Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 m. RUGPJŪČIO 7 D. NUTARIMO Nr. 829 „DĖL VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 174

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir preambulę išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 16 straipsnio 2 ir 16 dalimis, Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisykles ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3Nustatyti, kad asmenys, kurie planuoja vykdyti veiklą pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalies nuostatas ir kuriems elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąlygos išduotos iki 2022 m. liepos 8 d., o leidimas gaminti elektros energiją išduotas po šio nutarimo įsigaliojimo arba kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas nuo 2022 m. liepos 8 d., o leidimas gaminti elektros energiją išduotas po šio nutarimo įsigaliojimo per 12 mėnesių nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo, turi ne mažiau kaip 95 procentus elektros energijos gamybos įrenginio įrengtosios galios nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais perleisti gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais. Tokiu atveju leidimo gaminti elektros energiją galiojimo metu gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, skirta elektrinės įrengtoji galia, turi sudaryti ne mažiau kaip 95 procentus nuo visos gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, skirtos elektrinės įrengtosios galios. Tinklų operatoriai informaciją apie šių asmenų vykdomą energetikos veiklą ir gaminantiems vartotojams priskirtą elektrinės leistiną generuoti galią Energetikos ministerijai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikia du kartus per metus – iki birželio 30 dienos ir iki gruodžio 31 dienos.

4Nustatyti, kad Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių 8.1.1, 8.1.2 ir 22.6.1 papunkčių nuostatos galioja asmenims, elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolą pasirašiusiems po šio nutarimo įsigaliojimo.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                              Ingrida Šimonytė

 

 

Energetikos ministras                                                                              Dainius Kreivys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 174

redakcija)

 

VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išdavimo, pakeitimo, patikslinimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, leidimų galiojimo termino pratęsimo, leidimų registravimo ir informacijos apie leidimus skelbimo, taip pat atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarką.

2.         Taisyklės nereglamentuoja licencijuojamos ar kitos veiklos elektros energetikos sektoriuje, kuriai vykdyti įstatymų nustatyta tvarka nėra reikalingas leidimas, taip pat nereglamentuoja leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo konkurso būdu tvarkos.

3.         Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

II SKYRIUS

LEIDIMAIS REGULIUOJAMA VEIKLA

 

4.         Kiekvienai Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje išvardytai leidimais reguliuojamai veiklai, taip pat tokiai veiklai vykdyti eksploatuojant atskirus, tarpusavyje technologiškai nesusijusius elektros energetikos objektus išduodamas atskiras leidimas.

5.         Elektros energijos vartotojui (toliau – vartotojas) ar vartotojų grupei, siekiantiems veikti kaip aktyvusis elektros energijos vartotojas (toliau – aktyvusis vartotojas) ir vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, taikomos Taisyklių nuostatos dėl atitinkamos veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimo, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu, aktyviųjų vartotojų veikla nėra reguliuojama leidimais.

6.         Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:

6.1.      statyti ar įrengti naują energetikos objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę ar energijos kaupimo įrenginį), išskyrus atvejus, nustatytus Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 ir 141 dalyse, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, ir Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 29 dalyje, kai leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nereikalingas;

6.2.      padidinti elektrinės, kurioje elektros energijos gamybai naudojami neatsinaujinantys ištekliai, įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią, padidinti atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės leistiną generuoti galią arba įrengtąją galią ir leistiną generuoti galią, padidinti hibridinės elektrinės leistiną generuoti galią arba įrengtąją galią ir leistiną generuoti galią, statydamas ar įrengdamas papildomus skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius arba šiuos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius; šiame papunktyje išvardytais atvejais išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tokios galios, kuria didinama elektrinės, kurioje elektros energijos gamybai naudojami neatsinaujinantys ištekliai, įrengtoji galia ir (ar) leistina generuoti galia, atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtoji galia ir (ar) leistina generuoti galia;

6.3.      rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui, ar plėtoti esamus energijos kaupimo įrenginio pajėgumus, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu, leidimai plėtoti elektros energijos pajėgumus nėra reikalingi; kai plėtojami esami energijos kaupimo įrenginio pajėgumai, išduodamas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus tokios galios, kuria didinama šio įrenginio įrengtoji galia;

6.4.      prie elektros tinklų operatoriaus (toliau – tinklų operatorius) elektros tinklų prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių leistina generuoti galia lygi nuliui, išskyrus atvejus, nustatytus Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 ir 141 dalyse;

6.5.      pakeisti anksčiau išduotame leidime nurodytą teritoriją, kai keičiamas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas.

7.         Leidimas gaminti elektros energiją ar leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių išduodamas asmeniui, kuris:

7.1.      pastatė ar įrengė naują energetikos objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę) elektros energijai gaminti pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar pastatė ar įrengė elektrinę Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse) pagal leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ar pastatė ar įrengė energijos kaupimo įrenginį pagal galiojantį leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

7.2.      padidino veikiančios elektrinės, hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginių įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią atitinkamai pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar pagal galiojantį leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus; šiuo atveju:

7.2.1.   išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją ar leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių su sumine padidinta elektrinės, hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos gamybos įrenginių ir juose atskirai apskaityti gaminamos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos ar nėra techninių galimybių atskirti energijos kaupimo įrenginių ir atskirai apskaityti iš jų į elektros tinklus generuojamos elektros energijos; išduodamame leidime gaminti elektros energiją ar leidime generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių pažymima atitinkamo ankstesnio leidimo išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginio ar energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia;

7.2.2.   naujas leidimas gaminti elektros energiją ar leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių išduodamas asmeniui, kuris įrengė papildomus elektros energijos gamybos įrenginio ar energijos kaupimo įrenginio pajėgumus (įrenginio galią), kai pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašuose nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose elektros energijos gamybos įrenginio pajėgumuose pagamintos ar energijos kaupimo įrenginio pajėgumuose generuojamos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius, taip pat tuo atveju, kai elektros energijos gamybos ar kaupimo pajėgumai įrengiami etapais pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

7.3.      nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę, hibridinę elektrinę, taip pat elektrinę, įrengtą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), ar energijos kaupimo įrenginį), įgytą iš kito iki tol nuosavybės teise valdžiusio energetikos objektą (elektrinę, hibridinę elektrinę ar energijos kaupimo įrenginį) asmens, atitinkamai turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją, leidimą gaminti elektros energiją elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), ir leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ar leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių. Tuo atveju, kai asmuo įgyja elektrinę, įrengtą Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), iš kito iki tol nuosavybės teise valdžiusio elektrinę asmens, leidimas naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai keičiamas jame nurodant elektrinę įgijusio asmens duomenis (fizinio asmens – vardas, pavardė, juridinio asmens – pavadinimas ir įmonės kodas) ir elektrinę įgijusiam asmeniui mutandis mutandis taikomos sąlygos ir reikalavimai, nustatyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytų konkursų dėl leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai laimėtojams;

7.4.      atnaujino (pagerino) iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę arba hibridinę elektrinę (pakeitė visus arba dalį elektrinės įrenginių ar įrangos ir (arba) pakeitė elektrinės elektros energijos gamybos įrenginio valdymo sistemą (sistemas), siekdamas padidinti elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtąją ir (ar) leistiną generuoti galią ir (arba) padidinti elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio elektros energijos gamybos efektyvumą pagal galiojantį leidimą modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį;

7.5.      statant ar įrengiant hibridinę elektrinę pagal leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba energijos kaupimo įrenginį, kai jis statomas ar įrengiamas arba planuojamas statyti ar įrengti pagal leidimą plėtoti energijos kaupimo įrenginius tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške prie veikiančios arba planuojamos statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, arba  padidinus veikiančios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią atitinkamai pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimą plėtoti energijos gamybos pajėgumus, išduodamas vienas leidimas gaminti elektros energiją, kuriame nurodoma hibridinės elektrinės bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai, kiekvienos elektrinės įrengtoji galia, energijos kaupimo įrenginių įrengtoji galia, elektrinės prijungimo taške leistina generuoti galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas.

8Taisyklių 7 punkte nurodytas leidimas gaminti elektros energiją taip pat išduodamas asmeniui, vykdančiam veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, kuris:

8.1.      pastatė ar įrengė naują atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę), kurio statybai ar įrengimui naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga, pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, kurie visi arba jų dalis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau – gaminantis vartotojas) ir (ar) asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais. Tokiu atveju:

8.1.1. asmuo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpiu iki leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos ne mažiau kaip 95 procentus elektros energijos gamybos įrenginio įengtosios galios yra nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais perleidęs gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, tokia apimtimi, kuri nurodyta leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

8.1.2. kai elektros energijos gamybos pajėgumai įrengiami etapais pagal galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kiekviename etape leidimas gaminti elektros energiją išduodamas elektrinės galiai, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priskirtai gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, neviršijant leistinos generuoti galios, nurodytos leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

8.2.      nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę arba hibridinę elektrinę) ir (ar) eksploatuoja tokio objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginius, kurie yra įgyti iš kito asmens, vykdančio veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis ir turinčio galiojantį leidimą gaminti elektros energiją, ir jo perduoti valdyti ir (ar) eksploatuoti. Tokiu atveju gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, perleista elektrinės įrengtosios galios procentinė dalis nėra keičiama;

8.3.      pagal Taisyklių 8.1 ir 8.2 papunkčių nuostatas išduoto leidimo gaminti elektros energiją galiojimo metu gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, skirta elektrinės įrengtoji galia turi sudaryti ne mažiau kaip 95 procentus nuo visos gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, skirtos elektrinės įrengtosios galios.

