MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. LIEPOS 7 D. POTVARKIO NR. (1.21. E) M1-308 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. (1.21. E) M1-751

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 1, 5 dalimis, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2023 m. spalio 13 d. raštą Nr. 9SD-3860 „Dėl deleguoto atstovo į Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos nario pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 7 d. potvarkio Nr. (1.21.  E) M1-308 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u trims metams Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėtį:

1.1.

Lilia Baltutienė

-

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos "Gyvenimo spalvos" vadovė (pakaitinis narys – Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ socialinė darbuotoja Inga Janulienė);

1.2.

Erika Bertulienė

-

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja (pakaitinis narys – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone teisininkė Neimantė Nicienė);

1.3.

Aistis Jankūnas

-

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius (pakaitinis narys – Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti sveikatos priežiūrą mokyklose, Aksana Tenienė);

1.4.

Zita Jonauskienė

-

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė (pakaitinis narys – Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus pavaduotoja Živilė Petkevičienė);

1.5.

Daiva Meškienė

-

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė (pakaitinis narys – Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Krizių centro socialinio darbo organizatorė Kristina Baškienė);

1.6.

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

-

viešosios įstaigos „Via Alba“ direktoriaus pavaduotoja (pakaitinis narys – viešosios įstaigos „Via Alba“ socialinė darbuotoja Justina Skunsmonienė);

1.7.

Donatas Petrulevičius

-

Telšių apskrities vyriausiojo komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas (pakaitinis narys – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Donatas Vilimas);

1.8.

Alvyda Purauskytė

-

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

1.9.

Dalia Pušinaitė

-

viešosios įstaigos Telšių krizių centro specializuotos kompleksinės pagalbos centro koordinatorė (pakaitinis narys – viešosios įstaigos Telšių krizių centro specializuotos kompleksinės pagalbos centro psichologė Toma Vaitkevičienė);

1.10.

Irena Sadauskienė

-

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinis narys – Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė Asta Norkuvienė);

1.11.

Kristina Sereikienė

-

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė);

1.12.

Ieva Šimkutė

-

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja);

1.13.

Audronė Šimkuvienė

-

viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė (pakaitinis narys – viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro socialinė darbuotoja Inga Montvilienė).“

 

2. P a v e d u:

2.1. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui šį potvarkį paskelbti Teisės aktų registre;

2.2. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriui šį potvarkį paskelbti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio potvarkio paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                               Rūta Matulaitienė