JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  JAUNIMO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023–2024 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 11 d. Nr. 2V-326 (1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-263 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų agentūrai“, pagal kurį Jaunimo reikalų agentūra įgyvendina 1.2.2 priemonę „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ (įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2022–2024 metų veiksmų plano priemones): 1.2.2.4. „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti organizacijas, taikančias bent vieną darbo su jaunimu formą ir atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėjai  Eglei Došienei šio įsakymo 1 punktu patvirtintų nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbti ir organizuoti  Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkursą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Laniauskas


 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus

2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 2V-326 (1.4)

 

 

JAUNIMO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023–2024 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato projektų, skirtų jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų veikloms finansuoti bei komandos palaikymui užtikrinti, atrankos konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas ir finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams, projektų vykdytojams, projektų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus, projektų įgyvendinimo rodiklius, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu sudaromos Konkurso organizavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių (toliau – sutartys) sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2.         Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1.      individualus darbas su jaunimu – trumpalaikės konsultacijos arba tęstinė pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas;

2.2.      individualus veiklos planas (toliau - IVP) - planavimo dokumentas, kuriame kartu su jaunu žmogumi yra numatomas veiklos tikslas, planuojamos teikti paslaugos ir jų teikimo terminai

2.3.      informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

2.4.      jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

2.5.      jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

2.6.      jaunų žmonių praktinius įgūdžius ugdantis darbuotojas – ne mažesnę kaip vienų metų darbo su neaktyviais jaunais žmonėmis patirtį turintis darbuotojas, kuris padeda jauniems žmonėms prisitaikyti visuomenėje, skatina juos ugdytis asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikia jiems žinių ir gebėjimų, padedančių įsitraukti į darbo rinką.

2.7.      mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų;

2.8.      neaktyvus jaunas žmogus – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus (toliau – NEET);

2.9.      pareiškėjas – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga arba kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal nevyriausybinių organizacijų plėtrą, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų, biudžetinių įstaigų ir bendruomenių veiklą, taip pat savanorišką veiklą reguliuojančius teisės aktus, siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų projektui vykdyti;

2.10.    partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projekto veiklas (yra sudarę bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) projekto vykdymo metu įsigyjamų paslaugų, prekių ar daiktų teikėjai (pvz., rėmėjai);

2.11.    praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikianti organizacija  (toliau – PIU organizacija) – akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti su jaunimu dirbanti organizacija, teikianti jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas pagal Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų  akreditavimo tvarkos  apraše 2022 m. rugpjūčio 18 d. patvirtintame Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2V-234 (1.4) „Dėl jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus (toliau – PIU aprašas).  

2.12.    projekto vadovas –   asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

2.13.    projekto veiklų įgyvendintojas (toliau – vykdytojas) – fizinis asmuo, nuolat tiesiogiai vykdantis projekto veiklas, atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytoju nelaikomas asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, savanoris, renginio vedėjas, meno kolektyvas, jo nariai);

2.14.    projekto vykdytojas – pareiškėjas (juridinis asmuo), atitinkantis visus Nuostatuose nustatytus reikalavimus finansavimui gauti, kuriam Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus sprendimu skirtos valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs Sutartį su SPPD.

2.15.    Regioninis (-iai) karjeros centras (-ai) – tai karjeros centrai, kurie įgyvendina regioninį profesinį orientavimą.

3.         Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. patvirtintame įsakyme Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo, jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo“, Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. patvirtintame įsakyme Nr. 2V-234 (1.4) „Jaunimo praktinius įgūdžius ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas“, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos apraše, Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.         Nuostatai parengti vadovaujantis taisyklėmis. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Jei Nuostatuose nereglamentuotos Konkurso atrankos nuostatos, taikomos taisyklėse nustatytos nuostatos.

5.         Konkursą organizuoja Agentūra, vykdanti taisyklėse ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

6.         Projektų atranką ir administravimą užtikrina SPPD, vykdantis taisyklėse ir Nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

7.         Sprendimą dėl projektų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Agentūros direktorius, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas.

8.         Konkurso tikslas –  atrinkti ir finansuoti jaunimo praktinių įgūdžių paslaugas teikiančių organizacijų projektus, siekiant kompleksiškai teikti asmeninių ir socialinių jauno žmogaus įgūdžių ugdymo paslaugas, suteikiant jam žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, VYKDYMO TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

9.         Projektų įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2024 m. – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

10.       Konkurso būdu finansuotinos veiklos gali būti vykdomos tik paraiškoje nurodytoje (-ose) Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose apskrityse (-yje) įvardintose šio aprašo 10 punkte.

