Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 m. lapkričio 24 d. NUTARIMO Nr. 1168 „DĖL APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 16 d. Nr. 1324
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3418 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2013/2/ES (OL 2013 L 37, p. 10), ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/56/EB (OL 2013 L 329, p. 5), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis (pridedama).“

2. Šis nutarimas, išskyrus šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių III skyrių, įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

3. Šiuo nutarimu nauja redakcija dėstomų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių III skyrius įsigalioja 2016 m. vasario 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1324
redakcija)

 

 

 

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

 

 

 

Eil. Nr.

Metai

Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas*

Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį

I. APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

1.

nuo 2016

padangos

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

2.

nuo 2016

nešiojamosios baterijos (galvaniniai elementai) ir akumuliatoriai

perdirbimas

45

3.

nuo 2016

vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų filtrai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

4.

nuo 2016

vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

5.

nuo 2016

automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

II. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS**

6.

2016

stiklinė pakuotė

perdirbimas

65

2017

65

2018

68

2019

68

nuo 2020

70

7.

2016

plastikinė, įskaitant PET (polietilentereftalato), pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

45

nuo 2017

naudojimas, iš jo

perdirbimas

50

37

8.

nuo 2016

kombinuota pakuotė

perdirbimas ar kitoks naudojimas

25

9.

nuo 2016

kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)

naudojimas, iš jo

perdirbimas

25

20

10.

nuo 2016

metalinė pakuotė

perdirbimas

54

11.

nuo 2016

popierinė ir kartoninė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

80

76

12.

nuo 2016

medinė pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

35

13.

nuo 2016

kita pakuotė

naudojimas, iš jo

perdirbimas

45

22

III. PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, ATLIEKŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO UŽDUOTYS

14.

2016

stiklinė pakuotė

plastikinė, įskaitant PET, pakuotė

metalinė pakuotė

surinkimas ir perdirbimas

55

15.

2017

70

16.

2018

80

17.

2019

85

18.

nuo 2020

90

___________________

*Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas energijai gauti ir (ar) perdirbimas (organinių medžiagų perdirbimas, įskaitant kompostavimą, metalų ir metalų junginių perdirbimas, kitų neorganinių medžiagų perdirbimas) Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje.

** Gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma 100 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų perdirbimo lygis bus ne mažesnis, negu nurodyta 6–13 punktuose.

 

 

 

––––––––––––––––––––