LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ ATRANKOS 2024 METŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 10 d. Nr. A1-730

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.1.3 papunktyje nurodytą priemonę „NVO fondo lėšomis finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO institucinio stiprinimo projektus“, vadovaudamasi nevyriausybinių organizacijų finansavimo 2022–2024 metais kryptis, patvirtintomis Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos 2022 m. liepos 7 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-88 (31.1E) bei 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo kryptimis ir vertinimo kriterijais, patvirtintais Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos 2023 m. spalio 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-101:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo didelės apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                  Monika Navickienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2023 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-730

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ ATRANKOS 2024 METŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo didelės apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato projektų, skirtų Lietuvoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO) stiprinti, atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams (projektų vykdytojams), projektų veiklų įgyvendintojams, pareiškėjų (projektų vykdytojų) įsipareigojimus, veiklų įvykdymo rodiklius, tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, paraiškų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymo tvarką ir jų turinio reikalavimus, projektų vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2.       Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1.    Informacinė sistema – informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

2.2.    Komisijos narių grupė – trys komisijos nariai, paskirti įvertinti tas pačias paraiškas.

2.3.    Pareiškėjas – juridinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO, atitinka Nuostatų 19 punkte nustatytus reikalavimus ir kuris pateikė paraišką konkursui, siekdamas gauti valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti. 

2.4.    Partneris – juridinis asmuo, kuris pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, patvirtinančią, kad jis yra NVO, ir su kuriuo kartu pareiškėjas vykdo projekto veiklą (yra sudaręs bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutartį dėl bendrų veiklų vykdymo). Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto veiklų vykdymo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, prekių ir (ar) daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai), taip pat pelno siekiantys subjektai.

2.5.    Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo tvarkos, projektų vertinimo procedūrų, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-741 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo tvarkos, projektų vertinimo procedūrų, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3.       Nuostatai parengti vadovaujantis Aprašu. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos Apraše nustatyta tvarka ir terminais. Jei Nuostatuose nereglamentuotos konkurso atrankos nuostatos, taikomos Apraše nustatytos nuostatos.

4.       Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), vykdanti Apraše ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas, pagal NVO finansavimo 2022–2024 metais kryptis, patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų fondo (toliau – NVO fondas) tarybos 2022 m. liepos 7 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-88 (31.1E), bei 2023 metų NVO stiprinimo projektų finansavimo kryptis ir vertinimo kriterijus, patvirtintus NVO fondo tarybos 2023 m. spalio 3 d. protokoliniu sprendimu Nr. D5-101.

5.       Konkurso būdu atrinkti projektai finansuojami 2024 m. numatytomis NVO fondo lėšomis, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.1.3 papunktyje nurodytą priemonę.

6.       Konkursas organizuojamas vienkartinės atrankos būdu. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

7.       Projektų atranką ir administravimą užtikrina Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA), vykdanti Apraše ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

8.       Komisijos funkcijas atlieka NVO fondo taryba.

9.       Sprendimą dėl projektų finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Ministerijos kancleris.

10.     Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, finansuojant konkurso būdu atrinktus didelės apimties NVO institucinio stiprinimo projektus.

11.     Siektinas konkurso rezultatas – atrinkti ir finansuoti didelės apimties NVO projektai, skirti NVO instituciniams gebėjimams stiprinti (pvz., NVO darbo efektyvumo didinimas; finansinio tvarumo užtikrinimas; teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų kokybės gerinimas bei plėtra; organizacijų stiprėjimas, augimas ir plėtra; savanoriškos veiklos plėtra).

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

12.     Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje (toliau – Sutartis) nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.

13.     Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų:

13.1.  mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 001 (penkiolika tūkstančių vienas) euras;

13.2.  didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma –30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

14.     Projektų įgyvendinimo teritorija – Lietuvos Respublika (išskyrus NVO tarptautinį bendradarbiavimą, tarptautinių ryšių skatinimą ir tarptautinės veiklos organizavimą).    

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS

 

15.     Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

15.1.  NVO darbuotojų, savanorių ir (ar) narių kompetencijų ir (ar) įgūdžių tobulinimas;

15.2.  NVO veiklos organizavimo strategijų ir (ar) sistemų kūrimas ir (ar) tobulinimas;

15.3.  NVO veiklos viešinimas;

15.4.  savanoriškos veiklos organizavimas ir (ar) plėtra;

15.5.  NVO, verslo subjektų (pvz., įmonių) ir (ar) mokslo institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;

15.6.  NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas (įskaitant NVO narių, visuomenės grupių interesų atstovavimą tarptautiniu mastu);

15.7.  NVO teikiamų viešųjų paslaugų ir (ar) vykdomų veiklų kokybės gerinimas ir (ar) plėtra;

15.8.  iniciatyvų, skirtų NVO finansiniam skaidrumui ir (ar) tvarumui užtikrinti, įgyvendinimas;

15.9.  NVO vykdomų socialinio verslo veiklų organizavimas ir (ar) plėtra;

15.10.            NVO ir valstybės (ar savivaldybių) institucijų ir (ar) įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir (ar) pasiūlymų dėl viešosios politikos teikimas kompetentingai (‑oms) valstybės (ar savivaldybės) institucijai (-oms) ir (ar) įstaigai (-oms).

16.     Projektų vykdytojai, vykdydami projekto paraiškoje nurodytas finansuotinas veiklas, iki 2024 m. gruodžio 31 d. privalo pasiekti pačių pasirinktus ir paraiškoje nurodytus veiklų įgyvendinimo rodiklius. Komisijos nariai vertina veiklų įgyvendinimo rodiklių atitiktį pasirinktoms veikloms ir konkurso tikslui.

17.     Projekto veiklos privalo atitikti visas šias sąlygas:

17.1.  projekto tikslas privalo atitikti Nuostatų 10 punkte nurodytą konkurso tikslą;

17.2.  visos įgyvendinant projektą numatomos vykdyti veiklos privalo atitikti Nuostatų 15 punkte nurodytas veiklas. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) paraiškoje privalo numatyti vykdyti ir, įgyvendindamas projektą, vykdyti pasirinktinai bent 1 konkrečią veiklą, nurodytą Nuostatų 15 punkte;

17.3.  nėra Nuostatų 22 punkte nurodytų sąlygų, dėl kurių projektui ar pareiškėjui negali būti skiriamas finansavimas.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS, PAREIŠKĖJŲ (PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI

 

18.     Pareiškėjas (projekto vykdytojas) prisiima Aprašo 8 punkte išvardytus privalomus pareiškėjų (projektų vykdytojų) įsipareigojimus. 