11. Projektų įgyvendinimo teritorinis skirstymas jų vykdymo laikotarpiui:

11.1. Alytaus apskritį sudaro: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė ir Varėnos rajono savivaldybė.

11.2. Kauno apskritį sudaro: Birštono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė ir Raseinių rajono savivaldybė.

11.3. Klaipėdos apskritį sudaro: Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė ir Šilutės rajono savivaldybė.

11.4. Marijampolės apskritį sudaro: Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė ir Vilkaviškio rajono savivaldybė.

11.5. Panevėžio apskritį sudaro: Biržų rajono savivaldybė, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Pasvalio rajono savivaldybė ir Rokiškio rajono savivaldybė.

11.6. Šiaulių apskritį sudaro: Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė. Kelmės rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių rajono savivaldybė.

11.7. Tauragės apskritį sudaro: Jurbarko rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Šilalės rajono savivaldybė ir Tauragės rajono savivaldybė.

11.8. Telšių apskritį sudaro: Mažeikių rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė ir Telšių rajono savivaldybė.

11.9. Utenos apskritį sudaro: Anykščių rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybė, Molėtų rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė ir Zarasų rajono savivaldybė.

11.10. Vilniaus apskritį sudaro: Elektrėnų savivaldybė, Šalčininkų rajono savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybė, Trakų rajono savivaldybė, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus rajono savivaldybė.

12.      Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

12.1.  2023 m. – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Eur, iš jų:

12.1.1. didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur, įgyvendinant projektą trijose apskrityse. Projektą įgyvendinant vienoje apskrityje didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 42 000 (keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur;

12.1.2. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.                 

12.2. 2024 m. – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Eur, iš jų:

12.2.1. didžiausia vienam projektui galima skirti  valstybės biudžeto lėšų suma  – 135 000 (vienas šimtas trisdešimt penki  tūkstančiai) Eur, įgyvendinant projektą trijose apskrityse. Projektą įgyvendinant vienoje apskrityje didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur;

12.2.2. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.                       

13. Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje įgyvendinamos Nuostatų 14 punkte nurodytos veiklos.

 

III skyrius

FINANSUOTINOS VEIKLOS

 

14. Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

14.1. individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius, pildant IVP (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo, jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo“ priedas);

14.2. darbas su jaunimo grupėmis, siekiant asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo;

14.3. informavimo ir konsultavimo apie galimybes veikla, kuria siekiama patraukliomis formomis ir metodais informuoti ir konsultuoti neaktyvų jauną žmogų, padedant jam spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo (re)integracijai į darbo rinką ar švietimo sistemą;

14.4. individualus darbas, kuriuo siekiama, teikiant trumpalaikes konsultacijas ar tęstinę pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose, jaunus žmones įgalinti spręsti asmenines ir socialines problemas;

14.5. mentorystė jaunam žmogui;

14.6. palydėjimas, kuriuo siekiama padėti neaktyviam jaunam žmogui išsilaikyti švietimo sistemoje ar darbo rinkoje;

14.7. specialistų  paslaugos (psichologo, socialinio darbuotojo, kalbų specialisto ir pan.);

 

14.8. tarpininkavimo veiklos tarp jaunimo, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų,  kuriomis siekiama, glaudžiai bendradarbiaujant institucijomis padėti jaunam žmogui (re)integruotis į darbo rinką, (re)integruotis į švietimo sistemą.

15. Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

15.1. paraiškoje numatyta įgyvendinti visas Nuostatų 14 punkte nurodytas veiklas;

15.2. į PIU organizacijos veiklas numatyta įtraukti jaunus žmones ne trumpesniam nei 1 savaitės ir ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui;

15.3. NEET jaunų žmonių statuso atitikimas turi būti patvirtintas Agentūros direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka;

15.4. projekto vykdytojai turi užtikrinti, kad konsultuos jaunus žmones Regioninių karjeros centrų, aptarnaujančių pareiškėjų pasirinktą (-as) apskritį (-is), patalpose ne mažiau kaip 16 val. per mėnesį;

