Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SUTARČIŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR SUTARČIŲ IR TEISIŲ SUVARŽYMŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 9 d. Nr. 432

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymo
Nr. XI-1140 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Sutarčių registrą į Sutarčių ir teisių suvaržymų registrą, kuriam po reorganizavimo pereina likviduojamo Lietuvos Respublikos hipotekos registro teisės ir pareigos, susijusios su šių registro objektų registravimu: sutartinio (priverstinio) įkeitimo (išskyrus turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimą), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodyto turto hipotekos, taip pat 4.184 straipsnyje nurodytos sąlyginės hipotekos.

2. Patvirtinti Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad:

3.1. Sutarčių registro reorganizavimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.;

3.2. Sutarčių ir teisių suvaržymų registro veiklos pradžia – 2022 m. sausio 1 d.;

3.3. reorganizavimo laikotarpiu Sutarčių registro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia;

3.4. iki Sutarčių registro reorganizavimo pabaigos išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol pasibaigia jų galiojimo terminas;

3.5. iki Sutarčių registro reorganizavimo pabaigos visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

3.6. Sutarčių registro objektai, likviduojamo Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektai, nurodyti šio nutarimo 1 punkte, taip pat neregistruojamų daiktų nuomos (panaudos) sutartys nuo 2022 m. sausio 1 d. registruojami ir registro duomenys tvarkomi Sutarčių ir teisių suvaržymų registre Lietuvos Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registro įstatymo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatuose nustatyta tvarka.

4. Pavesti:

4.1. valstybės įmonei Registrų centrui:

4.1.1. užtikrinti nepertraukiamą Sutarčių registro veikimą šio registro reorganizavimo laikotarpiu;

4.1.2. organizuoti programinių priemonių, reikalingų reorganizuoto Sutarčių ir teisių suvaržymų registro duomenims tvarkyti, parengimą;

4.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir valstybės įmonei Registrų centrui savo interneto svetainėse paskelbti informaciją apie reorganizuojamą Sutarčių registrą.

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 1158 „Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6. Šio nutarimo 2 ir 5 punktai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                        Evelina Dobrovolska

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. birželio 9 d.

nutarimu Nr. 432

 

SUTARČIŲ IR TEISIŲ SUVARŽYMŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatais (toliau – Nuostatai) reglamentuojami Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (toliau – Registras) paskirtis, Registro valdytojas ir tvarkytojas, jų teisės ir pareigos, Registro objektai, jų registravimas, Registro duomenų ir informacijos, Registrui pateiktų dokumentų bei (ar) jų kopijų (toliau – Registro duomenys) tvarkymas, Registro sąveika su kitais registrais, Registro duomenų sauga, jo finansavimas, reorganizavimas ir likvidavimas.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 13 punkte nurodytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registras yra pagrindinis valstybės registras. Registro duomenys kaupiami ir saugomi vienoje duomenų bazėje.

4. Asmens duomenys Registre tvarkomi šiame Registre įregistruotų sutarčių šalių, įregistruotų daiktinių teisių turėtojų ir kitų su šiomis daiktinėmis teisėmis, šių teisių suvaržymais, įregistruotomis sutartimis, įregistruotais juridiniais faktais susijusių asmenų tapatybės nustatymo, Registro objektų registravimo, Registro duomenų teikimo ir Registro objektų apskaitos tikslais.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registro įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir Registro duomenų tvarkymą.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679, Civiliniame kodekse ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

 

ii SKYRIUS

registrO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS ir PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja ir jame tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Registro valdytojas).

8. Registro tvarkytoja ir jame tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registro tvarkytojas).

9. Registro valdytojas vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų valdytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

10. Registro tvarkytojas vykdo Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir atlieka jame nurodytas pareigas.

11. Registro tvarkytojas privalo:

11.1. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Registro valdytojo dokumentais įformintų nurodymų, Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

11.2. užtikrinti Registro techninės ir programinės įrangos, Registro duomenų bazės techninę priežiūrą;

11.3. užtikrinti, kad įrašant duomenis į Registrą būtų naudojami nuolat atnaujinami susijusių registrų duomenys;

11.4. tvarkyti Registro duomenų bazę ir duomenų bazės archyvą;

11.5. tvarkyti Registrui pateiktų dokumentų (kopijų) archyvą;

11.6. sudaryti duomenų teikimo iš Registro ir į Registrą sutartis;

11.7. perduoti Registro duomenis susijusiems registrams;

11.8. teikti metodinę ir informacinę pagalbą asmenims, teikiantiems duomenis į Registrą (toliau – Registro duomenų teikėjai), ir asmenims, gaunantiems Registro duomenis (toliau – Registro duomenų gavėjai), dėl Registro duomenų teikimo ir gavimo;

11.9. Registro valdytojo vardu užtikrinti duomenų subjektų teisių, nustatytų Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje, įgyvendinimą pagal Registro valdytojo tvirtinamas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles;

11.10. teikti pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus Registro valdytojui ir asmens duomenų priežiūros institucijai bei atlikti kitas reikalingas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo procedūras, įskaitant duomenų subjekto informavimą, pagal Registro valdytojo tvirtinamas asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisykles;

11.11. teikti Registro valdytojui informaciją apie Registro veiklą, Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje nustatytų prievolių vykdymą, sudaryti sąlygas ir padėti Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui arba kitam jo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus.

12. Registro tvarkytojas turi teisę:

12.1. rengti ir tvirtinti techninio pobūdžio teisės aktus, susijusius su Registro tvarkymu;

12.2. sudaryti Registro skaitmeninių dokumentų rinkinius, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme;

12.3. teikti informaciją apie Registro veiklą ir statistinius Registro duomenis.

 

iii SKYRIUS

Registro OBJEKTAI IR duomenys

 

13. Registro objektai yra:

13.1. sutartiniai ir priverstiniai įkeitimai (išskyrus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimą) (toliau – įkeitimai);

13.2. šios sutartinės ir priverstinės hipotekos (toliau – hipotekos):

13.2.1. Civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje nurodyto turto – laivų ir orlaivių, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija, hipotekos;

13.2.2. Civilinio kodekso 4.177 straipsnyje nurodyto turto – įmonės hipotekos;

13.2.3. Civilinio kodekso 4.184 straipsnyje nurodytos sąlyginės hipotekos;

13.3. neregistruojamų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartys (toliau – pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartys);

13.4. neregistruojamų daiktų pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys (toliau – pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys);

13.5. lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, sutartys
(toliau – finansinės nuomos sutartys);

13.6. neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartys.