19.     Konkursui paraiškas teikiantys pareiškėjai privalo atitikti šias sąlygas:

19.1.  pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, atitinkanti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą NVO sąvoką ir Juridinių asmenų registre įregistravusi žymą, patvirtinančią, kad ji yra NVO;

19.2.  pareiškėjas nėra pateikęs paraiškos dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 metų konkurse, kuris vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. A1-723 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“;

19.3.  pareiškėjui neskirtas finansavimas Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse (toliau – Nacionalinių NVO 2023–2024 m. konkursas), vadovaujantis Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-717 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo
2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“, ar Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse (toliau – Skėtinių NVO 2023–2024 m. konkursas), vadovaujantis Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“;

19.4.  pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą;

19.5.  pareiškėjas savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);

19.6pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

19.7.  pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį (nustatoma pagal viešai prieinamus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis);

19.8.  pareiškėjo projektui įgyvendinti prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ne mažesnė negu Nuostatų 13 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir ne didesnė negu numatyta didžiausia projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

20.     Projektas gali būti įgyvendinamas su partneriu (-iais), kuris (-ie) kartu su projekto vykdytoju vykdys dalį projekte numatytų veiklų ir (ar) kuriam projekto vykdytojas perves dalį projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Paraiškoje turi būti konkrečiai nurodyta, už kurių veiklų vykdymą partneris bus atsakingas, kaip jis prisidės prie veiklų vykdymo ir kiek projekto lėšų jam numatyta skirti (jei numatoma).

21.     Partneris (-iai) (jei yra) privalo atitikti šias sąlygas:

21.1.  partneris pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO. Iki paraiškos pateikimo dienos Juridinių asmenų registre jis turi būti įregistravęs žymą, patvirtinančią, kad jis yra NVO;

21.2.  partneriu negali būti juridinis asmuo, prie projekto įgyvendinimo prisidedantis finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjas, prekių ir (ar) daiktų tiekėjas (pvz., rėmėjas);

21.3.  partneris su pareiškėju iki paraiškos pateikimo dienos yra pasirašęs sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant projekto veiklas arba jų dalį;

21.4.  partneris nėra konkurse dalyvaujantis pareiškėjas arba kito (kitų) konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneris;

21.5.  partneriui negali būti numatyta ir (ar) pervesta daugiau nei 30 procentų projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų;

21.6.  partneris teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete).

22.     Finansavimas neskiriamas:

22.1.  projektų vykdytojams, partneriams ir projektams, kurie:

22.1.1.           kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, nepagrįstai varžo kitų asmenų teises ir laisves;

22.1.2.           bet kokiomis formomis, metodais ir būdais diskriminuoja ar kursto diskriminaciją dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kt., išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams;

22.1.3.           bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, alkoholį, tabaką ir (ar) psichotropines medžiagas;

22.1.4.           bet kokiomis formomis ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

22.2.  projektų veikloms, kurios:

22.2.1.           tikslingai skirtos atostogoms ir (ar) turizmui;

22.2.2.           skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai vykdyti, siekiant skleisti politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių idėjas.

 

V SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

23.     Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2024 m. sausio 1 d. iki projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1 330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

24.     Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

24.1.  projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 procentai projektui įgyvendinti iš Ministerijos prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

24.1.1.           projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei projekto vadovas ir (ar) asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, įdarbinamas pareiškėjo (projekto vykdytojo) organizacijoje pagal darbo sutartį), išlaidos;

24.1.2.           buhalterinės apskaitos paslaugų (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir jei asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, neįdarbinamas pareiškėjo (projekto vykdytojo) organizacijoje pagal darbo sutartį) įsigijimo išlaidos;

24.2.  projekto veiklų vykdymo išlaidos:

24.2.1.           asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių projekto veiklas, darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei jie įdarbinami projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) organizacijoje pagal darbo sutartį), išlaidos;

24.2.2.           prekių ir paslaugų, tiesiogiai susijusių su projekto veiklomis ir būtinų projektui įgyvendinti, įsigijimo išlaidos:

24.2.2.1.        ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.2.        transporto išlaikymo (degalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo, transporto priemonės stovėjimas) ir transporto paslaugų įsigijimo (autobuso ar kito viešojo transporto ekonominės klasės bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju) išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

24.2.2.3.        komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) (taikoma tik projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) organizacijos (-ų) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį);

24.2.2.4.        materialiojo ir nematerialiojo turto (organizacinės technikos, patalpų organizacijos biurui ar renginiams) nuomos išlaidos;

24.2.2.5.        išlaidos kvalifikacijai tobulinti (projekto vykdytojo darbuotojų ar narių, taip pat savanorių mokymams, seminarams, skirtiems kvalifikacijai tobulinti, organizuoti ar juose dalyvauti);

24.2.2.6.        išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (tyrėjų, lektorių, teisininkų, konsultantų) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (pagal sudarytas paslaugų teikimo sutartis);

24.2.2.7.        organizacijos biuro ar projektui įgyvendinti naudojamų patalpų komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo) išlaidos;

24.2.2.8.        mažesnės nei 500 Eur išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui (pvz., kompiuterinei įrangai) įsigyti (bendra įsigyjamo turto vertė gali būti ir 500 Eur ar didesnė, tačiau išlaidomis, tinkamomis finansuoti projekto lėšomis, laikoma mažesnė nei 500 Eur suma);

24.2.2.9.        kitos Nuostatuose neišvardytų, bet projektui įgyvendinti reikalingų prekių, priemonių ir (ar) inventoriaus (kanceliarinių, ūkio prekių, taip pat maisto produktų) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.10.      kitos Nuostatuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

24.2.2.10.1.   maitinimo paslaugų (pietūs kavinėje, maitinimas valgykloje) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.10.2.   apgyvendinimo paslaugų įsigijimo ir išvykų, būtinų vykdant projekto veiklas, išlaidos (kitų asmenų, nei nurodyta Nuostatų 24.2.2.3 papunktyje (įskaitant savanorius);

24.2.2.10.3.   veiklų, vykdomų įgyvendinant projektą, sklaidos ir viešinimo paslaugų (straipsnių, televizijos laidų, vaizdo klipų, reklaminių skydelių leidybos ir publikavimo) įsigijimo išlaidos;

24.2.2.10.4.   kitų tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų (mokesčiai už banko paslaugas, atstovavimo tarptautinėse organizacijose mokesčiai, vertimo paslaugos, išorės audito paslaugos) įsigijimo išlaidos.