15.5. turi būti sudarytos sąlygos, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas įsitraukti į veiklas ir ugdyti jo socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

15.6. turi būti sudarytos galimybės ugdyti jauno žmogaus dalykines kompetencijas, reikalingas integruotis į švietimo ar darbo rinkos sistemas;

15.7. jaunimo, ypatingą dėmesį skiriant NEET jaunimui, motyvacija turi būti keliama per praktinių įgūdžių ugdymo veiklas;

15.8. už dalyvį, kuris dalyvauja ne mažiau 2 valandų konsultacijose, kas mėnesį sumokamas privalomasis sveikatos draudimas (toliau – PSD). 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

16. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

16.1. pareiškėjas, projekto vykdytojas yra akredituota PIU organizacija (pagal Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų  akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2V-234 (1.4) „Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų  akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – PIU organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas);

16.2. pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

16.3. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

16.4. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 12 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame Nuostatų punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

16.5.  pareiškėjas yra pateikęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

16.6. įstaigoje tiesioginį darbą su jaunimu dirba bent vienas darbuotojas, kuris turi psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo išsilavinimą arba yra įgijęs jaunimo darbuotojo sertifikatą (išduotą galiojantį nuo 2020 m. ir vėliau) ir kuris projekto paraiškoje yra nurodytas vykdytoju (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 26.5 papunktyje)

16.7. pareiškėjas, projekto vykdytojas privalo paslaugų teikimą užtikrinti ne mažiau negu viename iš Nuostatų 11 punkte minimų teritorinių vienetų, Lietuvos Respublikos teritorijoje esamų apskričių.

 

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

 

17. Pareiškėjas, projekto vykdytojas prisiima taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų, projektų vykdytojų įsipareigojimus. 

18. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, vykdantis projektą viename teritoriniame vienete/ apskrityje, iki 2023 m. gruodžio 31 d., o pratęsus finansavimą 2024 metams – iki 2024 m. gruodžio 31 d. privalo pasiekti:

18.1. šiuos esminius kiekybinius rodiklius, kurių nepasiekus gali būti taikomos Nuostatų 50 punkte nustatytos sankcijos:

18.1.1. 2023 metais į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 20 NEET ir MGT dalyvių iš jų MGT dalyvių skaičius negali būti didesnis nei 20 proc. skaičiuojant nuo visų dalyvių skaičiaus, iš kurių 2023 metais bent 5 turi būti įtraukti iki 2023 m. rugsėjo 30 d., o pratęsus finansavimą 2024 metais į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau kaip 40 NEET ir MGT dalyvių iš jų MGT dalyvių skaičius negali būti didesnis nei 20 proc. skaičiuojant nuo visų dalyvių skaičiaus;

18.1.2. 2023 metais organizacijos darbuotojas, dirbantis su jaunu žmogumi praktinių įgūdžių ugdymo metu, per metus turi suteikti dalyviams ne mažiau negu 70 konsultacijų, iš kurių  30 turi būti suteikta  iki 2023 m. rugsėjo 30 d, o pratęsus finansavimą 2024 metais suteikti dalyviams ne mažiau negu 80 konsultacijų;

18.1.3. 2023 metais suorganizuoti ne mažiau negu 3 tarpžinybinius susitikimus kiekvienos savivaldybės teritorijoje, iš kurių bent 2 turi būti suorganizuoti iki 2023 m. rugsėjo 30 d., o pratęsus finansavimą 2024 metais suorganizuotas ne mažiau negu 1 tarpžinybinis susitikimas kiekvienos savivaldybės teritorijoje.

18.2. šiuos kiekybinius rodiklius:

18.2.1. kasmet užtikrinti, kad ne mažiau nei 15 procentų projekto veiklose dalyvavusių jaunų žmonių integruotųsi į darbo rinką ir (arba) reintegruotųsi į darbo rinką, ir (arba) tęstų mokymąsi pagal formaliojo švietimo programą, ir (arba) mokytųsi pagal neformaliojo profesinio mokymo programą (-as);

18.2.2. dalyviui būtų suteikti ne mažiau negu 4 konsultacijų valandas (darbuotojo, dirbančio su jaunu žmogumi praktinių įgūdžių ugdymo metu,  per pirmąjį dalyvavimo mėnesį);

18.2.3. už dalyvį išklausiusį ne mažiau negu 2 kontaktines darbuotojo, dirbančio su jaunu žmogumi praktinių įgūdžių ugdymo metu ir/arba siauros srities specialisto konsultacijų valandas, sumokėti PSD;

