LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO, SKIRTO METODINIAM PALAIKYMUI TEIKTI IR VEIKLOMS, KURIOMIS SIEKIAMA UŽTIKRINTI SEKSUALINIO SMURTO PREVENCIJĄ, organizuoti, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2023 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 16 d. Nr. A1-169

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-264 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, IV skyriaus lentelės 2.1.5 papunktyje nurodytą priemonę:

1. T v i r t i n u  Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2023 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-169

 

PROJEKTO, SKIRTO METODINIAM PALAIKYMUI TEIKTI IR VEIKLOMS, KURIOMIS SIEKIAMA UŽTIKRINTI SEKSUALINIO SMURTO PREVENCIJĄ, ORGANIZUOTI, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2023 METAIS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato bendrąsias projekto, skirto metodiniam palaikymui teikti ir veikloms, kuriomis siekiama užtikrinti seksualinio smurto prevenciją, organizuoti, atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo 2023 metais nuostatas, finansavimo prioritetus ir finansuotinas projekto veiklas, reikalavimus pareiškėjams (projekto vykdytojams), projekto paraiškų turinio reikalavimus ir paraiškų teikimo tvarką, projekto paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, projekto paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, projekto paraiškų vertinimo, projekto finansavimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo, vykdymo ir kontrolės, jos turinio reikalavimus, atsiskaitymo už gautų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą tvarką, konkurso organizavimo komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką, projekto vykdymo ir stebėsenos tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdoma socialinių programų, priemonių ir projektų atrankos, administravimo ir vertinimo informacinė sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt/8099.

2.2. Pareiškėjas nevyriausybinė organizacija, kuri, vadovaudamasi Nuostatais, teikia konkursui paraišką.

2.3. Partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo projekto vykdytojas kartu vykdo projektą (yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų teikėjai, ir (ar) prekių, daiktų tiekėjai (pavyzdžiui, rėmėjai), taip pat pelno siekiantys verslo subjektai, pareiškėjo (projekto vykdytojo) nariai, savivaldybių administracijos.

2.4. Projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio sprendimu skirta valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs Sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2.5. Seksualinis smurtas – tyčinė nusikalstama veika, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, ir bet koks elgesys (ar jo grėsmė), kuriuo siekiama padaryti seksualinį poveikį ar kuriuo įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka ir (ar) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturtinė žala seksualinį smurtą patyrusiam ar jo pavojų patiriančiam asmeniui.

2.6. Seksualinį smurtą patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas seksualinis smurtas.

2.7. Seksualinio smurto pavojų patiriantis asmuo – asmuo, prieš kurį, pagrįstai įtariama, gali būti panaudotas seksualinis smurtas.

2.8. Metodinis palaikymas specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, specialistams, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, dirbantiems apsaugos nuo seksualinio smurto srityje, teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba veiklos vykdymo, paslaugų ir pagalbos, teikiamų seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims, prieinamumo gerinimo, kitais su paslaugų ir pagalbos teikimu seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims susijusiais klausimais.

3. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Projektų administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės).

4. Nuostatai parengti vadovaujantis taisyklėmis. Nuostatuose nereglamentuotos procedūros atliekamos taisyklėse nustatyta tvarka. Jei Nuostatuose nereglamentuotos konkurso projektų atrankos nuostatos, taikomos taisyklėse nustatytos nuostatos.

5. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), vykdanti taisyklėse ir Nuostatuose jai nustatytas funkcijas.

6. Projekto atranką ir administravimą užtikrina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD), vykdantis taisyklėse ir Nuostatuose jam nustatytas funkcijas.

7. Sprendimą dėl projekto finansavimo ir papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo priima Ministerijos kancleris.

8. Projektas gali būti įgyvendinamas su partneriu (-iais).

9. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą metodiniam palaikymui teikti, specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, kompetencijų tobulinimo veikloms organizuoti, seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims konsultuoti, metodinei medžiagai apsaugos nuo seksualinio smurto srityje rengti, veikloms, skirtoms seksualinio smurto prevencijai užtikrinti, organizuoti ir vykdyti, tarpinstituciniam bendradarbiavimui vykdyti, gerajai praktikai pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims metodikos rengimo srityje kaupti.