25.     Nuostatų 24.1.1 ir 24.2.1 papunkčiuose nurodytos darbo užmokesčio, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas, išlaidos iš viso gali sudaryti iki 80 procentų iš Ministerijos projektui įgyvendinti prašomų ir skirtų valstybės biudžeto lėšų.

26.     Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

26.1.  ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, įsigijimo išlaidos (vertinama vieno įrangos vieneto kaina);

26.2.  išlaidos projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) skoloms, nesusijusioms su finansuojamo projekto įgyvendinimu, padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

26.3.  transporto priemonių techninės apžiūros, draudimo, remonto, eksploatacinės išlaidos (išskyrus išlaidas degalams);

26.4.  statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir einamojo remonto, statinių priežiūros ir (ar) aplinkos priežiūros ir (ar) tvarkymo išlaidos;

26.5.  išlaidos, susijusios su paraiškos rengimo veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką konkursui, taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki 2024 m. sausio 1 d. imtinai ir po 2024 m. gruodžio 31 d.;

26.6.  išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių projekto vykdytojui ir (ar) partneriui (-iams), nuomai projekto veiklai vykdyti;

26.7.  išperkamosios nuomos išlaidos;

26.8.  pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu jis į atskaitą įtrauktas nebuvo, bei PVM, kurį sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo (kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme);

26.9.  kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos (pvz., biuro išlaikymo ar komunalinių paslaugų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis, įsigijimo išlaidos).

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

27.     Projektai aprašomi informacinėje sistemoje lietuvių kalba užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

28.     Pareiškėjas (įskaitant jo filialus ir atstovybes) konkursui gali pateikti vieną paraišką. Pareiškėjui pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos ESFA nurodo, kurią paraišką vertinti.

29.     Paraiškoje pateikiama:

29.1.  bendroji informacija apie projektą:

29.1.1.           projekto pavadinimas;

29.1.2.           prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

29.1.3.           projekto įgyvendinimo laikotarpis (pradžia ir pabaiga);

29.1.4.           projekto aprašymas (santrauka);

29.1.5.           projekto tikslas;

29.2.  informacija apie pareiškėją ir partnerius:

29.2.1.           duomenys apie pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, interneto svetainės adresas);

29.2.2.           duomenys apie pareiškėjo vadovą (valdymo organą) (vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

29.2.3.           duomenys apie projektą administruojantį (-čius) asmenį (asmenis) (vardas (‑ai) ir pavardė (-ės), telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

29.2.4.           pareiškėjo deklaracija (Aprašo 1 priedas);

29.2.5.           informacija apie partnerį (-ius) (partnerio (-ių) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas, buveinės adresas (-ai), telefono ryšio numeris (-iai), bendradarbiavimo pagrindas (-ai) (sutarties data ir numeris) (jeigu projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais));

29.2.6.           informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 19 punkte nustatytoms sąlygoms;

29.3.  projekto aprašymas: 

29.3.1.           projektu sprendžiamo (-ų) pareiškėjo organizacijos iššūkio (-ių) aprašymas;

29.3.2.           veiklų planas (įskaitant veiklų aprašymą ir siekiamus veiklų įgyvendinimo rodiklius);

29.3.3.           projekto rezultatai ir siekiamas poveikis (tvariam) pareiškėjo instituciniam stiprėjimui (įskaitant projekto rezultatų ir poveikio pareiškėjo instituciniam stiprėjimui vertinimo planą);

29.4.  projekto sąmata;

29.5.  informacija (įskaitant nuorodas į viešai pateikiamą informaciją) apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų priedo 2 punkte nurodytiems vertinimo kriterijams (jeigu pareiškėjas pretenduoja į balus už konkretų vertinimo kriterijų).

30.     Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga:

30.1.  jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus jis turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

30.2.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pvz., įgaliojimo, atstovavimo sutarties);

30.3.  dokumento, įrodančio pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais) įgyvendinant šį projektą (jeigu projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su partneriu (-iais) (pvz., bendradarbiavimo sutarties);

30.4.  dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei patalpoms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų (pvz., nekilnojamojo turto nuomos, panaudos sutarčių);

30.5.  dokumentų (komercinių pasiūlymų, sutarčių ar sąskaitų), pagrindžiančių prekei ar paslaugai įsigyti prašomą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

30.6.  pareiškėjo narystę skėtinėje NVO pagrindžiančių dokumentų: skėtinės NVO
2022–2023 m. narių susitikimo protokolo, iš kurio būtų matyti, kad pareiškėjas yra skėtinės NVO narys, arba atitinkamų metų skėtinės NVO metinės veiklos ataskaitos, jei joje nurodyti nariai (taikoma, jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų priedo 2.1 papunktyje nurodytą vertinimo kriterijų);

30.7.  dokumentų, įrodančių pareiškėjo organizuotą savanorišką veiklą (pvz., mažiausiai 3 savanoriškos veiklos vykdymo sutarčių, pagal kurias savanoriška veikla vykdyta 2022 ir (ar) 2023 m., arba kitų vykdytą savanorišką veiklą įrodančių dokumentų) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų priedo 2.2 papunktyje nurodytą vertinimo kriterijų, teikiama tik sutarties dalis, pagrindžianti susitarimą dėl savanoriškos veiklos);

30.8.  teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimo (-ų), jei jis (jie) yra ir jei jis (jie) turi būti patvirtintas (-i) vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

31.     Pareiškėjai, pildydami paraiškas, turi teisę raštu ir žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją elektroniniu paštu NVOkonkursai@socmin.lt ir telefono ryšio numeriais +370 659 80 746, +370 659 80 948, +370 659 82 129, +370 660 36 262 teikia Ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus ir ESFA specialistai.

