KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 27 d. Nr. V17E-3

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.1.2 papunkčiu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. kovo 31 d.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Vytenis Tomkus

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. V17E-3

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja savivaldybės valdomų įmonių (toliau – įmonė) vadovų darbo apmokėjimo tvarką. 

2.      Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMAS

 

3.      Įmonių vadovų darbo užmokestį sudaro:

3.1.   mėnesinė alga;

3.2.   premija.

4.      Įmonių vadovų mėnesinė alga susideda iš:

4.1.   pastoviosios dalies, kuri nustatoma bazinio dydžio koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį (toliau – bazinis dydis), atsižvelgiant į įmonės kategoriją (priedas);

4.2.   kintamosios dalies, kuri nustatoma procentais nuo pastoviosios atlyginimo dalies ir priklauso nuo įmonės praėjusių metų tikslų įgyvendinimo bei veiklos rezultatų, pagal lūkesčių rašte įmonei nustatytus vertinimo rodiklius. Algos kintamoji dalis nustatoma vieneriems metams nuo einamųjų metų balandžio1 d. iki kitų metų kovo 31 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) motyvuotu sprendimu mėnesinės algos kintamoji dalis gali būti nustatoma ir trumpesniam laikotarpiui.

5.      Įmonė priskiriama kategorijai, atsižvelgiant į šiuos praėjusių finansinių metų rodiklius:

5.1.   I kategorijai, kai įmonės pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis viršija 57,92 mln. eurų ir vidutinis darbuotojų skaičius ne mažesnis kaip 1000 asmenų arba valdomas turtas didesnis nei 150 mln. eurų;

5.2.   II kategorijai, kai pasiekia bent vieną iš 5.1 papunktyje nurodytų rodiklių;

5.3.   III kategorijai, kai įmonės pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis viršija8,69 mln. eurų;

5.4.   IV kategorijai, kai įmonės rodikliai nepasiekia nė vieno 5.1 ir 5.3 papunkčiuose nustatyto rodiklio.

6.      Įmonės vadovo mėnesinė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali būti didesnė už praėjusių finansinių metų įmonės darbuotojų 5 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius, apskaičiuotus šio Aprašo IV skyriuje nurodyta tvarka.

7.      Įmonės tikslų įgyvendinimo bei veiklos rezultatams vertinti nustatomi 5 vertinimo rodikliai, kurių konkrečius siektinus metinius dydžius nustato Administracijos direktorius lūkesčių rašte.

8.      Lūkesčių raštas, kurio tikslas – nustatyti savivaldybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su konkrečia savivaldybės valdoma įmone ir prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo, yra teikiamas įmonėms ne rečiau kaip kas 4 metusiki sausio 31 d., pasibaigus Lūkesčių rašte nurodytam terminui. Lūkesčių rašte nurodoma, kokiam terminui jis yra teikiamas. Lūkesčių raštą tikslinti galima ne dažniau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų sausio 31 d.

9.      Už kiekvieną pasiektą rodiklį skiriama 10 proc. pastoviosios dalies dydžio kintamojiatlyginimo dalis. Maksimalus kintamos dalies dydis, įgyvendinus visų rodiklių reikalavimus, negali viršyti 50 procentų pastoviosios dalies.

10.    Įmonei nepasiekus nė vieno nustatyto rodiklio, įmonės vadovui mėnesinės algos kintamoji dalis nenustatoma,išskyrus atvejus, kai rodikliai nebuvo pasiektidėl aplinkybių, kurių įmonės vadovas negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio joms atsirasti. Tokiu atveju įmonės vadovui nustatomas 20 procentų kintamosios atlyginimo dalies dydis.

11.    Įmoniųvadovai kasmet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Administracijos direktoriui teikia ataskaitą apie Lūkesčių rašte nustatytų vertinimo rodiklių įvykdymą bei informaciją apie praėjusių finansinių metų įmonės darbuotojų 5 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių,apskaičiuotų šio Aprašo IV skyriuje nurodyta tvarka, dydį.

12.    Pradėjus įmonės vadovo pareigas eiti naujam vadovui, nustatomas toks jo darbo užmokestis:

12.1. pastoviosios dalies koeficientas;

12.2. kintamoji dalis – 25 procentai įmonės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

13.    Už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, įmonės vadovui iš įmonėspelno gali būti skiriama premija, kurios dydis negali viršyti jo 4 mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžių, arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui premija, kurios dydis negali viršyti jo vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

 

III SKYRIUS

KITOS SOCIALINĖS GARANTIJOS

 

14.    Įmonės vadovui gali būti skiriamos materialinės pašalpos, kai sunki jo materialinė būklė dėl jo paties ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų.

15.    Nutraukus darbo sutartį su įmonės vadovu šalių susitarimu,išmokamų kompensacijų suma negali viršyti 2 jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, apskaičiuotų laikantis Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

 

IV SKYRIUS

ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO

UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

16.    Įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, nuo kurio priklauso įmonės vadovo mėnesinė alga, apskaičiuojamas taip: praėjusio ketvirčio įmonės apskaičiuotos darbo apmokėjimo lėšos dalijamos iš to ketvirčio įmonės vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus ir iš 3.

17.    Įmonės darbo apmokėjimo lėšos yra visų rūšių darbo užmokestis už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant įvairias priemokas, priedus, išmokas iš pelno, nuolatines ir vienkartines premijas, apmokėjimus už nedirbtą laiką (atostogas, prastovas ir pan.).

18.    Į darbo apmokėjimo lėšas neįskaitomos įmonės darbuotojams mokamos išeitinės išmokos ir kompensacijos, materialinė pašalpa, ligos pašalpos, mokamos laikino nedarbingumo metu, išmokos pagal rangos, autorines ir kitas civilines sutartis, įmonės vadovo darbo apmokėjimo ir skatinimo lėšos, taip pat delspinigiai už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, dotacijos darbuotojams maitinti, kompensacinės išmokos (butų nuomos, komunalinių paslaugų, už mėnesinius transporto bilietus ir panašios), negrąžintos lėšos, panaudotos gyvenamiesiems namams ir butams statyti, ir kitos su darbo apmokėjimu nesusijusios išmokos.

19.    Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį ketvirtį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir iš 3. Darbuotojai, nedirbę dėl prastovos ar nemokamų atostogų, prilyginami dirbantiems darbuotojams.

20.    Į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiami įmonės vadovas, moterys, išėjusios nėštumo ir gimdymo atostogų, asmenys, išėję atostogų vaikui prižiūrėti, darbuotojai, pašaukti į privalomąją karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, praktikantai, mokiniai ir teisėsaugos institucijų sulaikyti darbuotojai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.    Įmonės vadovas nustato vadovo pavaduotojams mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius, 20 proc. mažesnius už įmonės vadovo mėnesinės algos dydį. Įmonės vadovo pavaduotojams mėnesinės algos pastoviosios ir kintamosios dalies dydžiai nustatomi atsižvelgiant į darbuotojo indėlį veiklos rodiklių (užduočių) pagal Lūkesčių raštus pasiekimo ir gerinimo srityje.

22.    Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

__________________________

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomų

įmonių vadovų darbo užmokesčio

nustatymo tvarkos aprašo

priedas

 

 

ĮMONIŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Kategorija

Koeficientai

(baziniais dydžiais)

I

21,8

II

19,2

III

16,2

IV

12,7

 

–––––––––––––––––––––––––––