VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1S-109 „DĖL PIRKIMŲ SPECIALISTO ŽINIŲ PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1S-109

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2022 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-109 (Viešųjų

pirkimų tarnybos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 5 d.

įsakymo Nr. 1S-109 redakcija)

 

PIRKIMŲ SPECIALISTO ŽINIŲ PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pirkimų specialisto atestavimo klausimų sudarymo, atestavimo tvarką, atestuojamų asmenų teises ir pareigas, techninius reikalavimus informacinių technologijų (toliau – IT) priemonėms, pirkimų specialisto pažymėjimo išdavimo, jo galiojimo ir pratęsimo, panaikinimo tvarką.

2.  Aprašo reikalavimai taikomi asmenims, siekiantiems gauti pirkimų specialisto pažymėjimą, Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojams, rengiantiems atestavimo klausimus bei nagrinėjantiems skundus Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka. Pirkimų specialisto pažymėjimą gali gauti bet kuris asmuo, gavęs teigiamą atestavimo rezultatą Apraše nustatyta tvarka.

3.  Pirkimų specialistas atestuojamas nuotoliniu būdu, virtualios atestacijos sistemoje (toliau – VAS), naudodamasis savo (išskyrus, kai atestavimas atliekamas Viešųjų pirkimų tarnybos patalpose) IT priemonėmis, laikantis Apraše nustatytų reikalavimų. Užsiregistravę atestuotis Viešųjų pirkimų tarnybos patalpose asmenys identifikuoja save, parodydami tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurį patikrina Viešųjų pirkimų tarnybos atsakingas darbuotojas. Atestavimo metu patalpoje būna bent 1 (vienas) Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojas.

4.  Viešųjų pirkimų tarnyba valdo VAS, užtikrina jos sklandų veikimą, prieinamumą, duomenų saugumą, patikimumą ir atsekamumą.

5.     Apraše vartojamos sąvokos:

5.1Atestavimas – asmens, siekiančio gauti pirkimų specialisto pažymėjimą, žinių patikrinimas, atliekant testą.

5.2.  Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisija – Viešųjų pirkimų tarnybos atsakingi darbuotojai, paskirti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu, nagrinėjantys pirkimų specialistų pateiktus skundus dėl neigiamo atestavimo rezultato įvertinimo bei išduotų pirkimų specialistų pažymėjimų panaikinimo.

5.3. VAS komisija – Viešųjų pirkimų tarnybos atsakingi darbuotojai, paskirti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu, kurių turi būti ne mažiau kaip 3 (trys) ir ne daugiau kaip 5 (penki), peržiūrintys VAS atestavimo rezultatus, priimantys sprendimus dėl nustatytų draudžiamų veiksmų įtakos atestavimo rezultatui, taip pat dėl jau išduotų pirkimų specialistų pažymėjimų panaikinimo Aprašo nustatytais atvejais ir tvarka.

5.4.    VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

5.5.    – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų perkančiųjų subjektų, įstatymas.

5.6.    Pirkimai – viešieji pirkimai, reglamentuojami VPĮ ir PĮ nuostatų.

5.7.    Pirkimų specialistas – asmuo, siekiantis gauti pirkimų specialisto pažymėjimą.

5.8.   Draudžiami veiksmai – VAS užfiksuoti draudžiami veiksmai, išvardinti Aprašo 45.2 papunktyje.

6.          Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka VPĮ ir PĮ nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PIRKIMŲ SPECIALISTO ATESTAVIMO KLAUSIMŲ SUDARYMAS

 

7.     Pirkimų specialistas, siekiantis gauti pirkimų specialisto pažymėjimą, turi būti susipažinęs su pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, metodinėmis priemonėmis ir atlikti atestavimą Apraše nustatyta tvarka.

8.     Pirkimų specialisto atestavimo klausimai rengiami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje paskelbto pirkimų specialisto žinių patikrinimo turinio reikalavimais. Šiuos reikalavimus Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujina pasikeitus pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir teismų praktikai bei kitais būtinais atvejais, nurodydama atnaujinimo datą ir dokumento versiją.