9.         Leidimas tiesti tiesioginę elektros liniją (toliau – tiesioginė linija) išduodamas asmeniui, kuris turi sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti iš asmens elektros energiją ir gauti ją per planuojamą tiesti tiesioginę liniją, ir kai yra tenkinamos Elektros energetikos įstatymo 70 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytos sąlygos.

10.       Prašymą gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti kiekvienu atveju, kai planuojama:

10.1.    statyti ar įrengti tiesioginę liniją;

10.2.    praplėsti (papildyti), pakeisti leidime nurodytą teritoriją;

10.3.    išplėsti leidimu nustatytos tiesioginės linijos pralaidumą toje pačioje trasoje, kai liniją numatoma rekonstruoti, įrengiant joje papildomą grandį arba aukštinant perdavimo įtampą.

11.       Prašymą pakeisti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ar leidimą importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, privalo pateikti asmuo, vykdantis elektros energijos eksporto ar importo veiklą, pasikeitus jo veiklos teritorijai (eksporto ar importo valstybėms).

12.       Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išduodamas asmenims, kurie siekia parduoti ir (ar) perparduoti elektros energiją Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje prekybą elektros energija ir elektros energijos tiekimą šios energijos vartotojams reguliuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka bei teikia deklaraciją dėl nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai ar nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklai vykdyti (toliau – deklaracija) išduoti tokį leidimą.

13.       Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą išduodamas asmenims, kurie siekia vykdyti elektros energijos paklausos telkimą ir teikia deklaraciją išduoti tokį leidimą.

14.       Leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį išduodamas asmenims, kurie turi leidimą gaminti elektros energiją ir siekia atnaujinti (pagerinti) iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar įrenginį (pakeisti visus arba dalį elektrinės įrenginių ar įrangos ir (arba) pakeisti elektrinės elektros energijos gamybos įrenginio valdymo sistemą (sistemas), siekdami padidinti elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią ir (arba) padidinti elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio elektros energijos gamybos efektyvumą.

15.       Taryba:

15.1.    reikalauja iš asmenų, siekiančių vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą, dokumentų ir kitos informacijos, kurių reikia jų prašymams išduoti atitinkamus leidimus, nurodytus Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 ir 8–10 punktuose, ar deklaracijoms išduoti atitinkamus leidimus, nurodytus Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktuose nurodytiems leidimams įvertinti;

15.2.    registruoja Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 ir 8–10 punktuose nurodytus leidimus ir pildo Taisyklių 63 punkte nurodytus leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus;

15.3.    siekdama skaidrumo elektros energetikos sektoriuje ir didesnės konkurencijos elektros energijos rinkoje, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo leidimo išdavimo skelbia šią informaciją: leidimo turėtojas, jeigu jis yra juridinis asmuo (nurodomas pavadinimas); jeigu leidimo turėtojas yra asmuo, vykdantis energetikos veiklą pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalies nuostatas arba atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, nurodoma, kad leidimo turėtojas yra asmuo, vykdantis energetikos veiklą pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalies nuostatas  arba atsinaujinančių išteklių energijos bendrija), leidimu reguliuojamos veiklos rūšis, leidimo numeris, jo išdavimo data, galiojimo terminas, leidimu reguliuojamos veiklos teritorija (jeigu leidimo turėtojas yra fizinis asmuo, skelbiama tik elektrinės vieta, nurodant vietovės pavadinimą), elektrinės tipas, elektrinės ar hibridinės elektrinės bendroji įrengtoji galia, kiekvienos hibridinę elektrinę sudarančios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio ar įrenginių įrengtoji galia, elektrinės ar hibridinės elektrinės leistina generuoti galia (jeigu tokia nurodyta leidime), naudojamas kuras ir, jeigu leidimo turėtojas yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, jam paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis, energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia, energijos kaupimo įrenginio leistina naudoti galia;

15.4.    registruoja leidimus, nurodytus Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktuose, ir, siekdama skaidrumo elektros energetikos sektoriuje ir didesnės konkurencijos elektros energijos rinkoje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po deklaracijos gavimo Taryboje dienos arba ne vėliau kaip dieną, nurodytą deklaracijoje, jeigu ši diena vėlesnė negu kita darbo diena po deklaracijos gavimo dienos, Tarybos interneto svetainėje skelbia asmenų, kurie verčiasi nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, sąrašą, jų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, juridinio asmens atveju – pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą), išduotų ar pakeistų leidimų numerius, leidimų išdavimo ar pakeitimo datas, taip pat asmenų, kurie verčiasi nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veikla, sąrašą, jų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, juridinio asmens atveju – pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą), su nepriklausomu elektros energijos paklausos telkėju susijusių tiekėjų sąrašą, išduotų ar pakeistų leidimų numerius, leidimų išdavimo ar pakeitimo datas;

15.5.    Licencijų informacinės sistemos tvarkytojui Vyriausybės nustatyta tvarka teikia informaciją apie leidimų išdavimą, pakeitimą, patikslinimą, leidimų galiojimo termino pratęsimą, jų galiojimo sustabdymą, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo panaikinimą.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

 

16.       Asmuo, siekiantis vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kuriai išduodami Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 ir 8–10 punktuose nurodyti leidimai, pateikia Tarybai Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą.

17.       Asmuo, siekiantis vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, kuriai išduodami Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyti leidimai, pateikia Tarybai Taisyklių 2 priede nustatytos formos deklaraciją.

18.       Pelno nesiekiantis juridinis asmuo, siekiantis įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą ir jau turintis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus leidimus, pateikia Tarybai Taisyklių 3 priede nustatytos formos deklaraciją.

19.       Su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar su prašymu išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus pateikiami Taisyklių 20 punkte nurodyti dokumentai, kartu prašyme nurodoma:

19.1.    atsakingos institucijos galiojančios atrankos išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ar galiojančio sprendimo, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar prašyme išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

19.2.    Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimto sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo registravimo data ir numeris, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; kai planuojamai ūkinei veiklai neatliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar prašyme išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

19.3.    Vyriausybės nutarimo, kuriuo planuojamas statyti ar modernizuoti energetikos objektas yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data (nurodoma tuo atveju, kai energetikos objekte kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos atliekos);

19.4.    pelno nesiekiančio juridinio asmens siekis įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, jeigu prašymą teikia pelno nesiekiantis juridinis asmuo, norintis vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje kaip atsinaujinančių išteklių energijos bendrija;

19.5.    informacija apie gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, planuojamą perleisti elektrinės įrengtosios galios procentinę dalį, jeigu prašymą teikia asmuo, norintis vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis.

20.       Kartu su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar su prašymu išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus asmuo privalo pateikti:

20.1.    tinklų operatoriaus išduotų atitinkamai elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio išankstinių prijungimo prie elektros tinklų sąlygų kopiją ir elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo (toliau – ketinimų protokolas), pasirašyto su tinklų operatoriumi, kopiją arba elektros energijos perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai asmuo dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet tinklų operatorius šiam asmeniui suteikė elektros tinklų pralaidumus, rezervuotus aukcionui, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikti prašymą išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją, arba elektros energijos perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, kai pagal Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalies 1 punktą ketinimų protokolas su tinklų operatoriumi nepasirašomas;

20.2.    dokumentą, patvirtinantį, kad pateiktas Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnyje ar Elektros energetikos įstatymo 482 straipsnio 10 dalyje nurodytas prievolių įvykdymo užtikrinimas, jeigu nustatyta, kad turi būti pasirašomas ketinimų protokolas;

20.3.    dokumentus, patvirtinančius žemės naudojimo ir planuojamo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) ir su juo susijusios įrangos statybos vietos parinkimo reikalavimus:

20.3.1. dokumentą (topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamo statyti ar įrengti energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) ir (ar) susijusios įrangos padėties, padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su tinklų operatoriumi išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės sklypo ribos;

20.3.2. dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio ar energijos kaupimo įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo);

20.4.    dokumentus, pagrindžiančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą:

20.4.1. rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ar elektros energijos generavimo iš energijos kaupimo įrenginių ūkinę komercinę veiklą; reikalavimas pateikti patvirtinimą apie turimus technologinius pajėgumus netaikomas planuojant statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančius energijos išteklius, kai asmuo leidimui gauti pateikia Tarybai ketinimų protokolo, pasirašyto su tinklų operatoriumi, kopiją;

20.4.2. kai prašymą pateikęs asmuo yra juridinis asmuo, rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais kopijas;

20.5.    Lietuvos kariuomenės išvadą, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines netaikomi arba kad yra apribojimų projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;

20.6.    steigimo sutarties ir (arba) pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančio teisės akto, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodytą tvarką, kai prašymą pateikia pelno nesiekiantis juridinis asmuo, siekiantis įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, kopiją arba nurodyti, kad šiuos dokumentus pateiks kartu su prašymu išduoti leidimą gaminti elektros energiją.

