LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMO AKTŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ patvirtinimo

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. 3D-595

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo  priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 3.1.1.1 papunkčiu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

1. T v i r t i n u  Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui per 14 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos paskirti Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinį.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro

ir inovacijų ministerijos

prie Krašto apsaugos ministerijos

2023-07-28 raštu Nr. 3-2803

2023-07-31 raštu Nr. (4.1 E) 6K-496

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie

2023-07-31 raštu Nr. 2R-4441 (3.2.Mr)

Žemės ūkio ministerijos 2023-07-26 raštu

 

Nr. BR6-5485

 

 

SUDERINTA

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

 

2023-08-16 raštu Nr. B6-(1.19 Mr)-2086

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 3D-595

 

Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrINIMO AKTŲ INFFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinės sistemos (toliau – ŽŪVŪSPAIS) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę, funkcinę struktūrą, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, asmens duomenų tvarkymo tikslą, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2.    Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatyme, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės saugos reikalavimų aprašas), Lietuvos standartuose LST ISO/IEC 27001 ir LST ISO/IEC 27002 bei kituose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninės informacijos tvarkymą, apibrėžtas sąvokas.

3.    ŽŪVŪSPAIS steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimo, paskyrimo 3.1.1.1 papunktis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano įgyvendinimą, paskyrimo“ 1.2.8 papunktis.

4.    ŽŪVŪSPAIS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis:

4.1. Reglamentu (ES) 2016/679;

4.2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008;

4.3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009;

4.4. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007;

4.5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės;

4.6. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008;

4.7. Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu;

4.8. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

4.9. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

4.10Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

4.11.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“;

4.12Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);

4.13Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano įgyvendinimą, paskyrimo“;

4.14.  Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.15.  Ūkinių gyvūnų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“;

4.16Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“;

4.17.  Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 „Dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“;

4.18Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

4.19Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-101 „Dėl 2023-2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių patvirtinimo“;

4.20Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-103 „Dėl 2023-2027 m. susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“;

4.21Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“;

4.22Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;

4.23Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-217 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ ir veiklos „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;

4.24šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninės informacijos tvarkymą.

5.    ŽŪVŪSPAIS tikslas – susisteminti ir skaitmenizuoti žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų (toliau – patikrinimo aktai) duomenų pateikimo, apdorojimo ir analizės procesus.

6.    ŽŪVŪSPAIS uždaviniai:

6.1. automatizuoti duomenų, susijusių su patikrinimo aktais, apskaitos, tvarkymo procesus;

6.2. centralizuotai ir vientisai saugoti ir apdoroti patikrinimo aktų apskaitos duomenis.

7.    ŽŪVŪSPAIS pagrindinės funkcijos yra:

7.1. kaupti, saugoti ir tvarkyti duomenis apie patikrinimo aktus ir su jais susijusius duomenis;

7.2. importuoti, kaupti ir kitaip tvarkyti duomenis, gautus iš kitų informacinių sistemų ir registrų, reikalingus efektyviai vykdyti patikros aktų apskaitos administravimą;

7.3. valdyti skirtingų naudotojų grupių prieigos teises ir prieigą prie ŽŪVŪSPAIS duomenų;

7.4. teikti patikrinimo aktų duomenis duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. fiksuoti teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kurie buvo nustatyti atliekant žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimą;

7.6. remiantis ŽŪVŪSPAIS duomenimis, vykdyti patikras, sankcijų ir paramos administravimą bei nustatyti pažeidimų pasitaisymo priemones žemės ūkio veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

7.7. organizuoti patikrinimo aktų elektroninių duomenų priėmimą iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT).

8.  Asmens duomenų tvarkymo ŽŪVŪSPAIS tikslai:

8.1. identifikuoti ir autentifikuoti ŽŪVŪSPAIS naudotojus, tvarkant jų kontaktinius duomenis ir naudotojų atliekamus veiksmus;

8.2. tvarkyti į ŽŪVŪSPAIS teikiančių asmenų asmens duomenis, siekiant užtikrinti patikrinimų aktų apskaitos administravimą;

8.3. perduoti patikrinimo aktų elektroninių duomenų ir pažeidimų rizikos vertinimo rezultatų bei žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų registruotų žemės ūkio valdų duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA);

8.4. tvarkyti asmens duomenis, susijusius su patikrinimo aktų pažeidimų rizikos vertinimu bei vykdant patikrinimų kontrolę.