9.     Atestavimo klausimus sudaro, juos atnaujina ir (arba) papildo Viešųjų pirkimų tarnybos atsakingi darbuotojai.

10.   Atestavimo klausimai sudaromi pagal pirkimų specialisto žinių patikrinimo turinio reikalavimus, kuriuose išdėstyta:

10.1.  žinių patikrinimo moduliai – pirkimų specialisto reikalaujamų įgyti žinių sritys;

10.2.  žinios, kurias pirkimų specialistas turi pademonstruoti;

10.3.  informacijos šaltiniai (video medžiaga, VPĮ, PĮ nuostatos, dokumentai (gairės, rekomendacijos) teismų praktika), su kuriais pirkimų specialistas turi būti susipažinęs, rengiantis atestavimui.

11.   Atestavimo klausimai sudaromi taip, kad būtų patikrinti šie pirkimų specialisto žinių taikymo lygmenys:

11.1.  teisės aktų, metodinių priemonių reikalavimų turinio žinojimas ir (arba) sąvokų supratimas – gebėjimas atsiminti ar atpažinti reikalavimą ar sąvoką, kai pateikiamos užuominos ar perfrazuotas apibūdinimas;

11.2.  VPĮ ir PĮ taikymas – gebėjimas panaudoti pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytas taisykles konkrečiose situacijose.

12.   Atestavimo testą sudaro 50 uždaro tipo klausimų su vienu ar keliais teisingais atsakymų variantais.

13.   Atestavimo klausimai atnaujinami, pakeičiami arba tikslinami, atsižvelgiant į pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei teismų praktikos pakeitimus bei kitais būtinais atvejais (pavyzdžiui, kai reikia ištaisyti gramatines klaidas, dviprasmybes ir kt.).

 

III SKYRIUS

ATESTAVIMO ATLIKIMO TVARKA

 

14.   Pirkimų specialistas, siekiantis atlikti atestavimą, turi registruotis VAS.

15.   Pirkimų specialistas, atlikęs registraciją VAS atestavimo atlikimui, privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

16.  Pirkimų specialistas IT priemonėmis jungiasi prie VAS, identifikuoja savo tapatybę ir atlieka atestavimą. 

17.   Jei pirkimų specialistas IT priemonėmis prisijungia prie VAS nepatvirtinęs savo tapatybės kaip to yra reikalaujama, atlieka testavimą bei surenka ne mažiau kaip 80 procentų visų atestavimo testo klausimams skirtų balų skaičiaus, o VAS nefiksuoja draudžiamų veiksmų, numatytų Aprašo 45.2 papunktyje, VAS komisijos prašymu, pirkimų specialistas turi patvirtinti tapatybę VAS komisijos organizuojamame susitikime ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

18. Jei pirkimų specialistas IT priemonėmis prisijungia prie VAS nepatvirtinęs savo tapatybės kaip to yra reikalaujama, atlieka testavimą bei surenka ne mažiau kaip 80 procentų visų atestavimo testo klausimams skirtų balų skaičiaus, o VAS fiksuoja draudžiamus veiksmus, numatytus Aprašo 45.2 papunktyje, bet VAS komisija nenustato šių veiksmų kaip nesąžiningų, VAS komisijos prašymu, pirkimų specialistas turi patvirtinti tapatybę VAS komisijos organizuojamame susitikime ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

19. Aprašo 17 ir 18 punktuose nustatytais atvejais VAS komisija organizuoja susitikimą su pirkimų specialistu, siekiant patvirtinti jo asmens tapatybę, apie susitikimą informuojant elektroniniu paštu.

20.   Atestavimas laikomas pradėtu, kai pirkimų specialistas VAS aktyvuoja funkciją „pradėti testą“ ir pasibaigia, kai pateikiamas atsakymas į paskutinį klausimą ir pirkimų specialistas patvirtina testo užbaigimą, arba kai pasibaigia atestavimui skirtas laikas.

21.   Atestavimo maksimali trukmė – 2 val. 

22.   Testas VAS sugeneruojamas individualiai kiekvienam testą laikančiam pirkimų specialistui iš atsitiktinai parinktų klausimų, esančių VAS klausimų bazėje.

