baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2027 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. T-78

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginį plėtros planą (pridedama).

2. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                         RIMANTAS KLIPČIUS