LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2011 M. lapkričio 28 d. ĮSAKYMO NR. V-200 „DĖL Lietuvos mokslo IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ EKSPERTINIO VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 17 d. Nr. V-85

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamento patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama):

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža

 

Patvirtinta

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-200

(Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-85 redakcija)

 

LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO (MENO) DARBŲ EKSPERTINIO VERTINIMo REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) ekspertų ir ekspertų grupių, paskirtų vertinti mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų (toliau – mokslo (meno) darbai) ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų (toliau – MTEP sutartys, projektai), darbo organizavimo tvarką, pateiktų mokslo (meno) darbų ir MTEP sutarčių, projektų (toliau – darbai) ekspertinio vertinimo principus bei šio vertinimo rezultatų nustatymo tvarką.

2. Ekspertai ir ekspertų grupės darbų ekspertinį vertinimą atlieka vadovaudamiesi Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 „ Dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos“ (toliau – Metodika).

3. Ekspertai ir ekspertų grupės vertina tuos darbus, kuriuos mokslo ir studijų institucijos (toliau – institucijos) yra pateikusios Tarybos elektroninėje sistemoje. Institucijos raštas dėl ataskaitos pateikimo pagal Tarybos nustatytą pavyzdį jai išsiunčiamas elektroniniu paštu.

4. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių darbus vertina Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto (toliau – HSM komitetas) sudaryta ekspertų grupė (-ės), fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių darbus vertina Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto (toliau – GTM komitetas) sudaryta (-os) ekspertų grupė (-ės). Ekspertų grupę turi sudaryti ne mažiau kaip šeši nariai, įskaitant grupės vadovą.

5. Meno srities darbus vertina jungtinė ekspertų grupė, sudaryta iš HSM komiteto paskirtų Tarybos bei Lietuvos kultūros ir meno tarybos pasiūlytų ir HSM komiteto atrinktų ekspertų.

6. Ekspertų grupės tvirtinamos, ekspertinis darbas atliekamas ir už šį darbą apmokama vadovaujantis Ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

7. Su darbų ekspertinio vertinimo procesu susijusi konfidenciali mokslo (meno) darbų, MTEP sutarčių, projektų informacija yra naudojama tik vertinimui atlikti. Darbus vertinantys ekspertai turi nepažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

8. Tarybos valdyba, siekdama gerinti ekspertinio darbo kokybę, gali inicijuoti ekspertų grupių atlikto darbo vertinimą. Su tokio vertinimo rezultatais supažindinami Tarybos komitetai.

 

II SKYRIUS

EKSPERTŲ GRUPĖS DARBAS

 

9. Ekspertų grupės vadovas organizuoja ir koordinuoja ekspertų grupės darbą, pirmininkauja ekspertų grupės posėdžiams, atsako už pavesto darbo atlikimą laiku ir kokybiškai, pateikia ekspertų grupės apibendrinamąjį įvertinimą su išvadomis ir pasiūlymais atitinkamam Tarybos komitetui.

10. Darbų vertinimas susideda iš trijų dalių:

10.1 darbų, kuriuos institucijos priskiria I lygmeniui, ekspertinis vertinimas;

10.2. darbų, kuriuos institucijos priskiria II lygmeniui, formalusis vertinimas;

10.3. MTEP sutarčių, projektų vertinimas.

11. Ekspertų grupė, vertindama I lygmeniui priskirtus humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslo darbus, vadovaujasi originalumo, reikšmingumo ir metodinio pagrįstumo kriterijais.

12. Ekspertų grupė, vertindama I lygmeniui priskirtus meno darbus, vadovaujasi originalumo, reikšmingumo (meno kūrinio vietos ir apimties reikšmingumo) ir meistriškumo kriterijais.

13. Ekspertų grupė, vertindama I lygmeniui priskirtus fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių mokslo darbus, vadovaujasi originalumo ir reikšmingumo kriterijais.

14. Remiantis šiais kriterijais, mokslo (meno) darbui suteikiamas įvertis nuo 0 iki 5 balų:

14.1. darbas neatitinka mokslo (meno) darbui keliamų standartų (0 balų);

14.2. nacionalinio lygio darbas (1 balas);

14.3. aukšto nacionalinio lygio darbas (2 balai);

14.4. tarptautinio lygio darbas (3 balai);

14.5. aukšto tarptautinio lygio darbas (4 balai);

14.6. pirmaujančio tarptautinio lygio darbas (5 balai).