32.     Paraiška turi būti pateikta iki kitos darbo dienos 24 val., skaičiuojant nuo dienos, kurią konkurso skelbime ir informacinėje sistemoje paskelbiama, kad konkursui jau pateiktos 70 (septyniasdešimties) pareiškėjų paraiškos, bet ne vėliau nei konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24 val.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

33.     Informacinėje sistemoje pateiktų paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina ESFA. Ji patikrina, ar:

33.1.  pareiškėjas atitinka visus Nuostatų 19 punkto reikalavimus;

33.2.  partneris (-iai) atitinka Nuostatų 21 punkto reikalavimus;

33.3.  paraiška pateikta iki Nuostatų 32 punkte nurodytos dienos;

33.4.  paraiška atitinka Nuostatų 29 ir 30 punktų reikalavimus.

34.     Paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams ESFA vertina Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI Paraiškų VERTINIMO PRINCIPAI

 

35.       Paraiškas vertina komisijos nariai ir ESFA.

36.        Komisijos nariai paraiškas vertina pagal paraiškų turinio vertinimo kriterijus (Nuostatų priedo 1 punktas) ir, atsižvelgdami į šiuos kriterijus, paraiškai skiria bendrą vertinimo balą. ESFA paraiškas vertina pagal pareiškėjų vertinimo kriterijus (Nuostatų priedo 2 punktas) ir vertinimo balus skiria pagal pareiškėjo atitiktį kiekvienam kriterijui atskirai.

37.        Komisijos ir komisijos narių grupių darbas organizuojamas vadovaujantis NVO fondo tarybos patvirtintu NVO fondo tarybos darbo reglamentu.

38.        Įvertinusi pateiktų paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams, ESFA komisijai pateikia vertintinų paraiškų ir pareiškėjų sąrašą (nurodomi pareiškėjų pavadinimai, jų juridinio asmens kodai, projektų pavadinimai).

39.        Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos paraiškos vertinimui, komisijos narys turi apie tai informuoti ESFA iki paraiškos vertinimo pradžios ir nusišalinti nuo atitinkamos paraiškos vertinimo Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka. Komisijos narys gali būti nušalintas nuo atitinkamos paraiškos vertinimo Aprašo 73–75 punktuose nustatyta tvarka.

40.        Komisijos narius, atsižvelgdamas į jų komisijos sekretoriui nurodytą užimtumą ir galimybę dalyvauti posėdžiuose (nurodomas komisijos nario vardas, pavardė ir galimybė dalyvauti posėdyje nurodytu laiku), komisijos sekretorius paskirsto į komisijos narių grupes. Vienas komisijos narys gali būti paskirtas į daugiau nei vieną komisijos narių grupę. Vieną paraišką vertina trys komisijos nariai (t. y. viena komisijos narių grupė), išskyrus Nuostatų 58 punkte numatytus atvejus, kai paraiškoms vertinti paskiriami papildomi komisijos nariai.

41.        Kiekviena komisijos narių grupė išsirenka komisijos narių grupės vadovą, atsakingą už komisijos narių grupės vertinimo rezultatų apibendrinimą. Komisijos narių grupės vadovas paskiria komisijos narių grupės posėdžio sekretorių. Komisijos narių grupės posėdžio sekretoriumi gali būti arba komisijos sekretorius, arba vienas iš komisijos narių grupės narių, arba ESFA atstovas.

42.        Vertintinas paraiškas ESFA paskirsto komisijos narių grupėms. 

43.        Komisijos narių grupės paraiškas vertina atsižvelgdamos į pateiktų paraiškų turinį ir paraiškų pristatymų komisijos narių grupei metu pateiktą informaciją pagal Nuostatų priedo 1 punkte išvardytus vertinimo kriterijus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Paraiškų pristatymai Komisijos narių grupei

 

44.        Apie tai, kad paraiška atitinka formaliuosius kriterijus, ESFA informuoja pareiškėją per informacinę sistemą, nurodydama, jog pareiškėjas kviečiamas į komisijos narių grupės posėdį pristatyti savo paraišką. Kvietime nurodoma:

44.1.     siūlomas posėdžio laikas, data ir vieta;

44.2.     paraiškos pristatymo struktūra (pristatytini klausimai ir laiko limitas, kaip nurodyta Nuostatų 51 punkte).

45.        ESFA per informacinę sistemą informuoja pareiškėją apie numatytą komisijos narių grupės posėdį likus ne mažiau nei 8 darbo dienoms iki siūlomo posėdžio laiko.

46.        Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie komisijos narių grupės posėdį gavimo dienos per informacinę sistemą informuoja ESFA apie galimybę dalyvauti posėdyje:

46.1.     jei pareiškėjas per šiame punkte nurodytą terminą neinformuoja, ar galės dalyvauti posėdyje siūlomu laiku, ESFA rekomenduoja komisijai paraišką siūlyti atmesti ir projektą įtraukti į nefinansuotinų projektų sąrašą;

46.2.     jei pareiškėjas informuoja ESFA, kad negalės dalyvauti posėdyje siūlomu laiku, ESFA per 2 darbo dienas per informacinę sistemą pareiškėjui turi pasiūlyti mažiausiai du alternatyvius posėdžio laikus. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie du alternatyvius posėdžio laikus gavimo dienos informuoja ESFA apie galimybę dalyvauti posėdyje. Pareiškėjui informavus ESFA, kad jis negalės dalyvauti posėdyje vienu iš siūlomų laikų, arba neatsakius į pranešimą dėl alternatyvių posėdžio laikų, ESFA rekomenduoja komisijai paraišką siūlyti atmesti ir projektą įtraukti į nefinansuotinų projektų sąrašą;

46.3.     jei pareiškėjui siūlomas posėdžio laikas tinka, jis per informacinę sistemą ESFA patvirtina, kad posėdyje dalyvaus, nurodydamas savo atstovo, kuris dalyvaus posėdyje ir pristatys paraišką, kontaktus (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono ryšio numerį).

47.        Jei pareiškėjo atstovas negali atvykti į komisijos narių posėdį sutartu laiku, apie tai per informacinę sistemą jis turi informuoti ESFA iki posėdžio pradžios. Pareiškėjo atstovui informavus ESFA, kad negalės atvykti į posėdį, ESFA per informacinę sistemą pareiškėjui turi pasiūlyti mažiausiai du alternatyvius posėdžio laikus. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie du alternatyvius posėdžio laikus gavimo dienos informuoja ESFA apie galimybę dalyvauti posėdyje. Pareiškėjui informavus ESFA, kad jis negalės dalyvauti posėdyje vienu iš siūlomų laikų arba neatsakius į pranešimą dėl alternatyvių posėdžio laikų, ESFA rekomenduoja komisijai paraišką siūlyti atmesti ir projektą įtraukti į nefinansuotinų projektų sąrašą.