14. Registre tvarkomi šie duomenys apie sutartinius įkeitimus ir sutartines hipotekas:

14.1. prašymo ar pranešimo įregistruoti, pakeisti ar išregistruoti sutartinį įkeitimą ar sutartinę hipoteką gavimo data ir laikas, registracijos numeris;

14.2. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas;

14.3. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos identifikavimo kodas;

14.4. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos rūšis (-ys), jeigu tai nurodyta sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandoryje;

14.5. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorio sudarymo vieta;

14.6. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorio sudarymo data ir laikas;

14.7. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorio notarinio registro numeris arba sutartinio įkeitimo sandorio numeris (jei jis nurodytas sandoryje);

14.8. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorį, jo pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas (-ai) ir pavardė (-ės), sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pakeitimą ar pabaigą patvirtinusio teismo pavadinimas, antstolio, surašiusio turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą arba Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju pateikusio Registrui pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku, vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

14.9. skolininko duomenys: nurodomas asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas;

14.10. įkaito davėjo duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

14.11. kreditoriaus, jeigu jis nurodytas sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandoryje, duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

14.12. požymis, ar kreditorių susitarimu ar vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu Registre kreditoriumi nurodomas kreditorių atstovas;

14.13. atstovavimo pagrindas, jeigu kreditorių susitarimu ar vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu Registre kreditoriumi nurodomas kreditorių atstovas;

14.14. asmens, kuriam perduotas sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos objektas (jeigu sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandoryje nurodyta, kad įkeitimo ar hipotekos objektas perduodamas kreditoriui ar trečiajam asmeniui), duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

14.15. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos objektas: įkeičiamo turto rūšis, pavadinimas, buvimo vieta (adresas), jeigu sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorio sudarymo metu ji žinoma, turto identifikavimo kodas, jeigu sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorio sudarymo metu jis suteiktas susijusiame registre, vertė eurais, jeigu ji nurodyta sandoryje, kiti duomenys, pagal kuriuos identifikuojamas sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos objektas; įmonės hipotekos atveju nurodoma įkeičiama įmonė (jos dalis) ir, jeigu įmonės hipotekos sandoryje nustatyta, nurodomas konkretus turtas, kuriam netaikoma Civilinio kodekso 4.177 straipsnio 5 dalyje nustatyta taisyklė;

14.16. bendra įkeičiamų objektų vertė eurais, jeigu ji nurodyta sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandoryje, arba bendra hipotekos objekto vertė eurais, jeigu registruojama įmonės (jos dalies) hipoteka;

14.17. sutartiniu įkeitimu ar sutartine hipoteka užtikrinta prievolė;

14.18. sutartiniu įkeitimu ar sutartine hipoteka užtikrintos prievolės konkretus ar maksimalus dydis (konkretus ir maksimalus dydžiai, jeigu taip nurodyta sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandoryje);

14.19. skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliojo sutartinio įkeitimo ar maksimaliosios sutartinės hipotekos sandorį dėl skolos dydžio fiksavimo datos buvo susitarta;

14.20. prievolės įvykdymo terminas;

14.21. palūkanos, netesybos ir įkeitimo ar hipotekos kreditoriaus nuostoliai, patirti dėl maksimaliuoju įkeitimu ar maksimaliąja hipoteka užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo, jeigu šalys dėl jų susitarė;

14.22. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos objektų pardavimo varžytynėse eilė, jeigu ji nurodyta sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandoryje;

14.23. sąlyga, nuo kurios įvykdymo momento įsigalioja sutartinis įkeitimas ar sutartinė hipoteka, arba sąlyga, kuriai įvykus įkeitimas ar hipoteka pasibaigia (sąlyginio įkeitimo ar sąlyginės hipotekos atveju);

14.24. informacija, kad sąlyginio įkeitimo ar sąlyginės hipotekos įsigaliojimo sąlyga yra įvykdyta ir įkeitimas ar hipoteka yra įsigalioję;

14.25. statybą leidžiančio dokumento numeris, nurodytas sąlyginės hipotekos sandoryje (būsimo nekilnojamojo daikto įkeitimo atveju), jeigu jis yra nurodytas;

14.26. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos įsigaliojimo momentas;

14.27. kiti sutartinio įkeitimo ir sutartinės hipotekos sandoriai, kuriais įkeistas tas pats įkeitimo ar hipotekos objektas ar užtikrinta ta pati prievolė;

14.28. Registro duomenų teikėjo duomenys (kai teikėjas fizinis ar juridinis asmuo, – duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje; kai teikėjas yra institucija, notaras arba antstolis, nurodomi: pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), įstaigos ar institucijos pavadinimas, buveinės, notaro biuro arba antstolio (-ių) kontoros adresas);

14.29. informacija apie įkeisto daikto arba daikto, į kurį teisės įkeistos, žuvimą;

14.30. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pakeitimo pagrindas, data ir laikas;

14.31. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigos pagrindas, data ir laikas;

14.32. duomenys apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą:

14.32.1. pranešimo apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, vykdomojo įrašo pakeitimą ar panaikinimą gavimo data ir laikas, registracijos numeris;

14.32.2. notaro vykdomojo įrašo atlikimo data;

14.32.3. notaro vykdomąjį įrašą, jo pakeitimą atlikusio ar jį panaikinusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

14.32.4. notarinio registro numeris;

14.32.5. kreditoriaus (-ių), kurio (-ių) prašymu atliktas vykdomasis įrašas, duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

14.32.6. notaro pranešimo skolininkui išsiuntimo data;

14.32.7. negrąžintos skolos dydis;

14.32.8. palūkanos, netesybos ir įkeitimo ar hipotekos kreditoriaus nuostoliai, patirti dėl maksimaliuoju įkeitimu ar maksimaliąja hipoteka užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo;

14.32.9. paskirto turto administratoriaus duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje, ar informacija apie išieškojimo iš įkeisto turto procedūras (įkeisto turto pardavimo iš varžytynių eilė, kreditorių reikalavimo tenkinimo eilė ir sąlygos, paaiškinančios ar patikslinančios į Registrą įrašytus duomenis));

14.32.10. notaro vykdomojo įrašo panaikinimo data ir laikas;

14.32.11. notaro vykdomojo įrašo panaikinimo pagrindas;

14.32.12. žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą padarymo, panaikinimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas;

14.32.13. žymos apie notaro vykdomąjį įrašą identifikavimo kodas.