23.   Atestavimo rezultatas laikomas teigiamu, jei teisingai yra atsakoma į ne mažiau kaip 80 procentų testo klausimams skirtų balų skaičiaus:

23.1klausimas laikomas atsakytu teisingai, jei į klausimą pirkimų specialistas pateikė teisingą atsakymą;

23.2klausimas laikomas atsakytu neteisingai, jei pirkimų specialistas pažymėjo neteisingą atsakymą, iš dalies teisingą atsakymą arba atsakymo nepateikė.

24.     Atestavimo rezultatas laikomas neigiamu, jei:

24.1.  surenkama mažiau kaip 80 procentų visų atestavimo testo klausimams skirtų balų skaičiaus;

24.2. VAS fiksuojami Aprašo 45.2 papunktyje nustatyti draudžiami veiksmai, kurie VAS komisijos buvo peržiūrėti bei įvertinus tokių veiksmų pobūdį bei įtaką pirkimų specialisto atestavimo rezultatui, nustatyti kaip nesąžiningi.

25.     Baigus atsakinėti į atestavimo klausimus, pirkimų specialistas turi patvirtinti atestavimo užbaigimą. Tuo atveju, kai baigiasi atestavimui skirtas laikas, VAS automatiškai patvirtina atestavimo užbaigimą.

26.   Teigiami atestavimo rezultatai VAS pateikiami atestavimui pasibaigus.

27. Atestavimo metu įvykus VAS aplinkos sutrikimui ir dėl to negalint atlikti ar užbaigti atestavimo, leidžiama registruotis kitai atestavimo datai.

28.   Esant neigiamam atestavimo rezultatui pakartotinai registruotis kitai atestavimo datai galima ne anksčiau kaip po 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo testo laikymo dienos.

29. Panaikinus pirkimų specialisto pažymėjimą, pakartotinai registruotis kitai atestavimo datai galima ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo išsiuntimo dienos.

30. Pirkimų specialisto pažymėjimas panaikinamas, jei:

30.1. pirkimų specialistas nepatvirtina savo tapatybės per jam nustatytą terminą, kaip tai numatyta Aprašo 17 ir 18 punktuose (išskyrus, kai atestavimas atliekamas Viešųjų pirkimų tarnybos patalpose);

30.2  nesilaikoma Aprašo 45.2.4 papunkčio;

30.3  asmuo, laikantis testą, dėvi ausines;

30.4. VAS komisijai atlikus peržiūrą, vadovaujantis Aprašo 32 punktu, nustatomi nesąžiningi veiksmai.

 

IV SKYRIUS

DRAUDŽIAMŲ VEIKSMŲ PERŽIŪROS IR ATESTAVIMO PAŽYMĖJIMO PANAIKINIMO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESAS

 

31. Testą laikančiam asmeniui surinkus ne mažiau kaip 80 procentų testo klausimams skirtų balų skaičiaus (t. y. kai atestavimo rezultatas gali būti laikomas teigiamu, jei nebūtų užfiksuotų draudžiamų veiksmų) ir VAS užfiksavus Aprašo 45.2 papunktyje nustatytus draudžiamus veiksmus, VAS komisija ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo testo laikymo dienos peržiūri ir įvertina VAS užfiksuotų draudžiamų veiksmų pobūdį ir įtaką atestavimo rezultatui bei priima sprendimą dėl galutinio atestavimo rezultato.

32. VAS komisija turi teisę atsitiktine tvarka peržiūrėti parinktų VAS testą laikiusių asmenų atestavimo laikymo eigą, kai testą laikantis asmuo surenka ne mažiau kaip 80 procentų testo klausimams skirtų balų skaičiaus ir VAS neužfiksavus Aprašo 45.2 papunktyje nustatytų draudžiamų veiksmų. Taip pat VAS komisija peržiūri atestavimo laikymo eigą šiais atvejais:

32.1. kai dėl testą laikančio asmens kartą jau buvo priimtas sprendimas dėl jo nesąžiningų veiksmų testo laikymo metu;

32.2. kai asmuo testą laiko 5 (penktą) ir daugiau kartų;

32.3. gavus duomenų ir (ar) informacijos, kad, atliekant žinių patikrinimą, galimai buvo nesąžiningų veiksmų.