15. Ekspertų grupė, suteikdama balus I lygmeniui priskirtiems darbams, vadovaujasi darbų palyginamuoju metodu. Ekspertų grupė, suteikdama balus mokslo darbams, gali sutarti dėl pusinio balo įvedimo.

16. Ekspertų grupė, vertindama II lygmeniui priskirtus mokslo darbus, cituojamumo rodiklio vertę (Impact Factor) ima tų metų, kada paskelbtas vertinamas darbas.

17. Ekspertų grupė, vertindama II lygmeniui priskirtus mokslo darbus, nusprendžia, ar 01 rūšies mokslo darbą – monografiją ar knygos skyrių – išleidusi leidykla laikytina tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla.

18. Ekspertų grupė, atlikusi formalųjį II lygmeniui priskirtų darbų vertinimą ir nustačiusi neatitikimus, nurodytus Metodikos 14 punkte, sumažina mokslo ir studijų institucijos surinktų taškų skaičių, vadovaudamasi Metodikos 15 punkto nuostatomis.

19. Ekspertų grupė (-ės), vertindama (-os) MTEP sutartis, projektus, įvertina, ar pagal šias sutartis, projektus atlikti darbai atitinka Frascati vadove (Frascati manual) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbams keliamus reikalavimus.

20. Konfidencialios sutartys, projektai, apie kurių MTEP pobūdį institucija negali pateikti pakankamų įrodymų, nėra vertinamos ir iš tokių sutarčių gautos lėšos neįskaitomos.

21. Lėšos, gautos iš dalyvavimo tų tarptautinių programų veiklose, kurios išvardytos šio reglamento priede, įskaitomos arba neįskaitomos, vadovaujantis juo.

22. Vertindama darbus, ekspertų grupė siekia bendros nuomonės. Nepavykus pasiekti bendros nuomonės, balsuojama. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia grupės vadovo balsas.

23. Remdamasis ekspertų grupėje priimtais darbų įvertinimais vienas iš posėdyje dalyvavusių ekspertų grupės narių laisva forma parengia apibendrinamąjį įvertinimą. Kiekvienas grupės narys turi teisę susipažinti su apibendrinamuoju įvertinimu. Ekspertų grupės vadovas atsako už tai, kad apibendrinamajame įvertinime būtų pateikta ta nuomonė, dėl kurios buvo sutarta ekspertų grupės posėdyje.

24. Galutinis ekspertų darbo grupės rezultatas – apibendrinamasis visų ekspertų grupei paskirtų darbų įvertinimas su išvadomis ir pasiūlymais. Apibendrinamojo darbų įvertinimo dalis yra mokslo ir studijų institucijų I lygmens darbų įverčiai mokslo (meno) srityse ir kryptyse bei II lygmens darbų įverčiai mokslo (meno) srityse.

25. Ekspertų grupės darbas laikomas baigtu, kai grupės vadovas pasirašo visus posėdžių protokolus ir komitetas patvirtina ekspertų grupės pateiktą darbų apibendrinamąjį įvertinimą.

 

III SKYRIUS

VERTINIMO REZULTATŲ TIKSLINIMO IR APELIAVIMO TVARKA

 

26Vertinimo rezultatus paskelbus Tarybos svetainėje, institucijos gali kreiptis į Tarybą prašydamos pataisyti klaidas, atsiradusias įvedant ar apdorojant bibliometrinę informaciją, o prašymus ekspertų grupės įvertina bei institucijas informuoja Metodikoje nustatytais terminais.

27. Apeliacijos su papildoma informacija priimamos tik dėl MTEP sutarčių, projektų vertinimo rezultatų. Apeliacijos Tarybai teikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po vertinimo rezultatų paskelbimo jos svetainėje. Taryba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo termino teikti apeliacijas pasibaigimo informuoja institucijas apie apeliacijų svarstymo rezultatus.

_________________

 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų ekspertinio vertinimo reglamento

priedas

 

Tarptautinių programų projektų pripažinimAS Mokslinių TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBAIS IR JŲ ĮSKAITYMAS

 

Eil. Nr.

Tarptautinė programa, prioritetai (specifinės programos)

A (pripažįstama MTEP darbais)

B (nepripažįstama MTEP darbais)

Lėšų įskaitymo apimtis

1.