15. Registre tvarkomi šie duomenys apie priverstinius įkeitimus ir priverstines hipotekas:

15.1. prašymo ar pranešimo įregistruoti, išregistruoti priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką ar įrašyti ir pakeisti duomenis gavimo data ir laikas, registracijos numeris;

15.2. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo Registre data ir laikas;

15.3. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos identifikavimo kodas;

15.4. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos nustatymo vieta;

15.5. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos nustatymo data;

15.6. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos nustatymo pagrindas;

15.7. dokumento, kuriuo nustatytas priverstinis įkeitimas ar priverstinė hipoteka, numeris arba civilinės bylos, kurioje priimtu sprendimu nustatytas priverstinis įkeitimas ar priverstinė hipoteka, numeris;

15.8. priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, jų pakeitimą ar pabaigą nustatęs notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija (pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įstaigos ar institucijos pavadinimas), antstolis, surašęs turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą (vardas (-ai) ir pavardė (-ės));

15.9. skolininko duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

15.10. įkeisto turto savininko duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

15.11. kreditoriaus duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

15.12. asmens, kuriam perduotas priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos objektas (jeigu priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos sandoryje nurodyta, kad įkeitimo ar hipotekos objektas perduodamas kreditoriui ar trečiajam asmeniui), duomenys, nurodyti Nuostatų 14.9 papunktyje;

15.13. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos objektas (įkeičiamo turto rūšis, pavadinimas, buvimo vieta (adresas), jeigu priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos nustatymo metu ji žinoma, turto identifikavimo kodas, jeigu priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos nustatymo metu jis suteiktas susijusiame registre, vertė eurais, jeigu ji nurodyta, kiti duomenys, pagal kuriuos identifikuojamas priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos objektas);

15.14. bendra priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos objektų vertė eurais;

15.15. priverstiniu įkeitimu ar priverstine hipoteka užtikrinti reikalavimai;

15.16. reikalavimo suma;

15.17. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos terminas;

15.18. palūkanos, netesybos ir įkeitimo ar hipotekos kreditoriaus nuostoliai, patirti dėl priverstiniu įkeitimu ar priverstine hipoteka užtikrinto įsipareigojimo neįvykdymo;

15.19. terminas, nuo kurio kreditorius gali reikalauti vykdyti įsipareigojimą, jeigu įsipareigojimas bus vykdomas pagal reikalavimą;

15.20. Registro duomenų teikėjo duomenys: pareigos, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įstaigos ar institucijos pavadinimas, buveinės arba notaro biuro adresas;

15.21. informacija apie įkeisto daikto arba daikto, į kurį teisės įkeistos, žuvimą;

15.22. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pakeitimo pagrindas ir data;

15.23. priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pabaigos pagrindas ir data;

15.24. duomenys apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą, nurodyti Nuostatų 14.32 papunktyje.

16. Registre tvarkomi šie dokumentai ir dokumentų skaitmeninės kopijos:

16.1. informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įkeitimo sandoris;

16.2. prašymas išregistruoti įkeitimą ar hipoteką;

16.3. kreditoriaus patvirtinimas dėl įkeitimo ar hipotekos pabaigos;

16.4. sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorio skaitmeninė kopija (jeigu sandoris įregistruotas iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

16.5. įmonės turto inventorizavimo akto skaitmeninė kopija (jeigu įmonės (jos dalies) hipoteka įregistruota iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

16.6. teismo, notaro ar antstolio sprendimo ar kito dokumento, kuriuo pakeisti arba baigti sutartinis įkeitimas ar sutartinė hipoteka, skaitmeninė kopija (jeigu dokumentas pateiktas iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

16.7. teismo, notaro, įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo arba kito dokumento, kuriuo nustatyti priverstinis įkeitimas ar priverstinė hipoteka, skaitmeninė kopija (jeigu įkeitimas ar hipoteka nustatyti iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

16.8. teismo, notaro, antstolio, įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo ar kito dokumento, kuriuo pakeisti ar baigti priverstinis įkeitimas ar priverstinė hipoteka, skaitmeninė kopija (jeigu dokumentas pateiktas iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

16.9. kreditoriaus, skolininko, įkaito davėjo ar asmens, kuriam perduotas įkeitimo ar hipotekos objektas, dokumento, pagal kurį buvo pakeisti ar baigėsi sutartinis įkeitimas ar sutartinė hipoteka, skaitmeninė kopija (jeigu dokumentas pateiktas iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

16.10. notaro vykdomojo įrašo, dokumento, patvirtinančio notaro vykdomojo įrašo pakeitimą ar panaikinimą, skaitmeninė kopija (jeigu dokumentas pateiktas iki 2021 m. gruodžio 31 d.);

16.11. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto skaitmeninė kopija;

16.12. antstolio Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju pateikto pranešimo skaitmeninė kopija, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šia sąlygine hipoteka įkeisto turto savininku;

16.13. kreditoriaus teikiami dokumentai dėl reikalavimo teisės perleidimo ar įkeisto turto administratoriaus paskyrimo.