10. Siektinas konkurso rezultatas – atrinktas ir finansuotas geriausiai įvertintas projektas, kurio vykdytojas teiks metodinį palaikymą, organizuos specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, kompetencijų tobulinimo veiklas, konsultuos seksualinį smurtą patyrusius asmenis ar seksualinio smurto pavojų patiriančius asmenis, rengs metodinę medžiagą apsaugos nuo seksualinio smurto srityje, organizuos ir vykdys veiklas, skirtas seksualinio smurto prevencijai užtikrinti, vykdys tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kaups gerąją praktiką pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims metodikos rengimo srityje.

 

II SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS, TERITORIJA, KONKURSUI NUMATYTA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA

 

11. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

12. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų:

12.1. didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų;

12.2. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

13. Konkurso lėšomis gali būti finansuojamos tik Nuostatų 16 punkte nurodytos veiklos, kurios gali būti vykdomos tik Šengeno erdvei priklausančiose valstybėse.

14. Ministerija nepanaudotas, grąžintas ar papildomai konkursui vykdyti gautas valstybės biudžeto lėšas gali paskirstyti, paskelbusi naują konkursą tai pačiai priemonei įgyvendinti. Naujas konkursas gali būti vykdomas atskiro socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo ir taisyklių nustatyta tvarka.

 

III skyrius

Finansavimo prioritetai ir finansuotinos veiklos

 

15. Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie į projekto veiklų (dalies veiklų) vykdymą tiesiogiai įtrauks ne mažiau kaip 3 (tris) partnerius, su kuriais yra sudarę bendradarbiavimo sutartis (bendradarbiavimo sutartyje nurodytos bendradarbiavimo veiklos, padedančios siekti konkurso tikslo) ir kurie tiesiogiai prisidės prie projekto veiklų (dalies veiklų) vykdymo.

16. Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos (turi būti vykdomos visos nurodytos veiklos):

16.1. metodinis palaikymas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, metodinės medžiagos rengimas, paslaugų ir pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims metodikos ir algoritmo sukūrimas;

16.2. seksualinį smurtą patyrusių asmenų, seksualinio smurto pavojų patiriančių asmenų ar kitų besikreipiančių asmenų konsultavimas dėl galimybių jiems gauti pagalbą;

16.3. informacinių veiklų, skirtų seksualinio smurto prevencijai, organizavimas;

16.4. specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ir seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, vykdančių seksualinio smurto prevenciją, taip pat specialistų, dirbančių šioje srityje, kompetencijų tobulinimo veiklų organizavimas;

16.5. bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis pagalbą seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims teikiančiomis organizacijomis pagalbos teikimo klausimais;

16.6. gerosios praktikos paslaugų ir pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims srityje sklaida ir perėmimas.

17. Projekto veiklų turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

17.1. projekto vykdytojas metodinį palaikymą planuoja teikti, atsižvelgdamas į individualius specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, poreikius visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

17.2. projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad informacinės veiklos, nurodytos Nuostatų 16.3 papunktyje, sudarytų bendrą informacinę kampaniją. Informacinės kampanijos ir jai įgyvendinti skirtų informacinių veiklų aprašymas (planas) turi būti pateiktas su paraiška;

17.3. projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, numato vykdyti visas Nuostatų 16 punkte nurodytas veiklas.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS (PROJEKTO VYKDYTOJAMS)

 

18. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) paraiškos teikimo ir projekto vykdymo metu:

18.1. užtikrina, kad projekto vykdytojo darbuotojai ir (ar) kiti asmenys, kurie tiesiogiai dirbs su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, turi aukštąjį socialinių mokslų ar teisės studijų krypties išsilavinimą arba ne mažesnę negu 1 (vienų) metų veiklos apsaugos nuo seksualinio smurto, seksualinio smurto prevencijos srityje patirtį;

18.2. užtikrina, kad pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi 2 (dvejų) metų patirtį, įgytą organizuojant veiklas apsaugos nuo seksualinio smurto, seksualinio smurto prevencijos srityje;

18.3. užtikrina galimybes teikti nuotolines konsultacijas (telefonu, elektroniniu paštu ir (ar) kitomis elektroninių ryšių priemonėmis) specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, taip pat seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims, kitiems asmenims ir turi šiam tikslui įgyvendinti reikalingas mobiliojo ryšio priemones, kompiuterinę ir programinę įrangą, naudotis šiomis priemonėmis ir įranga gebantį personalą;

18.4. Juridinių asmenų registre turi įregistravęs žymą, kad jis yra nevyriausybinė organizacija.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJO (PROJEKTO VYKDYTOJO) ĮSIPAREIGOJIMAI, PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI

 

19. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) prisiima taisyklių 9 punkte išvardytus privalomus pareiškėjo (projekto vykdytojo) įsipareigojimus. 

