LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MELIORACIJOS SISTEMAS“  ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 3D-563

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi  ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ 3.1.1 papunktį,

t v i r t i n u Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                               Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563

 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MELIORACIJOS SISTEMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (toliau – Strateginis planas) intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis:

1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo+“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/955; 

1.2. 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 8 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/813;

1.3. 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1408;

1.4. 2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2289, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 taikymo taisyklės dėl BŽŪP strateginių planų turinio pateikimo ir saugaus keitimosi informacija elektroninės sistemos;

1.5. 2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/128, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/2116 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, patikrų, užstatų ir skaidrumo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/860;

1.6. 2022 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1475, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su BŽŪP strateginių planų vertinimu ir stebėsenai bei vertinimui reikalingos informacijos teikimu;

1.7. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiu planu, patvirtintu 2022 m. lapkričio 21 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2022) 8272;

1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“;

1.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano įgyvendinimą, paskyrimo“;

1.10. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės). 

2. Taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“ (toliau – intervencinė priemonė). Taisyklės taikomos pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paramos paraiškas, paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus, kuriems skirta parama pagal intervencinę priemonę, taip pat institucijoms, atliekančioms paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kurios nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

3.2. ES – Europos Sąjunga.

3.3. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3.4. ŽŪMIS – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valdymo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Melioracijos sistema – grupė tam tikrame žemės plote esančių melioracijos statinių, susijusių funkciniais ryšiais.

4.2. Melioracijos sistemų naudotojų asociacija – ribotos atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio tikslas – palaikyti bendrojo naudojimo melioracijos sistemų gerą būklę asociacijos narių naudojamoje melioruotoje žemėje.

4.3. Melioracijos sistemos rekonstravimas – esamos melioracijos sistemos pertvarkymas keičiant melioracijos  statinių parametrus ir konstrukciją (perskaičiuojant ir keičiant atstumus tarp drenažo sausintuvų, griovių: keičiant rinktuvų skersmenis ir vietą, griovių parametrus ir pan.) ir statant papildomus melioracijos statinius.

4.4. Melioracijos statinių projektavimo užduotis (toliau – projektavimo užduotis) – dokumentas, kuriame nurodyti užsakovo pageidaujami projektuojamų melioracijos statinių techniniai, ekonominiai rodikliai, žemės sklypo paskirtis, žemės naudmenų ypatumai ir kiti reikalavimai, išvardyti melioracijos sistemos projekto privalomieji dokumentai.

4.5. Projekto partneris (toliau – partneris) – fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą, pagal prieš projekto įgyvendinimą pareiškėjo ir jo partnerio / partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Strateginiame plane, Administravimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI, POREIKIAI IR RODIKLIAI

 

6. Intervencinės priemonės tikslas – rekonstruoti esamas melioracijos sistemas, sudarant galimybes ūkiams didinti žemės ūkio veiklos produktyvumą bei tuo pat metu užtikrinti tvarią gamtos išteklių (vandens) apsaugą nuo taršiųjų medžiagų išplovimo, diegiant reguliuojamą drenažą.

7. Intervencinė priemonė atitinka Bendrosios žemės ūkio politikos tikslus:

7.1. labiau orientuotis į rinką ir didinti ūkių konkurencingumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmenizacijai;

7.2. skatinti tvarų vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens, dirvožemio ir oro, valdymą, be kita ko, mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų.

8. Intervencinė priemonė prisideda prie šių nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo:

8.1. didinti inovatyvių / pažangių technologijų diegimą ūkiuose;

8.2. atnaujinti esamas melioracijos sistemas;

8.3. gerinti paviršinio vandens kokybę, ypač rizikos vandenų teritorijose.

9. Siekiant šiame skyriuje nustatytų tikslų ir poreikių intervencinė priemonė prisideda prie šių rezultatų rodiklių:

9.1. ūkių, gaunančių BŽŪP paramą gamybinėms ir negamybinėms investicijoms, susijusioms su gamtos išteklių priežiūra, dalies;

9.2. ūkių, gaunančių investicinę paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui, įskaitant išteklių naudojimo efektyvumo didinimą, dalies.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS FORMA IR REMIAMA VEIKLA

 

10. Pagal intervencinę priemonę teikiama investicinė parama dotacijos forma.

11. Pagal intervencinę priemonę remiamos veiklos:

11.1. reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas;

11.2. esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.

12. Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paramos paraiškas gali pateikti tik vieną paramos paraišką pagal vieną iš Taisyklių 11.111.2 papunkčiuose nurodytų veiklų.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

13. Pareiškėjai gali būti:

13.1. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai;

13.2. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;

13.3. fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį;

13.4. savivaldybės.

14. Projektai, kuriuos teikia 13.1–13.3 papunkčiuose nurodyti pareiškėjai, turi būti teikiami su partneriu – savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis.

15. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

16. Paramos gavėjo įsipareigojimų arba teisių, susijusių su parama, perleidimas ar perėmimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

VI  SKYRIUS

PARTNERYSTĖ

 

17.     Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba su partneriais – kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kaip nurodyta Taisyklių 13 punkte. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paramos paraiškoje ir projektavimo užduotyje.