17. Registre tvarkomi šie duomenys apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartis, nurodant sutarties identifikavimo kodą (iki 2021 m. gruodžio 31 d. įregistruotoms sutartims nurodant reorganizuotame Sutarčių registre suteiktą identifikavimo kodą ir nuo 2022 m. sausio 1 d. Registre suteiktą identifikavimo kodą) ir:

17.1. pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarties:

17.1.1. sudarymo datą;

17.1.2. numerį;

17.1.3. šalis (nurodomas asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre, – gimimo data, vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

17.1.4. įregistravimo ar pakeitimo duomenų įrašymo datą ir laiką, išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

17.1.5. dalyką;

17.1.6. nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentą;

17.1.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

17.1.8. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

17.1.9. pabaigos ar nutraukimo pagrindą ir datą;

17.1.10. kitą informaciją, paaiškinančią ar patikslinančią į Registrą įrašytus duomenis, taip pat informaciją apie Registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

17.2. pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutarties:

17.2.1. sudarymo datą;

17.2.2. numerį;

17.2.3. šalis (duomenys, nurodyti Nuostatų 17.1.3 papunktyje);

17.2.4. įregistravimo ar pakeitimo duomenų įrašymo datą ir laiką, išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

17.2.5. dalyką;

17.2.6. atpirkimo teisės terminą;

17.2.7. duomenų apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise įrašymo datą ir laiką;

17.2.8. duomenų apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimo įrašymo datą ir laiką;

17.2.9. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

17.2.10. pabaigos ar nutraukimo pagrindą ir datą;

17.2.11. kitą informaciją, paaiškinančią ar patikslinančią į Registrą įrašytus duomenis, taip pat informaciją apie Registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

17.3. finansinės nuomos sutarties:

17.3.1. sudarymo datą;

17.3.2. numerį;

17.3.3. šalis (duomenys, nurodyti Nuostatų 17.1.3 papunktyje);

17.3.4. įregistravimo ar pakeitimo duomenų įrašymo datą ir laiką, išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

17.3.5. dalyką;

17.3.6. nuosavybės teisės perėjimo finansinės nuomos gavėjui momentą;

17.3.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

17.3.8. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

17.3.9. pabaigos ar nutraukimo pagrindą ir datą;

17.3.10. kitą informaciją, paaiškinančią ar patikslinančią į Registrą įrašytus duomenis, taip pat informaciją apie Registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus;

17.4. neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties:

17.4.1. sudarymo datą;

17.4.2. numerį;

17.4.3. šalis (duomenys, nurodyti Nuostatų 17.1.3 papunktyje);

17.4.4. įregistravimo ar pakeitimo duomenų įrašymo datą ir laiką, išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

17.4.5. dalyką;

17.4.6. terminą;

17.4.7. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

17.4.8. pabaigos ar nutraukimo pagrindą ir datą;

17.4.9. kitą informaciją, paaiškinančią ar patikslinančią į Registrą įrašytus duomenis, taip pat informaciją apie Registre netvarkomų sutarties duomenų pakeitimus.

18. Įkeitimo, hipotekos ir sutarčių identifikavimo kodo struktūrą ir ženklų skaičių nustato Registro tvarkytojas.

19. Duomenims tvarkyti ir Registro objektams įregistruoti ar išregistruoti, duomenims įrašyti ir pakeisti naudojami šie klasifikatoriai:

19.1. įkeičiamo turto rūšių;

19.2. valiutų;

19.3. valstybių;

19.4. sutarčių rūšių;

19.5. daiktų rūšių;

19.6. nuosavybės teisės perėjimo finansinės nuomos gavėjui (pirkėjui) momento;

19.7. sutarties duomenų pakeitimo pagrindų.

 

iv SKYRIUS

registro Objektų registravimas

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO NUOSTATOS

 

20. Registro duomenų teikėjai yra:

20.1. įkeitimo sandorio šalys, informacinių technologijų priemonėmis sudariusios įkeitimo sandorį, jo pakeitimą, teikiančios pranešimus apie sudarytą, pakeistą ar baigtą įkeitimo sandorį, taip pat įkeitimo ar hipotekos sandorio šalys, teikiančios prašymus išregistruoti pasibaigusį įkeitimą ar hipoteką;

20.2. kreditoriai, teikiantys įkeitimo ar hipotekos pabaigos patvirtinimą, taip pat teikiantys Registrui duomenis Nuostatų 35 ir 36 punktuose nurodytais atvejais;

20.3. notarai, patvirtinę sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorį, jo pakeitimus ar pabaigą, atlikę vykdomąjį įrašą, keitę jo duomenis ar jį panaikinę, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, jų pakeitimus ar pabaigą, taip pat gavę kreditorių prašymus dėl priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos ar jų pakeitimų duomenų įrašymo Registre ir asmenų prašymus dėl duomenų perdavimo Registrui;

20.4. teismai, priėmę sprendimus dėl sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, įkeitimo ar hipotekos pakeitimus ar pabaigą;

20.5. įstatymų įgalioti pareigūnai ar institucijos, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, jų pakeitimus ar pabaigą (Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, mokesčių administratoriai);

20.6. antstoliai, surašę turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą arba Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju teikiantys pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku;

20.7. pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarčių šalys.

21. Registro duomenų teikėjai duomenis Registrui teikia elektroniniu būdu Nuostatų ir Registro tvarkytojo nustatyta tvarka ir priemonėmis.

22. Duomenys į Registrą įrašomi remiantis Registro duomenų teikėjų pranešimais ar prašymais ir informacinių technologijų priemonėmis sudarytais įkeitimo sandoriais. Įrašant duomenis į Registrą, pranešime, prašyme, įkeitimo sandoryje nurodyti duomenys nekeičiami, nekoreguojami ir netaisomi.

23. Registro duomenų teikėjai yra atsakingi už Registrui pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

24. Visi duomenys Registro tvarkytojui turi būti pateikiami lietuvių kalba.

25. Registro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti iš Registro tvarkytojo, kad Registre įrašyti duomenys atitiktų jų pateiktuose pranešimuose, prašymuose ar informacinių technologijų priemonėmis sudarytuose įkeitimo sandoriuose nurodytus duomenis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮKEITIMO IR HIPOTEKOS REGISTRAVIMAS

 

26. Notaras, patvirtinęs sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos sandorio patvirtinimo dienos pateikia Registro tvarkytojui pranešimą apie sandorio patvirtinimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.4 papunktyje (duomenys nurodomi tik tada, jeigu patvirtinta įmonės hipoteka arba sutartinis įkeitimas ar sutartinė hipoteka yra sąlyginis (-ė) ar maksimalusis (-ioji)) ir 14.5–14.11, 14.15, 14.17, 14.18, 14.26 papunkčiuose nustatyti duomenys.