20. Vykdydamas projektą, projekto vykdytojas įsipareigoja iki 2023 m. gruodžio 31 d. pasiekti:

20.1. šiuos esminius kiekybinius projekto įgyvendinimo rodiklius, kurių nepasiekus gali būti taikomos Nuostatų 48 punkte nustatytos sankcijos:

20.1.1. į projekto veiklų (dalies veiklų) vykdymą įtraukti ne mažiau kaip 3 (trys) partneriai, jei pareiškėjas atitinka Nuostatų 15 punkte nurodytą finansavimo prioritetą;

20.1.2. išanalizavus užsienio valstybės (-ių) gerąją praktiką, parengta viena pagalbos teikimo seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims metodika ir vienas šios pagalbos teikimo algoritmas, pateiktos rekomendacijos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl teikiamos pagalbos (veiklos) kryptingumo;

20.1.3. kontaktiniu būdu vykdyta ne mažiau kaip 40 proc. specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, specialistų, vykdančių seksualinio smurto prevenciją, bei kitų specialistų, dirbančių šioje srityje, kompetencijų tobulinimo veiklų, skaičiuojant nuo bendro įgyvendintų veiklų skaičiaus;

20.1.4. suorganizuota bent viena informacinė veikla, kurią vykdant specialistai, dirbantys su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, informuoti apie galimybę gauti metodinį palaikymą ir (ar) konsultacijas;

20.2. šiuos kiekybinius projekto įgyvendinimo rodiklius:

20.2.1. kompetencijų tobulinimo veiklose dalyvavo ne mažiau kaip 300 (skaičiuojami tik vieną kartą veiklose dalyvavę asmenys) specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais ir (arba) seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, vykdančių seksualinio smurto prevenciją;

20.2.2. visiems specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, taip pat specialistams, dirbantiems šioje srityje, pagal poreikį suteiktos konsultacijos ir (ar) metodinis palaikymas;

20.2.3. suorganizuota ne mažiau kaip 1 informacinė kampanija, skirta seksualinio smurto prevencijai;

20.2.4. visiems seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims, kitiems besikreipusiems asmenims pagal poreikį suteiktos konsultacijos paslaugų ir pagalbos gavimo klausimais;

20.3. šiuos kokybinius projekto įgyvendinimo rodiklius:

20.3.1. pagal individualius poreikius užtikrintos konsultacijos ir (ar) metodinis palaikymas visiems specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, ar specialistams, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, taip pat specialistams, dirbantiems šioje srityje;

20.3.2. vykdant projektą, siekta socialinės partnerystės nacionaliniu, savivaldybių lygiu bei su nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

21. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis, kasos čekiais, banko sąskaitų išrašais ir pan.) ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis (nuasmenintais dalyvių sąrašais, analitinių veiklų rezultatais, mokymų medžiaga ir pan.). Projekto vykdytojas paslaugas ir (ar) prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

22. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

22.1.  projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų projektui įgyvendinti Ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšų):

22.1.1. projekto vadovo ir (ar) asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos (jei projekto vadovas ir (ar) asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, įdarbinamas pareiškėjo (projekto vykdytojo) organizacijoje pagal darbo sutartį ir jei buhalterinės apskaitos paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

22.1.2.      buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo išlaidos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir jei asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbintas pareiškėjo (projekto vykdytojo) organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms teikti pagal darbo sutartį);

22.2.      projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 9 punkte numatyto konkurso tikslo siekimu ir Nuostatų 16 punkte nurodytų projekto veiklų vykdymu):

22.2.1. projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojo (-ų), tiesiogiai vykdančio (-ių) ir (ar) organizuojančio (-ų) projekto veiklas, darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos (jei jis (jie) yra projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (‑ių) darbuotojas (-ai), dirbantis (-ys) pagal darbo sutartį);

22.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms ir (ar) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su projekto veiklomis ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