18.2.4. paslaugos teikti tolygiai visose apskrities savivaldybėse, t.y. iš kiekvienos apskrities savivaldybės per metus į projektą įtraukti ne mažiau negu 2 dalyvius;

18.3. šiuos kokybinius rodiklius:

18.3.1. sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas įsitraukti į veiklas ir ugdyti jo socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

18.3.2. skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įsitraukti į jau egzistuojantį tarpsektorinį arba tarpžinybinį bendradarbiavimą;

18.3.3. organizuoti komandinius susirinkimus, vykdyti intervizijas, sudaryti galimybes darbuotojams gauti individualias ar komandines supervizijas, užtikrinti jų dalyvavimą Agentūros organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose ir sudaryti sąlygas palankiam darbuotojų mokymuisi;

18.3.4. užtikrinti dalyvių dokumentų valdymo proceso kokybę : savalaikį, atitinkantį asmens duomenų saugos reikalavimus;

19. Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

19.1. tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

19.2. skirtas siekti pelno;

19.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

19.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais, išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams;

19.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

19.6. skiriamas politinei reklamai įsigyti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti ir kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

20. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2024 m. – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1 330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

21. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

21.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 procentų nuo visos iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

21.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai buhalterinės apskaitos paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir projekto vadovas ir (ar) asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, yra pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);

21.1.2. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, vykdantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

21.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 8 punkte nurodyto Konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 14 punkte nurodytų veiklų vykdymu):

21.2.1. vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (kai vykdytojas (-ai) yra pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijos darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį; prašoma ir skirta valstybės biudžeto lėšų suma gali sudaryti 100 procentų iš Agentūros prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos);

21.2.2. prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

21.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

21.2.2.2. transporto išlaikymo (degalų, tepalų, transporto priemonės nuomos be vairuotojo Lietuvos Respublikoje) ir transporto paslaugų (Lietuvos Respublikoje autobuso ar kito sausumos transporto ekonominės klasės, taip pat viešojo transporto bilietų, transporto priemonės nuomos su vairuotoju) įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

21.2.2.3. materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų veikloms vykdyti nuoma);

21.2.2.4. ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos ir (ar) teisinės ar finansų konsultacinės paslaugų įsigijimo išlaidos (paslaugos, teikiamos pagal autorines sutartis, pavyzdžiui, ekspertų ir konsultantų intelektinės paslaugos – galimybių studijos, moksliniai, statistiniai, kiti tyrimai);

21.2.2.5. komunalinių paslaugų (pareiškėjo, projekto vykdytojo patalpų, nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomų pareiškėjo, projekto vykdytojo ir skirtų projektui vykdyti, elektros, vandens, šildymo) išlaidos;

21.2.2.6. kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, iš jų:

21.2.2.6.1 kitos Nuostatų 21.2.2.1–21.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinėms, ūkio prekėms, maisto prekėms, skirtoms seminarų ar mokymų pertraukoms), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

21.2.2.6.2. kitos Nuostatų 21.2.2.1–21.2.2.5 papunkčiuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

21.2.2.6.2.1. maitinimo paslaugos (maitinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos teikiamos maitinimo paslaugos);

21.2.2.6.2.2. apgyvendinimo paslaugos (apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje);

21.2.2.6.2.3. lektorių, mokymų vadovų, moderatorių paslaugos;

21.2.2.6.2.4. viešinimo paslaugos (išlaidos, straipsniams spaudoje, reportažams žiniasklaidoje (televizijoje, radijuje, internete) pirkti, lankstinukams gaminti);

21.2.2.6.2.5. kitos Nuostatų 21.2.2.1–21.2.2.5 ir 21.2.2.6.2.1–21.2.2.6.2.4 papunkčiuose neišvardytos paslaugos (kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos (pvz., mokesčiai už banko paslaugas, nuotolinių pokalbių platformos palaikymo paslauga, dalyvių PSD įmokos).

22. Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

22.1. ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, įsigijimo išlaidos;

22.2. statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, statinių, teritorijos ir aplinkos priežiūros išlaidos;

22.3. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui (pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.), taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki 2022 m. gruodžio 31 d. imtinai bei po 2023 m. gruodžio 31 d., o pratęsus finansavimą 2024 metams – po 2024 m. gruodžio 31 d. Jeigu finansavimas nebuvo pratęstas, netinkamomis finansuoti taip pat pripažįstamos išlaidos, patirtos ir apmokėtos po 2023 m. gruodžio 31 d.;

22.4. išlaidos, skirtos pareiškėjo, projekto vykdytojo įsiskolinimams padengti;

22.5. išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

22.6. išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

22.7. kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

23. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti vieną paraišką 2023 metams ir vieną paraišką 2024 metams. Jeigu pateikiama tik vienerių metų paraiška, tokia paraiška yra nevertinama ir finansavimas jai toliau neskiriamas. Jeigu pareiškėjas pateikė daugiau negu po vieną paraišką 2023 metams ir 2024 metams, vertinama ta konkretiems metams pateikta paraiška, kurios pateikimo laikas yra vėlesnis, tačiau ne vėlesnis negu Nuostatų 31 punkte nustatytas terminas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną Agentūrai nurodo, kurią paraišką vertinti. Siekiant užtikrinti programų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas. Projektai aprašomi informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099 lietuvių kalba, užpildant paraiškas ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiškos, užpildytos ir (ar) pateiktos ne per informacinę sistemą arba pateikta ne į tinkamą priemonę, nevertinamos ir projektui finansavimas neskiriamas. Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik dvi paraiškas (t.y. vieną paraišką 2023 metams ir vieną paraišką 2024 metams) su ne daugiau kaip 3 (trims) prioritetinėms projekto įgyvendinimo apskritimis ir 3 (trims) papildomomis projekto įgyvendinimo apskritimis kiekvienoje iš paraiškų. To paties pareiškėjo paraiškose nurodomos apskritys 2023 metams ir 2024 metams turi sutapti.

24. Paraiškoje pateikiama:

24.1. projekto pavadinimas;

24.2. informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą, finansininką;

24.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

24.4. informacija apie 2022 m. vykdytas veiklas, skirtas darbui su jaunimu;

24.5. pareiškėjo 2022 m. biudžetas darbui su jaunimu vykdyti ;

24.6. projekto tikslas;

24.7. projekto uždaviniai;

24.8. projekto tikslinė (-ės) dalyvių grupė (-ės) apibūdinimas;

24.9. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

24.10. prioritetinė (-ės) ir papildoma (-os) projekto įgyvendinimo apskritis (-ys);

24.11. projekto santrauka (trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, keliama problema, pagrindžiama, kokios veiklos bus vykdomos nurodytai problemai spręsti);

24.12. pareiškėjo žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas, vykdytojai) ir pajėgumas įgyvendinti projektą (kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas) (informacija teikiama informacinėje sistemoje užpildant asmenų korteles);

24.13. projekto atitiktis privalomosioms sąlygoms, pagal Nuostatų 15 punkte nurodytus reikalavimus;

24.14. projekto įgyvendinimo metu mažiau galimybių turinčio, atskirtį savo socialinėje aplinkoje patiriančio, NEET jaunimo įtraukimo būdų aprašymas (nurodant tikslinę grupę ir išskiriant jos pritraukimo būdus);

24.15. metodų, kurie bus taikomi dirbant su jaunais žmonėmis praktinių įgūdžių ugdymo metu, aprašymas;

24.16. informacija apie partnerius, su kuriais planuojama bendradarbiauti siekiant kompleksiškai teikti paslaugas jauniems žmonėms (įstaigos, privatūs asmenys ir pan.);

24.17. laukiami rezultatai ir projekto viešinimas;

24.18. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu (pvz., informacija apie projekto paslaugų teikėjus (jei yra, planuojami);

24.19. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, uždaviniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 18 punkte;

24.20. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata (nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Konkursą organizuojančiai įstaigai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą); 

25. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti taisyklių 17 punkte ir Nuostatų 26 punkte nurodytų kitų su paraiška privalomų pateikti lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose) elektronines kopijas.

26. Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

26.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

26.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

26.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Nuostatų 1 priedas);

26.4. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (teikiamą nuo 2020 m.) bei ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu ir (ar) mažiau galimybių turinčiu jaunimu;

26.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

26.6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams (dokumentą pateikti privaloma, jei konkurso nuostatuose numatoma mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra 30 tūkst. Eur ar didesnė).