33. Esant Aprašo 30 punkte numatytiems atvejams, kai pirkimų specialisto pažymėjimas jau išduotas, VAS komisija priima sprendimą panaikinti išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minėto atvejo paaiškėjimo dienos. Pirkimų specialisto pažymėjimas laikomas panaikintu nuo sprendimo išsiuntimo pirkimo specialistui dienos. 

34. VAS komisijai peržiūrėjus VAS testo laikymo eigą Aprašo 32 punkte numatytais atvejais, kai pirkimų specialisto pažymėjimas jau išduotas, ir nustačius nesąžiningus veiksmus, VAS komisija priima sprendimą dėl atestavimo pažymėjimo panaikinimo.

35. VAS komisija savo peržiūros veiksmus ir sprendimus užfiksuoja lentelėje, pateiktoje MS TEAMS platformoje. Sprendimas, kuriuo nusprendžiama atestavimo rezultatą laikyti neigiamu, arba sprendimas panaikinti išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą laikomas teisėtu, kai jį priimant dalyvauja ne mažiau kaip 3 (trys) VAS Komisijos nariai.

36. VAS komisijos sprendimai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus reikalavimus administraciniam sprendimui, teikiami pasirašyti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui, jam nesant – jį pavaduojančiam asmeniui.

37. Išsiuntus sprendimą panaikinti išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą, informacija apie pirkimų specialisto pažymėjimo panaikinimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nurodoma Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamame Panaikintų pirkimų specialistų pažymėjimų sąraše.

 

V SKYRIUS

PIRKIMŲ SPECIALISTO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS, GALIOJIMAS IR PRATĘSIMAS

 

38. Esant teigiamam atestavimo rezultatui, pirkimų specialisto pažymėjimas suformuojamas automatiškai ir pateikiamas VAS prie vartotojo paskyros ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną, išskyrus Aprašo 31 punkto atveju.

39.   Suformuotą pirkimų specialisto pažymėjimą galima atsispausdinti ir (ar) parsisiųsti VAS, prisijungus prie vartotojo paskyros.

40.   Išduotas pirkimų specialisto pažymėjimas galioja 5 metus. Jei pirkimų specialisto pažymėjimas išduotas 2023 m. sausio 1 d. ar anksčiau, jo galiojimo terminas skaičiuojamas nuo 2023 m. sausio 1 d. Jei pirkimų specialisto pažymėjimas išduotas po 2023 m. sausio 1 d., jis galioja 5 metus nuo išdavimo dienos.

41.   Siekiant pratęsti pirkimų specialisto pažymėjimo galiojimą, pirkimų specialistas turi atlikti atestavimą Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

42. Pirkimų specialistų pažymėjimų galiojimą galima pasitikrinti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje, paspaudus aktyvią nuorodą, kur rodomi galiojančių pirkimų specialistų pažymėjimų numeriai bei pirkimų specialistų vardų ir pavardžių inicialai. Taip pat pirkimų specialistų pažymėjimo galiojimą (kai pažymėjimas išduotas nuo 2023 m. rugsėjo 4 dienos), galima pasitikrinti nuskaičius QR kodą, esantį ant pirkimų specialistų pažymėjimo. Panaikintų pirkimų specialistų pažymėjimų numerius bei pirkimų specialistų vardų ir pavardžių inicialus galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamame sąraše.

43.        Esant neigiamam atestavimo įvertinimui pirkimų specialisto pažymėjimas neišduodamas.

 

V SKYRIUS

PIRKIMŲ SPECIALISTO, ATLIEKANČIO ŽINIŲ PATIKRINIMĄ, TEISĖS IR PAREIGOS

 

44.   Pirkimų specialistas, užbaigęs atestavimą, turi teisę:

44.1.     sužinoti atestavimo rezultatą. Esant neigiamam atestavimo rezultatui, kai nesurenkamas reikiamas balų skaičius – sužinoti neteisingai atsakytų klausimų teisingą atsakymą ir savo pateiktą neteisingą atsakymą. Šie duomenys pateikiami VAS ir yra prieinami 30 minučių nuo neigiamo rezultato pateikimo momento;

44.2.  gavęs teigiamą atestavimo rezultatą – gauti pirkimų specialisto pažymėjimą;

44.3.  gavęs neigiamą atestavimo rezultatą arba panaikinus pirkimų specialisto pažymėjimą – registruotis kitam atestavimo atlikimui Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

44.4.  nesutikęs su pateiktu neigiamu atestavimo rezultatu arba pirkimo specialisto pažymėjimo panaikinimu – skųsti jį Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

45.   Pirkimų specialistas privalo:

45.1.     Prieš atlikdamas atestavimą:

45.1.1.  prisijungus VAS sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.;

45.1.2.  identifikuoti savo tapatybę VAS;

45.1.3. susipažinti su atestavimo taisyklėmis ir patvirtinti susipažinimo faktą VAS.