 

II SKYRIUS

ŽŪVŪSPAIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9.    ŽŪVŪSPAIS valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, kuri vykdo Reglamente (ES) Nr. 2016/679 nustatytas asmens duomenų valdytojos prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, taip pat turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

10ŽŪVŪSPAIS tvarkytojai ir asmens duomenų tvarkytojai yra: VMVT ir valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC).

11ŽŪVŪSPAIS valdytoja vykdo šias funkcijas:

11.1finansuoja ŽŪDC veiklą ir diegiant ŽŪVŪSPAIS bei užtikrinat jos veikimą ir tobulinimą;

11.2analizuoja ir sprendžia ŽŪVŪSPAIS organizacines funkcionavimo problemas;

11.3kontroliuoja, kad asmens duomenys būtų tvarkomi ir teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

12.  ŽŪDC atlieka šias funkcijas:

12.1sudaro duomenų (įskaitant ir asmens duomenų) teikimo ir bendradarbiavimo sutartis;

12.2.  duomenų gavėjams teikia ŽŪVŪSPAIS duomenis (tarp jų asmens duomenis) pagal duomenų teikimo sutartis arba pagal duomenų gavėjo prašymą;

12.3analizuoja ŽŪVŪSPAIS veikimo problemas ir teikia ŽŪVŪSPAIS valdytojai pasiūlymus dėl ŽŪVŪSPAIS modernizavimo, plėtros ir tobulinimo;

12.4inventorizuoja  ŽŪVŪSPAIS duomenis ir sudaro ŽŪVŪSPAIS duomenų rinkinius, kaip tai apibrėžta Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme, taip pat užtikrina, kad sudaryti ŽŪVŪSPAIS duomenų rinkiniai būtų pateikti skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos funkcionalumu Valstybės duomenų agentūros nustatyta tvarka;

12.5.  užtikrina ŽŪVŪSPAIS tvarkomų asmens duomenų apsaugą;

12.6atlieka kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninės informacijos tvarkymą, nustatytus veiksmus.

13VMVT atlieka šias funkcijas:

13.1.  suveda į ŽŪVŪSPAIS žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimų duomenis;

13.2. pagal kompetenciją organizuoja ŽŪVŪSPAIS mokymus patikrinimo duomenų suvedimo klausimais ŽŪVŪSPAIS naudotojams;

13.3. nustačiusi, kad į ŽŪVŪSPAIS įvesti klaidingi žemės ūkio veiklą vykdančių ūkių subjektų patikrinimų duomenys, raštu informuoja ŽŪDC dėl klaidingų duomenų ištaisymo;

13.4. užtikrina ŽŪVŪSPAIS tvarkomų asmens duomenų apsaugą;

13.5. atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, taikydama technines ir organizacines priemones, padeda ŽŪVŪSPAIS valdytojai, kad būtų įvykdyta tvarkomų asmens duomenų valdytojo pareiga, atsakyti į duomenų subjektų prašymus, pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 2016/679 III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

13.6. padeda ŽŪVŪSPAIS valdytojai užtikrinti Reglamento (ES) Nr. 2016/679 32–36 straipsniuose nustatytų prievolių laikymąsi, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo pobūdį ir turimą informaciją;

13.7. pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/679 33 straipsnio 2 dalį raštu ir (ar) el. paštu informuoja (nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 24 val.)  ŽŪVŪSPAIS valdytoją apie įtariamą arba įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą ŽŪVŪSPAIS valdytojos nustatyta tvarka. Jeigu padaromas arba įtariama, kad buvo padarytas asmens duomenų saugumo pažeidimas, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 24 val., imasi priemonių, siekdama užkirsti kelią tolesnei žalai dėl padaryto asmens duomenų saugumo pažeidimo ir sumažinti padaryto asmens duomenų saugumo pažeidimo padarinius;

