https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO MAŽINIMAS ĮMONĖSE“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 5 d. Nr. D1-308

Vilnius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 2022–2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“, 5.5 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 5.2 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-308

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO MAŽINIMAS ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sąlygas gauti finansinę paramą, projektų paraiškoms (toliau – paraiška) ir išlaidoms taikomus reikalavimus, paraiškų vertinimo, finansavimo skyrimo, mokėjimo prašymų teikimo ir apmokėjimo, taip pat įsipareigojimų gavus subsidiją priežiūros tvarką.

2. Finansavimas teikiamas pagal Klimato kaitos programą (toliau – Programa) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pažangos priemonės aprašas), patvirtintą priemonę „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse“ (toliau – priemonė), siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Programą.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimą teikti paraiškas, vertina jas, mokėjimo prašymus, skiria finansavimą ir vykdo subsidijų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi Tvarkos aprašu ir Pažangos priemonės aprašu.

5. Įgyvendinant Tvarkos aprašą, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Fiksuotasis įkainis – nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, įrodančiais, kad pasiektas projekto kiekybinis rezultatas.

6.2. Mokėjimo prašymas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą teikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas.

6.3. Pareiškėjas –asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraišką gauti subsidiją ir įgyvendinantis projektą.

6.4Paraiška – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pareiškėjo teikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintas nustatytos formos dokumentas gauti subsidiją iš Klimato kaitos programos lėšų.

6.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžia – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo, kuriuo priimtas sprendimas pareiškėjui skirti finansavimą, įsigaliojimo data. part_5470b71ae5e9490184b3d730946dd1d2

6.6Subsidija nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjui projektui įgyvendinti.

6.7Vertinamasis laikotarpis – laikotarpis, pagal kurį nustatoma, ar įgyvendintas projektas daro įtaką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokyčiams. Vertinamasis laikotarpis nurodytas Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodikos 2 priede, kuri patvirtinta 2010 m. balandžio 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

 

7. Pagal Tvarkos aprašą tinkami pareiškėjai – atitinkantys visas nurodytas sąlygas:

7.1. Lietuvoje registruoti privatūs juridiniai asmenys, nevykdantys veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą;

7.2. vidutinė ar didelė įmonė (ne šilumos tiekimo);

7.3. įmonė, nedalyvaujanti Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje.

8. Sąlygos gauti subsidiją:

8.1. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas ir paraiškos teikimo metu naudoti iškastinį kurą.

8.2. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinių nepriemokų valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetams arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka).

8.3. Subsidija nerezervuojama ir neteikiama, jei pareiškėjas yra gavęs paramą paraiškoje nurodytam projektui pagal Programos priemones,  toms pačioms išlaidoms finansuoti arba ši parama jam rezervuota. Pareiškėjas teikdamas paraišką patvirtina, kad nėra gavęs ar rezervavęs finansinės paramos paraiškoje nurodytam projektui iš kitų finansavimo šaltinių (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų) toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Parama projektui įgyvendinti yra vienkartinė, pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Agentūrą prašydamas paramos projekto toms pačioms išlaidoms finansuoti, jeigu jau yra gavęs ar rezervavęs paramą iš kitų finansavimo šaltinių.

8.4. Finansavimas negali būti skiriamas pareiškėjams, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166).

8.5. Pareiškėjas ir jo tiekėjai neturi prekybinių įsipareigojimų su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija arba juos nutraukė iki 2022 m. birželio 30 d. Šią informaciją pareiškėjas patvirtina teikdamas paraišką Agentūrai.

9. Pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti atsakingo ar įgalioto fizinio asmens vardą, pavardę, projekto pavadinimą, juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, projekto įgyvendinimo vietos adresą, telefono numerį, elektroninį paštą, planuojamo įsigyti ar įrengti įrenginio galią (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamą plotą (m2), prašomą subsidijos sumą Eur/kW ar Eur/m2, apskaičiuojamą pagal 24 punkte nustatytą tvarką.