22.2.2.1. ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos (fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, interneto ryšio, pašto), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

22.2.2.2. transporto išlaikymo (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir transporto paslaugų (visuomeninio transporto priemonių bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju) įsigijimo išlaidos, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti;

22.2.2.3. komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) (taikoma tik pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išskyrus savanorius);

22.2.2.4. materialiojo ir nematerialiojo turto (organizacinės technikos, patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti) nuomos išlaidos;

22.2.2.5. kvalifikacijos kėlimo išlaidos (mokymų, seminarų, skirtų kvalifikacijai kelti, organizavimo išlaidos, įskaitant išlaidas savanorių kvalifikacijai kelti);

22.2.2.6. komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos (patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, šildymo, elektros energijos, vandentiekio, kanalizacijos ir nuotekų valymo, šiukšlių išvežimo paslaugų išlaidos);

22.2.2.7. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (tyrėjų, ekspertų, konsultantų) paslaugoms (pagal paslaugų teikimo ar autorines sutartis), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti;

22.2.2.8. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, prekėms ir (ar) reikmenims (kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms, smulkiam ūkiniam inventoriui, maisto prekėms ir nealkoholiniams gėrimams, skirtiems susitikimams ir mokymams, apsaugos priemonėms – medicininėms kaukėms, respiratoriams, dezinfekciniams skysčiams ir kt.) įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, išskyrus ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto Nuostatų 24.5 papunktyje, įsigijimo išlaidas;

22.2.2.9. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms (straipsnių, televizijos, radijo laidų, vaizdo siužetų, informacinių reklaminių skydelių leidybos, publikavimo, gamybos, kūrybos, vertimų, mokymų, seminarų, užsiėmimų, susitikimų, konferencijų, kitų renginių organizavimo, lektorių, moderatorių, mokymų vadovų, projekto viešinimo), tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti, taip pat mokesčiams už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas.

23.     Darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos, nurodytos Nuostatų 22.1.1 ir 22.2.1 papunkčiuose, gali sudaryti ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų Ministerijos projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Komandiruočių išlaidos, nurodytos Nuostatų 22.2.2.3 papunktyje, gali sudaryti ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų Ministerijos projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

24.     Valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos (netinkamos finansuoti išlaidos):

24.1. pareiškėjo (projekto vykdytojo), partnerio (-ių) ar kitų fizinių arba juridinių asmenų įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

24.2.    pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir einamajam remontui, techninei priežiūrai, pastatų ir (ar) teritorijos tvarkymui ir (ar) priežiūrai;

24.3.    išperkamajai nuomai;

24.4.    patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui (projekto vykdytojui), partneriui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

24.5.    ilgalaikiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė – 500 (penki šimtai) eurų ir didesnė, įsigyti;

24.6.    transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;

24.7.    išlaidoms, susijusioms su veikla, vykdyta parengiamajame projekto etape, iki pateikiant paraišką konkursui, taip pat išlaidoms, patirtoms ir apmokėtoms iki 2023 m. liepos 1 d. ir po 2023 m. gruodžio 31 d., padengti;

24.8.    kitoms su projekto įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusioms išlaidoms padengti.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

25. Projektas aprašomas informacinėje sistemoje lietuvių kalba užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

26. Paraiška turi būti pateikta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.

27. Paraiškoje pateikiama:

27.1. projekto pavadinimas;

27.2. informacija apie pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas ir kodas) ir pareiškėjo vadovą (pareigos, vardas, pavardė), nurodant atstovavimo pagrindą (dokumento pavadinimas, data);

27.3. projektui įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma, banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

27.4. projekto tikslas;

27.5. projekto uždaviniai;

27.6. trumpas projekto aprašymas (aprašoma projekto esmė, poreikis, tikslinės grupės, iškeliamos problemos, aprašoma, kaip jas planuojama spręsti vykdant numatytas veiklas);

27.7. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

27.8. veiklos vykdymą užtikrinantys žmogiškieji ištekliai (projekto vadovas (vardas, pavardė), projekto buhalteris (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos), darbuotojai, kiti asmenys ir (ar) savanoriai (skaičius arba vardai, pavardės) ir jų galimybės įgyvendinti projektą (projekto veiklų įgyvendintojo (-ų) pareigos projekte, kvalifikacija (turima kvalifikacija ir jos įgijimo data), patirtis (kiek metų kokiose srityse dirbo) ir gebėjimai vykdyti numatytas veiklas, įgyvendinti projektą) (ši informacija pateikiama informacinėje sistemoje užpildant asmenų korteles);