13.8. pateikia  ŽŪVŪSPAIS valdytojai visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento (ES) Nr. 2016/679 nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda ŽŪVŪSPAIS valdytojai arba kitam ŽŪVŪSPAIS valdytojos įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 48 val., informuoja ŽŪVŪSPAIS valdytoją, jei, jos nuomone, nurodymas pateikti informaciją pažeidžia Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 ar kitus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

13.9.  nustojusi vykdyti duomenų tvarkytojo funkcijas, per 6 mėnesius sunaikina visas asmens duomenis turinčias dokumentų popierines kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama saugoti asmens duomenis;

13.10. užtikrina, kad ŽŪVŪSPAIS asmens duomenis tvarkantys asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama konfidencialumo prievolė saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai, ir kad ši pareiga galiotų pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams;

13.11. atlieka kitus Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninės informacijos tvarkymą, nustatytus veiksmus.

14ŽŪVŪSPAIS asmens duomenų valdytojos ir ŽŪVŪSPAIS asmens duomenų tvarkytojo ŽŪDC santykiai, asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir susiję asmens duomenų valdytojos nurodymai reglamentuojami asmens duomenų tvarkymo sutartyje, sudarytoje tarp asmens duomenų valdytojos ir asmens duomenų tvarkytojo ŽŪDC pagal Reglamento (ES) 2016/679 3 dalies a–h punktų reikalavimus.

15ŽŪVŪSPAIS duomenų teikėjai:

15.1ŽŪDC teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro (valdytoja – Žemės ūkio ministerija) (toliau – ŽŪM) duomenis;

15.2ŽŪDC teikia Ūkinių gyvūnų registro (valdytoja – ŽŪM) duomenis;

15.3ŽŪDC teikia Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registro duomenis.

16.     ŽŪVŪSPAIS pirminių duomenų teikėjai:

16.1VMVT, kuri teikia žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimų duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose;

16.2NMA, kuri teikia atrinktų žemės ūkio veiklos subjektų duomenis, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose;

16.3.  ŽŪDC, kuri pagal VMVT įvestus žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimų duomenis teikia NMA paskaičiuotus pažeidimų duomenis.

17.     ŽŪVŪSPAIS naudotojai:

17.1  ŽŪDC – naudoja duomenis skaičiuojant pateiktų žemės ūkio veiklos subjektų patikrų duomenų vertinimus ir perduoda NMA;

17.2. VMVT naudoja duomenis žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimų duomenų įvedimui ir įvestų duomenų analizei;

17.3. NMA naudoja duomenis vykdant sankcijų ir paramos administravimą.

18ŽŪVŪSPAIS duomenų teikėjai arba jų įgalioti atstovai:

18.1atsakingi už korektiškų ir tikslių duomenų pateikimą;

18.2turi teisę peržiūrėti savo pateiktus duomenis.

 

III SKYRIUS

ŽŪVŪSPAIS INFORMACINĖ SISTEMA

 

19ŽŪVŪSPAIS tvarkomi šie duomenys:

19.1.  patikrinimo akto data;

19.2.  patikrinimo akto numeris;

19.3.  patikrinimo akto surašymo vieta;

19.4.  patikrinimą atlikusio (-ių) pareigūno (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės);

19.5.  pavedimas atlikti ūkio subjekto (-ų) tikrinimą, data;

19.6.  patikrinimo rūšis;

19.7.  patikrinimo porūšis;

19.8.  patikrinimo porūšio pavadinimas;

19.9.  tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė, fizinio ar juridinio asmens kodas, korespondencijos adresas ir ūkinių gyvūnų laikymo vietos adresas, telefono numeris;

19.10.  ūkinių gyvūnų laikymo vietos adresas, veterinarinio patvirtinimo / registracijos numeris, patvirtinimo ir (ar) registracijos numeris, nurodytas Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registre (jeigu suteikti);

19.11paskutinio patikrinimo data, jei subjektas tikrinimas ne pirmą kartą;

19.12.  paskutinio patikrinimo akto Nr., jei subjektas tikrinimas ne pirmą kartą;

19.13.  trūkumų šalinimas, jei subjektas tikrinimas ne pirmą kartą;

19.14.  ūkio subjekto patalpų / veiklos pakeitimai / atnaujinimai, jei subjektas tikrinimas ne pirmą kartą;