10. Pareiškėjas įsipareigoja įgyvendindamas projektą laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (arba) kitus dokumentus.  Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

11. Projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

12. Dokumentus, įrodančius pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, Agentūra gali patikrinti naudodamasi prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais, jeigu tokiai patikrai atlikti Agentūros funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos, pareiškėjas Agentūros prašymu privalo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.

13. Projekto trukmės reikalavimai:

13.1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. Agentūra gali jį pratęsti neviršydama pusės nustatyto projekto įgyvendinimo laikotarpio dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių, kurių jis negalėjo numatyti pateikdamas paraišką. Priėmusi sprendimą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo, Agentūra apie priimtą sprendimą per 10 darbo dienų informuoja pareiškėją per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS).

13.2. Bendras projekto įgyvendinimo laikotarpis, įskaitant projekto įgyvendinimo termino pratęsimą, vadovaujantis Tvarkos aprašo 13.1 papunkčiu, negali būti ilgesnis kaip 27 mėnesiai.

 

III SKYRIUS

PROJEKTO IŠLAIDOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Finansavimas pagal priemonę teikiamas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (toliau – Reglamentas (ES) 1407/2013).

15. Finansavimas pagal Tvarkos aprašą yra valstybės pagalba, teikiama vadovaujantis Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 nustatytomis taisyklėmis:

15.1. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalimi, kompensacijos gali būti teikiamos pareiškėjams, vykdantiems veiklą visuose sektoriuose, išskyrus:

15.1.1. įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo;

15.1.2. įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;

15.1.3. įmones, vykdančias veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, jei pagalba iš dalies arba visa bus perduodama pirminiams gamintojams;

15.1.4. įmones, vykdančias su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;

15.2. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalimi, jeigu įmonė vykdo veiklą, išvardytą Aprašo 15.1.1–15.1.3 papunkčiuose ir dar viename ar keliuose sektoriuose arba kitose veiklos srityse, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, kompensacija gali būti suteikta su sąlyga, kad pareiškėjas tinkamomis priemonėmis, pvz., atskirdamas veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad veiklai sektoriuose, kuriems Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 netaikomas, pagal Tvarkos aprašą nebūtų teikiama de minimis pagalba;

15.3. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 2 dalimi, bendra vienai įmonei teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį; bendra vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, teikiamų kompensacijų suma negali viršyti 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų per bet kurį 3 (trejų) finansinių metų laikotarpį;

15.4. vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 3 dalimi, jeigu įmonė vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų viršutinė riba, kompensacija gali būti teikiama, jeigu pareiškėjas tinkamomis priemonėmis, pvz., atskirdamas veiklos sritis ar sąnaudas, užtikrina, kad kompensacija krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų;

15.5. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalimi, Aprašo 15.3 ir 15.4 papunkčiuose nurodyti skaičiai yra bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą; jeigu kompensacija išmokama dalimis, jos vertė diskontuojama suteikimo metu; palūkanų norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu galiojusi diskonto norma;

15.6.  vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 dalimi, jeigu dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgiama į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių, de minimis pagalba, kuri teisėtai suteikta prieš susijungimą arba įsigijimą, tebėra teisėta;

15.7. vadovaujantis Reglamento Nr. 1407/2013 3 straipsnio 9 punktu, jeigu viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo, o tai yra įmonė, perimanti veiklą, kuriai vykdyti de minimis pagalba panaudota. Jei toks priskyrimas neįmanomas, de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną.

16.  Duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Agentūra turi pateikti į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą per 5 darbo dienas nuo finansavimo skyrimo Agentūros direktoriaus įsakymu.

17. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti padarytos po paraiškos pateikimo Agentūrai dienos.

18. Tinkamos finansuoti projektų išlaidos technologijoms, pakeičiančioms iškastinį kurą į atsinaujinančius energijos išteklius mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, įsigyti ir įsirengti:

18.1. saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos. Jeigu įsigyjama saulės elektrinės dalis iš saulės parko, nuo jos eksploatacijos pradžios (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) turi būti praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių. Saulės moduliams, kurie turi CE ženklą, turi būti suteikiama 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Įtampos keitikliams (inverteriams) suteikiama produkto garantija turi būti nuo 5 iki 10 metų;

18.2. vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;

18.3. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,0. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti fluorintų dujų (toliau – F-dujų) alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys atitinka patvirtintus saugos standartus ir reikalavimus.