18.     Pateikiama viena paraiška, atitinkamai užpildyta pareiškėjo ir visų partnerių. Partneriams taikomos tokios pat tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Finansavimą, skirtą visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas. Partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna.

19.     Paramos gavėjas atsakingas už projekto įgyvendinimą. Bet koks projekto rezultatų pakeitimas turi būti įforminamas raštu kaip jungtinės veiklos sutarties pakeitimas, apie kurį informuojama Agentūra.

20.     Galimybė keliems partneriams vykdyti vieną projektą neužkerta kelio kiekvienam partneriui pateikti savarankiškas paraiškas įgyvendinti kitus projektus.

21.     Prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas turi susitarti su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir šias teises nustatyti jungtinės veiklos sutartyje.

 

VII  SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

22. Pareiškėjas ir partneris (kai paraiška teikiama su partneriu) laikomas (-i) tinkamu (-ais) gauti paramą (toliau nurodyti reikalavimai, taikomi pareiškėjui, taikomi ir partneriui) pagal Taisyklių 11.1 ir 11.2 papunkčius, jei atitinka šias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:

22.1. projektas atitinka bendrąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, nurodytus Administravimo taisyklių 124.1–124.6, 124.9, 124.12, 124.14, , 124.21 papunkčiuose, ir nepatenka į Administravimo taisyklių 125.1 –125.2 papunkčiuose nurodytas paramą ribojančias sąlygas;

22.2. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį, kaip numatyta Administravimo taisyklių 124.7 papunktyje. Kai pareiškėjas yra Melioracijos sistemų naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį, pateikiami subjekto kompetentingo organo susirinkimo protokolai dėl projekto finansavimo. Kai pareiškėjas savivaldybė, pateikiamas savivaldybės tarybos posėdžio protokolas dėl projekto finansavimo;

22.3.    tvarko buhalterinę apskaitą Administravimo taisyklių 124.8 papunktyje nustatyta tvarka. Įstaigos, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia;

22.4.    nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu ir į kurį investuojama, turi būti valdomas pareiškėjo:

22.4.1.   kai pareiškėjas savivaldybė, kuri rekonstruoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, ji pateikia savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią nekilnojamojo turto valdymo faktą (žemės valdymo faktą patvirtinantys dokumentai neteikiami);

22.4.2.   kai pareiškėjas yra žemės ūkio veikla užsiimantis subjektas, melioracijos statinių naudotojų asociacija ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jis  pateikia žemės ūkio veikla užsiimančio subjekto, asociacijos narių / fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės narių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių naudojamoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės teisę, nuomą ar panaudą patvirtinančius dokumentus. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre iki paramos paraiškos pateikimo datos ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta melioracijos statinių rekonstravimo  galimybė;

22.5.    investicijos pagrįstos projektavimo užduoties rengimo metu atliktais sąmatiniais skaičiavimais (turi būti pateiktos lokalinės-objektinės sąmatos, sudarytos atestuoto sąmatininko, ir projekto įgyvendinimo vietoje atliktų melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga);

22.6.    kai vykdoma 11.1 papunktyje nurodyta veikla, ne mažiau kaip 50 proc. pagrindinio rinktuvo ilgio arba melioracijos sistemos aptarnaujamo ploto, esančio pareiškėjo valdomame žemės sklype, turi būti pritaikyta vandens lygiui reguliuoti;

22.7. kai vykdoma 11.1 papunktyje nurodyta veikla, su paraiška pateikiama (kai projektas įgyvendintas su Agentūros administruojamų priemonių parama) informacija apie įgyvendintą projektą, pateikiant įgyvendinto projekto / paraiškos ir (arba) paramos sutarties numerį. Kai projektas buvo įgyvendintas su kitų institucijų administruojamų priemonių parama, su paraiška pateikiama detali informacija apie įgyvendintą projektą (įgyvendinimo data, vieta, rekonstruotų melioracijos sistemų plotas, patirtos išlaidos ir kita);

22.8.    projekte numatoma rekonstruoti statinius, kurie yra melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje;

22.9.    projektai turi būti įvertinti pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, su visais pakeitimais, 4.7 straipsnį, tinkamai atsižvelgiant į suminį poveikį, ir turi būti pasiūlytos reikiamos švelninančios priemonės;

22.10. parama neteikiama naujų melioracijos sistemų, įskaitant „Natura 2000“ ir didelės gamtinės vertės ūkio naudmenų teritorijas, įrengimui;

22.11. kai vykdoma 11.1 papunktyje nurodyta veikla, privalomai turi būti numatytas bent vienos iš šių aplinkosauginių investicijų – dvigubo profilio melioracijos griovių šlaitai, dirbtinės šlapynės, nuosėdų tvenkiniai, akmenų ar rąstų stabilūs metiniai, įrengimas;

22.12.  kai vykdoma 11.2 papunktyje nurodyta veikla, rekonstruojamų statinių ir įrenginių nusidėvėjimas turi būti ne mažesnis nei 45 proc. Melioracijos statinių nusidėvėjimas nustatomas pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis pagal kadastro vietoves, kaip nurodyta Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

22.13. melioracijos statinių techninį projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, ir statybą leidžiantį dokumentą pareiškėjas privalo pateikti ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną. Su paraiška pateikiama pagal melioracijos normatyvinius dokumentus numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga, atlikta įmonės ir specialistų, atestuotų Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“, ar kitų atestavimo įstaigų, atsižvelgiant į rekonstruojamų melioracijos objektų paskirtį, nustatyta tvarka;

22.14.  projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje.