21.       Su prašymu išduoti leidimą gaminti elektros energiją ar su prašymu išduoti leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių pateikiami Taisyklių 22 punkte nurodyti dokumentai, kartu prašyme išduoti leidimą gaminti elektros energiją ar prašyme išduoti leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nurodant:

21.1.    dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai ar energijos kaupimo įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo datą ir registracijos numerį;

21.2.    Vyriausybės nutarimo, kuriuo pastatytas ar modernizuotas energetikos objektas yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numerį ir priėmimo datą (nurodoma tuo atveju, kai energetikos objekte kaip kuras energijai gaminti bus naudojamos po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos);

21.3.    kad atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) statybai ir įrengimui naudota anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga, kai asmuo numato vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, ar yra gavęs leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka;

21.4.    leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį numerį ir išdavimo datą tuo atveju, kai iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminanti elektrinė, taip pat hibridinė elektrinė ar elektros energijos gamybos įrenginys yra modernizuoti.

22.       Kartu su prašymu išduoti leidimą gaminti elektros energiją ar išduoti leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių asmuo privalo pateikti:

22.1.    statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) rekonstravimas, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai, užbaigus energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą;

22.2.    kai teikiamas prašymas išduoti leidimą gaminti elektros energiją, dokumentus, pagrindžiančius atitiktį kuro kaupimo ar rezervinio kuro atsargų palaikymo ir naudojamo kuro kokybės reikalavimams:

22.2.1. dokumentus, pagrindžiančius elektros energijos gamybos įrenginių pajėgumą kaupti ar palaikyti rezervinio kuro atsargas, jeigu technologiniai elektros energijos gamybos pajėgumai viršija suminę (elektrinę ir šiluminę) 5 MW galią;

22.2.2. elektros energijos gamybos įrenginiuose naudojamo kuro gamintojo ar tiekėjo išduotą kokybės pažymėjimą (sertifikatą, pasą) ir dokumentus, patvirtinančius naudojamo kuro atitiktį teisės aktuose nustatytiems Lietuvos Respublikoje vartojamo kuro privalomiesiems kokybės reikalavimams;

22.3.    dokumentą, kuriuo leidimo gaminti elektros energiją turėtojas įsipareigoja nugriauti elektrinę ar išmontuoti elektros energijos gamybos įrenginius, jų prijungimui reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti, jeigu įsigalioja Tarybos nutarimas panaikinti leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimą;

22.4.    dokumentą, kuriuo leidimo gaminti elektros energiją atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioje elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), turėtojas įsipareigoja nugriauti ar išmontuoti elektrinę, įrengtą Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, ir jos prijungimui reikalingus elektros tinklus ir kitą infrastruktūrą, jeigu įsigalioja Tarybos nutarimas panaikinti leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai galiojimą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka arba leidimas gaminti elektros energiją netenka galios Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus, kai elektrinė, įrengta Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, ir (ar) jos prijungimui reikalingi elektros tinklai ir kita infrastruktūra gali būti nenugriauti ar neišmontuoti;

22.5.    dokumentus, nurodytus Taisyklių 20.6 papunktyje, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir nebuvo įgytas atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusas;

22.6.    kai prašymas išduoti leidimą gaminti elektros energiją teikiamas Taisyklių 8.1 papunktyje nurodytu atveju:

22.6.1. Taisyklių 4 priede nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kad ne mažiau kaip 95 procentai elektrinės įrengtosios galios nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais perleista gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, o jeigu yra Tarybos prašymas, pateikti tai pagrindžiančius dokumentus;

22.6.2. dokumentus ir duomenis (įrangos įsigijimą pagrindžiantys dokumentai, kuriuose nurodoma įrenginių galia, IP klasės, CE ženklinimas, garantijos) įrodančius, kad atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) statybai ir įrengimui naudota anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga;

22.7.    kai teikiamas prašymas išduoti leidimą gaminti elektros energiją Taisyklių 8.2 papunktyje nurodytu atveju, Taisyklių 4 priede nustatytos formos pažymą, patvirtinančią kad ne mažiau kaip 95 procentai elektrinės įrengtosios galios skirtos gaminantiems vartotojams priskirta gaminantiems vartotojams ar asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, o jeigu Taryba prašo, pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

23.       Taisyklių 22.2.1 ir 22.2.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi elektros energijos gamybos įrenginiams, naudojantiems vėjo energiją, saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius, kurie elektros energijos gamybos procese nėra deginami energijai išgauti, taip pat Taisyklių 22.2.2 papunktyje nustatyti reikalavimai netaikomi įrenginiams, naudojantiems biokurą, jeigu šiam kurui netaikomi teisės aktuose nustatyti biokuro kokybės reikalavimai.

24.       Pelno nesiekiantis juridinis asmuo gali siekti įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą įgijęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) leidimą gaminti elektros energiją Tarybai pateikęs Taisyklių 3 priede nustatytos formos deklaraciją.

25.       Pelno nesiekiantis juridinis asmuo Taisyklių 3 priede nustatytos formos deklaracijoje privalo nurodyti siekį įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą ir kartu su Taisyklių 3 priede nustatytos formos deklaracija privalo pateikti:

25.1.    dokumentą, patvirtinantį, kad pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka;

25.2.    dokumentą, patvirtinantį, kad pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

25.3.    steigimo sutarties ir (ar) pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančio teisės akto, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodytą tvarką, kopijas (-ą).

26.       Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją ar leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių išduodamas Taisyklių 7.3 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) įgijimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kiti teisėto valdymo pagrindų registracijos duomenys, ir Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytą dokumentą, kai išduodamas leidimas gaminti elektros energiją. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, ir Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytą dokumentą, kai išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

27.       Asmuo, kuriam leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Taisyklių 8.2 papunktyje numatytu pagrindu, per 30 kalendorinių dienų po elektros energijos gamybos įrenginio (elektrinės) įgijimo ir (ar) elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimo perleidimo privalo pateikti prašymą, kuriame nurodomi nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindų registracijos duomenys, ir Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytą dokumentą. Tuo atveju, kai nėra privaloma įregistruoti nuosavybės teisių ar kitų teisėto valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindų Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą veikiančio energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės) valdymą nuosavybės teise ar kitais teisėtais valdymo ir (ar) eksploatavimo pagrindais.

28.       Prie prašymo išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją asmuo privalo pateikti:

28.1.    rašytinį paaiškinimą dėl planuojamos elektros energijos tiesioginės linijos tiesimo;

28.2.    dokumentą (topografinę nuotrauką ar teritorijos žemėlapį), kuriame grafiškai pateikiama informacija dėl ketinamos tiesti tiesioginės linijos, elektros energijos gamybos įrenginių ir numatomų prijungti asmens padalinio, patronuojamosios įmonės ir (ar) vartotojų elektros įrenginių geografinės padėties, taip pat šių energetikos objektų padėtis artimiausių elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų atžvilgiu bei nuosavybės ribos;

28.3.    sutartį su vartotoju, pageidaujančiu pirkti elektros energiją iš asmens, siekiančio gauti leidimą tiesti tiesioginę liniją, ir gauti ją per planuojamą tiesioginę liniją po nustatytos trukmės statybos laikotarpio, nurodyto sutartyje, kai prie ketinamos tiesti tiesioginės linijos bus prijungiami vartotojų elektros įrenginiai;

28.4.    dokumentus, patvirtinančius, kad tinklų operatoriai atsisakė leisti naudotis perdavimo ar skirstomaisiais tinklais arba kad Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka pradedama ginčo sprendimo procedūra pagal gamintojo ar vartotojo skundą dėl tinklų operatoriaus nustatytų prijungimo sąlygų ir (ar) dėl tinklų operatoriaus veiksmų ar neveikimo priimant sprendimą dėl prieigos prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba kad tiesioginė linija jungs gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių vietą, neprijungtą prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, ir vartojimo vietą, prijungtą prie skirstomųjų tinklų.

