TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-195

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1- 379 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“, 9.5 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2021-04-29 sprendimu Nr. T1-195

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS

2020 M. VEIKLOS ATSAKAITA

 

Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos (toliau – NRK) nuostatai patvirtinti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-379 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“. Komisijos narių sudėtis, nustatyta iki 2020 m. birželio 15 d.: Irena Dužinskienė – Telšių Parkinsono draugijos tarybos narė; Vygantas Macevičius Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; Eglė Tarvainytė Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja; Giedrė Nagienė – Telšių rajono savivaldybės tarybos narė; Vida Petkienė – Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos buhalterė; Dženeta Pocienė – LASS Telšių rajono filialo pirmininkė; Martynas Poškevičius – Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos pirmininkas; Reda Raginskienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja; Ernesta Jokšienė – Telšių rajono senelių globos namų direktorė; Artūras Zakarauskas – VšĮ „Soneima“ direktorius.

NRK per 2020 metus, rinkosi 3 kartus. Susitikimų skaičius apribotas dėl karantino sąlygų. Svarstyti tokie klausimai:

1.   Dėl nevyriausybinės organizacijos atstovo delegavimo į Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisiją (deleguotas vienas atstovas iš Neįgaliųjų reikalų komisijos).

2.    Dėl metinės (2019 m.) ataskaitos pristatymo ir komisijos narių sudėties pakeitimo.

3.    Dėl neįgaliųjų organizacijų veiklos karantino ir pokarantiniu laikotarpiu.

4.    Dėl galimybės organizuoti organizacijas, dirbančias su neįgaliaisiais, sutelkti po vienu stogu.

5.   Dėl siūlymų pateikimo pakeisti Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo.

6.   Komisijos veiklos einamieji klausimai.

Posėdžių metu svarstyti įvairūs klausimai susiję su neįgalių asmenų integracija Telšių rajone.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui NRK pirmininkas Martynas Poškevičius pristatė komisijos siūlymus dėl Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. birželio 27 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-206 (toliau – Aprašas)  pakeitimo. Pagrindiniai siūlymai: pakeisti Aprašo 17.2.4 p., numatant finansavimą  iki 90 proc. Socialinių projektų finansavimo  vertės (vietoje reikalaujamo 30 proc. prisidėjimo), taip pat siūlyta nustatyti projekto vertinimo, atsakymų pateikimo terminus.

NRK aptartos neįgaliųjų poreikis sportui, ko pasekoje Telšių rajono neįgaliųjų draugija parengė sporto projektą ir gavo finansavimą įrangai įsigyti. Planuotas bendras sporto renginys neįgaliesiems neįvyko dėl karantino ribojimų.         

NRK veikla buvo vykdoma visuomeniniais pagrindais, jokių piniginių lėšų per 2020 metus nebuvo gauta.

 

 

NRK pirmininkas                                                                                               Martynas Poškevičius

 

Posėdžio sekretorė                                                                                             Reda Raginskienė