23. Tinkamumo skirti paramą vertinimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

24. Pareiškėjas ir partneris (-iai) (kai paraiška teikiama su partneriu (-iais) prisiima ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos laikosi šių įsipareigojimų: 

24.1. pareiškėjas prisiima bendruosius įsipareigojimus, nurodytus Administravimo taisyklių 170.1–170.8, 170.11–170.16 papunkčiuose. Partneris (-iai) (kai paraiška teikiama su partneriu (-iais) prisiima bendruosius įsipareigojimus, nurodytus Administravimo taisyklių 170.1, 170.4 ir 170.14 papunkčiuose;

24.2. pareiškėjas įsipareigoja iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos  užtikrinti tinkamą objekto, kuriam bus suteikta parama, priežiūrą ir veikimą;

24.3. su galutiniu mokėjimo prašymu pateikia įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) .dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, atkarpomis ar kitų hidrotechninių statinių vietomis .shp formatu (kopija pateikiama VĮ Žemės ūkio duomenų centrui).

 

IX SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

25.     Pagal Taisyklių 11.1 ir 11.2 papunkčius suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

26. Pagal intervencinės priemonės veiklą:

26.1. kai vykdoma Taisyklių 11.1 papunktyje nurodyta veikla:

26.1.1. finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės);

26.1.2. didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 40 000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų);

26.2. kai vykdoma Taisyklių 11.2 papunktyje nurodyta veikla:

26.2.1. finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės);

26.2.2. didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

27. Pakartotinai paramos pagal šią intervencinę priemonę galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį pagal šią intervencinę priemonę pateiktą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms).

 

 

 

 

 

X  SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

28. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, projektavimo užduotyje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo.

29. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas ir viešosios paramos intensyvumo nuo tinkamų finansuoti išlaidų nustatymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

30Projekte turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Projekto išlaidos turi atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus Administravimo taisyklių 113, 114 punktuose ir 124.15, 124.18, 124.19 papunkčiuose.

31. Tinkamų išlaidų kategorijos:

31.1. kai vykdoma Taisyklių 11.1 papunktyje nurodyta veikla:

31.1.1. reguliuojamojo drenažo sistemų naujų įrenginių ir (ar) įrangos įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas išlaidos, taip pat aplinkosauginių investicijų įrengimo išlaidos;

31.1.2. naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;

31.1.3. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios negali viršyti 10 proc. projekto bendrųjų išlaidų.

31.2. kai vykdoma Taisyklių 11.2 papunktyje nurodyta veikla:

31.2.1. melioracijos statinių (išskyrus drėkinimo sistemas) rekonstravimo išlaidos;

31.2.2. naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;

31.2.3. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios negali viršyti 10 proc. projekto bendrųjų išlaidų.

32. Netinkamos finansuoti išlaidos, nurodytos Administravimo taisyklių 130 punkte, ir šios išlaidos:

32.1. naujų melioracijos sistemų įrengimas;

32.2. trumpalaikio turto įsigijimas;

32.3. transporto priemonių įsigijimas;

32.4. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant teisės aktuose nustatytos pirkimo tvarkos;

32.5. kitos išlaidos ar jų dalis, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, ir neįvardytos Taisyklių 31 punkte;

32.6. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).

33. PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

34. Kai paramos gavėjas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, PVM yra tinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

35Paramos paraiška pateikiama pagal Taisyklėse nurodytą formą.

36. Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti per ŽŪMIS Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

37. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMAS

 

38. Paramos paraiškų atrankos vertinimas, kai vykdoma Taisyklių 11.1 papunktyje nurodyta veikla, neatliekamas. Paraiškų priėmimas pagal Taisyklių 11.1 papunktį stabdomas, kai pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma, tokia tvarka:

38.1. Agentūra, nustačiusi, kad yra pasiekta paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma, kitą dieną apie šį faktą paskelbia Agentūros interneto svetainėje ir informuoja Ministeriją. Informaciniame pranešime apie paraiškų priėmimo stabdymą turi būti nurodytas galutinis paraiškų priėmimo momentas (data, valanda), kuris negali būti vėlesnis nei tos pačios dienos 23:59 val.;

38.2. paraiškos, pateiktos nuo informacinio pranešimo paskelbimo iki jame nurodyto galutinio paraiškų priėmimo  momento, yra priimamos ir vertinamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka;

38.3. paraiškos, pateiktos po informaciniame pranešime nurodyto galutinio paraiškų priėmimo momento, nepriimamos ir nevertinamos;

38.4. Agentūra atlieka visų iki paraiškų priėmimo stabdymo momento gautų paramos paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka;

38.5. jei atlikus visų gautų paramos paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimą šioms paramos paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis viršija paramos paraiškų priėmimo etapui skirtą lėšų sumą, taikoma ši tvarka:

38.5.1. jei paramos paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis yra ne didesnis kaip 10 proc. paramos paraiškų priėmimo etapui skirtos lėšų sumos, visos šios paraiškos finansuojamos virškontraktuojant lėšas;

38.5.2. jei paramos paraiškoms reikalingų finansuoti lėšų poreikis viršija 10 proc. paramos paraiškų priėmimo etapui skirtos lėšų sumos, sprendimą dėl papildomo lėšų skyrimo šioms paramos paraiškoms finansuoti priima Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano valdymo komitetas.