19.15.  patikrinime dalyvavęs (-ę) įgaliotasis (-ieji) asmuo (-enys), kiti asmenys (vardas, pavardė, pareigos);

19.16.  data ir laikas, kada ūkio subjektas buvo informuotas apie tikrinimą (jeigu buvo informuotas);

19.17.  ūkinių gyvūnų bandos kodas;

19.18.  ūkinių gyvūnų rūšis;

19.19.  ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre patikros metu, nurodytas skaičius;

19.20.  ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre patikros metu, nustatytas skaičius;

19.21.  tikrinamų ūkinių gyvūnų bandos kodas;

19.22.  tikrinamų ūkinių gyvūnų rūšis;

19.23.  tikrinamų ūkinių gyvūnų patikros tipas;

19.24.  tikrinama ūkinių gyvūnų grupė dėl paramos;

19.25.  tikrinamų ūkinių gyvūnų skaičius;

19.26.  reikalavimų sritis:

19.26.1. bendrieji ūkinių gyvūnų laikymo reikalavimai;

19.26.2. specialieji veršelių laikymo reikalavimai;

19.26.3. specialieji kiaulių laikymo reikalavimai;

19.26.4. specialieji vištų dedeklių laikymo reikalavimai;

19.26.5. specialieji viščiukų broilerių laikymo reikalavimai;

19.26.6. specialieji kailinių gyvūnų laikymo reikalavimai;

19.26.7. ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimai;

19.26.8. reikalavimai gyvūninės ir negyvūninės kilmės maisto pirminės gamybos subjektui;

19.26.9. specialieji reikalavimai pienininkystės ūkio patikrinimui;

19.26.10.  reikalavimai pirminei pašarų gamybai ir su ja susijusiai veiklai;

19.26.11.  reikalavimai bitynui ir bičių produktų tvarkymui;

19.26.12.  biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo įvertinimas kiaulių laikymo vietose (dideliuose kiaulininkystės ūkiuose);

19.26.13.  biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo įvertinimas kiaulių laikymo vietose (mažuose kiaulininkystės ūkiuose, kuriuose laikoma ne daugiau kaip 10 kiaulių savo reikmėms);

19.26.14.  biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo įvertinimas kiaulių laikymo vietose (kiaulininkystės ūkiuose, kuriuose laikoma ne daugiau kaip viena paršavedė su arba be prieauglio ir vienas suaugęs kuilys);

19.26.15.  biologinio saugumo priemonių reikalavimai kailinių gyvūnų laikymo vietose;

19.26.16.  biologinio saugumo priemonių reikalavimai galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose;

19.26.17.  biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiuose;

19.26.18.  specialieji reikalavimai biocidinių produktų patikrinimui;

19.26.19.  specialieji reikalavimai veterinarinių vaistų apskaitai ir naudojimui gyvūnų laikymo vietoje;

19.26.20.  gyvūnų sveikatingumo reikalavimai;

19.26.21.  specialieji reikalavimai paukštininkystės ūkiams;

19.26.22.  specialieji reikalavimai perykloms;

19.26.23.  intervencinių priemonių „Gyvūnų gerovė“ reikalavimai;

19.26.24.  kanopinių gyvūnų surinkimą vykdančių ūkių patvirtinimo reikalavimai;

19.27.  reikalavimų srities taikymas (varnelės uždėjimas arba neuždėjimas patikrinimo akte);

19.28.  reikalavimų srities tikrinimas (varnelės uždėjimas arba neuždėjimas patikrinimų akte);

19.29.  reikalavimų srities netaikymas (varnelės uždėjimas arba neuždėjimas patikrinimų akte);

19.30.  reikalavimų srities netikrinimas (varnelės uždėjimas arba neuždėjimas patikrinimų akte);

19.31.  reikalavimų srities kontrolės rezultatų (trūkumų nustatymo požymio) – trūkumai nenustatyti;

19.32.  reikalavimų srities kontrolės rezultatų (trūkumų nustatymo požymio) – trūkumai nustatyti;

19.33.  neatitinkančio reikalavimo kodas;

19.34.  papildoma informacija;