29.       Prašyme išduoti leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, ir importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, asmuo privalo nurodyti eksporto ar importo šalis ir kartu su prašymu išduoti atitinkamą leidimą privalo pateikti:

29.1.    rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos eksporto ar importo valstybėje esančio numatomo pirkėjo ar pardavėjo ir atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti elektros energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią sutartį, ketinimų protokolą);

29.2.    rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros energijos tranzito kelio eksporto ar importo galios srautui tarpsisteminiuose tinkluose, kuriame turi būti nurodyta elektros energijos importo ir eksporto valstybė ir valstybės, kurių elektros energetikos sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.

30.       Prašyme išduoti leidimą modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį turi būti nurodyta Taisyklių 19.1–19.3 papunkčiuose nurodyta informacija, iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio modernizavimo darbų pradžia. Prie prašymo išduoti šį leidimą asmuo privalo pateikti:

30.1.    tinklų operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją;

30.2.    dokumentus, pagrindžiančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus vykdyti leidimu reguliuojamą veiklą:

30.2.1. rašytinį patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, juos prijungti prie elektros tinklų ar tiesioginės linijos, taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą;

30.2.2. kai prašymą pateikęs asmuo yra juridinis asmuo, rašytinį patvirtinimą, kad yra paskirtas darbuotojas ar darbuotojai reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, arba sutarčių su šias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais kopijas;

30.3.    Lietuvos kariuomenės išvadą, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, apribojimai projektuoti ir atnaujinti (modernizuoti) vėjo elektrines netaikomi arba kad yra apribojimų projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų atnaujinti (modernizuoti) vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

31.       Leidimo gaminti elektros energiją, kai numatoma modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, galiojimas panaikinamas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 151 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę, hibridinę elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį išduodamas anksčiau, nei prašyme nurodyta modernizavimo darbų pradžia, jame nurodoma jo įsigaliojimo data.

32.       Prašymą patikslinti leidimą privaloma pateikti reorganizavus juridinį asmenį. Kartu su prašymu Tarybai pateikiami juridinio asmens reorganizavimą patvirtinantys dokumentai.

33.       Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims (pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio asmens pavadinimas), leidimo turėtojas per Energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą raštu praneša Tarybai apie pasikeitimus – užpildo prašymą pakeisti leidimą, kai siekiama pakeisti Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 ir 8–10 punktuose nurodytą leidimą, ar nustatytos formos deklaraciją, kai siekiama pakeisti leidimą, nurodytą Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte. Fizinis asmuo kartu su prašymu pakeisti leidimą privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius asmens duomenis. Kai pasikeičia juridinio asmens pavadinimas, dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, pateikti nereikia.

34.       Pasikeitus leidime, nurodytame Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–3 ir (ar) 8–10 punktuose, elektrinės, hibridinės elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio teritorijos, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, adresui, leidimo turėtojas per Energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą raštu praneša Tarybai apie adreso pasikeitimus.

35.       Pasikeitus leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodytai teritorijai, kai nekeičiamas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas, leidimo turėtojas per Energetikos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje nustatytą terminą Tarybai kartu su prašymu pakeisti leidimą pateikia Taisyklių 20.3 ir 20.5 papunkčiuose išvardytus dokumentus ir patikslintą ketinimų protokolą, jei toks yra pasirašytas su tinklų operatoriumi, ir prašyme pakeisti leidimą pateikia Taisyklių 19.1 ir 19.2 papunkčiuose nurodytus duomenis.

36.       Pakeistas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas pakeisti leidimą pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo Taryboje dienos. Taryba pakeisto leidimo duomenis ir informaciją įrašo Licencijų informacinėje sistemoje.

37.       Pasikeitus pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, dalyviams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo privaloma raštu pranešti Tarybai apie šiuos pasikeitimus. Taryba per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo dienos įvertina pelno nesiekiančio juridinio asmens pateiktą informaciją ir pelno nesiekiančio juridinio asmens atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams.

38.       Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimas gaminti elektros energiją tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią. Leidimas gaminti elektros energiją taip pat tikslinamas tuo atveju, kai numatoma veikiančiuose elektros energijos gamybos įrenginiuose jų nerekonstruojant elektros energijos gamybai naudoti kitą, nei nurodyta galiojančiame leidime, kurą. Kartu su prašymu patikslinti leidimą:

38.1.    galiojančiame leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime gaminti elektros energiją nurodytą elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią būtina pateikti įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus, operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas ir kitus įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius dokumentus;

38.2.    norint pakeisti leidime gaminti elektros energiją nurodytą kurą būtina pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame nurodomi dokumentų, patvirtinančių, kad tenkinami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai reikalavimai, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo procedūros atliekamos teisės aktų, reglamentuojančių jų atlikimą, nustatyta tvarka, registravimo datos ir numeriai.

39.       Leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir leidimas generuoti iš energijos kaupimo įrenginių tikslinamas, kai siekiama sumažinti leidime nurodytą įrengtąją galią ir (ar) leistiną generuoti galią. Kartu su prašymu patikslinti leidimą būtina pateikti įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus ir (ar) tai pagrindžiančius dokumentus.

40.       Leidimas, nurodytas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 9, 10 punktuose keičiamas, kai siekiama padidinti elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ir energijos kaupimo įrenginio įrengtąją galią arba leistiną generuoti galią, nekeičiant visų ar dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektrinės, įskaitant hibridinę elektrinę, ar energijos kaupimo įrenginio įrenginių, įrangos ar valdymo sistemų. Kartu su prašymu pakeisti leidimą būtina pateikti įrengtosios galios ir (ar) leistinos generuoti galios dydžio pasikeitimą pagrindžiančius paaiškinimus, operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas ir kitus pagrindžiančius dokumentus.

41.       Asmuo, pateikdamas Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą ar Taisyklių 2 ir 3 prieduose nustatytos formos deklaraciją, privalo Tarybai pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad, vadovaujantis Energetikos įstatymo 21 straipsnio 9 dalimi, buvo sumokėta valstybės rinkliava.

42.       Pagal Taisyklių 38 ar 39 punkte nurodytą prašymą patikslintas, o pagal Taisyklių 40 punktą nurodytą prašymą pakeistas leidimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas patikslinti arba pakeisti leidimą pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo Taryboje dienos. Taryba patikslinto arba pakeisto leidimo duomenis ir informaciją įrašo Licencijų informacinėje sistemoje.

43.       Asmenims, Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis turintiems teisę gauti leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus supaprastinta tvarka, šiame Taisyklių skyriuje nustatyti prašymo išduoti leidimą pateikimo reikalavimai taikomi tiek, kiek tai neprieštarauja Taisyklių VI skyriuje nustatytai supaprastintai leidimų išdavimo tvarkai.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

 

44.       Taryba, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą, nurodytą Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 ir 8–10 punktuose, ir Taisyklių III skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka leidimų išdavimo sąlygas, nurodytas Taisyklių 54 punkte, ir ne vėliau kaip per Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnyje nustatytą terminą išduoda leidimą arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą.

45.       Taryba, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, patikrina, ar žemės sklypas ar jo dalis, kuriame planuojama statyti ar įrengti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas prašymą teikiančio asmens arba statinys ar jo konstrukcijos dalis, kuriame planuojama statyti ar įrengti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginius, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas prašymą teikiančio asmens, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies.

46.       Taryba, gavusi pelno nesiekiančio juridinio asmens, siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimą gaminti elektros energiją ar Taisyklių 3 priede nustatytos formos deklaraciją, be kita ko, patikrina, ar pelno nesiekiantis juridinis asmuo atitinka Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus reikalavimus ir ar pelno nesiekiančio juridinio asmens steigimo sutartyje ir (arba) teisės aktuose, reglamentuojančiuose pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą, yra įtvirtinta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

47.       Taryba gavusi pelno nesiekiančio juridinio asmens Taisyklių 3 priede nustatytos formos deklaraciją patikrina, ar pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui buvo išduotas ir yra galiojantis leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) leidimas gaminti elektros energiją.