39. Paramos paraiškų atrankos vertinimas, pirmumo eilės sudarymas, kai vykdoma Taisyklių 11.2 papunktyje nurodyta veikla, atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

40. Paramos paraiškų atrankos kriterijai, kai vykdoma Taisyklių 11.2. papunktyje nurodyta veikla:

40.1. projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus, – suteikiama 20 balų;

40.2. projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose žemės ūkio naudmenų našumo balas (visų projekto įgyvendinimo teritorijoje esančių sklypų) yra didesnis (nustatoma pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis):

40.2.1. jei 42 balai ir daugiau – suteikiama 20 balų;

40.2.2. jei 34,1–41,9 balo – suteikiama 15 balų;

40.2.3. jei 34 balai ir mažiau – suteikiama 10 balų.

40.3. projektai, kuriuose griovių ir (arba) pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:

40.3.1. 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 25 balai;

40.3.2. 40–49,99  proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;

40.3.3. 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.

40.4. projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, sedimentaciniai tvenkiniai, ties drenažo žiotimis įrengiamos dirbtinės šlapynės, suformuojamos dirbtinės salpos, įrengiami įtvirtintų akmenų, nuovartų ar rąstų stabilūs metiniai, reguliuojamo drenažo šuliniai ir vožtuvai) ir jų vertė sudaro:

40.4.1. 10 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;

40.4.2. 7–9,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;

40.4.3. 5–6,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.

40.5. projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose didesnis melioracijos statinių nusidėvėjimas (balai suteikiami tik tuo atveju, jei visų rekonstruojamų melioracijos statinių nusidėvėjimas atitinka nurodytas nusidėvėjimo ribas):

40.5.1. daugiau kaip 75 proc. – suteikiama 15 balų;

40.5.2. 60,0–74,9 proc. – suteikiama 10 balų;

40.5.3. 45,1–59,9 proc. – suteikiami 5 balai.

41. Kai vykdoma Taisyklių 11.2 papunktyje nurodyta veikla, privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

XIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

42. Paramos paraiškų tvirtinimas ir paramos sutarčių sudarymas vykdomas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

43. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, teikia jas svarstyti Agentūros sudarytam Projektų atrankos komitetui, į kurio sudėtį įtraukiamas ir Ministerijos atstovas (-ai), Agentūros nustatyta tvarka. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Agentūros direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais. Sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo įforminamas ir apie jį pareiškėjai informuojami Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

44. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį,  nuo paramos sutarties pasirašymo dienos tampa paramos gavėju.

 

XIV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

45. Mokėjimo prašymai teikiami ir administruojami Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymai kartu su reikiamais priedais turi būti pateikti tik per ŽŪMIS.

46. Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka šiais būdais:

46.1. išlaidų kompensavimo;

46.2. sąskaitų apmokėjimo;

46.3. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos;

46.4. paramos išmokėjimo būdai turi būti nurodyti paramos sutartyje.

47. Mokėjimo prašyme, kai paramos lėšas prašoma išmokėti būdais, nurodytais 46.1 arba 46.2 papunktyje,  turi būti nurodytas tik vienas iš šių paramos lėšų išmokėjimo būdų.

48. Projektai finansuojami pagal šias regionams taikomas EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo įnašo normas:

48.1. Sostinės regionui taikoma 43 proc. EŽŪFKP įnašo norma;

48.2 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui taikoma 85 proc. EŽŪFKP įnašo norma.

49. Intervencinei priemonei taikomas projekto priskyrimo regionams principas pagal projekto įgyvendinimo vietą (tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas abiejuose regionuose, priskiriama tam regionui, kuriame planuojama didžioji dalis projekto investicijų).

50. Paramos gavėjas gali pateikti iki keturių mokėjimo prašymų.

 

 

XV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

51. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

52. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

53. Jeigu su galutiniu mokėjimo prašymu nepateikiamas įgyvendinto  rekonstravimo projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinys, kaip numatyta Taisyklių 24.3 papunktyje, paramos gavėjui taikoma sankcija – paramos teikimo sustabdymas.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Projektų įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu priežiūra ir tikrinimas, apskundimas bei skundų nagrinėjimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

________________

part_266599a3e2cf4299a6fe6faa60a9467b_end


 

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros

2023–2027 metų strateginio plano

intervencinės  priemonės „Investicijos į

melioracijos sistemas“ įgyvendinimo

taisyklių priedas

 

(Paramos paraiškos forma)

 

NACIONALINEI MOKĖJIMO AGENTŪRAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

______________________________________________________________________________

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

Paraiška vertinti priimta                     

Paraiška atmesta                                 

 

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

 

PARAMOS ParaiškA

pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano InTERVENCINĘ priemonĘ „INVESTICIJOS Į MELIORACIJOS SISTEMAS

 

___________Nr. ________

(data)

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

 

Adresas:

((Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu))

Savivaldybės pavadinimas

Seniūnijos pavadinimas  

Gyvenamosios vietovės pavadinimas 

 

Gatvės pavadinimas

Namo Nr.        