19.35.  patikrinimo akto išvados ir patikrinimo akto nurodymai;

19.36.  patikrinimo akto metu imti mėginiai;

19.37.  prie patikrinimo akto pridedami papildomi dokumentai;

19.38.  surašytų ir perduotų patikrinimo akto egzempliorių skaičius;

19.39.  atliekamo patikrinimo pradžios laikas;

19.40.  atliekamo patikrinimo pabaigos laikas;

19.41.  patikrą tikrinusių asmenų pareigų;

19.42.  patikroje dalyvaujančių asmenų pareigų;

19.43.  ūkio subjekto atsakingas asmuo / ūkinių gyvūnų laikytojas / įgaliotasis asmuo, kuris priėmė patikrinimą – vardas, pavardė ir parašas;

19.44.  žemės ūkio valdos kodas;

19.45.  individualus ūkinio gyvūno numeris;

19.46.  NMA atrinktų pareiškėjų individualus numeris;

19.47.  valdymo reikalavimų numeris;

19.48.  valdymo reikalavimų grupė;

19.49.  valdymų reikalavimų pavadinimas;

19.50.  patikrinimo metu nustatytas pažeidimų mastas (sunkumas, poveikio trukmė, tyčiniai ar netyčiniai pažeidimai);

19.51.  pažeidimų suformavimo data;

19.52.  pašarų ūkio subjektų duomenys:

19.52.1. atpažinties numeris, kuris susideda iš ženklų (raidžių ir skaitmenų);

19.52.2. veiklos kodas ir pavadinimas;

19.53.  naudojami klasifikatoriai:

19.53.1.  pažeidimo baudų tipai;

19.53.2.  bityno statusų;

19.53.3.  bitynų rizikos;

19.53.4.  bitynų veiklos rūšys;

19.53.5.  institucijų (NMA, ŽŪDC, VMVT);

19.53.6.  NMA ir VMVT ženklinimo klausimyno apibendrinimo;

19.53.7.  papildomų reikalavimų;

19.53.8.  pareigų;

19.53.9.  pašarų veiklos rūšių;

19.53.10.  patikroje dalyvaujančių asmenų pareigų;

19.53.11.  patikros neįvykdymo priežasčių;

19.53.12patikros porūšių;

19.53.13.  patikros rūšių;

19.53.14.  patikros tipų;

19.53.15.  patikros vietos tipų;

19.53.16.  patikrų taikymo požymių;

19.53.17.  pažeidimo poveikių;

19.53.18.  pažeidimo sunkumų;

19.53.19.  pažeidimų mastų;

19.53.20.  patikros aktų priedų reikalavimų taikymo;

19.53.21.  patikros aktų priedų rūšių;

19.53.22.  tikrinamų paramos priemonių;

19.53.23.  tikrinimo tipų;

19.53.24.  ūkio veiklos;

19.53.25.  valdymo reikalavimų;

19.53.26.  ūkinių gyvūnų rūšies;

19.53.27.  ūkinių gyvūnų lyties;

19.53.28.  ūkinių gyvūnų veislės;

19.53.29.  ūkinių gyvūnų grupių.

20.  ŽŪVŪSPAIS gauna duomenis iš:

20.1.    Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro – duomenis, nurodytus Nuostatų 19.40 papunktyje;

20.2Ūkinių gyvūnų registro – duomenis, nurodytus Nuostatų 19.9, 19.10, 19.17–19.19, 19.44, 19.45 papunkčiuose;

20.3Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registro – duomenis, nurodytus Nuostatų 19.52 papunktyje.

20.4VMVT pirminius duomenis, nurodytus Nuostatų 19.1–19.6, 19.9–19.43 papunkčiuose;

20.5NMA pirminius duomenis, nurodytus Nuostatų 19.7, 19.10, 19.40, 19.45 papunkčiuose;

20.6ŽŪDC pirminius duomenis, nurodytus Nuostatų 19.8, 19.10, 19.40, 19.49 papunkčiuose.