48.       Taryba, nagrinėdama gautą prašymą, privalo išsiaiškinti, ar:

48.1.    prašymą teikiantis asmuo, kuris yra fizinis asmuo, turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba prašymą teikiantis asmuo, kuris yra juridinis asmuo, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinys, yra registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kai prašoma išduoti Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 8–10 punktuose nurodytus leidimus; siekiant nustatyti ar prašymą teikiantis fizinis asmuo turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, Taryba gali prašyti pateikti asmens teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikos pažymėjimo ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir dokumento, patvirtinančio deklaruotą gyvenamąją vietą kopiją, išskyrus atvejus, kai Taryba asmens nuolatinę gyvenamąją vietą gali nustatyti (patikrinti) teisės aktų, reglamentuojančių administraciniam sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimą ir tarnybinę pagalbą, nustatyta tvarka;

48.2.    galioja sprendimas, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ar galioja atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai elektros energetikos veiklai privalomos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas) pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kai prašoma išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

48.3.    planuojamai ūkinei veiklai reikia atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras ir (ar) taikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo;

48.4.    pateiktas ketinimų protokolas yra galiojantis, ar asmuo pateikė prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Elektros energetikos įstatymo 211 ar 482 straipsnyje;

48.5.    prašymą teikiantis asmuo yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas;

48.6.    prašymą teikiantis asmuo, numatantis vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės ar hibridinės elektrinės) statybai ir įrengimui naudojo anksčiau neeksploatuotą elektrotechninę įrangą;

48.7.    prašyme, pateiktame vadovaujantis Taisyklių 33 punktu, nurodyti duomenys yra teisingi;

48.8.    prašyme, pateiktame vadovaujantis Taisyklių 34 punktu, nurodyti duomenys apie teritorijos, kurioje vykdoma leidimu reguliuojama veikla, adreso pasikeitimus atitinka Adresų registro duomenis;

48.9.    prašymą gauti Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2, 8 ir 9 punktuose nurodytą leidimą teikiančio asmens finansiniai pajėgumai, įvertinant pagal Tarybos nustatytą tvarką, yra pakankami leidimais reguliuojamai veiklai vykdyti.

49.       Taryba, tvarkydama fizinių asmenų duomenis, privalo vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

50.       Taryba, gavusi asmens deklaraciją, per Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą privalo patikrinti deklaracijoje pateiktus duomenis ir kartu pateiktus dokumentus, patvirtinančius asmens duomenis ar pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma pakeisti leidimą, nurodytą Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte, ir išsiaiškinti, ar asmens atžvilgiu nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka, ar nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.

51.       Paaiškėjus, kad asmens pateiktoje deklaracijoje ir dokumentuose, patvirtinančiuose asmens duomenis ar pasikeitusius asmens duomenis, kai prašoma išduoti ar pakeisti leidimą, nurodytą Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte, pateikti netikslūs, neišsamūs (ne visi) ar klaidingi duomenys, bet trūkumai nėra tokie, dėl kurių asmuo neatitiktų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 21 dalyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų, Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens teisės vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ar nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą įgijimo dienos praneša asmeniui, kad būtina pateikti patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, duomenis.

52.       Taisyklių 51 punkte nurodytu atveju asmuo patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus, duomenis pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos pranešimo gavimo dienos.

53.       Jeigu asmuo per Taisyklių 52 punkte nustatytą terminą pateikia Tarybai patikslintą deklaraciją ir (ar) trūkstamus dokumentus ar duomenis ir taip pašalina Tarybos nurodytus trūkumus, Taryba patikslina informaciją apie leidimo turėtoją savo interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje.

54.       Taryba tinkamai įformintą deklaraciją ar prašymą ir pateiktus dokumentus nagrinėja objektyviai ir nediskriminuodama asmenų pagal šias leidimų išdavimo sąlygas:

54.1.    prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti prašymo esmę;

54.2.    pateikti duomenys turi būti teisingi;

54.3.    deklaracijoje ar prašyme ir dokumentuose pateikti duomenys turi atitikti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas, nustatytas Elektros energetikos įstatyme ir Taisyklių VII skyriuje.

 

V SKYRIUS

LEIDIMŲ PRATĘSIMAS, TIKSLINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

55.       Asmuo, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimo tiesti tiesioginę liniją, leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį galiojimą, ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki atitinkamo leidimo galiojimo pabaigos pateikia Tarybai prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Taisyklių 56 arba 57 punkte, taip pat papildomai pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo prašomam pratęsti leidimo galiojimo terminui Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje ar Elektros energetikos įstatymo 482 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas pateikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą netaikomas, kai prašoma pratęsti leidimą Taisyklių 56 punkte numatytu pagrindu. Tokiu atveju reikia pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau nei ketinimų protokolas.

56.       Siekiant įrodyti, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, kurie turėjo įtakos suplanuotų darbų atlikimui laiku, pateikiamas bent vienas iš šių dokumentų:

56.1.    įsiteisėjęs teismo ar Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas;

56.2.    valstybės institucijų veiksmus ir sprendimus, dėl kurių atlikti suplanuotus darbus vėluojama ir kurių asmuo neturėjo teisės ginčyti, įrodantys dokumentai;

56.3.    Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų pagal veiklos zonas išduota nenugalimos jėgos aplinkybes liudijanti pažyma;

56.4.    kiti faktines aplinkybes įrodantys dokumentai (ekspertų išvados, nuotraukos ir pan.).

57.       Siekiant įrodyti, kad yra užbaigta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų, kiekvienu atveju vertinama pagal statomo energetikos objekto (elektrinės arba hibridinės elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio) sąmatą: reikalaujama, kad būtų atlikta ne mažiau kaip 50 procentų pagrindinių projekto įgyvendinimo darbų, pateikiant atliktų darbų sąrašą, ir ne mažiau kaip 50 procentų projekto sąmatoje numatytų investicijų. Procentinį investicijų atlikimą patvirtina nepriklausomas auditas, kurio atlikimą organizuoja ir audito ataskaitą pateikia kartu su teikiamu prašymu pratęsti leidimo galiojimą leidimo turėtojas.

58.       Leidimuose nurodoma ir Licencijų informacinėje sistemoje įrašoma tokia informacija:

58.1.    veiklos elektros energetikos sektoriuje rūšis;

58.2.    leidimą išduodanti institucija;

58.3.    leidimo išdavimo data, numeris ir vieta;

58.4.    duomenys apie leidimo turėtoją (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas ir kodas);

58.5.    leidimo išdavimo teisinis pagrindas;

58.6.    leidimo galiojimo trukmė, jeigu leidimas išduodamas terminuotam laikotarpiui;

58.7.    bendroji informacija apie leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas;

58.8.    teritorija, kurioje bus:

58.8.1. verčiamasi leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir leidime modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį nurodyta veikla, taip pat nurodoma: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypo kadastro numeris, jeigu elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginius planuojama statyti ar įrengti ar atnaujinti (modernizuoti) žemės sklype, ar statinio unikalus numeris, jeigu elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginius planuojama statyti ar įrengti ar atnaujinti (modernizuoti) statinyje ar ant statinio;

58.8.2. verčiamasi leidime gaminti elektros energiją, išskyrus leidimą gaminti elektros energiją elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), ir leidime generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nurodyta veikla, taip pat nurodoma: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypo kadastro numeris, jeigu elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginiai pastatyti ar įrengti žemės sklype, ar statinio, kuriame ar ant kurio pastatyti ar įrengti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo įrenginiai, unikalus numeris;

58.8.3. verčiamasi leidime gaminti elektros energiją elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), nurodomas Vyriausybės nutarimas, kuriame numatyta teritorija, kurioje įrengta elektrinė;

58.8.4. verčiamasi leidime tiesti tiesioginę liniją nurodyta veikla, taip pat nurodoma: gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, žemės sklypų, per kuriuos planuojama tiesti tiesioginę liniją, kadastro numeriai;

58.8.5. verčiamasi leidime eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, nurodyta veikla, teritoriją dėstant kaip valstybių, į kurias bus eksportuojama elektros energija, sąrašą;

58.8.6. verčiamasi leidime importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, nurodyta veikla, teritoriją dėstant kaip valstybių, iš kurių bus importuojama elektros energija, sąrašą;

58.9.    leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys (išskyrus leidimus importuoti ir eksportuoti elektros energiją, vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ir nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą);

58.10.  išduodamame leidime gaminti elektros energiją ar leidime generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių atitinkamai nurodomas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, kurio pagrindu išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, kurio pagrindu leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių, numeris ir išdavimo data ir (ar) atitinkamai leidimo gaminti elektros energiją ar leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių, jeigu leidimas išduodamas Taisyklių 7.3 papunktyje numatytu pagrindu, numeris ir išdavimo data, taip pat, kai keičiamas, tikslinamas bet kuris Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas leidimas, leidime nurodomas keičiamo, tikslinamo leidimo numeris ir išdavimo data;

58.11asmeniui, vykdančiam veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis, išduodamame leidime gaminti elektros energiją nurodoma veiklos elektros energetikos sektoriuje paskirtis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas);

58.12.  pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui, atitinkančiam Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus, išduodamame leidime gaminti elektros energiją nurodoma veiklos elektros energetikos sektoriuje paskirtis (atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas).

59.       Kai išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį ar leidimas gaminti elektros energiją, leidime, be Taisyklių 58 punkte nurodytų duomenų, papildomai nurodoma leidimo turėtojo objekto (elektrinės ar hibridinės elektrinės) rūšis, jame (joje) naudojamo kuro rūšis, įrengtoji ir leistina generuoti galia, elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas.

