ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE,

ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. T-424

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad vietinės rinkliavos lėšos mokamos į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. T-645 „Dėl vietinės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Nustatyti, kad:

4.1. šis sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.;

4.2. šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Visockas

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. T-424

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO

DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE,

ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinės rinkliavos (toliau – rinkliava) už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose, toliau – savivaldybės viešojo naudojimo teritorija), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – leidimas) išdavimą, rinkliavos mokėtojus, dydžius, lengvatas, mokėjimo ir grąžinimo tvarką, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Pagrindinės vartojamos sąvokos:

2.1. rinkliava – savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje galiojanti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka už leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą;

2.2. rinkliavos mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems išduodamas leidimas;

2.3. leidimas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka išduotas dokumentas, suteikiantis teisę fiziniams ir juridiniams asmenims atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje;

2.4. viešojo naudojimo teritorija – savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar pasitikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją);

2.5. inžineriniai tinklai – statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais;

2.6. gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą;

2.7. kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

3. Surinktos rinkliavos lėšos įskaitomos į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas) ir naudojamos gatvių, šaligatvių dangų, žaliųjų plotų priežiūrai ir einamajam remontui atlikti, miesto ūkio nuostoliams mažinti, gyventojų poreikiams tenkinti viešojo naudojimo teritorijose.

4. Rinkliava apskaičiuojama ir sumokama iki leidimo išdavimo ar pratęsimo.

5. Rinkliavos dydis priklauso nuo atliekamų darbų vykdymo rūšies, darbų vykdymo vietos ir trukmės.

6. Darbų vykdymo trukmė numatoma projekte, atsižvelgiant į transporto ir pėsčiųjų eismo intensyvumą, darbų vykdymo metodus, laiką ir vietą.

7. Rinkliava skaičiuojama nuo kasinėjimo, teritorijos atitvėrimo arba eismo apribojimo ar nutraukimo darbų pradžios iki dangų ir želdinių atkūrimo darbų pabaigos. Dėl objektyvių priežasčių nebaigus atstatymo darbų iki leidime nurodytos datos, leidimo turėtojas Savivaldybės administracijai raštu pateikia prašymą pratęsti leidimo galiojimą. Leidimo galiojimas pratęsiamas sumokėjus papildomą apskaičiuotos rinkliavos sumą.

8. Leidimo galiojimas laikinai stabdomas ir vėl atnaujinamas leidimo turėtojo prašymu, jei nebuvo pradėti kasinėjimo darbai arba atitverta viešojo naudojimo teritorija ar jos dalis.

9. Leidimas panaikinamas, jei darbai tebevykdomi nepratęsus leidimo galiojimo termino ir nesumokėjus priskaičiuotos rinkliavos sumos.  

10. Žemės kasinėjimo darbai, kai įrengiami nauji arba remontuojami inžineriniai tinklai ir kitos požeminės ir antžeminės komunikacijos, atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

11. Rinkliavos dydžius ir lengvatas nustato Savivaldybės taryba.

12. Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

13. Už leidimą fiziniai ir juridiniai asmenys moka tokią rinkliavą:

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Rinkliavos dydis už parą eurais

1.

Viešojo naudojimo teritorijų atitvėrimas aikštėse, skveruose, žaliuosiuose plotuose, miško parkuose, vandens telkinių pakrantėse, daugiabučių namų kiemuose, atitvertas zonas naudojant sandėliavimo, krovimo, mechaninių priemonių pastatymo ir kitoms reikmėms, nesusijusiomis su žemės kasimo darbais

 

 

4,0

2.

Gatvių važiuojamosios dalies perkasimas

18,0

3.

Visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai

18,0

4.

Šaligatvio perkasimas

12,0

5.

Žaliųjų plotų perkasimas

10,0

6.

Daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas*

12,0

7.

Gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas

12,0

8.

Šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo apribojimas šaligatviais

6,0

9.

Visiškas šaligatvio uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai

10,0

 

*Rinkliava netaikoma, jei daugiabučio gyvenamojo namo žemės sklypas yra įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

 

14. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus ir nepratęsus leidimo galiojimo, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 23 eurų rinkliava.

15. Rinkliava didinama du kartus, kai darbai atliekami pagrindinėse Architektų, Aukštabalio, Aušros alėjoje, Birutės, J. Basanavičiaus, V. Bielskio gatvėse, P. Cvirkos gatvėse, Draugystės prospekte, Dubijos, S. Dariaus ir S. Girėno, Gardino, Gegužių, Gytarių, Ežero, Panevėžio, Pramonės, Radviliškio, Serbentų, Sodo, Statybininkų, Trakų, Tilžės, Vaidoto, Vytauto, Vilniaus, Žemaitės gatvėse.

16. Rinkliava didinama 10 kartų, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5 metus buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitaliai suremontuotos arba rekonstruotos.

17. Rinkliavos dydis Savivaldybės tarybos sprendimu įstatymo nustatyta tvarka gali būti indeksuojamas.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS LENGVATOS

 

18. Rinkliava mažinama du kartus, kai gatvių ir šaligatvių danga įrengta iš žvyro ar skaldos.

19. Rinkliavos mokėtojai atleidžiami nuo rinkliavos mokėjimo, kai:

19.1. naujai tiesiami ar rekonstruojami vietinės reikšmės keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, aikštės, skverai, kiemai ir žalieji plotai kartu su juose esančiais inžineriniais tinklais;

19.2. inžinerinių tinklų rekonstrukcijos sąmatoje numatyta išilgai klojamų tinklų atnaujinti vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų dangas visu pločiu;

19.3. likviduojamos požeminių tinklų avarijos, jeigu darbų trukmė neviršija 24 valandų;

19.4. darbų užsakovas yra valstybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Savivaldybės kontroliuojamos įmonės;

19.5. atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius gyvenamuosius namus, darbų užsakovas yra daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius.

20. Rinkliava grąžinama Savivaldybės administracijos sprendimu, jei to prašantis juridinis ar fizinis asmuo buvo gavęs leidimą, už jį sumokėjo rinkliavą, bet nebuvo pradėjęs kasinėjimo darbų arba atitvėręs viešojo naudojimo teritorijos ar jos dalies ir jei prašymą grąžinti rinkliavą pateikė per vienerius kalendorinius metus nuo rinkliavos sumokėjimo.

21. Klausimą dėl lengvatų, nenumatytų Nuostatuose, taikymo sprendžia Savivaldybės taryba.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Panaikinus leidimą už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, sumokėta rinkliava negrąžinama.

23. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

24. Nuostatai keičiami, naikinami ar stabdomas jų galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

25. Asmenys, pažeidę Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________________________________