27. Notaras, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos nustatymo (kai duomenis pateikia notaras), teismo sprendimo įsiteisėjimo (jeigu įkeitimas ar hipoteka nustatomi teismo sprendimu) arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo (jeigu įkeitimas ir hipoteka nustatomi įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimu) dienos elektroniniu būdu Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie nustatytą priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 15.4–15.11, 15.13,
15.15–15.17 papunkčiuose nustatyti duomenys.

28. Įkeitimo sandorio šalys, po 2022 m. sausio 1 d. sudariusios sutartinio įkeitimo sandorį, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, gali sandorį pateikti registruoti Registre, pateikdamos pranešimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.4 (duomenys nurodomi tik tada, jeigu įkeitimas yra sąlyginis ar maksimalusis), 14.5–14.7, 14.9–14.11, 14.15, 14.17, 14.18, 14.26 papunkčiuose nustatyti duomenys.

29. Įkeitimo sandorio šalys, kai sutartinio įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, sandorį sudarančios Registro informacinių technologijų priemonėmis, sandoryje turi nurodyti Nuostatų 14.4 (duomenys nurodomi tik tada, jeigu įkeitimas yra sąlyginis ar maksimalusis), 14.5, 14.7, 14.9–14.11, 14.15, 14.17, 14.18, 14.26 papunkčiuose nustatytus duomenis. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio teisėtumas netikrinamas, šio sandorio data ir laikas yra sandorio įregistravimo Registre data ir laikas.

30. Sutartinio įkeitimo sandorio šalys, jei kreditorius, skolininkas ir įkaito davėjas (kai skolininkas ir įkaito davėjas yra ne tas pats asmuo) yra juridiniai asmenys ir įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, sandorį sudarančios informacinių technologijų priemonėmis, sandoryje turi nurodyti Nuostatų 14.4 (duomenys nurodomi tik tada, jeigu sutartinis įkeitimas yra sąlyginis ar maksimalusis), 14.5, 14.7, 14.9–14.11, 14.15, 14.17, 14.18, 14.26 papunkčiuose nustatytus duomenis. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio teisėtumas netikrinamas, šio sandorio data ir laikas yra sandorio įregistravimo Registre data ir laikas.

31. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie patvirtintą, sudarytą įkeitimo ar hipotekos sandorį, nustatytą priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo ar įkeitimo sandorio gavimo dienos įregistruoja įkeitimą ar hipoteką, jeigu nenustato Nuostatų 52 ir 53 punktuose nurodytų aplinkybių. Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įkeitimo sandoris įregistruojamas Registre jo sudarymo momentu, jei nenustatoma Nuostatų 53.2 papunktyje nurodytų aplinkybių.

32. Įkeitimas ir hipoteka laikomi įregistruotais, kai duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.

33. Įregistravus įkeitimą ar hipoteką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos įregistravimo dienos Registro duomenų teikėjui, Registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims, informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio šalims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie įkeitimo ar hipotekos įregistravimą.

34. Notaras, patvirtinęs sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pakeitimą, arba teismas, priėmęs sprendimą dėl sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pakeitimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pakeitimo patvirtinimo arba teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikia Registro tvarkytojui pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.3, 14.8, 14.30 papunkčiuose nustatyti duomenys, taip pat pakeisti įkeitimo ar hipotekos duomenys. Notaras, patvirtinęs, kad sąlyginio įkeitimo ar hipotekos įsigaliojimo sąlyga yra įvykdyta ir įkeitimas ar hipoteka įsigalioję, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios informacijos patvirtinimo dienos pateikia Registro tvarkytojui pranešimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.3, 14.8, 14.24 ir 14.26 papunkčiuose nustatyti duomenys.

35. Sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos kreditoriui pranešus apie įkeisto turto savininko pasikeitimą, taip pat apie skolininko, kreditoriaus, įkaito davėjo ar asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, vardo (-ų), pavardės (-ių) ar gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo ar buveinės adreso pasikeitimą, Registro tvarkytojas patikrina, ar įkeitimas ar hipoteka įregistruoti Registre, sutikrina šiuos duomenų pasikeitimus ir susijusių registrų duomenis bei į Registrą įrašo įkeitimo ar hipotekos duomenų pakeitimą. Jeigu šiame punkte nurodytų duomenų sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos kreditorius neturi galimybės pateikti Registro tvarkytojui elektroniniu būdu Registro tvarkytojo nustatyta tvarka, duomenys pateikiami per notarą.

36. Registro tvarkytojas, gavęs kreditoriaus prašymą į Registrą įrašyti duomenis apie reikalavimo teisės perleidimą, informaciją apie įkeisto turto administratoriaus paskyrimą ir šį faktą patvirtinančius dokumentus, remdamasis kreditoriaus prašymu ir pateiktais dokumentais, į Registrą įrašo sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos duomenų pakeitimą. Jeigu šiame punkte nurodytų duomenų sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos kreditorius, skolininkas, įkaito davėjas ar asmuo, kuriam perduotas įkeitimo objektas, neturi galimybės pateikti Registro tvarkytojui elektroniniu būdu Registro tvarkytojo nustatyta tvarka, duomenys pateikiami per notarą.

37. Notaras, nustatęs priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pakeitimą, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, priėmę sprendimą dėl priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pakeitimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pakeitimo nustatymo, teismo sprendimo įsiteisėjimo arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 15.3, 15.8, 15.22 papunkčiuose nustatyti ir pakeisti įkeitimo ar hipotekos duomenys.

38. Sutartinio įkeitimo sandorio šalys, sandorį sudariusios informacinių technologijų priemonėmis įregistruojant įkeitimą Registre, priėmusios sprendimą dėl įkeitimo pakeitimo, informacinių technologijų priemonėmis sudaro sandorio pakeitimą, kuriame turi būti nurodytas įkeitimo pakeitimo pagrindas, taip pat pakeisti įkeitimo duomenys. Sutartinio įkeitimo sandorio pakeitimo data ir laikas yra sandorio pakeitimo įregistravimo Registre data ir laikas. Sutartinio įkeitimo sandorio, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, šalys, po 2022 m. sausio 1 d. pateikusios įregistruoti įkeitimą Registre ir sudariusios šio įkeitimo sandorio pakeitimą, pateikia Registro tvarkytojui pranešimą apie įkeitimo sandorio pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.3, 14.30 papunkčiuose nustatyti duomenys, taip pat pakeisti įkeitimo duomenys.