18.4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys atitinka patvirtintus saugos standartus ir reikalavimus.

18.5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), ne mažesnis kaip 3,5. Šilumos siurbliai privalo būti užpildyti F-dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių VAP yra mažesnis nei 150. Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys atitinka patvirtintus saugos standartus ir reikalavimus.

18.6. saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti, kurio naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 °C lauko oro temperatūros), įsigyti, kai saulės energijos kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio vandeniui šildyti.

18.7. naujam biokuro katilui, atitinkančiam 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, įsigyti. Biokuro katilas gali būti įrengiamas pastate, registruotame teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną.

19. Įranga, nurodyta Tvarkos aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose, privalo būti įrengiama kartu su 18.318.7 papunkčiuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.

20. Atskirai diegiama Tvarkos aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose ar 18.318.7 papunkčiuose nurodyta įranga nefinansuojama.

21. Subsidija teikiama šiluminę energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems įrenginiams pastatuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, įsigyti. Pareiškėjas senąjį iškastiniu kuru kūrenamą šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos.

22. Įsigyjama įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus.

23. Finansavimas įrenginiams apskaičiuojamas Tvarkos aprašo priede nustatytą 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2).

24. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriama subsidija, turi būti finansuojama iš pareiškėjo lėšų. Pareiškėjas įsipareigoja padengti netinkamas finansuoti išlaidas, būtinas projektui įgyvendinti.

25. Netinkamos finansuoti išlaidos:

25.1. apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas;

25.2. žemės pirkimo išlaidos;

25.3. žemės nuomos išlaidos;

25.4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios, finansinės nuomos) išlaidos;

25.5. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;

25.6. paskolos suteikimo ar grąžinimo išlaidos, palūkanos už gautą paskolą;

25.7kai už išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos PVM (pridėtinės vertės mokestis) sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ne pareiškėjo arba jo įgalioto asmens lėšomis (netaikoma mokėjimams, kuriuos paslaugų ir (ar) prekių tiekėjui atlieka bankas arba kredito įstaiga pagal sudarytą su pareiškėju paskolos sutartį ir yra Agentūros sutikimas įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą);

25.8. kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros;

25.9. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

25.10. susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

25.11. patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

25.12. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

25.13. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

25.14. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

25.15. sutarčių administravimo mokesčiai;

25.16. kai sąskaitos už išlaidas išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu;

25.17. projekto viešinimo išlaidos;

25.18. šilumos siurbliai,  neužpildyti F-dujų alternatyvomis.

26. Pareiškėjai darbų, paslaugų ir prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, arba vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.  

27. Perkančiosios organizacijos privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų per Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) sukurtą dinaminę pirkimų sistemą ar sudarytą preliminariąją sutartį. Jei reikiamų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų CPO kataloge nėra arba jos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą pirkti nesinaudojant CPO paslaugomis ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą Agentūrai. Nepateikus patvirtinančio dokumento, taikoma finansinė korekcija vadovaujantis Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai tvarkos aprašu, patvirtintu Agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. T1-314 „Dėl Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

28. Pareiškėjai turi vykdyti žaliuosius pirkimus vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ PARAIŠKOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

29. Paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektroninės versijos teikiamos per APVIS. Pasibaigus kvietime nustatytam terminui, paraiškos nebepriimamos.