Buto Nr.         

Pašto indeksas

Telefono Nr.  

Fakso Nr.        

El. paštas        

Pareiškėjo banko pavadinimas

Pareiškėjo banko kodas

Pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Ar norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą ne tik Agentūros informaciniame portale (https://portal.nma.lt), bet ir papildomu informavimo būdu? Jei „Taip“, pažymėkite langelį ženklu „X“.

Paštu

Elektroniniu paštu

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teiktų žemės ūkio skyriui?

Jei „Taip“, nurodykite Jūsų gyvenamosios vietovės rajono žemės ūkio skyriaus pavadinimą (įrašyti) __________________________________________

Taip

 

Ne

Ar sutinkate, kad informaciją apie Jūsų projektą Agentūra teiktų tam tikrai asociacijai?

Jei „Taip“, nurodykite asociacijos pavadinimą (įrašyti) ________________________

Taip

 

Ne

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1. Viešasis juridinis asmuo 

2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė   

3. Žemės ūkio veikla užsiimantis subjektas

3. Juridinio asmens kodas

4. Įsteigimo data               

 

 

II. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)

(Pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

 

1. Viešasis juridinis asmuo 

(Kai paraišką teikia melioracijos sistemų naudotojų asociacija, nurodomi ūkiai (pagal ūkininko ūkio atpažinties kodus), dalyvaujantys projekte)

2. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė 

3. Žemės ūkio veikla užsiimantis subjektas

3. Juridinio asmens kodas

4. Įsteigimo data               

5. Jungtinės veiklos sutarties data ir numeris

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. KPP priemonė

INVESTICIJOS Į MELIORACIJOS SISTEMAS

2. Priemonės veiklos sritis

(nurodomas veiklos srities sektorius pažymimas
ženklu „X“)

Veikla:

1. Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas (kai paraiška teikiama pagal Taisyklių 11.1 papunktį)                                                                                                         

 

2. Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas (kai paraiška teikiama pagal Taisyklių 11.2 papunktį)                                           

3. Projekto pavadinimas

 

 

4. Projekto įgyvendinimo vieta

(duomenys patikrai vietoje atlikti)

 

5. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

6. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__|  Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

7. Prašomos paramos intensyvumas, procentais:

__________________(nurodyti)

(nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

8. Prašomos paramos suma, Eur (nurodoma sveikaisiais skaičiais):

 

 

 

 

 

 

 

 

(bendra prašoma paramos suma, eurais (nuo tinkamų finansuoti išlaidų)

9. Planuojama projekto pradžia:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

Nurodoma projekto įgyvendinimo pradžia (nuo planuojamos paramos sutarties pasirašymo datos)

10. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

 

Pirmojo etapo pabaiga

|__|__|__|__|  |__|__|                          

(nurodomi metai ir mėnuo)                    

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

Antrojo etapo pabaiga

|__|__|__|__|  |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)             

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

N-ojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)             

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

11. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

Nurodoma projekto įgyvendinimo pabaiga (iki paskutinio mokėjimo pateikimo Agentūrai)

12. Asmuo, atsakingas už projektą (vardas, pavardė)

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas):

Tel. Nr.

 

 

 

 

(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

 

 

IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytus tikslus ir poreikius)

 

 

 

 

 

V. Projekto priežiūros rodikliai (pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį)

(Lentelėje nurodoma informacija apie ūkių skaičių)

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Kiekis

1.

R.26. Ūkiai, gaunantys BŽŪP paramą gamybinėms ir negamybinėms investicijoms, susijusioms su gamtos išteklių priežiūra (Taisyklių 11.1 papunktyje nurodytai veiklai)

vnt.

 

2.

R.9. Ūkiai, gaunantys investicinę paramą restruktūrizavimui ir modernizavimui, įskaitant išteklių naudojimo efektyvumo didinimą (Taisyklių 11.1–11.2 papunkčiuose nurodytoms veikloms)

vnt.

 

 

 

VI. Projekto veiklos rezultatai

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Melioracijos sistemos aptarnaujamas plotas, pritaikytas vandens lygiui reguliuoti

ha

 

2.

Rekonstruota drenažo:

griovių

rinktuvų

sausintuvų

km

 

3.

Žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos (pagal numatomų rekonstruoti melioracijos objektų tyrinėjimo medžiagą)

ha

 

 

 

 

VII. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

(nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos, jų pirkimo suma be PVM, su PVM. Pagrindžiamas išlaidų būtinumas projektui įgyvendinti, išlaidos sugrupuojamos pagal išlaidų kategorijas.)