27. Jei  informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, taisyklių 16 ir 17 punktuose tvarka, nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. būdu administruojančios įstaigos paskirtam specialistui, el. paštu sppd@sppd.lt

28. Paraiškų turiniui ir jų teikimui taikomi taisyklių IV skyriaus reikalavimai.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

29. Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų neskiriama taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

30. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 16.1–16.7, 17, 25–26 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas (išskyrus netikslumus, kurie nesudaro esminių kliūčių formaliųjų kriterijų atitikties tinkamumo vertinimui, pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidų ir (ar) dokumentų užsienio kalba vertimo, paraiškos priedų pateikimo kita nei nuostatuose nustatyta forma ir kt.)

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

31. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis taisyklėse ir Nuostatuose nustatytos tvarkos.

32. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Agentūros direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, kuri vadovaujasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

33. Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Konkursui pateikto projekto vertinimo anketą informacinėje sistemoje. Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 52 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai vertinimo anketą užpildo informacinėje sistemoje.

34. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

34.1. projekto atitiktį Nuostatų 15 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms. Vertinimo metu nurodant vertinimą „Taip arba Ne“. Bent vienos privalomosios sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

34.2. projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių) balų: 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

34.3. projekto vadovo ir vykdytojų patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.4. projekto veiklų pagrįstumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir jų įtraukimą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.5. projekto tikslo ir uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.6. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9 - 10 – atitinka;

34.7. projekto sąmatos pagrįstumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, atitiktį bei proporcingumą projekto numatomoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9-10 – atitinka; 

34.8. darbo metodų, skirtų dirbti su NEET ir MGT jaunimu, pagrįstumą ir tinkamumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimt) balų: 0 – neatitinka, 1–8 – iš dalies atitinka, 9 - 10 – atitinka;

34.9. partnerių pasirinkimo pagrįstumą ir tinkamumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 7 (septynių), 0 – neatitinka, 1–6 – iš dalies atitinka, 7 – atitinka;

34.10. laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą, pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka;

34.11. projekto viešinimui numatytų veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neatitinka, 1–4 – iš dalies atitinka, 5 – atitinka.

35. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius - 69 balai. Privaloma surinkti minimali balų suma – 28 balai.

36. Vienoje apskrityje finansavimas gali būti skiriamas tik 1 projektui. Projektai reitinguojami pagal prioritetines projekto įgyvendinimo apskritis dviejų ekspertų skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodomas dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų vidurkis ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkis, ir ją pateikia komisijai.

Tuo atveju jeigu jei atsiranda apskričių, kuriuose nebuvo pateikta paraiškų pagal prioritetinę projekto įgyvendinimo teritoriją arba pareiškėjai neatitinka privalomos surinkti sumos, Komisija gali reitinguoti pareiškėjus pagal papildomas projekto įgyvendinimo apskritis.

37. Agentūra, skelbdama Konkurso finansuotinų projektų sąrašą, paskelbia nefinansuotinų ir rezervinių projektų sąrašus. Rezervinių projektų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto dalies ar viso finansavimo, nepasirašo Sutarties per Nuostatų 48 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, per nustatytą terminą nepatikslina sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, finansuotiniems projektams skiriama mažesnė lėšų suma ir dėl to lieka nepanaudotų lėšų, arba esant papildomam finansavimui likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esančiam projektui skiriama suma negali būti mažesnė nei mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

38. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis ir neužtenka Konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio veiklų pagrįstumas, apimtis ir naudojami darbo metodai geriau atitinka NEET ir MGT poreikius.

39. Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatų 34 punkte nustatytais veiklų turinio ir lėšų vertinimo kriterijais.

40. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, kuriame rekomenduoja arba nurodo kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti, komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

41. Komisijos darbas organizuojamas taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

42. Sutartis pasirašoma taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

43. Projektai vykdomi ir jų stebėsena atliekama taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

44. Projekto vykdytojas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o projekto finansavimą pratęsus 2024 metams – ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas,  taip pat jei projektui įgyvendinti skirta mažiau nei 30 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų – pasibaigus metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., ir jei projektui skirta 30 tūkst. eurų ar daugiau valstybės biudžeto lėšų – pirmajam pusmečiui pasibaigus, iki kito pusmečio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų veiklų įvykdymo ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

44.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (ataskaitiniais kalendoriniais metais teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

