NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO

NR. VKE-163 „DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO NACIONALINIAME VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRE PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 8 d. Nr. VKE-265

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. VKE-163 „Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedą ir išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus vedėją ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo įsakymo užregistravimo dienos dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis supažindinti su šiuo įsakymu direktoriaus pavaduotoją, skyrių, neįeinančių į departamentų sudėtį, vedėjus ir departamentų direktorius;

2.2. skyrių, neįeinančių į departamentų sudėtį, vedėjus ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo įsakymo užregistravimo dienos DVS priemonėmis supažindinti su šiuo įsakymu skyrių darbuotojus pagal poreikį;

2.3. departamentų direktorius ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo įsakymo užregistravimo dienos DVS priemonėmis supažindinti su šiuo įsakymu departamento darbuotojus pagal poreikį.

2.4. Teisės ir viešųjų pirkimų skyrių paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 12 d.

 

 

Direktorius                                                                                                      Vaidotas Gruodys