Horizontas 2020“ (Horizon 2020)

1.1.

Pažangus mokslas (Excellent Science

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (Coordination and Support Action) (įskaitant Tyrėjų nakties (Researchers Night) projektus) projektai, Idėjų pritaikomumo (Proof of Concept) projektai

įskaitomos visos

1.2.

Pramonės lyderystė (Industrial  Leadership

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (Coordination and Support Action) projektai, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) instrumento pirmos fazės (SME Instrument - Phase 1) projektai, ERA-NET COFUND1 projektai

įskaitomos visos

1.3.

Visuomenės iššūkiai (Societal Challenges

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (Coordination and Support Action) projektai, MVĮ instrumento pirmos fazės (SME Instrument - Phase 1) projektai, ERA-NET COFUND projektai, Ikikomercinių viešųjų pirkimų bendrafinansavimo veiklų (Pre-commercial Procurement Co-fund Actions) ir inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų bendrafinansavimo veiklų (Public Procurement of Innovative Solutions Co-fund Actions) projektai

įskaitomos visos

2.

7-oji bendroji programa (BP7) (7th Framework Programme (FP7)

2.1.

Bendradarbiavimas (Cooperation)

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (Coordination and Support Action) projektai

įskaitomos visos

2.2.

Idėjos (Ideas)

visa, išskyrus B

Idėjų pritaikomumo (Proof of Concept) projektai

įskaitomos visos

2.3.

Žmonės (People)

visa, išskyrus B

Tyrėjų nakties (Researchers Night) projektai

įskaitomos visos

2.4.

Pajėgumai (Capacities)

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (Coordination and Support Action) projektai

įskaitomos visos

2.5.

Bendroji programa „Euratom“ (Euratom Framework Programme)

visa, išskyrus B

Koordinavimo ir paramos veiklų (Coordination and Support Action) projektai

įskaitomos visos

3.

7BP ERA-NET1 schemos programa BiodivERsA2

visa

 

neįskaitomos

4.

7BP ERA-NET schemos projektas M-era.Net

visa

 

neįskaitomos

5.

7BP ERA-NET schemos projektas EuroNanoMed 2

visa

 

neįskaitomos

6.

Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa BONUS (Joint Baltic Sea Research Programme)

visa

 

įskaitomos 50 proc.

7.

Lietuvos–Šveicarijos programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ (Lithuanian-Swiss cooperation programme „Research and Development“)

visa

 

įskaitoma 85 proc. lėšų, skirtų Lietuvos institucijoms

8.

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje COST (European Cooperation in Science and Technology)

 

visa

neįskaitomos

9.

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo projektai susiję su inovacijomis sveikatos ir gerovės srityse LILAN (Living Labs in the North)

visa

 

įskaitomos

10

Lietuvos–Baltarusijos bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (Lithuanian–Belarus Partnership Programme for Bilateral Cooperation in the Field of Science and Technologies)

 

visa

neįskaitomos

11.

LietuvosLatvijosTaivanio bendradarbiavimo programa mokslo, technologijų ir technikos srityse (Joint Lithuanian–Latvian–Chinese (Taiwanese) Tripartite Cooperation Programme in the Fields of Science and Technologies)

visa

 

įskaitoma iš Kinijos (Taivano) gauta lėšų dalis

12.

Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa „Žiliberas“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje (Lithuanian–French Programme “Gilibert” for Bilateral Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Technology and Technique)

 

visa

neįskaitomos

13.

Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo programa mokslinių tyrimų ir technologijų srityje (Lithuanian–Ukrainian Cooperation Programme in the Fields of Research and Technologies)

 

visa

neįskaitomos

14.

Lietuvos mokslo tarybos ir Japonijos mokslo finansavimo agentūros „Japan Society for the Promotion of Science“ (JSPS) susitarimas

visa, išskyrus B

projektai rengti seminarus

neįskaitomos

15.

Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje programa (Lithuanian–Wallonian (Brussels) Programme for Bilateral Cooperation in the field of Research and Technology Development)

 

visa

neįskaitomos

16.

Šveicarijos stipendijų fondas Sciex-NMSch (Sciex - Scientific Exchange Programme NMS.CH)

 

visa

neįskaitomos

–––––––––––––––––––––––––––––––––

1 – ERA-NET, ERA-NET COFUND – nacionalinių mokslo programų koordinavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje priemonės

_________________