30. Su paraiška  (arba paraiškoje, jei tokia informacija privaloma pildant paraiškos formą APVIS) privaloma pateikti:

30.1. ataskaita apie kontroliuojamus ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438);

30.2. iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio nuotrauką;

30.3. laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtinta, kad projekto išlaidos, kurioms prašoma subsidijos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš Programos lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų ar kitų nacionalinių programų lėšų;

30.4. pastato unikalų numerį ar unikalų žemės sklypo, kuriame bus įgyvendinamas projektas, numerį;

30.5. planuojamos įrangos įrenginio vardinę galią (kW) ir (ar) saulės energijos kolektoriaus užimamą plotą (m2);

30.6. prašomą skirti subsidiją Eur/kW (be PVM), kuri negali būti didesnė, nei nustatyta Tvarkos aprašo 23 punkte ir Tvarkos aprašo 1 priede;

30.7. planuojamą per projekto vertinamąjį laikotarpį sumažinti ŠESD kiekį, apskaičiuotą :

30.7.1. saulės elektrinės ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažėjimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 3,08 t CO2e 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios;

30.7.2. vėjo elektrinės ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 9,72 t CO2e 1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios;

30.7.3. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 4,66 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;

30.7.4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 7,19 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;

30.7.5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 7,19 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;

30.7.6. saulės energijos kolektoriui šildyti vandenį ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 1,83 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios;

30.7.2. naujam biokuro katilui ŠESD kiekio skaičiuojamasis sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį sudaro 8,58 t CO2e 1 kW šilumos siurblio įrengtosios galios.

30.8. įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus;

30.9. akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas. Išduotos sąlygos paraiškos pateikimo Agentūrai metu privalo galioti;

30.10. kitus Agentūros kvietime nurodytus dokumentus.

31. Jei Agentūra nepateikia paklausimo, pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys po paraiškos pateikimo ir registravimo dienos negali būti koreguojami ir (ar) tikslinami.

32. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimų, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

 

V SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS, PARAIŠKŲ VERTINIMAS, SPRENDIMAS DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO IR FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

33. Agentūra suderina su Ministerija kvietimo teikti paraiškas datą ir kvietimą,  reikalingą informaciją paskelbia savo interneto svetainėje.

34. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Agentūrai, užtikrina, kad projekto išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų. Šis reikalavimas netaikomas nuosavo indėlio (prisidėjimo) prie projekto išlaidoms.

35. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo pradžios. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, iš gautų paraiškų sudaromas pagrindinis sąrašas.

36. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms, paraiškos įrašomos į rezervinį sąrašą (iki 10 proc. kvietime nurodytos sumos ir neviršijant 36 punkte nurodyto termino), bet nevertinamos. Rezervinis sąrašas galioja 6 mėnesius po kvietimo pabaigos. Einamaisiais metais atsiradus papildomų lėšų, naujas kvietimas neskelbiamas, projektai finansavimui gauti teikiami eilės tvarka iš rezervinio projektų sąrašo.

37. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Einamaisiais metais atsiradus papildomų lėšų, naujas kvietimas neskelbiamas, projektai finansavimui gauti vertinami eilės tvarka iš rezervinio paraiškų sąrašo.

38. Į projektų rezervinį sąrašą įtrauktos paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimas skirti finansavimą priimamas, jei pagrindiniame sąraše esančios paraiškos projektų vertinimui atlikti atmetamos, sumažėja prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai atsiėmė paraiškas ar, perskirsčius lėšas, Pažangos priemonės apraše padidėja priemonei skirtų lėšų suma. Projektai vertinimui atlikti ir finansavimui gauti teikiami eilės tvarka pagal registracijos datą APVIS.

39. Projektų paraiškų vertinimą sudaro:

39.1. administracinės atitikties vertinimas;

39.2. aplinkosauginis-techninis projekto vertinimas.

40. Agentūrai pateiktas projektų paraiškas vertina ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai vadovaudamiesi Tvarkos aprašu ir laikydamiesi lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo ir konfidencialumo principų. Prireikus gali būti pasitelkiami nepriklausomi ekspertai.

41. Agentūra per 20 darbo dienų nuo projektų paraiškų teikimo termino pabaigos atlieka pateiktų projektų paraiškų atitikties administraciniams reikalavimams vertinimą (pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS) – nustato, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas tinkamas subsidijai gauti, ar tenkinami nustatyti specialieji reikalavimai. Prireikus pareiškėjui per APVIS išsiunčiamas pranešimas, kad jis turi per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, patikslinti paraišką, pateikti trūkstamus dokumentus ar trūkstamus priedus.