 

IV SKYRIUS

ŽŪVŪSPAIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

21.     ŽŪVŪSPAIS funkcinę struktūrą sudaro šie posistemiai:

21.1.  NMA atrinktų pareiškėjų posistemis, kuris skirtas patikrai atrinktų paramos gavėjų žemės ūkio valdos, žemės ūkio veiklos vietų susisteminimui;

21.2.  Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų posistemis, kuris skirtas patikrinimų duomenų registravimui, kaupimui ir sisteminimui;

21.3. Tikrinamų ūkinių gyvūnų posistemis, kuris skirtas patikrinimui atrinktų ir tikrintų ūkinių gyvūnų duomenų įvedimui;

21.4. Neįvykdytų patikrinimų posistemis, kuris skirtas patikrinimui atrinktų žemės ūkio subjektų neatliktų patikrinimų priežasčių registravimui;

21.5. ŽŪVŪSPAIS ataskaitų posistemis, kuris skirtas ŽŪVŪSPAIS kaupiamų duomenų ataskaitų ir registravimo formų pateikimui naudotojams;

21.6. Pažeidimų rizikos vertinimo posistemis, kuris skirtas patikrinimo duomenyse nustatytų pažeidimų masto, sunkumo, poveikio trukmės, tyčinio ar netyčinio pažeidimo nustatymui.

 

V SKYRIUS

ŽŪVŪSPAIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS, NETIKSLIŲ, KLAIDINGŲ, NEIŠSAMIŲ DUOMENŲ IŠTAISYMAS

 

22ŽŪVŪSPAIS duomenys, įskaitant asmens duomenis, teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (duomenų gavėjams), turintiems teisę tokius duomenis gauti ir sudariusiems duomenų teikimo sutartis arba pagal duomenų gavėjo prašymą, kaip nurodyta Nuostatų 25 punkte. Duomenys, įskaitant asmens duomenis, teikiami tokiais būdais ir formomis, kurie naudojami ŽŪVŪSPAIS. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą.

23ŽŪVŪSPAIS duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatomis.

24ŽŪVŪSPAIS duomenys ir asmens duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais). Kai duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas (-i) asmens duomenų gavimo ir kitokio tvarkymo tikslas (-ai), teikiamų duomenų apimtis ir teisinis (-iai) duomenų gavimo ir teikimo pagrindas (-ai). Duomenų gavėjas (vienkartinio teikimo atveju) pateikia prašymą raštu ar el. paštu, sudarydamas galimybę tinkamai jį identifikuoti, ŽŪVŪSPAIS tvarkytojui ŽŪDC dėl asmens duomenų teikimo. ŽŪVŪSPAIS tvarkytojas, išnagrinėjęs pateiktą prašymą, per 10 darbo dienų raštu ar el. paštu informuoja duomenų gavėją apie priimtą spendimą. Jeigu prašymas neatitinka nustatytų reikalavimų, ŽŪDC informuoja duomenų gavėją apie reikalavimą patikslinti prašymą. Daugkartinio teikimo atveju duomenys teikiami pagal ŽŪDC ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje nurodoma prašomų duomenų apimtis, jų teikimo ir gavimo teisinis (-iai) pagrindas (-ai), gavimo ir kitokio tvarkymo tikslas (-ai), teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka. Duomenų teikimo būdas derinamas su ŽŪVŪSPAIS duomenų gavėjais ir gali būti keičiamas tik abipusiu ŽŪVŪSPAIS tvarkytojo ŽŪDC ir ŽŪVŪSPAIS duomenų gavėjo susitarimu. ŽŪVŪSPAIS duomenų gavėjas, gaunantis  ŽŪVŪSPAIS duomenis (įskaitant asmens duomenis) pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, gautus duomenis privalo naudoti tik tokia tvarka ir tik tokiu tikslu (-ais), kaip apibrėžta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2016/679.

25ŽŪVŪSPAIS duomenys gali būti:

25.1teikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

25.2perduodami tarp institucijų automatiniu būdu saugiais elektroninių ryšių tinklais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Elektroninių ryšių tinklo saugumo lygio reikalavimus.

