LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2021 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1V-208 „DĖL SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, 2021–2027 M. PROGRAMOS FINANSUOTINŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1V-546

Vilnius

 

Vadovaudamasi Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2023 m. rugpjūčio 10 d. Nr. SVVP2023.6_4 projektų įgyvendinimo planų vertinimo ataskaitą,

pakeičiu Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                   Agnė Bilotaitė