39. Notaras, patvirtinęs sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigą, arba teismas, priėmęs sprendimą dėl sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pabaigos patvirtinimo arba teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pabaigą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.3, 14.8 ir 14.31 papunkčiuose nustatyti duomenys.

40. Notaras, nustatęs priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pabaigą, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, priėmę sprendimą dėl priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pabaigos nustatymo, teismo sprendimo įsiteisėjimo arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo  ar hipotekos pabaigą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 15.3, 15.8 ir 15.23 papunkčiuose nustatyti duomenys.

41. Antstolis, kreditoriaus prašymu priverstinai realizavęs įkeitimu ar hipoteka įkeistą turtą arba įkeistą turtą perdavęs įkeitimo ar hipotekos kreditoriui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto surašymo elektroniniu būdu dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pakeitimą arba pabaigą. Pranešime turi būti nurodyti:

41.1. apie įkeitimo ar hipotekos pakeitimą – Nuostatų 14.3, 14.8, 14.30, 15.3, 15.8, 15.22 papunkčiuose nustatyti duomenys, taip pat – įkeitimo ar hipotekos objektas, kuriam baigtas įkeitimas ar baigta hipoteka jį priverstinai realizavus kreditoriaus prašymu arba perdavus įkeitimo ar hipotekos kreditoriui;

41.2. apie įkeitimo ar hipotekos pabaigą – Nuostatų 14.3, 14.8, 14.31, 15.3, 15.8, 15.23 papunkčiuose nustatyti duomenys ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto skaitmeninė kopija, jeigu kreditoriaus prašymu priverstinai realizavus įkeitimu ar hipoteka įkeistą turtą arba įkeistą turtą perdavus įkeitimo ar hipotekos kreditoriui iš Registro turi būti išregistruoti visas įkeitimas ar hipoteka.

42. Antstolis, surašęs turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą, pagal kurį sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka tapo šia sąlygine hipoteka įkeisto nekilnojamojo daikto savininku ir sąlyginė hipoteka įsigaliojo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu būdu Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie sąlyginės hipotekos pakeitimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.3, 14.8, 14.30 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto skaitmeninę kopiją.

43. Antstolis, nustatęs, kad asmuo, sudaręs sąlyginę hipoteką, siekdamas nuosavybės teise įsigyti nekilnojamąjį daiktą Civilinio proceso kodekso VI dalyje nustatyta tvarka, netapo šia sąlygine hipoteka įkeisto nekilnojamojo daikto savininku, ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroniniu būdu Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie sąlyginės hipotekos pabaigą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.3, 14.8, 14.31 papunkčiuose nustatyti duomenys, ir elektroniniu parašu pasirašytą pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio nekilnojamojo daikto savininku, arba skaitmeninę jo kopiją.

44. Įkeitimo sandorio šalys, pasibaigus įkeitimui, gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą (kai prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti įkeitimo pabaigos patvirtinimą). Prašyme išregistruoti pasibaigusį įkeitimą turi būti nurodyti Nuostatų 14.3 ir 14.31 papunkčiuose nustatyti duomenys.

45. Hipotekos sandorio šalys gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką, kai yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais (kai prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti hipotekos pabaigos patvirtinimą). Prašyme išregistruoti pasibaigusią hipoteką turi būti nurodyti Nuostatų 14.3 ir 14.31 papunkčiuose nustatyti duomenys.

46. Įkeitimas ir hipoteka įregistruojami, jų duomenys keičiami, įkeitimas ir hipoteka išregistruojami, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą padaromos, panaikinamos ar žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą duomenys pakeičiami, kai sumokamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas, išskyrus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytus atvejus. Atlyginimo mokėjimo tvarką nustato Registro tvarkytojas. Pagal antstolių pateiktus Nuostatų 42 ir 43 punktuose nurodytus pranešimus sąlyginė hipoteka pakeičiama arba išregistruojama iš Registro neatlygintinai.

47. Notaras, atlikęs vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vykdomojo įrašo atlikimo dienos, elektroniniu būdu pateikia Registrui pranešimą apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.3 arba 15.3 papunktyje ir
14.32.2–14.32.8 papunkčiuose nustatyti duomenys.

48. Notaras, atlikęs vykdomojo įrašo pakeitimą, panaikinęs ar atlikęs naują vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vykdomojo įrašo pakeitimo, panaikinimo ar naujo vykdomojo įrašo atlikimo dienos, elektroniniu būdu pateikia Registrui pranešimą apie notaro vykdomojo įrašo pakeitimą ar naujo vykdomojo įrašo atlikimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.32.13 papunktyje nustatyti duomenys, taip pat įrašyti pateikti nauji notaro vykdomojo įrašo duomenys.

49. Notaras, panaikinęs vykdomąjį įrašą, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vykdomojo įrašo panaikinimo dienos, elektroniniu būdu pateikia Registrui pranešimą apie notaro vykdomojo įrašo panaikinimą, kuriame turi būti nurodyti Nuostatų 14.32.10, 14.32.11 ir 14.32.13 papunkčiuose nurodyti duomenys.

50. Įkeitimas ir hipoteka įregistruojami, jų pakeisti duomenys įrašomi, įkeitimas ir hipoteka išregistruojami, žyma apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą padaroma, panaikinama, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą duomenys pakeičiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos, jei nenustatomos Nuostatų 52 ir 53 punktuose nurodytos aplinkybės. Įrašius pakeistus įkeitimo ar hipotekos duomenis, išregistravus įkeitimą ar hipoteką, taip pat padarius, panaikinus žymą apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą ar pakeitus žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą duomenis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną Registro duomenų teikėjui, Registro duomenų teikėjo pranešime ar prašyme ar informacinių technologijų priemonėmis sudarytame įkeitimo sandoryje nurodytiems suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie įkeitimo ar hipotekos duomenų pakeitimus. Informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio duomenys pakeičiami jo pakeitimo momentu, jei nenustatoma Nuostatų 53.2 papunktyje nurodytų aplinkybių. Kai įkeitimo ar hipotekos duomenys įrašomi ar pakeičiami Nuostatų 87 punkte nustatytu atveju, Registro tvarkytojas, remdamasis susijusio registro tvarkytojo pranešimu, duomenis pagal šį pranešimą Registre įrašo ar pakeičia per vieną darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo duomenų įrašymo ar pakeitimo dienos elektroniniu būdu praneša kreditoriams.

