Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, Linijinis piešimas, piešimas, iliustracija  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS

„AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 3D-560

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/648, 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su visais pakeitimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšos:“.

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), bei Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės).“

1.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme ir Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.“

1.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ remiamos veiklos:

8.1. „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius – 192 Eur/ha;

8.2. „Specifinių pievų tvarkymas“ – 297 Eur už ha;

8.3. „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 242 Eur už ha;

8.4. „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 297 Eur už ha;

8.5. „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ – 330 Eur už ha;

8.6. „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:

8.6.1. „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 180 Eur už ha;

8.6.2. „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 170 Eur už ha;

8.7. „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 270 Eur už ha;

8.8. „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“:

- išvežant nušienautą žolę – 589 Eur už ha;

- nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 536 Eur už ha;

8.9. „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 277 Eur už ha;

8.10. „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ už vaisius, uogas ir daržoves – 337 Eur už ha;

8.11. „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 250 Eur už ha;

8.12. „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ – 139 Eur už ha;

8.13. „Ražienų laukai per žiemą“ – 99 Eur už ha.“

1.5. Pakeičiu 12.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.8. Įsipareigojimų laikotarpio trukmė pareiškėjams, pirmą kartą teikiantiems paraiškas 2021–2022 m. laikotarpiu, – 3 metai. 2023 m. prisiimamų įsipareigojimų laikotarpio trukmė pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal veiklas: „Dirvožemio apsauga“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“, – 3 metai.

Ankstesniais paraiškų priėmimo metais pateikusieji paramos paraiškas ir įgyvendinantieji tęstinius įsipareigojimus, juos tęsia nedidindami daugiau kaip 0,5 ha paramos paraiškose deklaruoto ploto.“

1.6. Pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.3. mažiausias lauko plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos pagal Priemonės veiklas „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Dirvožemio apsauga“, išskyrus veiklas „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 0,1 ha. Mažiausias lauko plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos pagal Priemonės veiklas „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“ – 1 ha;“.

1.7. Pakeičiu 13.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.4. siekdamas įgyti veiklai „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ įgyvendinti reikalingų žinių ir gebėjimų, įsipareigojimų laikotarpiu pagal šią veiklą pareiškėjas įsipareigoja kasmet naudotis individualiomis konsultantų, kurie yra akredituoti teikti paslaugas Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 5 punkte nurodytose konsultavimo srityse, paslaugomis (toliau – specializuoti konsultantai);“.

1.8. Pakeičiu 13.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.6. pagal Priemonės veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ pareiškėjai turi laikyti ne mažiau kaip 0,3 sutartinio gyvulio (toliau – SG) 1 ha deklaruoto pagal Priemonės veiklą ploto. Gyvulių perskaičiavimo į SG būdas pateikiamas Taisyklių 19.10 papunktyje. Pareiškėjai, kurie dalyvauja veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, negali dalyvauti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinėje priemonėje „Gyvūnų gerovė“;“.

1.9. Pakeičiu 13.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.7. Pareiškėjų pagal Priemonės veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ deklaruojami plotai atitinka Teritorijų, kuriose žemės ūkio veiklos subjektai gali siekti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ ir priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, nustatymo ir teikimo institucijoms, atsakingoms už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimą, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-850, nurodytus plotus.“

1.10. Pakeičiu 19.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.9. jei pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas dalyvauja įgyvendinant Priemonės veiklas „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Dirvožemio apsauga“, valdoje turi taikyti integruotos augalų apsaugos principus. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas turi būti įregistruotas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Integruotoje augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje (toliau – IKMIS) ne vėliau kaip iki paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų priėmimo (nepavėluotai) termino, nustatyto atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, pabaigos ir, siekdamas valdoje taikyti integruotos augalų apsaugos principus, kiekvienais kalendoriniais paramos paraiškos pateikimo metais naudotis IKMIS;“.