60.       Išdavus naują leidimą, anksčiau išduotas leidimas pripažįstamas netekusiu galios.

61.       Atitinkamas leidimas, nurodytas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 ar 8–10 punktuose, pagal pateiktą prašymą neišduodamas, nepratęsiamas leidimo galiojimo terminas arba leidimas nekeičiamas, jeigu:

61.1.    po Tarybos nustatyto papildomo termino prašymą pateikęs asmuo arba leidimo turėtojas nepateikia bent vieno iš leidimui išduoti, pakeisti ar leidimo galiojimo terminui pratęsti reikalingų dokumentų arba pateikti duomenys yra neteisingi;

61.2.    prašymą pateikęs asmuo neatitinka jam keliamų įstatymuose, reglamentuojančiuose veiklą elektros energetikos sektoriuje, ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

62.       Taryba pildo leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrus kompiuterinėse laikmenose. Juose registruojami visi išduoti leidimai, pakeisti leidimai, leidimai, kurių galiojimas panaikintas, sustabdytas arba galiojimo sustabdymas panaikintas, leidimai, kurių galiojimo terminas pratęstas.

63.       Taryba užtikrina tinkamą leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose pateiktų duomenų apsaugą ir ribotas galimybes taisyti, ištrinti ar kitaip keisti chronologine tvarka išdėstytus įrašus, taip pat fiksuoja duomenų tvarkymo veiksmų istoriją.

64.       Leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registruose privalomi šie įrašai:

64.1.    įrašo eilės numeris;

64.2.    įrašo data;

64.3.    leidimo išdavimo, jo galiojimo statuso pakeitimo ar galiojimo panaikinimo data;

64.4.    leidimo numeris;

64.5.    leidimo rūšis;

64.6.    duomenys apie leidimo turėtoją (leidimo turėtojo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, leidimo turėtojo statusas, įgytas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ar Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka (atsinaujinančių išteklių energijos bendrija, piliečių energetikos bendrija, aktyvusis vartotojas);

64.7.    leidime nurodytos elektrinės ar hibridinės elektrinės įrengtoji galia, leistina generuoti galia ir elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas, jeigu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, leidimas gaminti elektros energiją, taip pat leidimas gaminti elektros energiją elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), ar leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

64.8.    jeigu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimas gaminti elektros energiją, – elektrinės ar hibridinės elektrinės projektinis elektros energijos gamybos kiekis ir leidimo turėtojui, jeigu jis yra skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtojas, paskirtas metinis elektros energijos gamybos kiekis;

64.9.    jeigu išduodamas leidimas pakeičia anksčiau turėtą leidimą, – anksčiau galiojusio leidimo išdavimo data ir numeris;

64.10deklaraciją ar prašymą išduoti leidimą nagrinėjęs Tarybos valstybės tarnautojas (vardas ir pavardė);

64.11asmuo, atsakingas už leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje registrų pildymą (vardas ir pavardė).

65.       Leidimuose, nurodytuose Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, padarytos techninės klaidos (spausdinimo, skaičiavimo klaidos, netikslūs duomenys) taisomos ir naujas ištaisytas leidimas išduodamas tokia tvarka:

65.1.    jeigu padaryta techninė klaida ir ją pastebėjo Taryba, ji per 10 darbo dienų ištaiso leidime padarytą techninę klaidą ir informaciją ir (ar) duomenis Licencijų informacinėje sistemoje ir per 5 darbo dienas nuo taisymo atlikimo informuoja apie tai leidimo turėtoją raštu, kuriame nurodo datą, nuo kurios laikoma, kad klaida leidime ištaisyta;

65.2.    jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo leidimo turėtojas, jis raštu kreipiasi į Tarybą dėl klaidos ištaisymo; per 10 darbo dienų nuo leidimo turėtojo kreipimosi registravimo Taryboje dienos Taryba ištaiso leidime padarytą techninę klaidą ir leidimo informaciją ir (ar) duomenis Licencijų informacinėje sistemoje ir per 5 darbo dienas nuo taisymo atlikimo pateikia leidimo turėtojui ištaisytą leidimą, kuriame nurodoma data, nuo kurios laikoma, kad klaida leidime ištaisyta, arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą ištaisyti leidimą;

65.3.    jeigu padarytą techninę klaidą pastebėjo kitos valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijos ar elektros tinklų operatorius, šios institucijos ar elektros tinklų operatorius raštu informuoja apie tai Tarybą; Taryba per 10 darbo dienų ištaiso leidime padarytą techninę klaidą ir informaciją ir (ar) duomenis Licencijų informacinėje sistemoje ir per 5 darbo dienas nuo taisymo atlikimo pateikia leidimo turėtojui ištaisytą leidimą, kuriame nurodoma data, nuo kurios laikoma, kad klaida leidime ištaisyta;

65.4.    Licencijų informacinėje sistemoje pažymima techninės klaidos ištaisymo data.

 

VI SKYRIUS

SUPAPRASTINTA LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

66.       Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas supaprastinta tvarka, jeigu asmuo numato plėtoti elektros energijos gamybos, išskyrus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą, pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir patiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklus pateikus Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.

67.       Leidimas gaminti elektros energiją paskirstytosios gamybos atveju, tai yra, kai elektros energijos gamybos įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų ir elektros energijos gamybos įrenginių, išskyrus elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduodamas supaprastinta tvarka, Tarybai pateikus Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma dokumento, patvirtinančio, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti, taip pat atitinka jiems taikomų elektros įrenginių saugos techninių reglamentų ir Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų arba kitų Europos Sąjungoje ar tarptautiniu susitarimu patvirtintų standartų reikalavimus (Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma), išdavimo data ir registracijos numeris.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMU REGULIUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS

 

68.       Leidimo turėtojas privalo laikytis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 26 dalyje nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą elektros energetikos sektoriuje, reikalavimų.

69.       Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija Lietuvos Respublikoje prekiaujama prekybą elektros energija reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir būdais, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai taikomas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas.

70.       Asmuo, vykdantis veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis ir turintis leidimą gaminti elektros energiją, eksploatuodamas atsinaujinančius išteklius naudojantį objektą (elektrinę):

70.1.    veikia vadovaudamasis elektros energiją gaminančių vartotojų interesais;

70.2.    užtikrina atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) veiklos tęstinumą ir teisės aktuose nurodytus reikalavimus atitinkančios elektros energijos gamybą elektros energiją gaminančių vartotojų reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, nekeičiant leidimu reguliuojamos veiklos, elektrinės įrengtosios galios procentinės dalies ir proporcijų, skirtų gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais.

71.       Leidimo turėtojas užtikrina leidime nurodytų duomenų teisingumą. Leidimo turėtojas negali pažeisti leidime nurodytos veiklos apimties ir teritorijos.

72.       Pagaminta, importuota ir eksportuojama elektros energija turi būti apskaitoma Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registre įregistruotais elektros energijos apskaitos prietaisais.

73.       Leidimų, nurodytų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–10 punktuose, turėtojai privalo, Tarybai pareikalavus, pateikti vykdomos veiklos ataskaitą, kurioje turi būti pateikta Tarybos pareikalavime nurodyta informacija.

74.       Leidimo turėtojas:

74.1.    turi teisę vykdyti leidime nurodytą veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

74.2.    gali reikalauti Tarybos pateikti rašytinį paaiškinimą, kai delsiama ar atsisakoma išduoti leidimą.

75.       Tuo atveju, jeigu teisės aktuose nustatomos specialiosios ir (ar) išimtinės leidimu reguliuojamos veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygos, tarp jų skatinimo ar paramos priemonės, Taisyklėse nustatytos veiklos sąlygos taikomos tiek, kiek specialieji teisės aktai nenustato kitaip. Leidimų išdavimas Taisyklių nustatyta tvarka savaime negarantuoja atskiriems leidimų turėtojams jokių specialiųjų ir (ar) išimtinių teisių.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

76.       Taryba, nustačiusi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų ir reikalavimų laikymosi pažeidimų arba gavusi iš valstybinės priežiūros ir (ar) kontrolės institucijų informaciją apie tokius pažeidimus, ją patikrinusi ir įvertinusi, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie pažeidimus gavimo raštu įspėja leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą arba panaikinimą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

77.       Leidimų, nurodytų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, galiojimas sustabdomas Tarybos nutarimu Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 1–5 punktuose nustatytais atvejais.

78.       Kai asmuo pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, kai leidimo galiojimas sustabdytas Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytu atveju, arba dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai (trūkumai) pašalinti, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Tarybos nutarimu Energetikos įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka.

79.       Leidimų, nurodytų Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, galiojimas panaikinamas Tarybos nutarimu Energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 1–5 ir 7–9 punktuose nustatytais atvejais, taip pat leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, galiojimas panaikinamas Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju. Nutarime nurodomi nustatyti veiklos sąlygų pažeidimai ir (ar) leidimo galiojimo panaikinimo priežastys, leidimo galiojimo panaikinimo data.