51. Kai įkeitimas ar hipoteka išregistruojami, žyma apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą panaikinama.

52. Jeigu Registro duomenų teikėjo pateiktame pranešime ar prašyme nurodyti neišsamūs, neatitinkantys susijusio registro duomenų duomenys ir (ar) nepateikti Nuostatuose nurodyti dokumentai arba pranešimas neatitinka Registro tvarkytojo nustatytų reikalavimų, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.

53. Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti įkeitimą ar hipoteką, įrašyti ar pakeisti jų duomenis, juos išregistruoti, padaryti ar panaikinti žymą apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, įrašyti ar pakeisti žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą duomenis, jeigu:

53.1.  pagal Registro duomenų teikėjo pateiktą pranešimą ar prašymą nustato, kad:

53.1.1. pateiktas pranešimas ar prašymas dėl įregistruoto įkeitimo ar hipotekos įregistravimo, Registre jau įrašytų ar pakeistų duomenų tapataus įrašymo ar pakeitimo arba išregistruoto įkeitimo ar hipotekos išregistravimo, dėl Registre įrašytos žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą ar pakeitimo įrašymo, ar dėl žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą panaikinimo;

53.1.2. Registro duomenų teikėjas per Nuostatų 52 punkte nurodytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų;

53.1.3. pranešimo ar prašymo trūkumai gali būti pašalinti tik pateikus naują pranešimą ar prašymą;

53.1.4. pateiktas netinkamos rūšies pranešimas ar prašymas;

53.1.5. nesumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas už įkeitimo ar hipotekos įregistravimą, išregistravimą ar duomenų keitimą Registre;

53.2. informacinių technologijų priemonėmis sudarytame įkeitimo sandoryje:

53.2.1. nurodyti tapatūs Registre jau įrašyti ar pakeisti įkeitimo ar hipotekos duomenys;

53.2.2. nurodyti neteisingi duomenys ar nustatoma Nuostatų 53.1.5 papunktyje nurodyta aplinkybė.

54. Registro tvarkytojas, atsisakęs įregistruoti įkeitimą ar hipoteką, įrašyti ar pakeisti jų duomenis ar juos išregistruoti, padaryti ar panaikinti žymą apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, įrašyti ar pakeisti žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą duomenis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų grąžinimo dienos apie atsisakymą registruoti elektroniniu būdu praneša Registro duomenų teikėjui ir nurodo priežastis.

55. Tais atvejais, kai įsiteisėja teismo sprendimas dėl išregistruoto įkeitimo ar hipotekos pabaigos pripažinimo negaliojančia, Registro tvarkytojas, gavęs Registro duomenų teikėjo prašymą, grąžina išregistruoto įkeitimo ar hipotekos duomenis iš Registro duomenų bazės archyvo į aktualią Registro duomenų bazę, apie tai Nuostatų 86 punkte nustatyta tvarka praneša susijusiam turto registrui (kai įkeistas turtas registruotinas) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų grąžinimo dienos apie tai elektroniniu būdu praneša Registro duomenų teikėjui.

56. Išregistruotų įkeitimų ir hipotekų duomenys saugomi Registro duomenų bazės archyve 10 metų nuo įkeitimo ar hipotekos išregistravimo dienos. Išregistruotų įkeitimų ir hipotekų lakštų ir kitų su lakštu Registrui pateiktų dokumentų kopijos saugomos dokumentų (kopijų) archyve trejus metus nuo įkeitimo ar hipotekos išregistravimo dienos.

57. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Registro duomenys sunaikinami Registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SUTARČIŲ REGISTRAVIMAS

 

58. Duomenis apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartis teikia viena iš sutarčių šalių. Į Registrą įrašomi Registro duomenų teikėjų – sutarčių šalių pateiktų pranešimų ar prašymų duomenys:

58.1. sudarytos sutarties;

58.2. sutarties pakeitimo;

58.3. sutarties pabaigos ar nutraukimo;

58.4. pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise;

58.5. pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimo;

58.6. sutarties neišregistravimo automatiškai.

59. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie sudarytą pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, kuriame nurodyti Nuostatų 17.1.1–17.1.3, 17.1.5–17.1.7 arba 17.2.1–17.2.3, 17.2.5 ir 17.2.6, arba 17.3.1–17.3.3, 17.3.5–17.3.7, arba 17.4.1–17.4.3, 17.4.5 ir 17.4.6 papunkčiuose nustatyti duomenys, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos įregistruoja atitinkamą sutartį, jeigu nenustato Nuostatų 68 punkte nurodytų aplinkybių.

60. Sutartis laikoma įregistruota, kai jos duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.

61. Įregistravus sutartį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įregistravimo dienos Registro duomenų teikėjui ir Registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie sutarties įregistravimą.

62. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties pakeitimą, kuriame nurodyti Nuostatų 17.1.8 arba 17.2.9, arba 17.3.8, 17.4.7 papunkčiuose nustatyti duomenys ir sutarties pakeitimo duomenys, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie sutarties pakeitimą gavimo dienos įrašo duomenis į Registro duomenų bazę, jeigu nenustato Nuostatų 68 punkte nurodytų aplinkybių.

63. Įrašius duomenis apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos,  neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties pakeitimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną Registro duomenų teikėjui ir Registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie sutarties pakeitimo duomenų įrašymą Registre.