1.11. Pakeičiu 19.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.10. pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, įgyvendinantys atitinkamą Priemonės veiklą, įsipareigoja laikyti arba gali laikyti atitinkamą SG skaičių pagal Taisyklių 3 priede pateikiamą (valdytojo ir (ar) partnerio) gyvulių perskaičiavimo į SG būdą (skaičiuojamas gyvūnų, nurodytų Taisyklių 3 priedo lentelės 1–9 eilutėse, metinis vidurkis nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d. pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis). Jeigu einamaisiais metais pareiškėjo valdoje buvo atlikta patikra vietoje, kurios metu valdoje laikomi ūkiniai gyvūnai buvo tikrinami pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius duomenis, tačiau patikros vietoje metu nustatytas SG skaičius neatitinka Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančių duomenų, SG 1 ha bus perskaičiuojamas vadovaujantis patikros vietoje nustatytais duomenimis pagal Taisyklių 40 punkto nuostatas;“.

1.12. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Vykdydami veiklą „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:“.

1.13. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Vykdydami veiklą „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:“.

1.14. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2. pasėdami ir įrengdami daugiamečių žolių juostas ar laukus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ (išskyrus praeitais metais GPŽ ir DGA kodais deklaruotus plotus):“.

1.15. Pakeičiu 25.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2.1. pirmaisiais metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje pasėti daugiametes žoles (Daugiamečių žolių sąrašas pateikiamas Taisyklių 4 priede). Tuo atveju, jeigu ankstesniais metais laukas buvo deklaruojamas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytais GPŽ ir DGA kodais arba daugiametės žolės buvo įsėtos į prieš tai auginamus javus, pirmaisiais metais daugiamečių žolių įsėti nereikia bei šienavimas pagal 25.2.3 papunktį taikomas jau pirmais dalyvavimo veikloje metais;“.

1.16. Pakeičiu 25.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.3. deklaruojamos medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje yra tinkami užskaitai pagal Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“.“

1.17. Pakeičiu 26.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.1. pirmaisiais įsipareigojimų metais, iki liepos 1 d., ariamąją žemę, esančią šalia (greta) paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos, privalomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, apsėti daugiametėmis žolėmis. Praplėstos apsaugos juostos plotis turi būti nuo 5 iki 10 m.;“.

1.18. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja:

27.1. nesuarti melioracijos griovio šlaito ir 3 metrų pločio apsauginės juostos;

27.2. nenaudoti organinių ir mineralinių trąšų, augalų apsaugos produktų melioracijos griovio šlaite ir 3 metrų pločio apsauginėje juostoje;

27.3. pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą:

27.3.1. kai nušienauta žolė yra išvežama:

27.3.1.1. melioracijos griovio šlaitą ir 3 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);

27.3.1.2. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 3 metro pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.;

27.3.1.3. išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.;

27.3.2. kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito:

27.3.2.1. melioracijos griovio šlaitą ir 3 metro pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.);

27.3.2.2. nušienautą žolę galima smulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., nesusmulkintą žolę išvežti (nesusmulkinta žolė negali būti palikta pradalgėse ant melioracijos griovio šlaito ir 3 metro pločio apsauginėje juostoje);

27.3.3. pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 3 metrų pločio apsauginėje juostoje, iki rugsėjo 30 d.

27.5. deklaruojami melioracijos griovių šlaitai su 3 metrų apsaugine juosta yra tinkami užskaitai pagal GAAB reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“;

27.6. pareiškėjams ir (arba) paramos gavėjams, vykdantiems tęstinius įsipareigojimus, taikoma paraiškos pateikimo dieną aktuali Priemonės veiklos Melioracijos griovių šlaitų priežiūraįgyvendinimo sąlygų redakcija.“

1.19. Pakeičiu 28.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.1.3. jei už individualias konsultavimo paslaugas mokėta pareiškėjo ir (arba) paramos gavėjo lėšomis, taip pat turi būti pateikta konsultavimo paslaugas teikiančiam specializuotam konsultantui išduoto akreditavimo pažymėjimo kopija;“.

1.20. Pakeičiu 29.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.1.2. kai įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis (išskyrus praeitais metais GPŽ ir DGA kodais deklaruotus plotus):“.