27.9. projekto atitiktis Nuostatų 17 punkte nurodytoms projekto veiklų sąlygoms;

27.10. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 15 punkte nustatytam finansavimo prioritetui (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 15 punkte nurodytą finansavimo prioritetą);

27.11. laukiami projekto rezultatai, pridėtinė projekto vertė;

27.12. partnerio (-ių) vaidmuo ir sukuriama pridėtinė vertė;

27.13. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos uždavinys, uždavinio aprašymas, veiklos pavadinimas, veiklos aprašymas, metodai, vykdymo vieta, projekto veiklos vykdymo ketvirtis, esminiai kiekybiniai, kokybiniai ir kiekybiniai projekto įgyvendinimo rodikliai, nustatyti atsižvelgiant į siektinus rodiklius, nurodytus Nuostatų 20 punkte;

27.14. detali, pagrįsta projekto įgyvendinimo sąmata, nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, taip pat detalizuojant planuojamas išlaidas;

27.15. informacija apie planuojamą projekto veiklų ir rezultatų viešinimą;

27.16. informacinės kampanijos ir jai vykdyti skirtų informacinių veiklų (priemonių) planas;

27.17. nuoroda į pareiškėjo veiklos ataskaitas pareiškėjo interneto svetainėje (jeigu ją turi), taip pat viešai skelbiamą informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;

27.18. informacija apie tai, kaip projekto vykdytojas planuoja teikti metodinį palaikymą, atsižvelgdamas į individualius specialistų, dirbančių su seksualinį smurtą patyrusiais ir (arba) šio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, poreikius visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

27.19. informacija apie tikslines grupes, kurioms bus skirtos projekto vykdytojo planuojamos vykdyti Nuostatų 16 punkte nurodytos veiklos;

27.20. informacija apie tai, kaip projekto vykdytojas planuoja užtikrinti galimybes teikti nuotolines konsultacijas (telefonu, elektroniniu paštu ir (ar) kitomis elektroninių ryšių priemonėmis) specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, taip pat seksualinį smurtą patyrusiems asmenims ar seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims, kitiems asmenims, ir informacija apie turimas šiam tikslui įgyvendinti reikalingas mobiliojo ryšio priemones, kompiuterinę ir programinę įrangą bei naudotis šiomis priemonėmis ir įranga gebantį personalą;

27.21. informacija apie pareiškėjo patirtį, įgytą organizuojant veiklas apsaugos nuo seksualinio smurto, seksualinio smurto prevencijos srityje (per paskutinius dvejus metus vykdytos informacinės kampanijos seksualinio smurto tema, vykdyti tyrimai, mokymai, parengta metodinė informacija seksualinio smurto tema).

28. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti taisyklių 17 punkte nurodytus dokumentus ir šiame punkte nurodytų kitų su paraiška privalomų pateikti lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta taisyklių 12 ir 13 punktuose) elektronines kopijas:

28.1.    galiojančios paslaugų teikimo sutarties, jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;

28.2. jei projektas vykdomas su partneriais, – dokumentų (bendradarbiavimo sutarčių (bendradarbiavimo sutarties objektas – konkrečios (-ių) projekto veiklos (-ų) vykdymas), įrodančių pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriais (taikoma ir tuo atveju, kai pareiškėjas atitinka Nuostatų 15 punkte nustatytą prioritetą);

28.3. projekto vykdytojo darbuotojų, kurie tiesiogiai dirbs su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, profesinę kvalifikaciją arba veiklos apsaugos nuo seksualinio smurto ar seksualinio smurto prevencijos srityje patirtį (pavyzdžiui, aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus socialinių mokslų krypties studijas ar teisės krypties studijas, arba jai lygiavertę kvalifikaciją (gyvenimo aprašymą (-us), diplomą (-us)), arba ne mažesnę negu 1 (vienų) metų veiklos apsaugos nuo seksualinio smurto, seksualinio smurto prevencijos srityje patirtį (gyvenimo aprašymą (-us), darbo ir (arba) paslaugų sutartį (-is) (teikiama tik sutarties dalis, pagrindžianti veiklos apsaugos nuo seksualinio smurto, seksualinio smurto prevencijos srityje patirtį) ir (arba) pareigybės aprašymą (‑us)) įrodančių dokumentų.

29. Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Nuostatų 27 ir 28 punktuose nurodytą reikalingą informaciją ir elektronines dokumentų kopijas pareiškėjas Ministerijai teikia el. paštu smurtasartimojeaplinkoje@socmin.lt.

30. Paraiškų turinio ir jų teikimo reikalavimai nustatyti taisyklių IV skyriuje.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, JŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

31. Paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams vertinama, paraiškos, neatitinkančios formaliųjų kriterijų, atmetamos, vertinamos ir sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui įgyvendinti priimamas taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

32. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis taisyklėse ir Nuostatuose nustatytos tvarkos.

33. Ekspertai paraiškas vertina, užpildydami informacinėje sistemoje esančią vertinimo anketą, vadovaudamiesi Nuostatų 34 punkte nurodytais vertinimo kriterijais.

34. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balų už:

34.1. projekto atitiktį Nuostatų 17 punkte nurodytoms privalomoms projekto veiklų sąlygoms, nurodydami „Taip“ arba „Ne“. Bent vienos privalomos projekto veiklų sąlygos neatitinkantis projektas toliau nevertinamas;

34.2. projekto atitiktį Nuostatų 15 punkte nurodytam finansavimo prioritetui, įvertindami 0 (nuliu) arba 5 (penkiais) balais;

34.3. projekto aprašymo detalumą, pagrįstumą, vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – projekto aprašymas nedetalus, nepagrįstas; 1–4 – projekto aprašymas iš dalies detalus, iš dalies pagrįstas; 5 – projekto aprašymas detalus ir pagrįstas;

34.4. projekto tikslo, uždavinių aiškumą, atitiktį konkurso tikslui ir siekiamam rezultatui, vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neaiškūs, neatitinka konkurso tikslo ir siekiamo rezultato; 1–4 – iš dalies aiškūs, iš dalies atitinka konkurso tikslą ir siekiamą rezultatą; 5 – aiškūs, atitinka konkurso tikslą ir siekiamą rezultatą;

34.5. projekto vadovo ir projekto vykdytojo (-ų) patirtį bei gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – patirtis ir gebėjimai nepakankami; 1–4 – patirtis ir gebėjimai iš dalies pakankami; 5 – patirtis ir gebėjimai pakankami;

34.6. projekto veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą, išsamumą ir tinkamumą projekto tikslui bei uždaviniams įgyvendinti, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – veiklos nenuoseklios, nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui bei uždaviniams įgyvendinti; 1–9 – veiklos iš dalies nuoseklios, iš dalies pagrįstos ir iš dalies tinkamos projekto tikslui bei uždaviniams įgyvendinti; 10 – veiklos nuoseklios, pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui bei uždaviniams įgyvendinti;

34.7. partnerių vaidmenį ir sukuriamą pridėtinę vertę, vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neaiškus partnerių vaidmuo ir neaiški, nepamatuojama jų sukuriama pridėtinė vertė; 1–4 – iš dalies aiškus partnerių vaidmuo ir iš dalies aiški, pamatuojama jų sukuriama pridėtinė vertė; 5 – aiškus partnerių vaidmuo ir aiški, pamatuojama jų sukuriama pridėtinė vertė;

34.8. projekto sąmatos teisingumą, tikslumą, pagrįstumą, aiškumą, detalumą ir racionalumą, atitiktį bei proporcingumą projekte numatytoms veikloms, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – sąmata neaiški, nedetali ir neracionali, nepagrįsta ir nesietina su veiklomis; 1–9 – sąmata iš dalies aiški, iš dalies detali ir racionali, iš dalies pagrįsta ir sietina su veiklomis; 10 – sąmata aiški, detali ir racionali, pagrįsta ir sietina su veiklomis;

34.9. laukiamų rezultatų ir rodiklių reikšmingumą, realumą ir pagrįstumą, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – rezultatai ir rodikliai nereikšmingi, nerealūs ir nepagrįsti; 1–9 – rezultatai ir rodikliai iš dalies reikšmingi, iš dalies realūs ir pagrįsti; 10 – rezultatai ir rodikliai reikšmingi, realūs ir pagrįsti;

34.10. pareiškėjo vykdant projekto veiklas sukuriamą pridėtinę vertę, vertindami nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – pridėtinės vertės nesukuria; 1–9 – iš dalies sukuria pridėtinę vertę; 10 – sukuria pridėtinę vertę;

34.11. projekto viešinimo veiklų pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui pasiekti, vertindami nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – viešinimo veiklos nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui pasiekti; 1–4 – viešinimo veiklos iš dalies pagrįstos ir iš dalies tinkamos projekto tikslui pasiekti; 5 – viešinimo veiklos pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui pasiekti.

35. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 70. Privaloma surinkti minimali balų suma – 45. Projektai, nesurinkę minimalios balų sumos, negali būti finansuojami.

36. Projektas, kuriam neužteko konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Projektai, esantys rezervinių projektų sąraše, reitinguojami pagal surinktų balų skaičių (mažėjančia tvarka).

37. Jei, atlikus paraiškų vertinimą, kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis yra vienodas ir neužtenka konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, komisija gali siūlyti finansuoti tą projektą, kurio surinktų balų, neįskaitant surinktų prioritetinių balų, vidurkis yra didžiausias.

38. Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, vadovaujantis Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatų 34 punkte nustatytais vertinimo kriterijais.

39. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 34 punkte nustatytais kriterijais, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, jame rekomenduoja mažinti veiklų apimtį arba nurodo mažinti paslaugos gavėjų ar dalyvių skaičių, kurių veiklų atsisakyti ar kurių veiklų apimtį mažinti ir kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

40. Komisijos darbas organizuojamas taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka.

41. Sutartis pasirašoma taisyklių VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

42. Projektas vykdomas ir jo stebėsena atliekama taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

43. Projekto vykdytojas, kurio projektui skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, privalo projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Projekto vykdytojas iki 2023 m. spalio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. informacinės sistemos priemonėmis SPPD turi pateikti ketvirčio ir metų projekto finansines ataskaitas, o pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. – projekto veiklų įvykdymo ataskaitą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

43.1. sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama iki 2023 m. spalio 5 d., o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.);

43.2. sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama iki 2023 m. spalio 5 d., o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.);

43.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodytas valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma euro cento tikslumu (teikiama iki 2023 m. spalio 5 d., o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.);

43.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, teikiama iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta susisteminta, nuasmeninta informacija apie:

43.4.1. vykdytas projekto veiklas, nurodytas Nuostatų 16 punkte;

43.4.2. Nuostatų 20 punkte išvardytų esminių kiekybinių, kiekybinių ir kokybinių projekto įgyvendinimo rodiklių pasiekimą;

43.4.3. projekto viešinimą;

43.4.4. projektą vykdančių darbuotojų etatų ir pareigybių skaičių;

43.4.5. per ataskaitinį laikotarpį suteiktų konsultacijų ir (ar) metodinio palaikymo priemonių skaičių:

43.4.5.1. bendrą specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, specialistams, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, bei kitiems specialistams, dirbantiems šioje srityje, suteiktų konsultacijų ir (ar) metodinio palaikymo priemonių skaičių;

43.4.5.2. per ataskaitinį laikotarpį specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, specialistams, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, bei kitiems specialistams, dirbantiems šioje srityje, suteikto metodinio palaikymo priemonių skaičių;

43.4.5.3. specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, specialistams, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, bei kitiems specialistams, dirbantiems šioje srityje, telefonu suteiktų konsultacijų skaičių;

43.4.5.4. specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, specialistams, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, bei kitiems specialistams, dirbantiems šioje srityje, elektroniniu paštu suteiktų konsultacijų skaičių;

43.4.5.5. specialistams, dirbantiems su seksualinį smurtą patyrusiais asmenimis ar seksualinio smurto pavojų patiriančiais asmenimis, specialistams, vykdantiems seksualinio smurto prevenciją, bei kitiems specialistams, dirbantiems šioje srityje, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis suteiktų konsultacijų skaičių;

43.4.6. seksualinį smurtą patyrusiems asmenims, seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims ar kitiems besikreipiantiems asmenims suteiktų konsultacijų skaičių:

43.4.6.1. seksualinį smurtą patyrusiems asmenims, seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims ar kitiems besikreipiantiems asmenims telefonu suteiktų konsultacijų skaičių;