44.2. sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (ataskaitiniais kalendoriniais metais teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

44.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius metus);

44.4.  veiklų įvykdymo ataskaita (jei projektui įgyvendinti skirta mažiau nei 30 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų –pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius kalendorinius metus teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., ir jei projektui įgyvendinti skirta 30 tūkst. eurų ar daugiau valstybės biudžeto lėšų – teikiama pirmajam ataskaitiniam pusmečiui pasibaigus iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį per vienus ataskaitinius kalendorinius metus teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

44.5. informacija apie projekto metu įgyvendintas veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu, jame pateiktomis formuluotėmis);

44.6. informacija apie Nuostatų 18 punkte ir jo papunkčiuose išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių rodiklių pasiekimą ir (ar) išlaikymą;

44.7. informacija apie projekto viešinimą;

44.8. informacija apie projekto pridėtinę vertę.

45. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas ir lyginamąją tikslinamų projekto išlaidų sąmatą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

46. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami ne daugiau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

47. Jei tikslinama projektų išlaidų sąmata keičia projekto vykdytojo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), projekto vykdytojas privalo suderinti veiklos plano keitimą su SPPD Nuostatų 48 punkte nustatyta tvarka. SPPD, gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis projekto vykdytojo projekto veiklų planą, projekto vykdytoją informuoja apie Nuostatų 52 punkte nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

48. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų planą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti veiklų planą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų. Atsakingas SPPD specialistas informuoja elektroniniu paštu Agentūros paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Agentūros paskirtas asmuo ne vėliau nei per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie su Agentūros paskirtu asmeniu suderintą sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, ne vėliau nei gruodžio 5 d.

49. Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis Agentūrą ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

50. Jei netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesivadovaujama Nuostatų 18.1 papunktyje nustatytais esminiais kiekybiniais rodikliais, t. y. esminių kiekybinių rodiklių ar jų dalies nepavyksta pasiekti, taisyklių 110 punkte nustatyta tvarka gali būt taikomos šios sankcijos:  

50.1. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 14 punkte numatytas veiklas, 2023 m. nepasiekė vieno iš Nuostatų 18.1.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, o pratęsus finansavimą 2024 m. 18.1.1. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 33,33 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų; 

50.2. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 14 punkte numatytas veiklas, 2023 m. nepasiekė dviejų iš Nuostatų 18.1.2 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, o pratęsus finansavimą 2024 m. 18.1.2. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 66,67 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų; 

50.3. jei projekto vykdytojas, įgyvendinantis Nuostatų 14 punkte numatytas veiklas, 2023 m. nepasiekė trijų iš Nuostatų 18.1.3 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, o pratęsus finansavimą 2024 m. 18.1.3. papunktyje nurodytų esminių kiekybinių rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100,00 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

 

XII SKYRIUS

TĘSTINIS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

51. Tinkamai įgyvendinus projektą 2023 metais, projekto finansavimas gali būti pratęstas 2024 metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. tomis pačiomis Nuostatuose ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, neskelbiant naujo konkurso. Pratęsus projekto finansavimą, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki pratęsus projekto finansavimą sudarytoje Sutartyje numatytos projekto įgyvendinimo galutinės datos, tačiau ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jei Sutartis dėl finansavimo pratęsimo 2024 metams nepasirašoma arba nutraukiama, išlaidos, projekto vykdytojo patirtos ar apmokėtos vykdant projekto veiklas 2024 metais, nekompensuojamos.

52. Prašydamas pratęsti projekto finansavimą, projekto vykdytojas iki 2023 m. lapkričio 15 d. informacinės sistemos priemonėmis pateikia šiuos dokumentus:

52.1. projekto vykdytojo vadovo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą pratęsti projekto finansavimą 2024 metams (Nuostatų 2 priedas);

52.2. asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytą deklaraciją.

53. Prašymai pratęsti projektų finansavimą nagrinėjami ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami Projektų administravimo taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

55. Agentūros direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos buvo panaudotos tinkamai, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis Konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Agentūrai arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai taisyklėse ir Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

56. Agentūros veiksmai ir neveikimas, Agentūros direktoriaus sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Agentūros direktoriaus ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Agentūra patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

57. Agentūra ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

58. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

59. SPPD savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

60. Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

61. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

___________________________

part_346984b19e504c08881f24ad69fbf170_end