1.21. Pakeičiu 29.1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.1.2.1. iki liepos 1 d. pasėti daugiametes žoles ne mažesniame kaip 20 proc. nuo paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo pasėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiametėmis žolėmis apsėtas plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. Augalų rūšių, tinkamų daugiamečių žolių įsėliui, sąrašas pateikiamas Taisyklių 5 priede. Tuo atveju, jeigu ankstesniais metais laukas buvo deklaruojamas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytais GPŽ ir DGA kodais arba daugiametės žolės buvo įsėtos į prieš tai auginamus javus, pirmaisiais metais daugiamečių žolių įsėti nereikia bei šienavimas taikomas jau pirmais dalyvavimo veikloje metais pagal 19.18.1 papunktį;“.

1.22. Pakeičiu 29.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.4. deklaruojami ankštiniai augalai ir (arba) jų mišinys ir (arba) įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis yra tinkami užskaitai pagal GAAB reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“.“

1.23. Pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.1. pirmaisiais veiklos įgyvendinimo metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje įsėti daugiametes žoles. Tuo atveju, jeigu ankstesniais metais laukas buvo deklaruojamas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytais GPŽ ir DGA kodais arba daugiametės žolės buvo įsėtos į prieš tai auginamus javus, pirmaisiais metais daugiamečių žolių įsėti nereikia bei šienavimas pagal 30.3 papunktį taikomas jau pirmaisiais dalyvavimo veikloje metais;“.

1.24. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. ŽŪDC iki einamųjų metų birželio 15 d. PPIS atnaujina deklaruoto ploto informaciją pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos pateiktą informaciją dėl meldinės nendrinukės nustatymo fakto įsipareigotuose pagal veiklą „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ plotuose.“

1.25. Pripažįstu netekusiu galios 541 punktą.

1.26. Pakeičiu 55.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

55.12. paramos gavėjas nesilaiko reikalavimo dėl gyvulių ganymo intensyvumo pagal veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“:“.

1.27. Pakeičiu 56.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

56.7. jeigu Sertifikavimo įstaigos, sertifikuodamos pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintus šviežius vaisius, uogas ir daržoves, jų auginimo lauką įvardija kaip „ypatingai mažas derlius“ arba „nenuimtas derlius“, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama. Tais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant buvo įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti pažymą dėl ypatingai mažo derliaus ir (arba) dėl derliaus nebuvimo, išduotą savivaldybės. Tačiau, jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai patvirtinančių dokumentų nereikia.

Jei vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, laukas įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“. Tokiais atvejais pareiškėjai Agentūros neinformuoja ir jiems šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma.

Kitais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant buvo įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje, ir pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui atsiranda galimybė tai padaryti, pateikė Agentūrai nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių patvirtinimo dokumentus (paaiškinimą ir informaciją pagrindžiančius dokumentus), pareiškėjui šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma.

Šio papunkčio nuostatos netaikomos 2023 m. paraiškoms.“

1.28. Pakeičiu 58.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.5. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija patikslina elektroninio žemėlapio, esančio PPIS, sluoksnius, ir dėl to sumažėja arba panaikinami nustatyti pagal priemonės veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ deklaruoti plotai.

Šio papunkčio nuostatos taikomos pareiškėjams ir paramos gavėjams, pateikusiems paramos paraiškas 2019 m. ir kiekvienais paskesniais metais.“

1.29. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje tada, kai pareiškėjas nesilaikė paramos suteikimo ar paraiškoje numatytų reikalavimų, ar pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, kaip nurodyta Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 113 punkte.“

1.30. Pakeičiu 66.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.1. valdos perėmėjas nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos iki lėšų pervedimo pareiškėjui dienos praneša Agentūrai apie valdos perėmimą, pateikdamas pranešimą apie valdos perėmimą, prašymą skirti paramą. Valdos perdavimo atveju, kai valdos perdavėjas yra miręs, valdos perėmėjas pateikia valdos perėmimo fakto patvirtinimo dokumentus (žemės, kito nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją, paveldėjimo teisės liudijimo kopiją ar pan.) bei, esant daugiau nei vienam paveldėtojui, jų sutikimus, kad valdos perėmėjas perimtų valdą ir gautų paramą;“.