80.       Panaikinus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) leidimo gaminti elektros energiją galiojimą, pelno nesiekiantis juridinis asmuo praranda atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą.

81.       Leidimo, nurodyto Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkte, turėtojas, pageidaujantis sustabdyti, panaikinti leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, ar leidimo, nurodyto Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 7 punkte, turėtojas, pageidaujantis sustabdyti, panaikinti leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, turi pateikti Tarybai Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą. Leidimo turėtojui pateikus prašymą sustabdyti leidimo galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimą, Taryba leidimo galiojimą sustabdo ar panaikina leidimo galiojimą kitą dieną nuo prašymo gavimo Taryboje dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo dienos. Leidimo turėtojui pateikus prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, laikoma, kad teisė vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ar nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą asmeniui suteikiama kitą dieną po šio prašymo pateikimo Tarybai dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po prašymo pateikimo Tarybai dienos. Leidimo, nurodyto Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 ar 7 punkte, galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ar galiojimas panaikinamas Tarybos nutarimu.

82.       Kai leidimas gaminti elektros energiją elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse) išduotas leidimo naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai pagrindu, jo turėtojui taikoma leidimo naudoti jūrinę teritoriją elektrinių plėtrai ir eksploatacijai įspėjimo apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo, informavimo apie leidimo galiojimo panaikinimo tvarka, nustatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

83.       Taryba apie priimtą nutarimą dėl atitinkamo leidimo, nurodyto Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo raštu praneša leidimo turėtojui ir tinklų operatoriams, prie kurių valdymo tinklų numatoma prijungti energetikos objektą arba šis energetikos objektas yra prijungtas.

84.       Jeigu leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių turėtojas yra įspėtas apie leidimo galiojimo panaikinimą ir kartu su prašymu išduoti šį leidimą buvo pateiktas Taisyklių 22.4 papunktyje nurodytas dokumentas, leidimo turėtojas gali pateikti dokumentą, kuriuo jis patvirtina, kad, įsigaliojus Tarybos nutarimui panaikinti leidimo gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimą, elektrinė ar elektros energijos gamybos įrenginiai bus naudojami kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

85.       Asmuo, norintis gauti leidimą, ar leidimo turėtojas dokumentus, kurių reikia leidimui išduoti, leidimui pakeisti ir (ar) leidime įrašytiems duomenims patikslinti, leidimo galiojimui sustabdyti, leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti, leidimo galiojimui panaikinti, leidimo galiojimo terminui pratęsti, pateikia tiesiogiai Tarybai, per atstumą (siunčia paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti asmens arba leidimo turėtojo dokumentus ir užpildyti deklaraciją ar prašymą gali asmens arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir informaciją elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiami elektroniniai dokumentai arba dokumentų skaitmeninės kopijos. Deklaracijos ar prašymai turi būti pasirašomi deklaraciją ar prašymą teikiančio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

86.       Asmenys ir leidimų turėtojai informaciją apie Tarybos priimtus nutarimus ir Tarybos prašymus dėl papildomos informacijos pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš Tarybos, per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar kitais prašyme nurodytais būdais.

87.       Tinklų operatoriai informaciją apie asmenų, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas pagal Taisyklių 8 punkto nuostatas, vykdomą energetikos veiklą ir gaminantiems vartotojams priskirtą elektrinės leistiną generuoti galią, Energetikos ministerijai ir Tarybai pateikia du kartus per metus – iki birželio 30 dienos ir iki gruodžio 31 dienos.

88.       Skundai ir ginčai dėl leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir Tarybos priimtų sprendimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________

part_0961fb44592544129d081755b97b1954_end


 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų

išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI, PAKEISTI, PATIKSLINTI LEIDIMĄ VYKDYTI VEIKLĄ ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE, SUSTABDYTI LEIDIMO GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMĄ

 

__________________ Nr. _________________

(data)

 

1. Duomenys apie asmenį:

1.1. Pavadinimas ar vardas ir pavardė

________________________________________________________________________________

1.2. Juridinio asmens kodas ar asmens kodas (arba gimimo data (1 pastaba))

________________________________________________________________________________

1.3. Adresas (juridinio asmens – buveinės adresas)

________________________________________________________________________________

1.4. Telefono numeris

________________________________________________________________________________

1.5. Elektroninio pašto adresas

________________________________________________________________________________

1.6. Interneto svetainės adresas

________________________________________________________________________________

1.7. Adresas korespondencijai

________________________________________________________________________________

 

2. Pažymėti veiklą, kuriai prašoma leidimo:

plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

gaminti elektros energiją;

gaminti elektros energiją elektrinėje, įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse);

tiesti tiesioginę elektros liniją;

eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės;

importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės;

□ modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį;

plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

 

Pažymėti, jeigu dėl leidimo išdavimo kreipiamasi supaprastinta tvarka (2 pastaba)

 

Atrankos išvados, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, ar sprendimo, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, registravimo data ir numeris

________________________________________________________________________________

□ nereikia atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, nustatytų Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (3 pastaba)

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimto sprendimo registravimo data ir numeris

________________________________________________________________________________

 

□ planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (4 pastaba)

 

3. Pažymėti, kas vykdys leidimu reguliuojamą veiklą (veiklas) (5 pastaba):

□ elektros energijos gamintojas;

□ asmuo, vykdantis veiklą, nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje;

atsinaujinančių išteklių energijos bendrija;

piliečių energetikos bendrija;

aktyvusis vartotojas.

 

4. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti veiklą (6 pastaba)

________________________________________________________________________________

5. Veiklos apimtis ir pagrindiniai ją apibūdinantys techniniai duomenys

________________________________________________________________________________

5.1. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo data ir numeris (7 pastaba)

________________________________________________________________________________

 

5.2. Vyriausybės nutarimo, kuriuo pastatytas energetikos objektas yra pripažintas atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektu, numeris ir priėmimo data (8 pastaba)

________________________________________________________________________________

5.3. Nurodoma, kad atsinaujinančius išteklius naudojančio objekto (elektrinės) statybai ir įrengimui naudota anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga, kai asmuo numato vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis ar yra gavęs leidimą naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį (dalis) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka;

 

________________________________________________________________________________

 

□ Elektrinės įrengimui naudota anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga (9 pastaba)

 

________________________________________________________________________________

6. Informacija apie prašymą teikiančio asmens įgaliotą atstovą:

6.1. Vardas, pavardė

________________________________________________________________________________

6.2. Pareigos

________________________________________________________________________________

6.3. Telefono numeris

________________________________________________________________________________

6.4. Elektroninio pašto adresas

________________________________________________________________________________

6.5. Atstovavimo teisinis pagrindas

________________________________________________________________________________

 

7. Pažymėti, jeigu prašymą teikia pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris siekia įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą (10 pastaba).

 

Pažymėti, jeigu steigimo sutarties ir (ar) pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančio teisės akto, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, kopijos (-a) bus pateikiamos (-a) ne su prašymu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, o kartu su prašymu gaminti elektros energiją.

 

8. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl leidimo išdavimo (pakeitimo) ar papildomų dokumentų pateikimo teikti šiais būdais:

________________________________________________________________________________

□ elektroniniu paštu (nurodyti)

□ paštu (nurodyti)

□ atvykus į leidimus išduodančią instituciją

 

9. Kita

________________________________________________________________________________

 

Prašymą teikiantis asmuo arba jo įgaliotas atstovas, pasirašydamas šį prašymą, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

PRIDEDAMA (11 pastaba):________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

___________                             ___________________________

(parašas)                                (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

 

Pastabos:

1. Kai fizinis asmuo yra užsienio valstybės pilietis, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Supaprastinta tvarka Valstybinė energetikos reguliavimo taryba išduoda leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) leidimą gaminti elektros energiją (Taisyklių VI skyrius).

3. Pažymima teikiant prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, leidimą modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, kai nereikia atlikti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytų procedūrų.

4. Pažymima teikiant prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, leidimą modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi poveikio visuomenės sveikatai vertinimo reikalavimai.

5. Pažymėti tuo atveju, kai teikiamas prašymas dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) leidimo gaminti elektros energiją.

6. Nurodomas tikslus numatomos ar vykdomos veiklos vykdymo adresas: gatvė, namo numeris, kaimo, viensėdžio pavadinimas, miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas; jeigu veiklą numatoma vykdyti žemės sklype, nurodomas žemės sklypo kadastro numeris; jeigu veiklą numatoma vykdyti statinyje ar jo konstrukcijos dalyje, nurodomas statinio unikalus numeris. Tuo atveju, kai prašoma išduoti leidimą gaminti elektros energiją, elektrinėje įrengtoje Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), nurodomas Vyriausybės nutarimas, kuriame numatyta teritorija, kurioje įrengta elektrinė.