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pirkimo suma be PVM, Eur

Pirkimo suma su PVM, Eur

Pagrindimas

Pirkimų vykdymo būdai

1.1.

Reguliuojamojo drenažo sistemų įrengimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas išlaidos

 

 

 

 

1.1...

 

 

 

 

konkursas

komerciniai pasiūlymai    (nurodyti tiekėjų pavadinimus)

1.2.

Esamų melioracijos sistemų rekonstravimo išlaidos

 

 

 

 

1.2....

 

 

 

 

konkursas

komerciniai pasiūlymai    (nurodyti tiekėjų pavadinimus)

1.3.

Naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės

 

 

 

 

1.3....

 

 

 

 

konkursas

komerciniai pasiūlymai    (nurodyti tiekėjų pavadinimus)

1.4

Bendrosios išlaidos

 

 

 

 

1.4....

 

 

 

 

konkursas

komerciniai pasiūlymai    (nurodyti tiekėjų pavadinimus)

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(Projekto finansavimo šaltiniai turi atitikti projekto vertę su PVM )

 

 

Šaltinis

Suma, Eur

Nuoroda į patvirtinimo dokumentą / informacijos šaltinį

1.

Paramos lėšos

(nurodomos planuojamos gauti paramos lėšos, nukreiptos kitam projekto etapui finansuoti )

|__|__|__|__|__|__|

Pildoma tik tuo atveju, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vieną etapą. Šioje grafoje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų (ne daugiau kaip keturis) ir kokioms investicijoms, už kurias gauta parama bus naudojama antrajam ir (arba) n-ąjam projekto etapui finansuoti:

Pvz.: I etapas – X Eur prašoma parama, iš jos Y Eur – avansas;

II etapas - ...

 

2.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

|__|__|__|__|__|__|

iš veiklos planuojamos gauti lėšos

nuosavos lėšos

kita ___________

3.

Paskola arba išperkamoji nuoma

(nurodoma paskola arba išperkamoji nuoma iš finansinės institucijos, pagrįsta dokumentais, įrodančiais paskolos suteikimo galimybę)

|__|__|__|__|__|__|

Nurodomas finansinės institucijos pavadinimas _________________

4.

Bendra projekto vertė (1+2+3)

|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

 

 

IX. KITA INFORMACIJA (pildoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) atskirai)

(Šioje lentelėje pareiškėjas atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas ženklu „X“ langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“)

 

(Pareiškėjo / partnerio pavadinimas)

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

Taip          Ne  

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

Taip          Ne  

3.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų?

Taip          Ne  

4.

Ar tvarkote buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus?

Taip          Ne  

5.

Ar įsipareigojate visą projekto kontrolės laikotarpį tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus?

Taip          Ne  

6.

Ar patvirtinate, kad neturite finansinių sunkumų, t. y esate ne bankrutuojantis ir ne likviduojamas?

Taip          Ne      N/A

7.

Ar įgyvendinamos investicijos atitinka darbo saugos reikalavimus?

Taip          Ne      

8.

Ar prisiimate bendruosius įsipareigojimus, nurodytus Administravimo taisyklių 170.1–170.8, 170.11–170.16 papunkčiuose (kai pildo partneris – bendruosius įsipareigojimus, nurodytus Administravimo taisyklių 170.1, 170.4, 170.14 papunkčiuose)

Taip          Ne      

9.

Ar įsipareigojate leisti tikrinti valstybinę priežiūrą atliekančioms ir patikėjimo teise juos valdančioms bei eksploatuojančioms institucijoms, o mokymo ir mokslo įstaigų specialistams – nepadarant žalos tirti bei rinkti duomenis apie projekto įgyvendinimo vietoje esančių melioracijos statinių būklę?

Taip          Ne  

10.

Ar įsipareigojate su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti įgyvendinto projekto inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką) *dwg formatu, taip pat Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis įgyvendinto projekto ribomis, atkarpomis ar kitų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu (kopija pateikiama VĮ Žemės ūkio duomenų centrui)?

Taip          Ne  

11.

Ar įsipareigojate ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną pateikti melioracijos statinių techninį projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, ir statybą leidžiantį dokumentą?

Taip          Ne  


 

Klausimai paramos paraiškų prioritetui nustatyti (pildoma, kai paramos prašoma Taisyklių 11.2 papunktyje nurodytai veiklai)

12.

Ar vykdysite projektą, kuriame numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus?

Taip          Ne  

13.

Projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose žemės ūkio naudmenų našumo balas (visų projekto įgyvendinimo teritorijoje esančių sklypų) yra didesnis (nustatoma pagal Nekilnojamo turto registro duomenis)

Taip          Ne  

 

Jei taip, nurodykite žemės ūkio naudmenų našumo balą:

______ balų

14.

Ar vykdysite projektą, kuriame griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti 30 ir daugiau procentų prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų)?

Taip          Ne  

15.

Jei taip, nurodykite griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatomą skirti projekto investicijų vertės dalį:

______ proc.

16.