1.31. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.32. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau taip:

TINKAMŲ PARAMAI GAUTI PAGAL VEIKLĄ „DIRVOŽEMIO APSAUGA“ AUGALŲ SĄRAŠAS

Ankštinių augalų sąrašas:

1. Pupos (Vicia faba).

2. Sojos (Glycine).

3. Vikiai (Vicia).

4. Žirniai (Pisum sativum).

5. Lęšiai (Lens).

6. Lubinai (Lupinus).

7. Pupuolės (Vigna)

8. Pupelės (Phaseolus)

9. Avinžirniai (Cicer)

10. Pelėžirniai (Lathyrus)

Ankštinių augalų mišiniams sąrašas:

1. Pupos (Vicia faba).

2. Sojos (Glycine).

3. Vikiai (Vicia).

4. Žirniai (Pisum sativum).

5. Lęšiai (Lens).

6. Lubinai (Lupinus).

Daugiamečių žolių sąrašas:

1. Dobilai (Trifolium).

2. Esparcetai (Onobrychis).

3. Barkūnai (Melilotus officinalis).

4. Liucernos (Medicago lupulina).

5. Gargždeniai (Lotus corniculatus).

6. Ožiarūčiai (Galega).

7. Seradelės (Ornithopus).

8. Perluočiai (Anthyllis).

1.33. Pakeičiu 6 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Pupelės, pupuolės, pupos“.

1.34. Papildau 6 priedą 42 punktu:

42. Kaliaropės“.

1.35. Pakeičiu 7 priedo 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4.

„Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

 

 

 

 

 

 

 

1.36. Pakeičiu 7 priedo 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5.

„Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

 

 

 

 

 

 

 

1.37. Pakeičiu 7 priedo išnašą ir ją išdėstau taip:

„*3 skiltyje įrašomas tik lauko, kuriame įgyvendinama atitinkama veikla, kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeris arba atitinkamo lauko eilės numeris, nurodyti Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas 2023 m. ir vėlesniais metais pateiktoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoms.

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas


 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga

ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

PRIEMONĖS „AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS“ PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ IR SANKCIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pagrindiniai reikalavimai pagal veiklas

Priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos

Sankcija už pagrindinio reikalavimo nesilaikymą dalyvaujant vienoje ir (arba) keliose programose (veiklose)

1.

Žemės ūkio veiklos subjektai, norintys naudoti vandenį laistymui, privalo laikytis paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nurodytų Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-302 „Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

2.

Per metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekis negali viršyti 170 kg į ha.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

„Ražienų laukai per žiemą“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

3.

Laikymo vietoje (bandoje) laikomi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės turi būti laiku paženklinti (kiaulės ženklinamos tik perkeliant) ir užregistruoti.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

4.

Neteko galios nuo 2021-05-07

5.

Jei žemės ūkio valdoje yra naudojami profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, turi būti pildomas augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas pagal Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“, nustatytą formą ir naudojami tik Lietuvos Respublikoje registruoti augalų apsaugos produktai.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

6.

Draudžiama tręšti mėšlu ir (ar) srutomis nuo birželio 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus pūdymus, pievas, ganyklas ir plotus, kuriuose bus auginami žiemkenčiai.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

7.

Draudžiama tręšti ant įšalusios ar apsemtos, ar apsnigtos žemės.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

„Ražienų laukai per žiemą“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas.“

8.

Su pesticidais gali dirbti tik apmokyti asmenys, susipažinę su preparatų savybėmis ir darbo saugos reikalavimais.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

„Ražienų laukai per žiemą“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

9.

Asmenys, naudojantys profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, turi turėti žemės ūkio mokslų diplomą arba pažymėjimą, kad yra baigę mokymo apie augalų apsaugą kursą.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

„Ražienų laukai per žiemą“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

10.

Augalų apsaugos produktams skirti purkštuvai turi turėti standartinių purkštuvų atitikties pažymėjimus.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

„Ražienų laukai per žiemą“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

11.