48.        Komisijos narių grupės posėdžių datos ir laikai bei paraiškas pristatančių pareiškėjų sąrašai (juridinio asmens pavadinimas, kodas, projekto pavadinimas ir paraiškos kodas) ESFA ir Ministerijos internetinėse svetainėse viešai paskelbiami ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki posėdžio.

49.        Komisijos narių grupės posėdyje, kurio metu pareiškėjas pristato savo paraišką, dalyvauja paraiškas pristatančių pareiškėjų atstovai, komisijos narių grupė (t. y . paraišką vertinantys komisijos nariai), ESFA atstovas (-ai) bei posėdžio stebėtojai (kiti komisijos pakviesti arba iš anksto apie savo norą dalyvauti posėdyje informavę asmenys). Komisijos narių grupės posėdyje norintys dalyvauti asmenys elektroniniu paštu NVOkonkursai@socmin.lt apie tai turi informuoti komisijos sekretorių ir ESFA (nurodomas vardas, pavardė, atstovaujama organizacija bei kuriame (-iuose) posėdyje (-iuose) nori dalyvauti) ir atsiųsti pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 4 priedas).   

50.        Iki komisijos narių posėdžio, kurio metu pristatoma paraiška, paraišką vertinančių komisijos narių grupė turi susipažinti su paraiška informacinėje sistemoje.

51.        Komisijos narių grupės posėdyje pareiškėjo atstovas pristato paraišką ir atsako į komisijos narių grupės bei kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus. Kiekvienos paraiškos pristatymas organizuojamas taip:

51.1.     bendra komisijos narių grupės susitikimo su pareiškėjo atstovu trukmė – iki 20  minučių;

51.2.     susitikimo pradžioje pareiškėjo atstovas pristato projekto idėją pagal Nuostatų priedo 1 punkte nurodytus vertinimo kriterijus (pristatymo trukmė – iki 7 minučių). Pareiškėjo atstovas pristato: savo organizaciją (organizacijos tikslą, patirtį, vykdomas veiklas), projektu sprendžiamą organizacijai kylantį iššūkį, projekto tikslą ir projekto idėją, numatytas projekto veiklas ir siekiamus jų įgyvendinimo rodiklius, siekiamus projekto rezultatus ir poveikį pareiškėjo instituciniam stiprėjimui (įskaitant projekto rezultatų ir poveikio pareiškėjo instituciniam stiprėjimui vertinimo planą), prašomo skirti finansavimo sumą. 

51.3.     Po pristatymo komisijos narių grupė ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys pareiškėjo atstovui gali užduoti klausimus (klausimams ir pareiškėjo atstovo atsakymams numatoma skirti iki 13 minučių). Klausimus pirmiausia užduoda komisijos narių grupė. Komisijos narių grupės vadovas, atsižvelgdamas į likusį susitikimo laiką, gali neleisti kitiems asmenims užduoti klausimų.

52.        Komisijos narių grupės posėdžio eiga fiksuojama garso ir vaizdo priemonėmis bei protokole, kurį pasirašo komisijos narių grupės vadovas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną. Prieš pradedant daryti įrašą, komisijos narių grupės posėdyje dalyvaujantys asmenys apie tai informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo ir saugomas konkursą organizuojančioje įstaigoje Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.   

53.        Pasibaigus komisijos narių grupės posėdžiui, kurio metu buvo pristatytos paraiškos, komisijos narių grupė renkasi į vertinimo aptarimą. Vertinimo aptarime dalyvauja tik paraiškas vertinę komisijos narių grupės nariai ir komisijos narių grupės vadovo pakviesti asmenys. Vertinimo aptarime negali dalyvauti pareiškėjų atstovai. Vertinimo aptarimo metu komisijos narių grupės nariai aptaria vertinamas paraiškas pagal Nuostatų priedo 1 punkte nurodytus vertinimo kriterijus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KOMISIJOS NARIŲ GRUPĖS NARIŲ IR ESFA PARAIŠKŲ VERTINIMO PROCEDŪRA

 

54.        Pasibaigus vertinimo aptarimui, ne vėliau nei per vieną darbo dieną kiekvienas komisijos narių grupės narys informacinėje sistemoje užpildo Komisijos narių grupės nario paraiškos vertinimo anketą. Komisijos narių grupės nario paraiškos vertinimo anketoje nurodoma:

54.1.     siūlomas sprendimas: skirti visą prašomą finansavimą (visoms veikloms); skirti dalinį finansavimą arba finansavimo neskirti;

54.2.     vertinimo pagrindimas pagal vertinimo kriterijus, nurodytus Nuostatų priedo 1 punkte;

54.3.     paraiškai skiriamas vertinimo balas pagal Nuostatų priedo 1 punkte pateikiamą vertinimo balų skalę;

54.4.     siūlymai dėl skiriamos finansavimo sumos. Jeigu komisijos narių grupės narys siūlo skirti ne visą pareiškėjo prašomą sumą, jis turi nurodyti, kuriai (-ioms) konkrečiai (-ioms) veiklai (‑oms) siūlo finansavimo neskirti ir (arba) skirti mažesnį finansavimą.

55.        Atsižvelgdamas į Komisijos narių grupės narių vertinimo anketose pateikiamą informaciją bei vertinimo aptarimą, komisijos narių grupės vadovas apibendrina visų trijų paraišką vertinusių komisijos narių grupės narių vertinimus bei vertinimų pagrindimus ir užpildo Apibendrintą paraiškos vertinimo anketą.

56.        Apibendrintoje paraiškos vertinimo anketoje nurodoma:

56.1.     siūlomas komisijos narių grupės sprendimas: skirti visą prašomą finansavimą (visoms veikloms); skirti dalinį finansavimą arba finansavimo neskirti. Sprendimas siūlomas, atsižvelgiant į komisijos narių grupės balsų daugumą (pvz., dviem nariams siūlant paraišką finansuoti, o vienam ne, paraišką siūloma finansuoti);

56.2.     vertinimo pagrindimas pagal kiekvieną iš vertinimo kriterijų, nurodytų Nuostatų priedo 1 punkte, apibendrinant paraiškas vertinusių Komisijos narių grupės narių vertinimo anketose bei vertinimo aptarimo metu išsakytus argumentus;

56.3.     paraiškai skiriamas vertinimo balas (paraišką vertinusių komisijos narių grupės narių skirtų vertinimo balų vidurkis);

56.4.     paraiškai siūloma skirti finansavimo suma, atsižvelgiant į komisijos narių grupės narių siūlymus. Jeigu pareiškėjo prašomą projektui įgyvendinti sumą siūloma mažinti, turi būti išsamiai pagrįstos tokio siūlymo priežastys, nurodant, kuriai (-ioms) konkrečiai (-ioms) veiklai (-oms) siūloma finansavimo neskirti ir (arba) skirti mažesnį finansavimą.