Ar vykdysite projektą, kuriame diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, sedimentaciniai tvenkiniai, ties drenažo žiotimis įrengiamos dirbtinės šlapynės, suformuojamos dirbtinės salpos, įrengiami įtvirtintų akmenų, nuovartų ar rąstų stabilūs metiniai, reguliuojamo drenažo šuliniai ir vožtuvai)?

Taip          Ne  

17.

Jei taip, nurodykite aplinkosaugos priemonių įrengimo darbams numatomą skirti projekto investicijų vertės dalį:

______ proc.

18.

Ar vykdysite projektą teritorijose, kuriose didesnis melioracijos statinių nusidėvėjimas?

Taip          Ne  

19.

Jei taip, nurodykite melioracijos statinių nusidėvėjimą:

______ proc.

 

 

X. PATEIKIAMi DOKUMENTAI (pareiškėjo ir partnerio (-ių) atskirai)

 

(Pareiškėjo / partnerio pavadinimas)

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti „X“

Puslapių skaičius

1.

Projektavimo užduotis

|__|__|

2.

Melioracijos statinių techninis projektas (pareiškėjas privalo pateikti ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną)

|__|__|

3.

Projekto įgyvendinimo vietoje atliktų melioracijos objektų tyrinėjimo medžiaga (pateikiama kartu su paraiška)

|__|__|

4.

Aplinkos apsaugos agentūros pažyma apie įgyvendinamo projekto atitiktį aplinkosaugos reikalavimams (pateikiama kartu su melioracijos statinių techniniu projektu)

|__|__|

5.

Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada dėl numatomo įgyvendinti projekto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (jei reikia) 

|__|__|

6.

Juridinio asmens steigimo dokumentai

|__|__|

7.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimas

|__|__|

8.

Savivaldybės tarybos sprendimo nuorašas, kuriuo pritariama planuojamam projektui

|__|__|

9.

Juridinio asmens / fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės kompetentingo organo pritarimo parengtai paramos paraiškai protokolo išrašas, patvirtintas pareiškėjo įgalioto asmens iki paraiškos pateikimo

|__|__|

10.

Praėjusių ir ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai arba ūkinės veiklos pradžios balansas (melioracijos sistemų naudotojų asociacijoms ir žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams)

|__|__|

11.

Dokumentai, užtikrinantys tinkamą projekto bendrojo finansavimo šaltinį, kaip numatyta Administravimo taisyklių 124.7 papunktyje (kai pareiškėjas Melioracijos sistemų naudotojų asociacija ar Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį, pateikiami subjekto kompetentingo organo susirinkimo protokolai dėl projekto finansavimo. Kai pareiškėjas savivaldybė, pateikiamas savivaldybės tarybos posėdžio protokolas dėl projekto finansavimo)

|__|__|

12.

Savivaldybės administracijos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su projekto įgyvendinimu, valdymo faktą (nuosavybės teisės, nuomos ar panaudos patvirtinimo dokumentai)

|__|__|

13.

VĮ Žemės ūkio duomenų centro pažyma apie kadastro vietovei, kurioje įgyvendinamas projektas, pagal visas nuosavybės formas priklausančių melioracijos statinių kiekius ir vertes (išduota ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki paraiškos pateikimo)

|__|__|

14.

Žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų, asociacijos narių, fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupės, veikiančios pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį, kurių naudojamoje melioruotoje žemėje vykdomas projektas, nuosavybės teisės, nuomos ar panaudos patvirtinimo dokumentai

|__|__|

15.

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

|__|__|

16.

Prekių, darbų ar paslaugų tiekėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys tinkamų finansuoti išlaidų vertę

|__|__|

17.

Dokumentas, pagal kurį nustatoma įmonės / įstaigos ilgalaikio turto vertė

|__|__|

18.

Lokalinės-objektinės sąmatos pagal konkrečius objektus, kai prašoma atrankos balų už taisyklių 40.3 ir 40.4 punktuose nurodytus atrankos kriterijus

|__|__|

19.

Kiti dokumentai

|__|__|

 


XI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1.  Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.  Esu informuotas (-a), kad iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo.

3.  Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

4.  Aš nesu pažeidęs (-usi) ir (arba) įmonė, kuriai aš atstovauju, nėra pažeidusi jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5.  Man ir (arba) įmonei, kurią aš atstovauju, nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas.

6.  Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

7.  Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

8.  Esu informuotas (-a), kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano ir (arba) mano atstovaujamos įmonės įgyvendinamą projektą ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

9. Esu informuotas (-a), kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

10. Esu informuotas (-a), kad pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos. numatytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

11. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio pranešti Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir gautinas draudimo išmokas.

12. Įsipareigoju, kad jei projekto metu gretimiems sklypams būtų padaryta žala, atsakomybę prisiimtų Pareiškėjas ir Partneris (-iai).

13. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pakeitimus.

14. Įsipareigoju, gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą.

15. Esu informuotas (-a), kad per šios deklaracijos 14 punkte paminėtame sprendime nustatytą terminą negrąžinus paramos lėšų ar jų dalies, yra skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos už pavėluotas grąžinti lėšas apskaičiuojamos teisės aktų nustatytą tvarka.

16. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

17. Įsipareigoju laiku ir tinkamai pateikti visas reikiamas projekto įgyvendinimo ataskaitas.

18. Įsipareigoju po projekto įgyvendinimo pabaigos metų pateikti Agentūrai kitų iš eilės einančių ataskaitinių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius šiems metams pasibaigus.

19. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad, jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man ir (arba) įmonei, kuriai aš atstovauju, gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

20. Įsipareigoju nuo paramos pagal šią paraišką gavimo momento vykdyti visus įsipareigojimus ir reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, patvirtintoje 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, kol projektas pagal šią paraišką bus galutinai įgyvendintas. Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą pagal šią paraišką pagal pasikeitusių teisės aktų reikalavimus ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes.

21. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra. 

22. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimą Agentūrai laiku.

23. Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys bus apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gaus mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

24. Esu informuotas (-a), kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

25. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys  bus naudojami statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

26. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

27. Esu informuotas (-a), kad mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys būtų saugomi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys būtų archyvuojami ir perduodami valstybės archyvams.

28. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo tikslais, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais, paramos viešinimo tikslais (teisinis pagrindas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549, taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga).

29. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą bus skelbiama Agentūros interneto svetainės www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

____________________________                                                             ______________                             

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                       (vardas, pavardė)                                                                                                           

 

 

XII. PARTNERIO DEKLARACIJA

 

Aš, pretenduodamas gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1.  Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.  Esu informuotas (-a), kad iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo.

3.  Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

4.  Aš nesu pažeidęs (-usi) ir (arba) įmonė, kuriai aš atstovauju, nėra pažeidusi jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5.  Man ir (arba) įmonei, kuriai aš atstovauju, nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas.

6.  Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

7.  Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

8.  Esu informuotas (-a), kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano ir (arba) mano atstovaujamos įmonės įgyvendinamą projektą ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

9. Esu informuotas (-a), kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

10. Esu informuotas (-a), kad pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, taikomos sankcijos, numatytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

11. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio pranešti Agentūrai apie draudžiamuosius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti ar sukurti buvo suteikta parama, ir gautinas draudimo išmokas.

12. Įsipareigoju, kad jei projekto metu gretimiems sklypams būtų padaryta žala, atsakomybę prisiimtų Pareiškėjas ir Partneris (-iai).

13. Įsipareigoju ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pakeitimus.

14. Įsipareigoju, gavęs Agentūros sprendimą dėl paramos neskyrimo, paramos išmokėjimo sustabdymo, paramos sumažinimo, dėl paramos mokėjimo nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti paramos lėšas ar jų dalį, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir (arba) grąžinti paramos lėšas į sprendime nurodytą sąskaitą, o apie reikalavimų įvykdymą raštu informuoti Agentūrą.

15. Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad, jei netinkamai vykdysiu projektą pagal šią paraišką ar kitaip pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, reikalavimus, man ir (arba) įmonei, kuriai aš atstovauju, gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

16. Įsipareigoju nuo paramos pagal šią paraišką gavimo momento vykdyti visus įsipareigojimus ir reikalavimus, nustatytus 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, patvirtintoje 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, kol projektas pagal šią paraišką bus galutinai įgyvendintas. Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą, nuostatoms, nuo pat jų įsigaliojimo dienos įsipareigoju vykdyti projektą pagal šią paraišką pagal pasikeitusių teisės aktų reikalavimus ir prisiimti visą atsakomybę už iš to kylančias pasekmes.

17. Esu informuotas (-a), kad duomenų valdytoja yra Agentūra. 

18. Esu informuotas (-a), kad Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimą Agentūrai laiku.

19. Esu informuotas (-a), kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys bus apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gaus mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

20. Esu informuotas (-a), kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

21. Esu informuotas (-a), kad informacija apie mano ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija, mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys  bus naudojami statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

22. Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

23. Esu informuotas (-a), kad mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys būtų saugomi iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys būtų archyvuojami ir perduodami valstybės archyvams.

24. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais: asmens, teikiančio paramos paraišką, tapatybės nustatymo tikslais, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslais, paramos viešinimo tikslais (teisinis pagrindas – 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549, taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga).

25. Esu informuotas (-a), kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą bus skelbiama Agentūros interneto svetainės www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

____________________________                                                             ______________                             

pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)               (parašas)                       (vardas, pavardė)                                                                                                          

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Ar projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas:

Taip                    Ne

 

Nurodykite konsultanto duomenis:    

Konsultanto vardas ir pavardė          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. Nr.               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                

 

Ar kituose projekto administravimo etapuose planuojate naudotis konsultanto (-ų) paslaugomis

Mokėjimo prašymų teikimo                    Taip                   Ne

Verslo plano kontrolės laikotarpiu          Taip                   Ne

Pirkimų organizavimo                             Taip                  Ne

 

________________                 _____________________

(parašas)                      (konsultanto vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Pareiškėjo pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu; juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

part_5a885fbd133f4a64af5795a166f8feb4_end