42. Paraiškos, neatitinkančios joms keliamų reikalavimų, atmetamos APVIS nurodant atmetimo priežastis. Jei per Tvarkos aprašo 41 punkte nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ir (ar) nepateikiami trūkstami dokumentai, ji atmetama.

43. Administracinius reikalavimus atitinkančios paraiškos toliau vertinamos pagal aplinkosauginio-techninio vertinimo kriterijus. Aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo metu įvertinamas paraiškoje pateiktos informacijos pagrįstumas. Prireikus pareiškėjui per APVIS išsiunčiamas pranešimas, kad jis turi per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, patikslinti paraišką, pateikti trūkstamus dokumentus ar trūkstamus priedus.

44. Aplinkosauginis-techninis projekto vertinimas negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų po paraiškos administracinės atitikties įvertinimo.

45. Po aplinkosauginio-techninio įvertinimo sudaroma paraiškų eilė. Ji sudaroma vadovaujantis paraiškoje pateikta informacija neviršijant Pažangos priemonės apraše priemonei skirtos sumos.

46. Agentūra per 10 darbo dienų nuo Agentūros direktoriaus įsakymo patvirtinimo per APVIS informuoja pareiškėjus apie skirtą, neskirtą finansavimą, nurodo finansavimo neskyrimo priežastis. Sprendimas skirti finansavimą skelbiamas Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai, projektų pavadinimai ir subsidijų sumos.

47. Agentūros direktoriaus įsakymu skyrus finansavimą, pareiškėjas bet kuriuo metu turi teisę jo atsisakyti. Apie finansavimo atsisakymą pareiškėjas informuoja Agentūrą pateikdamas prašymą per APVIS, jame nurodo atsisakymo aplinkybes ir (ar) priežastis, kurių nebuvo galima numatyti teikiant ir vertinant paraišką. Pareiškėjas išmokėtą subsidiją ar jos dalį privalo grąžinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. 

48. Projekto įgyvendinimo pradžios data laikoma Agentūros direktoriaus įsakymo, kuriuo priimtas sprendimas pareiškėjui skirti finansavimą, įsigaliojimo data. Pareiškėjas Agentūros rašytiniu pritarimu gali pakeisti projektų techninius sprendimus (įrengiamos įrangos galią, būdą ar vietą), kurių nebuvo galima numatyti paraiškos teikimo ar vertinimo metu, jeigu juos pakeitus tebegalioja sąlygos pasiekti projekto aplinkosauginius rodiklius (skaičiuojant proporcingai keičiamai galiai). Didėjant įrengiamos ar įsigyjamos įrangos galiai, subsidijos suma negali viršyti Agentūros direktoriaus įsakyme nustatytos maksimalios subsidijos sumos; mažėjant įrengiamos ar įsigyjamos įrangos galiai, subsidijos suma perskaičiuojama faktiškai diegiamos įrangos galią (skaičiuojant dviejų ženklų po kablelio tikslumu) padauginus iš kvietimo metu nustatyto fiksuoto įkainio. Prireikus Agentūra pakeičia įsakymą dėl finansavimo skyrimo.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

49. Pareiškėjo prašymu Agentūra priima sprendimą skirti iki 30 proc. projektui įgyvendinti skirto projekto finansavimo. Avansinis mokėjimas skiriamas pareiškėjui pateikus per APVIS avansinio mokėjimo prašymą, Lietuvoje registruotos finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos. Sumokėta avanso suma atskaitoma iš mokėjimo prašymo. Agentūra per 15 darbo dienų patikrina užpildytą avansinio mokėjimo prašymą ir, jei jis užpildytas tinkamai, perduoda nurodymą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui prašyme nurodytą avansinio mokėjimo sumą išmokėti pareiškėjui į prašyme nurodytą banko sąskaitą arba nurodo pareiškėjui finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantijos, laidavimo rašto ar laidavimo draudimo rašto trūkumus, kuriuos pareiškėjas turi ištaisyti per 5 darbo dienas.

50. Įgyvendinęs projektą iki projekto įgyvendinimo termino pabaigos, pareiškėjas per APVIS Agentūrai pateikia galutinį mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais.

51. Įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Tvarkos aprašą, projekto išlaidos apmokamos projektą įgyvendinus, pateikus vieną mokėjimo prašymą (neįskaitant avansinio mokėjimo prašymo).

52. Norint įsitikinti, kad įsigyta sumontuota eksploatuojama įranga atitinka paraiškoje nurodytą įrangą, su mokėjimo prašymu būtina pateikti:

52.1. Tvarkos aprašo 18.1–18.7 papunkčiuose nurodytų įdiegtų įrenginių techninius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas (įrenginio pasą ir (arba) techninę specifikaciją);

52.2. išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais);

52.3. įrenginių, nurodytų Tvarkos aprašo 18.1–18.7 papunkčiuose, perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (įrangos perdavimo–priėmimo aktas), įrangos įvedimo į eksploataciją aktus įrodančių dokumentų kopijas;

52.4. išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus;

52.5. įdiegtos įrangos nuotrauką (-as) (saulės modulių ir modulių gamintojo techninių parametrų lentelė (lipdukas), inverterių (keitiklių) ir ant jų esančių gamintojo techninių parametrų lentelės (lipdukai); gamintojo apskaitos spinta (-os) (GAS); patalpa (-os) kuriose įrengti keitikliai, GAS). Pastato (-ų) ant kurio (-ių) įrengta (-os) saulės elektrinė (-ės) nuotraukos; kitos už subsidijos lėšas įdiegtos įrangos nuotraukos). Reikalavimas netaikomas, kai įsigyjama saulės elektrinės dalis iš parko);

52.6. projekto viešinimo įrodymus (informacinės lentos nuotrauką, nuorodą į viešinimo straipsnį ar naujieną);

52.7. atliekų tvarkytojo pažymą dėl iškastiniu kuru kūrenamo šilumos gamybos įrenginio atidavimo sunaikinti.

52.8.  įrangos, atitinkančios Tvarkos aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus:

52.8.1. elektros energijos tiekimo sutarčių ir (ar) atnaujinto elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir (ar) sutarčių, kitų dokumentų, kurie sudaryti su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, pagal kuriuos galima identifikuoti, kad pareiškėjas įsirengė saulės elektrinę ir laikomas gaminančiu vartotoju;

52.8.2. energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos (-ų) kopiją (taikoma elektrinėms nuo 30 kW galios).

53. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais, nustato, ar išlaidos atitinka Tvarkos aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus, neviršija Agentūros direktoriaus įsakyme nurodytos subsidijos sumos.

54. Mokėjimo prašyme prašoma apmokėti ir (arba) kompensuoti išlaidų suma turi atitikti faktiškai įdiegtos įrangos galią arba m2 (skaičiuojant dviejų ženklų po kablelio tikslumu) padauginus iš kvietimo metu nustatyto fiksuoto įkainio, neviršijant Agentūros direktoriaus įsakyme nustatytos subsidijos sumos.

55. Jeigu su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) mokėjimo prašymas užpildytas nenurodant duomenų, be kurių Agentūra negali išmokėti pareiškėjui subsidijos, pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo Agentūros kreipimosi turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (arba) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti mokėjimo prašymo, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas.

56. Agentūra įvertina pateiktą įformintą mokėjimo prašymą, kuriame turi būti nurodytas faktiškai įrengtos įrangos pavadinimas, kiekis, mato vienetas, tiekėjo kodas ir pavadinimas, prašoma subsidijos suma su visais privalomais pateikti dokumentais ir, jei projektas patenka į atrinktų patikrai vietoje projektų sąrašą, atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje (išskyrus karantino, ekstremaliosios situacijos metu, kai projekto patikra gali būti atliekama nuotoliniu būdu, naudojant nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus ir pan.). Patikra projekto įgyvendinimo vietoje atliekama Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. 

57. Jei trūkumų nenustatoma, vertinamas aplinkosauginių rodiklių pasiekimas, mokėjimo prašymas patenkinamas ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo tinkamai pateikto mokėjimo prašymo įregistravimo APVIS dienos.

58. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas privalo grąžinti Agentūrai per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo dienos.