45.2.     Atestavimo metu laikytis šių reikalavimų:

45.2.1. neturėti ir nenaudoti asmeninių daiktų (apyrankių, laikrodžių, fotoaparatų, mobiliojo ryšio bei kitų informacijos priėmimo, perdavimo, fiksavimo ir (ar) įrašymo priemonių), nedėvėti striukės, kepurės ar kito galvos apdangalo, išskyrus dėl medicininių ar religinių priežasčių, nebūti užsidėjus ausinių;

45.2.2. kompiuteryje, iš kurio bus jungiamasi prie VAS ir atliekamas atestavimas, nebūti atsidarius ir atestavimo metu neatidaryti jokių kitų interneto svetainių puslapių, programų, išskyrus pačią VAS, nesinaudoti literatūra, užrašais, akiniais (jei jie nėra skirti tik regėjimo korekcijai);

45.2.3. užtikrinti, kad atestavimo metu patalpoje nebūtų pašalinių asmenų (išskyrus, kai atestavimas atliekamas Viešųjų pirkimų tarnybos patalpose), nesinaudoti kitų asmenų pagalba;

45.2.4. identifikavus savo tapatybę VAS, viso atestavimo metu užtikrinti atestavimą atliekančio asmens veido rodymą monitoriaus ekrane (išskyrus, kai atestavimas atliekamas Viešųjų pirkimų tarnybos patalpose), kaip pavaizduota Aprašo 2 priede;

45.2.5. viso atestavimo metu vengti veiksmų, kuriuos VAS fiksuoja kaip draudžiamus veiksmus: žiūrėjimo ne į testo laikymo langą, klausimų skaitymo balsu, pasišalinimo iš egzamino laikymo vietos, blogo apšvietimo, dėl kurio nesimato laikančiojo asmens veido, pašalinių asmenų buvimo patalpoje, kurioje laikomas testas.

 

VI SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI IT PRIEMONĖMS

 

46.        VAS būtinas interneto ryšys ne lėtesnis nei 5 Mbps.            

47.        Darbui su VAS rekomenduojama naudoti kompiuterį su Windows OS ir jungtis su Google Chrome arba Microsoft Edge interneto naršykle.

48.        Darbui su VAS kompiuterio reikalavimai: 

48.1.     Procesorius ne lėtesnis nei: 

48.1.1.  Intel Core 2 DUO ar aukštesnis su SSE3 palaikymu; 

48.1.2AMD Athlon x2 ar aukštesnis su SSE3 palaikymu; 

48.1.32 branduoliai ar daugiau; 

48.1.41.8 GHz ar daugiau; 

48.2.     operatyvioji atmintis RAM: 4 GB ar daugiau; 

48.3.     laisvos vietos 500 MB ar daugiau; 

48.4.     integruota ar išorinė (USB jungtis) kamera, ne mažesnės nei 640x480 pikselių rezoliucijos; 

48.5.     integruotas ar išorinis (USB jungtis) mikrofonas.

 

VII SKYRIUS

NEIGIAMŲ ATESTAVIMO REZULTATŲ BEI SPRENDIMO PANAIKINTI PIRKIMŲ SPECIALISTO PAŽYMĖJIMĄ APSKUNDIMAS

 

49.        Pirkimų specialistas, gavęs neigiamą atestavimo rezultatą, kai pirkimų specialisto pažymėjimas nėra išduodamas, arba jeigu jis buvo panaikintas Apraše nustatytais pagrindais, turi teisę per 1 (vieną) mėnesį nuo neigiamo atestavimo rezultato gavimo dienos arba nuo informacijos apie pirkimų specialisto pažymėjimo panaikinimą pateikimo dienos apskųsti šį sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

50.        Neigiamas atestavimo rezultatas, kai pirkimų specialisto pažymėjimas neišduodamas, arba jeigu jis buvo panaikintas Apraše nustatytais pagrindais, gali būti skundžiamas ir Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai. Skundas Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai paduodamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo VAS pateikto neigiamo atestavimo rezultato gavimo dienos arba nuo sprendimo apie pirkimų specialisto pažymėjimo panaikinimą pateikimo dienos.