57.        Komisijos narių grupės vadovo užpildyta Apibendrinta paraiškos vertinimo anketa elektroniniu paštu turi būti suderinta su kitais paraišką vertinusiais komisijos narių grupės nariais. Komisijos narių grupės vadovas užpildytą Apibendrintą paraiškos vertinimo anketą pateikia kitiems dviem paraišką vertinusiems komisijos narių grupės nariams ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo visų paraišką vertinusių komisijos narių grupės narių užpildytų Komisijos narių grupės narių vertinimo anketų gavimo dienos. Komisijos narių grupės nariai pastabas ir pasiūlymus dėl Apibendrintos paraiškos vertinimo anketos pateikia ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo Apibendrintos paraiškos vertinimo anketos gavimo dienos. Iki šio termino komisijos narių grupės nariui nepateikus pastabų laikoma, kad jis Apibendrintai paraiškos vertinimo anketai pritaria. Apibendrinta paraiškos vertinimo anketa laikoma suderinta ir patvirtinta, jeigu jai pritaria bent 2 paraišką vertinę komisijos narių grupės nariai. Komisijos narių grupės vadovas elektroniniu paštu ESFA turi persiųsti kitų komisijos narių grupės narių pastabas dėl Apibendrintos paraiškos vertinimo anketos ir užbaigti vertinimo procedūrą informacinėje sistemoje per 2 darbo dienas nuo Apibendrintos paraiškos vertinimo anketos pateikimo kitiems dviem paraišką vertinusiems komisijos narių grupės nariams dienos.

58.        ESFA gali paraišką paskirti įvertinti dviem papildomiems komisijos nariams, jei:

58.1.     paraišką vertinusių komisijos narių grupės nariai nesutaria dėl Apibendrintos paraiškos vertinimo anketos ir nepatvirtina jos per 2 darbo dienas nuo užpildytos anketos pateikimo komisijos narių grupės nariams dienos;

58.2.     tvirtindama bendrą paraiškų vertinimo suvestinę, komisija nepritaria paraišką vertinusių komisijos narių grupės narių skirtų balų vidurkiui ir (ar) siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų vidurkiui.

59.        Jeigu Nuostatų 58 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriami du papildomi komisijos nariai, jie susipažįsta su paraiška ir peržiūri susitikimo, kurio metu buvo pristatyta paraiška, vaizdo ir garso įrašą. Papildomi komisijos nariai užpildo komisijos narių grupės narių vertinimo anketas Nuostatų 54 punkte nustatyta tvarka.

60.        Nuostatų 58 punkte nustatytais atvejais paraišką paskyrus įvertinti dviem papildomiems komisijos nariams, ESFA, susipažinusi su visų penkių paraišką vertinusių komisijos narių grupės narių vertinimo anketomis, identifikuoja tris komisijos narius, kurių paraiškai skirtas vertinimo balas yra panašiausias, ir sudaro naują komisijos narių grupę. Naujai sudarytos komisijos narių grupės vadovu paskiriamas komisijos narys, kurio paraiškai skirtas balas, lyginant su kitų dviejų komisijos narių grupės skirtais balais, yra tarpinis. Sudarytos naujos paraišką vertinančios komisijos narių grupės vadovas turi parengti Apibendrintą paraiškos vertinimo anketą, kuri su kitais komisijos narių grupės nariais derinama Nuostatų 57 punkte nustatyta tvarka.

61.        Vieną paraišką vertina vienas ESFA atstovas. ESFA gali paraišką paskirti vertinti komisijos narių grupei, vertinusiai tą pačią paraišką, jei komisija nepritaria ESFA skirtiems balams.

62.        Komisijos narių grupės paraiškai skirti balai (t. y. visų paraišką vertinusių komisijos narių skirtų balų vidurkis) susumuojami su ESFA paraiškai skirtais balais.

63.        Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 112. Paraiškos, kurios nesurinko 50 balų pagal komisijos narių grupės skirtus balus, nefinansuojamos.

64.        Įvertinti projektai reitinguojami paraiškoms skirtų balų (gautų susumavus komisijos narių grupės ir ESFA vertinimą) vidurkių mažėjimo tvarka.

65.        Paraiška turi būti įvertinta per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo komisijos narių grupės susitikimo su pareiškėju dienos iki ESFA parengtos ekspertų ir ESFA vertinimo suvestinės pateikimo komisijai dienos. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų paraiškų skaičių ir apimtį, jų vertinimo terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

 

IX SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PRIĖMIMAS

 

66.     ESFA, įvertinusi paraiškas pagal Nuostatų priedo 2 punkto vertinimo kriterijus ir gavusi komisijos narių grupių vertinimus pagal Nuostatų priedo 1 punkto vertinimo kriterijus ir komisijos narių grupių siūlymus dėl projektų finansavimo, juos apibendrina, parengia paraiškų vertinimų suvestinę, kurioje nurodo komisijos narių grupių paraiškoms skirtus balus, ESFA paraiškoms skirtus balus, paraiškoms skirtų balų vidurkius (gautus susumavus komisijos narių grupės ir ESFA vertinimus) ir komisijos narių grupių siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, ir ją pateikia komisijai. Kartu su paraiškų vertinimų suvestine ESFA komisijos nariams pateikia informaciją apie galimybę informacinėje sistemoje susipažinti su paraiškomis.

67.     Posėdžio metu komisija, atsižvelgusi į komisijos narių grupių ir ESFA vertinimus, komisijos narių grupių išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi ESFA paraiškų vertinimų suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su paraiškomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria komisijos narių grupių ir (ar) ESFA paraiškoms skirtų balų vidurkiams ir komisijos narių grupių siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų projektams įgyvendinti sumoms, priima protokolinį sprendimą ir pateikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

68.     Jei komisija nepritaria ESFA paraiškai skirtiems balams, paraišką ESFA perduoda vertinti paraišką vertinusiai komisijos narių grupei, kuri paraišką vertina pagal Nuostatų priedo 2 punkte nurodytus vertinimo kriterijus. ESFA apibendrina komisijos narių grupės siūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydama komisijos narių grupės pagal Nuostatų priedo 2 punkte nurodytus vertinimo kriterijus skirtus balus (vietoj ESFA skirtų balų), ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi paraiškos vertinimų suvestinę, parengtą komisijos narių grupei atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui.