7. Nurodoma teikiant prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

8. Nurodoma tuo atveju, kai energetikos objekte kaip kuras energijai gaminti bus naudojamos po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos.

9. Pažymima, kai asmuo numato vykdyti veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis ar kai atsinaujinančius išteklius naudojantis objektas (elektrinė) pastatytas (-a) ar įrengtas (-a) Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse) vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

10. Pažymima pateikiant prašymą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

11. Nurodomas kartu su prašymu teikiamų dokumentų sąrašas.

 

_______________

part_457de2e79c7a46afa95a79f22a468c1a_end


 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų

išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

 

NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLOS AR NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS PAKLAUSOS TELKĖJO VEIKLOS VYKDYMO DEKLARACIJA

 

__________________ Nr. _________________

(data)

 

1. Deklaracija:

□Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti (nurodyti)

□Nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklai vykdyti (nurodyti)

 

□Leidimo išdavimui (nurodyti)

□Leidimo keitimui (nurodyti)

 

2. Duomenys apie pareiškėją:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas ar vardas ir pavardė

__________________________________________________________________________________

2.2. Pareiškėjo juridinio asmens kodas ar asmens kodas (arba gimimo data (1 pastaba))

__________________________________________________________________________________

2.3. Pareiškėjo buveinės adresas

__________________________________________________________________________________

2.4. Telefonas

__________________________________________________________________________________

2.5. Elektroninio pašto adresas

__________________________________________________________________________________

2.6. Interneto svetainė

__________________________________________________________________________________

2.7. Pareiškėjo korespondencijos adresas

 

3. Žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą:

3.1. Įgalioto atstovo pavadinimas ar vardas ir pavardė

__________________________________________________________________________________

3.2. Pareigos

__________________________________________________________________________________

3.3. Telefonas

__________________________________________________________________________________

3.4. Elektroninio pašto adresas

__________________________________________________________________________________

3.5. Atstovavimo teisinis pagrindas (2 pastaba)

__________________________________________________________________________________

 

4. Su pareiškėju (3 pastaba) susiję elektros energijos tiekėjai (4 pastaba):

4.1. Tiekėjo pavadinimas ar vardas ir pavardė

__________________________________________________________________________________

4.2. Tiekėjo juridinio asmens kodas ar vardas ir pavardė

__________________________________________________________________________________

4.3. Tiekėjo buveinės adresas

__________________________________________________________________________________

4.4. Telefonas

__________________________________________________________________________________

4.5. Elektroninio pašto adresas

__________________________________________________________________________________

4.6. Interneto svetainė

__________________________________________________________________________________

4.7. Tiekėjo korespondencijos adresas

__________________________________________________________________________________

 

5. Informacija, kuri yra keičiama (5 pastaba):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

6. Informaciją dėl leidimo išdavimo, keitimo ar papildomų dokumentų pateikimo teikti šiais būdais:

 

□ elektroniniu paštu (nurodyti)

□ paštu (nurodyti)

□ atvykus į leidimus išduodančią instituciją

 

Pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas pasirašydamas šią deklaraciją patvirtina, kad asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevyko bankroto procedūrų ne teismo tvarka, ar nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra bei pateikti duomenys yra teisingi. Taip pat asmuo įsipareigoja vykdyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas.

 

PRIDEDAMA. (dokumentas, patvirtinantis, kad asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevyko bankroto procedūrų ne teismo tvarka, ar nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra).

 

 

__________                            ____________________________

(parašas)                                    (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

 

Pastabos:

1. Kai fizinis asmuo yra užsienio valstybės pilietis, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Pareiškėjo įgaliotas atstovas kartu su deklaracija turi pateikti įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Pildoma tik tais atvejais, kai siekiama gauti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą.

4. Laikoma, kad pareiškėjas ir elektros energijos tiekėjas, kaip ūkio subjektai, yra susiję, jeigu vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai (per trečiuosius ūkio subjektus) turi daugiau kaip pusę kito ūkio subjekto akcijų, kitokių vertybinių popierių ar turto arba turi teises į daugiau kaip pusę balsų, arba turi teisę skirti daugiau kaip pusę priežiūros ar valdymo organų narių, arba turi ūkio subjekto valdymo teisę.

Nurodant kelis elektros energijos tiekėjus, papunkčiuose atitinkamą informaciją apie kiekvieną iš jų reikia surašyti laikantis to paties eiliškumo.

5. Pildoma tik tais atvejais, kai siekiama pakeisti leidime esančią informaciją. Šiais atvejais kartu su deklaracija turi būti pateikti keičiamus duomenis patvirtinantys dokumentai.

_______________

part_5e489b452d4d432d809bc4ba499cbd55_end


 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų

išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

 

ATITIKTIES lIETUVOS rESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 202 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

DEKLARACIJA

 

__________________ Nr. _________________

(data)

 

1. Deklaracija:

□ Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso įgijimas (nurodyti)

 

2. Informacija apie pelno nesiekiantį juridinį asmenį (toliau – juridinis asmuo):

2.1. Juridinio asmens pavadinimas:

__________________________________________________________________________________

2.2. Juridinio asmens kodas:

__________________________________________________________________________________

2.3. Buveinės adresas:

__________________________________________________________________________________

2.4. Telefono numeris:

__________________________________________________________________________________

2.5. Elektroninio pašto adresas:

__________________________________________________________________________________

2.6. Interneto svetainė:

__________________________________________________________________________________

2.7. Korespondencijos adresas:

__________________________________________________________________________________

 

3. Informacija apie juridinio asmens atstovą:

3.1. Įgalioto atstovo pavadinimas ar vardas ir pavardė

__________________________________________________________________________________

3.2. Pareigos

__________________________________________________________________________________

3.3. Telefonas

__________________________________________________________________________________

3.4. Elektroninio pašto adresas

__________________________________________________________________________________

3.5. Atstovavimo teisinis pagrindas

__________________________________________________________________________________

 

4. Siekis įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Informacija apie tai, kas yra juridinio asmens, siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą dalyviais (nurodyti):

 

□ fiziniai asmenys

vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (pabraukti tinkamą variantą)

□ savivaldybė

□ kitas pelno nesiekiantis juridinis asmuo (parašyti dalyvius):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Informaciją dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso įgijimo teikti šiais būdais:

 

□ elektroniniu paštu (nurodyti)

□ paštu (nurodyti)

□ atvykus į leidimus išduodančią instituciją

 

Juridinis asmuo arba juridinio asmens atstovas pasirašydamas šią deklaraciją, patvirtina, kad asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka ir nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra bei pateikta informacija yra teisinga. Taip pat asmuo įsipareigoja vykdant veiklą elektros energetikos sektoriuje įgijus atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą laikytis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo bei kitų elektros energetikos sektorių reglamentuojančių teisės aktų ir juose įtvirtintų reikalavimų.

 

 

PRIDEDAMA:

□ dokumentas, patvirtinantis, kad asmeniui nėra iškelta bankroto byla arba kreditoriai nevykdo bankroto procedūrų ne teismo tvarka (privaloma);

□ dokumentas, patvirtinantis, kad asmeniui nėra pradėta reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra;

□ steigimo sutarties ir (arba) pelno nesiekiančio juridinio asmens veiklą reglamentuojančio teisės akto, parengtų pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus, kopijos (-a) (privaloma);

□ kiti pridedami dokumentai.

 

 

_________                                 ___________________________

(parašas)                                     (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

_______________

part_39e65d272eae496d8a0bd220272047ca_end


 

Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų

išdavimo taisyklių

4 priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

PAŽYMA

PATVIRTINANTI ELEKTRINĖS ĮRENGTOSIOS GALIOS NUOSAVYBĖS TEISE AR KITAIS TEISĖTAIS PAGRINDAIS PERLEIDIMĄ GAMINANTIEMS VARTOTOJAMS IR (AR) ASMENIMS, SIEKIANTIEMS TAPTI GAMINANČIAIS VARTOTOJAIS

 

__________________ Nr. _________________

(data)

 

Duomenys apie asmenį:

Pavadinimas ar vardas ir pavardė

________________________________________________________________________________

Juridinio asmens kodas ar asmens kodas (arba gimimo data)

________________________________________________________________________________

Adresas (juridinio asmens – buveinės adresas)

________________________________________________________________________________

Telefono numeris

________________________________________________________________________________

Elektroninio pašto adresas

________________________________________________________________________________

Interneto svetainės adresas

________________________________________________________________________________

Adresas korespondencijai

________________________________________________________________________________

 

Patvirtiname, kad prašymo išduoti leidimą gaminti elektros energiją pateikimo metu ne mažiau kaip 95 procentai elektros energijos gamybos įrenginio įrengtosios galios, skirtos gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais perleista gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais.

 

 

_________                                 ___________________________

(parašas)                                  (pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

_______________

part_cf622b480fc94462a3d7656af0f242ec_end