26ŽŪVŪSPAIS duomenų gavėjas, duomenų teikėjas, kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys, pastebėję ŽŪVŪSPAIS duomenų netikslumus ar neišsamius duomenis, turi teisę reikalauti juos ištaisyti. Apie pastebėtus netikslius ŽŪVŪSPAIS duomenis ŽŪVŪSPAIS tvarkytojas ŽŪDC turi būti informuojamas raštu ar elektroniniu paštu. Gavęs informaciją apie nustatytus netikslius duomenis ŽŪVŪSPAIS tvarkytojas ŽŪDC per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo privalo patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslius duomenis bei per 5 darbo dienas raštu ar elektroniniu paštu apie tai informuoti ŽŪVŪSPAIS duomenų gavėjus ir to prašiusį asmenį. Jeigu priimtas sprendimas tvarkomų ŽŪVŪSPAIS duomenų, įskaitant asmens duomenis, netikslinti ar nepildyti, apie tai ŽŪVŪSPAIS tvarkytojas per 5 darbo dienas raštu ar elektroniniu paštu apie tai informuoja to prašiusį asmenį.

27ŽŪVŪSPAIS sudaryti dokumentų rinkiniai teikiami pakartotinai panaudoti bei publikuojami vadovaujantis Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatomis.

28.  Kai atsisakoma teikti ŽŪVŪSPAIS duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis per 10 darbo dienų pranešama apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir tokio sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas atsisakyti teikti  ŽŪVŪSPAIS duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

29ŽŪVŪSPAIS duomenys gavėjui teikiami neatlygintinai.

 

VI SKYRIUS

ŽŪVŪSPAIS DUOMENŲ SAUGA

 

30.  Už ŽŪVŪSPAIS duomenų saugą pagal kompetenciją atsako ŽŪVŪSPAIS valdytoja ir ŽŪVŪSPAIS tvarkytojai. ŽŪVŪSPAIS duomenų saugą nustato ŽŪVŪSPAIS valdytojos patvirtinti valstybės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

31ŽŪVŪSPAIS duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:

31.1.    Reglamentu (ES) 2016/679;

31.2.    Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

31.3.    Kibernetinio saugumo įstatymu;

31.4.    Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu;

31.5.    Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

31.6.    Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-235 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

31.7.    Lietuvos standartais ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologijos. Saugumo metodai“ grupės standartais, nustatančiais elektroninės informacijos saugos valdymą;

31.8.    kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą ir sunaikinimą.

32Saugant ir kitaip tvarkant ŽŪVŪSPAIS duomenis, turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės ir techninės priemonės, skirtos ŽŪVŪSPAIS duomenų konfidencialumui, prieinamumui ŽŪVŪSPAIS tvarkytojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti bei apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų ŽŪVŪSPAIS duomenų pobūdį.

33ŽŪVŪSPAIS valdytoja ir tvarkytojai užtikrina, kad ŽŪVŪSPAIS duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto ar atsitiktinio šių duomenų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitokio neteisėto tvarkymo ar naudojimo.

34ŽŪVŪSPAIS tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2016/679. ŽŪVŪSPAIS tvarkomi asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek reikalinga ŽŪVŪSPAIS tikslams pasiekti vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2016/679.

35.  Asmenys, kurie tvarko ŽŪVŪSPAIS kaupiamus asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Šie asmenys turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenų paslaptį ir nepažeis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 reikalavimų. Už neteisėtą ŽŪVŪSPAIS duomenų tvarkymą šie asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

36ŽŪVŪSPAIS duomenis privaloma saugoti 10 metų nuo paskutinio pakeitimo (papildymo). Pasibaigus ŽŪVŪSPAIS duomenų saugojimo terminui, ŽŪVŪSPAIS duomenys perkeliami į ŽŪVŪSPAIS duomenų bazės archyvą. Iš duomenų bazės archyvo duomenys automatiškai ištrinami kiekvienų metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos.

 

VII SKYRIUS

ŽŪVŪSPAIS FINANSAVIMAS

 

37ŽŪVŪSPAIS finansuojama iš ŽŪVŪSPAIS valdytojos skirtų valstybės biudžeto asignavimų bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

VIII SKYRIUS

ŽŪVŪSPAIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

38ŽŪVŪSPAIS modernizuojama ir likviduojama vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Likviduojamos ŽŪVŪSPAIS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39.  Duomenų subjektų teisės yra įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 ir Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-774 „Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo“.

 

__________________