69.     Jei, atlikus paraiškų vertinimą, kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis sutampa ir konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų neužtenka, komisija gali siūlyti finansuoti tuos projektus, kurie surinko daugiau komisijos narių grupės skirtų balų. Jei kelių pareiškėjų paraiškoms komisijos narių grupių skirtų balų vidurkis taip pat sutampa, komisija gali siūlyti finansuoti tuos projektus, kurių paraiškos buvo pateiktos anksčiau.

70.     Projektas, kuriam neužteko konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Finansuojamų projektų pareiškėjams nesudarius Sutarties per Nuostatų 77 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies valstybės biudžeto lėšų ar toliau įgyvendinti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Sutartį, Nuostatų 71 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano ir grąžinus nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas, taip pat likus nepanaudotų konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžetų lėšų, konkursui vykdyti numatytos valstybės biudžeto lėšos komisijos siūlymu ir Ministerijos kanclerio sprendimu eilės tvarka gali būti skirtos projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše.

71.     Jei pareiškėjui siūloma skirti dalį paraiškoje prašomos lėšų sumos, ESFA per informacinę sistemą apie tai informuoja pareiškėją per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjai paraiškas tikslina per 3 darbo dienas Aprašo 50 ir 52 punktuose numatyta tvarka.

72.     ESFA, iš pareiškėjo gavusi patvirtinimą, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso nuostatuose bei paraiškoje numatytus tikslus, taip pat pareiškėjo patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šiuos dokumentus perduoda įvertinti paraišką vertinusiai komisijos narių grupei. Komisijos narių grupė įvertina patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus: kiekvienas komisijos narių grupės narys pritaria arba nepritaria patikslinimams. Komisijos narių grupės bendras sprendimas priimamas balsų dauguma.

73.     ESFA parengia komisijos narių grupių patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų vertinimo suvestinę ir ją perduoda komisijai per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų vertinimo suvestinę, komisija posėdyje svarsto patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų vertinimus, jiems pritaria arba nepritaria ir teikia protokolinį pasiūlymą Ministerijos kancleriui dėl projektų finansavimo.

74.     Ministerijos kancleris per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams įgyvendinti. Ministerijos kanclerio sprendime dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams įgyvendinti nurodoma:

74.1.  finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, skiriamas valstybės biudžeto lėšų sumas;

74.2.  rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, preliminariai siūlomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas;

74.3.  nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, nefinansavimo pagrindą;

74.4.  atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, atmetimo pagrindą;

74.5.  pavedimas Ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą Nuostatuose numatytų nuostatų, susijusių su projektų finansavimu, įgyvendinimą;

74.6.  Ministerijos kanclerio sprendimo apskundimo tvarka.

75.     Pareiškėjai informuojami ir informacija apie pateiktas paraiškas bei konkurso rezultatus viešai skelbiama Aprašo 56–59 punktuose nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

76.     Komisijos darbas organizuojamas Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

77.     Sutartis tarp pareiškėjo, kurio projektui įgyvendinti skirtas finansavimas, ir ESFA sudaroma ir pasirašoma Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka per 20 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui įgyvendinti perdavimo ESFA dienos.

78.     Jei nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui įgyvendinti priėmimo dienos iki Sutarties sudarymo dienos paaiškėja, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, ESFA raštu apie tai informuoja Ministeriją (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, neatsiskaitymo faktas ir lėšų, už kurių panaudojimą neatsiskaityta, suma). Komisijos sekretorius nedelsdamas informuoja komisiją apie susidariusią padėtį (nurodo ESFA pateiktą informaciją) ir organizuoja komisijos posėdį dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui arba Ministerijos kancleris, remdamasis ESFA pateikta informacija, pakeičia savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju išlaidos, pareiškėjo patirtos iki Sutarties pasirašymo, nekompensuojamos.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

 

79.     Projektų įgyvendinimas ir stebėsena organizuojama Aprašo IX skyriuje nustatyta tvarka.

80.     Projekto vykdytojas privalo:

80.1.  projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

80.2.  kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. ESFA informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų projekto finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, taip pat, pirmajam ataskaitinių metų pusmečiui pasibaigus, iki einamųjų metų liepos 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. pateikti pusmečio ir metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

80.2.1.           sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį);

80.2.2.           sąmatos vykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį);

80.2.3.           buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, Sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį);

80.2.4.           veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta informacija apie įvykdytas projekto veiklas (pateikiama remiantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu tik teikiant metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitą, t. y. pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį) pagal projekto tikslus bei informacija apie projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių pasiekimą;

80.3.  užtikrinti, kad projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį, atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšų naudojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties nuostatas;

80.4.  pasibaigus ataskaitiniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, sausio 5 d., grąžinti per ataskaitinius metus nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas – jas pervesti į Sutartyje nurodytą ESFA banko sąskaitą;

80.5.  informacinės sistemos priemonėmis informuoti Ministeriją ir ESFA, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto pavadinimas ir kodas bei reorganizacijos pradžios data), ir pateikti dokumentus bei informaciją, patvirtinančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimsiantis jo, kaip projekto vykdytojo, teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

81.     Jei projektas įgyvendinamas netinkamai ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesiekiama projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių, gali būti taikomos šios sankcijos:

81.1.  jeigu projekto vykdytojas pasiekė tik dalį projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių, t. y. nepasiekė vieno ar daugiau iš projekto paraiškoje pasirinktų rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą ESFA banko sąskaitą turi grąžinti po 20 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų už kiekvieną nepasiektą rodiklį;

81.2.  jeigu projekto vykdytojas nepasiekė nė vieno iš projekto paraiškoje pasirinktų projekto veiklų įgyvendinimo rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą ESFA banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

82.     Sprendimą dėl sankcijų taikymo ir apimties priima komisija. Priimdama sprendimą dėl sankcijų taikymo, komisija vadovaujasi Nuostatais, projekto vykdytojo pateikta informacija apie projekto įgyvendinimą ir ESFA paskirto atsakingo specialisto pateiktais duomenimis bei informacija, susijusiais su projekto įgyvendinimu. Jei yra galimybė, projekto vykdytojas ar jo atstovas turi būti kviečiamas į komisijos posėdį, kuriame bus svarstomas sankcijų jam skyrimas.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

83.     Ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

84.     Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į ESFA pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

85.     Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, ESFA ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie ESFA ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o ESFA ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį ESFA ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

86.     Ministerija ir ESFA neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) Sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo (projekto vykdytojo) nepasiekia laiškai arba su juo negalima susisiekti kitu būdu.