Baigus darbą, purkštuvas turi būti išplautas. Plovimo vanduo gali būti purškiamas ant tų pačių apdorojamų augalų. Draudžiama plauti purkštuvus arba išpilti tam panaudotą vandenį ten, kur vanduo gali nutekėti į kanalizaciją arba kitus vandens telkinius.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.

12.

Žemės ūkio augalai bei jų ražienos, žolė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose negali būti deginami, išskyrus atvejus, numatytus Aplinkos apsaugos reikalavimuose lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis patvirtinimo“.

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Dirvožemio apsauga“

„Ražienų laukai per žiemą“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

13.

Valstybės saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai – medžiai ir krūmai, augantys deklaruotuose plotuose, negali būti iškertami, išskyrus atvejus, jei medžiai, krūmai yra nulaužti ar išversti vėjo ar sniego, taip pat nudžiūvę medžiai, krūmai, keliantys grėsmę žmonėms, pastatams, eismui, kaip numatyta Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“.

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

14.

Deklaruotame plote, kuris yra „Natura 2000“ teritorijoje, esančios natūralios ganyklos arba pievos neturi būti suartos, persėtos kultūrinėmis žolėmis ar apsodintos mišku. Taikoma tik toms teritorijoms, kuriose šios veiklos yra draudžiamos pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą bei kitus veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančius dokumentus.

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

1 proc. už lauką, kuriame nustatytas pažeidimas, neskiriama

15.

Jei deklaruotas plotas tręšiamas nuotekų dumblu, būtina turėti su savivaldybe, kurios teritorijoje vykdomas tręšimas, ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą tręšimo planą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

„Specifinių pievų tvarkymas“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

16.

Draudžiama nuotekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“, 1 ir 2 prieduose, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį (t. y. vanduo, kuris yra po žeme ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu). Pavojingos medžiagos turi būti laikomos taip, kad būtų išvengta jų tiesioginio ar netiesioginio patekimo į požeminį vandenį. Pavojingų medžiagų talpyklos (pvz., kuro talpyklos, augalų apsaugos priemonių ar mineralinių trąšų pakuotės, pavojingų medžiagų laikymo konteineriai) turi būti sandarios, be įtrūkimų ar kitokių mechaninių pažeidimų ir laikomos ant nelaidaus pagrindo, kuris apsaugotų nuo pavojingų medžiagų patekimo ant žemės.

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

17.

Draudžiama kultivuoti žemę, naudoti trąšas ir pesticidus vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose.

 

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

18.

Draudžiama naudoti trąšas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

19.

Draudžiama paskleisti mėšlą ir (ar) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, kaip tai nustatyta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

“Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

„Ražienų laukai per žiemą“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

20.

Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose ir arčiau kaip 2 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.

„Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

21.

Statesniuose negu 12 proc. šlaituose neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų (bulvių, pašarinių ir cukrinių runkelių, kitų šakniavaisių ir šakniagumbių).

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

1 proc. už lauką, kuriame nustatytas pažeidimas, neskiriama

22.

Asmenys, tręšiantys mėšlu ir (ar) srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, privalo turėti nustatytus reikalavimus atitinkantį tręšimo planą.

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“

23.

Asmenys turi būti registruoti integruotos kenkėjų stebėjimo sistemos naudotojais ir registruoti įrašus apie šios sistemos naudojimą.

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

1 proc. pagal veiklą apskaičiuoto išmokų dydžio

24.

Turi būti laikomasi žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje.

„Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“

„Specifinių pievų tvarkymas“

„Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“

Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“

„Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“

„Dirvožemio apsauga“

„Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“

„Ražienų laukai per žiemą“

Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai, kurie taikomi atitinkamoms priemonės veikloms, nurodyti Taisyklių 19.18.1–19.18.5 papunkčiuose.

1 proc. už kiekvieno žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijaus nesilaikymą pagal Priemonę apskaičiuoto išmokų dydžio, išskyrus veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ ir  veiklas „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ ir „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, kurios yra įgyvendinamos ne žemės ūkio naudmenose.

 

 

______________

 

 

 


 

part_9f9d49e596a2492e920f4a66b8d7f78e_end