43.4.6.2. seksualinį smurtą patyrusiems asmenims, seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims ar kitiems besikreipiantiems asmenims susirašinėjant internetu (angl. chat) suteiktų konsultacijų skaičių;

43.4.6.3. seksualinį smurtą patyrusiems asmenims, seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims ar kitiems besikreipiantiems asmenims elektroniniu paštu suteiktų konsultacijų skaičių;

43.4.6.4. seksualinį smurtą patyrusiems asmenims, seksualinio smurto pavojų patiriantiems asmenims ar kitiems besikreipiantiems asmenims kitomis elektroninių ryšių priemonėmis suteiktų konsultacijų skaičių.

44. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą patikslinti projekto išlaidų sąmatą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas ir (ar) Sutarties data, numeris ir išdėstomas prašymas tikslinti projekto išlaidų sąmatą) bei lyginamąjį tikslinamos projekto išlaidų sąmatos variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose projekto išlaidų sąmatos eilutėse. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl projekto išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl projekto išlaidų sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis.

45. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD teikiami ne dažniau nei du kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo.

46. Norėdamas patikslinti veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis pateikia pagrįstą prašymą patikslinti veiklų planą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas ir (ar) Sutarties data, numeris ir išdėstomas prašymas tikslinti projekto veiklų planą) bei lyginamąjį tikslinamo veiklų plano variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti tik dar neįvykdytas (nepradėtas vykdyti) veiklų plano veiklas. Atsakingas SPPD specialistas elektroniniu paštu informuoja Ministerijos paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, projekto kodas ir (ar) Sutarties data, numeris). Ministerijos paskirtas asmuo per 2 darbo dienas nuo atsakingo SPPD specialisto kreipimosi dienos elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, projekto kodas ir (ar) Sutarties data, numeris). Apie sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo, suderintą su Ministerijos paskirtu asmeniu, SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją per informacinę sistemą arba elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas patikslinti veiklų planą teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, bet ne vėliau nei gruodžio 5 d. 

47. Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti Ministeriją ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto kodas ir reorganizacijos pradžios data), ir pateikti dokumentus bei informaciją, patvirtinančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimsiantis jo, kaip projekto vykdytojo, teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

48. Jei projektas įgyvendinamas netinkamai ar jei sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesiekiama ar nepavyksta pasiekti esminių kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, nustatytų Nuostatų 20.1 papunktyje, ar jų dalies, taisyklių 110 punkte nustatyta tvarka gali būti taikomos šios sankcijos:

48.1. jei projekto vykdytojas atitiko Nuostatų 15 punkte nurodytą prioritetą, nepasiekęs vieno iš Nuostatų 20.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, į Sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą jis turi grąžinti 25 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų, o jei projekto vykdytojas neatitiko Nuostatų 15 punkte nurodyto prioriteto, – 33,33 procento jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

48.2. jei projekto vykdytojas atitiko Nuostatų 15 punkte nurodytą prioritetą, nepasiekęs dviejų iš Nuostatų 20.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, į Sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą jis turi grąžinti 50 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų, o jei projekto vykdytojas neatitiko Nuostatų 15 punkte nurodyto prioriteto, – 66,66 procento jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

48.3. jei projekto vykdytojas atitiko Nuostatų 15 punkte nurodytą prioritetą, nepasiekęs trijų iš Nuostatų 20.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, į Sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą jis turi grąžinti 75 procentus jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų, o jei projekto vykdytojas neatitiko Nuostatų 15 punkte nurodyto prioriteto, – 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

48.4. projekto vykdytojas, nepasiekęs nė vieno iš Nuostatų 20.1 papunktyje nurodytų esminių kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, į Sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Ministerija turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

50. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (arba) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis konkursui skirti valstybės biudžeto asignavimai, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

51. Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, SPPD ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

52. Ministerija ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) Sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso) pareiškėjo (projekto vykdytojo) nepasiekia laiškai arba su pareiškėju (projekto vykdytoju) negalima susisiekti kitu būdu.

53. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

54. SPPD savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas konkursų vykdymo ir (ar) atitinkamų priemonių įgyvendinimo ataskaitas.

55. Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

56. Asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą, nustatyta tvarka.

57. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

___________________________

part_7b43e3bba45442d297d3a0f93fb9959b_end