87.     Ministerija savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

88.     ESFA savo interneto svetainėje skelbia apibendrintą konkurso vykdymo ataskaitą.

89.     Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

90.     Asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą, nustatyta tvarka.

91.     Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

_______________

 

Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo

didelės apimties projektų atrankos 2024 metų

konkurso organizavimo nuostatų

priedas

 

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

1.

Paraiškų turinio vertinimo kriterijai, pagal kuriuos komisijos narių grupės narių vertina:

1.1.

Projekto ir pareiškėjo atitiktį Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo didelės apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 17 punkte nurodytoms privalomoms sąlygoms.

 

Pastaba. Paraiškos, kuri įvertinama kaip neatitinkanti šio vertinimo kriterijaus, komisijos narių grupės narys ir ESFA pagal kitus vertinimo kriterijus nebevertina, automatiškai paraiškai skiriama 0 balų.

1.2.

Projektu sprendžiamo (-ų) organizacijos iššūkio (-ių) aiškumą, pagrįstumą ir reikšmingumą.

1.3.

Numatyto projekto tikslo ir idėjos (aprašymo) aiškumą, atitiktį konkurso tikslui, tinkamumą sprendžiant iškeltą (-us) iššūkį (-ius).

1.4.

Projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui, rezultatams ir planuojamam sukurti poveikiui pasiekti. Siekiamų veiklų įgyvendinimo rodiklių atitiktį pasirinktoms veikloms ir (ar) konkurso tikslui, aiškumą, konkretumą ir ambicingumą.

1.5.

Sąmatos tikslumą, aiškumą, atitiktį ir proporcingumą projekte numatytoms veikloms bei numatytų išlaidų pagrįstumą ir atitiktį rinkos kainoms.

1.6.

Projekto rezultatų ir siekiamo poveikio aiškumas, ambicingumas, (tikėtinas) tvarumas ir (tikėtinas) ilgalaikis poveikis instituciniam organizacijos stiprėjimui (t. y. tikimybė, kad bus prisidėta prie (kokybinės) organizacijos plėtros) bei projekto rezultatų ir poveikio pareiškėjo instituciniam stiprėjimui vertinimo plano tinkamumas.

Komisijos narių grupės nariai paraiškas vertina ir bendrą vertinimo balą paraiškai skiria, atsižvelgdami į nurodytus paraiškų vertinimo kriterijus. Komisijos narių grupės nario ir Apibendrintose paraiškų vertinimo anketose pateikiami vertinimo argumentai pagal paraiškų turinio vertinimo kriterijus (nurodytus šio priedo 1 punkte). Komisijos narių grupės nariai vertina paraiškos visumą ir paraiškai skiria bendrą vertinimo balą nuo 0 (nulio) iki 100 (šimto) pagal šią vertinimo balų skalę:

‒     95–100 (puikiai): puiki, išskirtinė paraiška, idealiai atitinka konkurso tikslą.

‒     85–94 (labai gerai): tinkamai suformuluota, gera paraiška, atitinka konkurso tikslą, trūkumų nenustatyta.

‒     75–84 (gerai): gera paraiška, atitinka konkurso tikslą, nustatyti trūkumai neesminiai ir neturi įtakos paraiškos kokybei.

‒     65–74 (vidutiniškai): vidutinė paraiška, didžioji jos dalis atitinka konkurso tikslą, bet yra neesminių klaidų ir (ar) trūkumų.

‒     55–64 (patenkinamai): paraiška patenkinama, konkurso tikslą atitinka iš dalies, yra klaidų ir trūkumų.

‒     45–54 (silpnai): paraiška silpna, menkai atitinka konkurso tikslą, klaidos ir trūkumai esminiai.

‒     1–44 (nepatenkinamai): paraiška prasta, netinkamai suformuluota, itin menkai atitinka konkurso tikslą, klaidos ir trūkumai esminiai.

‒     0 (nepriimtina): paraiška neatitinka konkurso tikslo ir (arba) numatomos veiklos neatitinka Nuostatų 15 punkte nurodytų veiklų, ir (arba) siekiami veiklų įgyvendinimo rodikliai neatitinka pasirinktų veiklų ir (ar) konkurso tikslo, ir (arba) yra Nuostatų 22 punkte nurodytų sąlygų, dėl kurių projektui negali būti skiriamas finansavimas.


 

2.

Pareiškėjų vertinimo kriterijai, pagal kuriuos ESFA vertina:

2.1.

Ar pareiškėjas yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) narys.

 

Vertinama 0 arba 3 balais:

0 – pareiškėjas nėra skėtinės NVO narys;

3 – pareiškėjas yra skėtinės NVO narys.

2.2.

Ar pareiškėjas įgyvendina savanoriškos veiklos organizavimo ir plėtros veiklas.

 

Vertinama 0 arba 3 balais:

0 – pareiškėjas neįgyvendina savanoriškos veiklos organizavimo ir plėtros veiklų;

3 – pareiškėjas įgyvendina savanoriškos veiklos organizavimo ir plėtros veiklas.

2.3.

Ar pareiškėjas yra paskelbęs 2020 m., 2021 m. arba 2022 m. išorinio audito audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada.

 

Vertinama 0 arba 3 balais:

0 – pareiškėjas nėra paskelbęs 2020 m., 2021 m. arba 2022 m. išorinio audito audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio su auditoriaus išvada;

3 – pareiškėjas yra paskelbęs 2020 m., 2021 m. arba 2022 m. išorinio audito audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada.

2.4.

Ar pareiškėjui neskirtas finansavimas Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurse.

 

Vertinama 0 arba 3 balais:

0 – pareiškėjui skirtas finansavimas šiame papunktyje minimame konkurse;

3 – pareiškėjui neskirtas finansavimas šiame papunktyje minimame konkurse.

 

Pastaba. Šio priedo 2.4 papunktyje nurodytas konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-149 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

______________________