51. Skundo padavimas Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai nepanaikina pirkimų specialisto teisės Aprašo 49 punkte nustatyta tvarka apskųsti neigiamą atestavimo rezultatą, kai pirkimų specialisto pažymėjimas neišduodamas, arba jeigu jis buvo panaikintas Apraše nustatytais pagrindais. Skundo padavimas Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai nesustabdo Aprašo 49 punkte nustatyto 1 (vieno) mėnesio apskundimo Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui termino.

52.        Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijoje nagrinėjami tik rašytiniai pirkimų specialistų skundai, pasirašyti jį teikiančio pirkimų specialisto ar jo atstovo ir perduoti Viešųjų pirkimų tarnybos elektroniniu paštu info@vpt.lt.

53.        Teikiant skundą turi būti nurodyta:

53.1.     pirkimų specialisto vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;

53.2.     skundo motyvai, prašymai;

53.3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei skundą teikia pirkimų specialisto atstovas.

54.        Raštu pateiktas nepasirašytas skundas arba jeigu nepateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo gavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje dienos grąžinamas skundą pateikusiam pirkimų specialistui skunde nurodytu kontaktiniu adresu, nurodant skundo grąžinimo priežastį bei siūlant ištaisyti trūkumus per Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą terminą. Jei per Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą terminą pirkimų specialistas nepateikia pasirašyto skundo, skundas laikomas nepateiktu.

55.        Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai išnagrinėjus Apraše nustatyta tvarka tinkamai pateiktą pirkimų specialisto skundą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tinkamai pateikto skundo gavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje dienos priimamas ir skundą padavusiam pirkimų specialistui pateikiamas vienas iš šių sprendimų:

55.1.     patenkinti skunde nurodytą prašymą;

55.2.     iš dalies patenkinti skunde nurodytą prašymą;

55.3.     atmesti skunde nurodytą prašymą;

55.4. nenagrinėti skundo, jei:

55.4.1.  nėra galimybės skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti skundo autentiškumo;

55.4.2.  jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisija negali tokio skundo išnagrinėti;

55.4.3.  paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikusi arba sprendimą yra priėmusi Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisija, į kurią kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas, ir pirkimų specialistas nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijos priimtą sprendimą;

55.4.4.  paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti Lietuvos administracinių ginčų komisija ar Vilniaus apygardos administracinis teismas;

55.4.5.  nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai;

55.4.6. skundas Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai pateiktas ne pagal kompetenciją.

56.   Patenkinus pirkimų specialisto skundą dėl neigiamo atestavimo rezultato panaikinimo, pirkimų specialisto pažymėjimas išduodamas VAS per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

57. Patenkinus pirkimų specialisto skundą dėl pirkimų specialisto pažymėjimo panaikinimo, pirkimų specialisto pažymėjimas išduodamas VAS per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informacija apie pirkimų specialisto pažymėjimo panaikinimą pašalinama iš Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamo Panaikintų pirkimų specialistų pažymėjimų sąrašo.

58.   Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai išnagrinėjus pirkimų specialisto skundą, priimtas sprendimas įforminamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Šis sprendimas per 1 (vieną) mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

59. Jei Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijai jau nagrinėjant jai paduotą, kaip numatyta Aprašo 50 punkte, skundą paaiškėja, kad skundą dėl to paties dalyko priėmė nagrinėti Lietuvos administracinių ginčų komisija ar Vilniaus apygardos administracinis teismas, paduoto skundo nagrinėjimas Atestavimo rezultatų nagrinėjimo komisijoje nutraukiamas.

 

vIII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

60.        Atestavimo klausimai yra konfidencialūs ir negali būti viešinami, perduodami tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu atskleidžiami, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

61.        Šis Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu.“

2. P a k e i č i u 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. P a k e i č i u 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Vedrickas