STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REGIONO STUDIJŲ KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2021 m. liepos 29 d. Nr. SV6-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ 18 punktu, bei remdamasi krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos studijas:

akredituoju regiono studijų krypties studijas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                        Aurelija Valeikienė

 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2021 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. SV6-9

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS REGIONO STUDIJŲ KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

Vilniaus universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

Vilniaus universitetas

Antroji

2028 m. liepos 31 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2028 m. liepos 31 d.

 

_____________