59. Pareiškėjai, įgyvendinę projektus, privalo įrengti informacinę lentą (joje turi būti Aplinkos ministerijos ir Agentūros logotipai, projekto pavadinimas, nurodyta, kad projektas finansuotas Klimato kaitos programos lėšomis, projekto pabaigos metai). Rekomenduojamas šios lentos dydis – 800 x 600 mm. Pareiškėjas taip pat privalo paviešinti įgyvendintą projektą – savo, savivaldybės ar žiniasklaidos interneto svetainėje paskelbti naujieną, informaciją ar pan., nurodydamas projekto pavadinimą, įgyvendintą veiklą, šiai veiklai gautų lėšų dydį, finansavimo šaltinį.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS SUBSIDIJAS, PRIEŽIŪRA

 

60. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio mėnesio 20 dienos Agentūra pateikia Ministerijai apibendrintą informaciją apie Programos lėšomis finansuotus projektus, sutaupytą ŠESD kiekį.

61. Jeigu pareiškėjas nesilaiko pateiktoje paraiškoje, projekto pareiškėjo deklaracijoje ir Tvarkos apraše nustatytų sąlygų, Agentūra priima sprendimą susigrąžinti išmokėtas lėšas ar jų dalį ir (arba) nutraukti subsidijos teikimą arba taikyti finansines korekcijas.

62. Agentūra per penkerius metus nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą subsidiją:

62.1. Pareiškėjas įsipareigoja, gavęs Agentūros sprendimą dėl projekto finansavimo sumažinimo, sustabdymo ar nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti dalį išmokėtos subsidijos sumos ar ją visą, per sprendime nurodytą terminą grąžinti nurodytą subsidijos sumą.

62.2. Pareiškėjas įsipareigoja negrąžinus Tvarkos aprašo 6.6 punkte nurodytos sumos per nurodytą terminą, mokėti 0,01 proc. delspinigius nuo grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną.

62.3. Pareiškėjui neįgyvendinus projekto per Tvarkos aprašo papunkčiuose 13.1 ir 13.2  nurodytą laikotarpį, subsidijos išmokėjimas mažinamas 0,03 proc. visos subsidijos vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

63. Pareiškėjas už suteiktas subsidijos lėšas materialųjį turtą įsigyja savo nuosavybėn (arba tampa valdytoju) ir naudoja paraiškoje ir pareiškėjo deklaracijoje nustatytais tikslais projekto įgyvendinimo metu ir penkerius metus pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui, be Agentūros sutikimo neperleidžia, neparduoda, neįkeičia ar kitokiu būdu nesuvaržo daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina subsidiją proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

64. Visi su projekto įgyvendinimu, valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos teikimu  susiję dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 10 metų įgyvendinus projektą. Su valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos teikimu susijusios dokumentus 10 metų saugo Agentūra.

65. Pareiškėjų skundai dėl Agentūros veiksmų ar neveikimo, susiję su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl subsidijos skyrimo ar neskyrimo, sprendimo dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ir ginčai dėl Tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________________

part_d492625143d742cda799834d290b6a1c_end


 

Klimato kaitos programos priemonės

Iškastinio kuro naudojimo mažinimas

įmonėse tvarkos aprašo

priedas

 

FIKSUOTI IŠLAIDŲ DYDŽIAI

 

Nr.

Įrenginio tipas

Maksimalus fiksuotas įkainis, 1 kW kaina, Eur

1.

Saulės elektrinė

217 (be PVM);  262,57 su PVM

2.

Vėjo elektrinė

314 (be PVM); 379,94 su PVM

3.

Biokuro katilas

67 (be PVM); 81,07 su PVM

4.

Šilumos siurblys oras–vanduo

185 (be PVM); 223,85 su PVM

5.

Šilumos siurblys vanduo-vanduo

300 (be PVM); 363,00 su PVM

6.

Šilumos siurblys žemė–vanduo

349 (be PVM); 422,29 su PVM

 

 

Maksimalus fiksuotas įkainis (1 m2 kaina) Eur

7.

Saulės energijos kolektoriai

98 (be PVM);  118,58 su PVM

 

______________________

part_6e4b48907f41470ea0238221b99ba686_end