LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2019 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. KS-14 „DĖL TEISIŲ TURĖTOJŲ PRAŠYMŲ TAIKYTI PRIVALOMUS NURODYMUS INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. KS-130 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. KS-14 „Dėl teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. Įgalioti asmenys – tai asmenys, veikiantys pagal įgaliojimą ir išimtinių licencijų licenciatai.“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                        Rimantas Bagdzevičius