagrįstus siūlymus Ministerijai dėl valstybinės švietimo politikos formavimo ir rengiamų teisės aktų projektų;

16.2. inicijuoja, Ministerijai pavedus, administruoja ir (ar) įgyvendina, ir (ar) finansuoja priemones, projektus, skirtus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politikos tęstinės veiklos ir (ar) pažangos uždaviniams įgyvendinti, priima sprendimus dėl finansavimo skyrimo šias priemones įgyvendinantiems projektams;

16.3. bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, kartu rengia projektus, inicijuoja ir įgyvendina priemones švietimo kokybei stiprinti;

16.4. nagrinėja asmenų skundus ir prašymus Agentūros kompetencijos klausimais.

17. Įgyvendindama nustatytus veiklos tikslus, Agentūra taip pat atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Ministro įsakymuose ir kituose su Agentūros veikla susijusiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, įskaitant dalyvavimą rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei tarptautinių teisės aktų projektus bei pastabų ir pasiūlymų dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų teikimą.

 

III SKYRIUS

AGENTŪROS TEISĖS

 

18. Agentūra, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

18.1. įgyvendindama Nuostatų 13.4, 13.7 ir 13.8 papunkčiuose nurodytas funkcijas, vykdyti ugdymo proceso ir pedagoginių darbuotojų darbo ugdymo įstaigose stebėjimus, įskaitant, bet neapsiribojant, ugdymo veiklų ir švietimo įstaigos veiklos stebėjimą;

18.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir organizacijų, valstybės registrų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su valstybės reguliuojama švietimo sritimi, informaciją, būtiną nustatytoms funkcijoms atlikti;

18.3. sudaryti komisijas, darbo grupes, pasitelkti ekspertus teisės aktų projektams ir (ar) švietimo projektams rengti ir klausimams pagal Agentūros kompetenciją nagrinėti;

18.4. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

18.5. gali turėti ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

 

 

IV SKYRIUS

AGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

19. Agentūra rengia strateginį planą, jos veikla organizuojama vadovaujantis Ministro tvirtinamu Ministrui pavestų valdymo sričių strateginiu veiklos planu, papildant Agentūros strateginiame plane numatytais darbais ir Agentūros metiniu veiklos planu. Agentūros strateginį planą ir metinį veiklos planą tvirtina Agentūros direktorius.

20. Agentūros administracijos struktūrą tvirtina Ministras.

21. Agentūros vienasmenis valdymo organas yra Agentūros direktorius.

22. Agentūros direktorių 5 metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministras. Agentūros direktorius gali būti skiriamas eiti Agentūros direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Agentūros direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ministrui. Agentūros direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas, numatytas Nuostatų 23 punkte, atlieka kitas Ministro įsakymu paskirtas Agentūros valstybės tarnautojas.

23. Agentūros direktorius:

23.1.    organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinami Agentūros tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos. Agentūros direktorius asmeniškai atsako už tinkamą Agentūros nustatytų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

23.2. rengia ir teikia Ministrui tvirtinti Agentūros strateginį ir metinį veiklos planus;

23.3. teikia Ministrui Agentūros veiklos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kitų programų Agentūros kompetencijai priklausančiais klausimais ir jų įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, Ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

23.4. Agentūros vardu sudaro sandorius arba įgalioja tai atlikti kitą Agentūros valstybės tarnautoją arba darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

23.5. veikia Agentūros vardu, atstovauja jai Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, santykiuose su kitais asmenimis arba suteikia atitinkamus įgaliojimus kitiems Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

23.6. Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, atlieka kitas su Agentūros žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas;

23.7. tvirtina Agentūros padalinių nuostatus, Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Agentūrai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir kitus vidaus administravimo teisės aktus;

23.8. atstovauja Agentūrai teismuose, kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

23.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;

23.10. racionaliai ir taupiai naudoja Agentūros lėšas bei turtą, kuria veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, atsako už jos sklandų veikimą ir tobulinimą laiku;

23.11. teikia visuomenei informaciją apie Agentūros veiklą;

23.12. diegia Agentūros kokybės vadybos sistemas ir įgyvendina priemones dėl jų tobulinimo;

23.13. kontroliuoja, ar pasiekti Agentūros metiniame ir strateginiame veiklos planuose nustatyti veiklos rodikliai;

23.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

24. Agentūros vidaus auditą atlieka Ministerijos Centralizuota vidaus audito tarnyba.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Agentūra gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

part_d11adcbfbc6448ca942b1681d5c276a5_end