64. Jeigu Registrui pateikiamas pranešimas apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai,
pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos sutarties, sudarytos iki 2002 m. liepos 17
 d., pakeitimą arba pranešimas apie neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties, sudarytos iki 2022 m. sausio 1 d., pakeitimą, kartu su pranešimu apie sutarties pakeitimą Registrui turi būti pateiktas pranešimas apie sudarytą sutartį. Sutartis ir jos duomenų pakeitimai įregistruojami Nuostatų 59–62 punktuose nustatyta tvarka.

65. Jeigu Registrui pateikiamas pranešimas apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties, kuri Nuostatų nustatyta tvarka buvo išregistruota iš Registro automatiškai, pakeitimą, kartu su pranešimu apie sutarties pakeitimą Registrui turi būti pateiktas pranešimas apie sudarytą sutartį. Sutartis ir jos duomenų pakeitimai įregistruojami Nuostatų 59–62 punktuose nustatyta tvarka.

66. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties pabaigą ar nutraukimą, kuriame nurodyti Nuostatų 17.1.9 arba 17.2.10, arba 17.3.9, 17.4.8 papunkčiuose nustatyti duomenys, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos išregistruoja sutartį, jeigu nenustato Nuostatų 68 punkte nurodytų aplinkybių.

67. Išregistravus pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sutarties išregistravimo dienos Registro duomenų teikėjui ir Registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie sutarties išregistravimą.

68. Jeigu pateiktame pranešime apie sudarytą pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, sutarties pakeitimą arba sutarties pabaigą ar nutraukimą nurodyti ne visi Nuostatų 59, 62 ir 66 punktuose nustatyti duomenys arba nurodyti duomenys yra klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos  pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.

69. Registro tvarkytojas pagal Registro duomenų teikėjo pateiktą pranešimą atsisako įregistruoti pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, įrašyti ar pakeisti duomenis, išregistruoti sutartį, jeigu:

69.1. Registro duomenų teikėjas per Nuostatų 68 punkte nurodytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų;

69.2. pateiktame naujame pranešime nurodyti duomenys yra neteisingi;

69.3. nesumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas už sutarties įregistravimą ar duomenų keitimą Registre.

70. Registro tvarkytojas, atsisakęs Registre įregistruoti pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, įrašyti arba pakeisti duomenis ar išregistruoti sutartį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų grąžinimo dienos elektroniniu būdu praneša Registro duomenų teikėjui apie atsisakymą registruoti ir nurodo priežastis.

71. Pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ir finansinės nuomos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus vieniems metams nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos. Neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties termino pabaigos. Pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties įregistravimo Registre dienos. Automatiškai išregistravus sutartį iš Registro, pranešimas apie sutarties išregistravimą Registro duomenų teikėjui nesiunčiamas.

72. Jeigu Registro duomenų teikėjas pateikia Registro tvarkytojui prašymą automatiškai neišregistruoti pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties iš Registro, sutartis išregistruojama tik gavus pranešimą apie sutarties pabaigą ar nutraukimą, išskyrus atvejus, kai vėlesniu sutarties pakeitimu nustatytas naujas galutinis atsiskaitymo terminas, kuriam pasibaigus sutartis išregistruojama Nuostatų nustatyta tvarka.

73. Pranešimo apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise ar pranešimo apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise ar pranešimo apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą gavimo dienos.

74. Įrašius duomenis apie pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise ar apie pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną Registro duomenų teikėjui ir Registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu išsiunčiamas pranešimas apie duomenų įrašymą Registre.

75. Už sutarčių įregistravimą Registre, duomenų apie sutarčių pakeitimą įrašymą, prašymo neišregistruoti sutarčių automatiškai, pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise ar pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimo įrašymą Registre mokamas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas. Atlyginimo mokėjimo tvarką nustato Registro tvarkytojas.

76. Duomenys apie išregistruotas sutartis perkeliami į Registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi 10 metų. Registro duomenų teikėjų pateikti pranešimai saugomi dokumentų archyve trejus metus nuo duomenų perkėlimo į Registro duomenų bazės archyvą dienos. Pasibaigus saugojimo terminui, Registro duomenys sunaikinami Registro tvarkytojo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

77. Netikslūs, klaidingi, neišsamūs Registro duomenys gali būti taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva, gavus Registro duomenų gavėjo, susijusio registro ar duomenų subjekto arba Registro duomenų teikėjo prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

78. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad dėl Registro duomenų teikėjo kaltės Registre įrašyti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, per vieną darbo dieną nuo netikslumų nustatymo dienos praneša apie tai Registro duomenų teikėjui ir pareikalauja pateikti Registrui patikslintus duomenis. Registro duomenų teikėjas privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Registro tvarkytojo prašymo gavimo dienos. Registro tvarkytojas per vieną darbo dieną nuo ištaisytų duomenų gavimo dienos ištaiso netikslumus Registre ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netikslumų ištaisymo Registre dienos praneša apie tai Registro duomenų teikėjui, susijusių registrų tvarkytojams, kitiems asmenims, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys.

79. Registro duomenų teikėjas, pastebėjęs ar gavęs informaciją, kad Registrui pateikė netikslius, klaidingus, neišsamius duomenis arba kad įkeitimas, hipoteka, notaro vykdomasis įrašas ar pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartis iš Registro išregistruoti remiantis Registrui pateiktu klaidingu pranešimu, turi nedelsdamas pateikti Registro tvarkytojui teisingus duomenis arba prašymą grąžinti iš Registro duomenų bazės archyvo į aktualią Registro duomenų bazę per klaidą išregistruotus įkeitimą ar hipoteką, notaro vykdomąjį įrašą ar sutartį. Registro tvarkytojas per vieną darbo dieną nuo ištaisytų duomenų arba prašymo gavimo dienos ištaiso netikslumus Registre arba grąžina duomenis iš Registro duomenų bazės archyvo į aktualią Registro duomenų bazės dalį ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netikslumų ištaisymo Registre arba duomenų grąžinimo dienos praneša apie tai Registro duomenų teikėjui, susijusių registrų tvarkytojams, kitiems asmenims, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys.

80. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, privalo per 24 valandas nuo duomenų netikslumų nustatymo dienos nustatytus netikslumus ištaisyti ir apie tai neatlygintinai pranešti Registro duomenų gavėjams, susijusių registrų tvarkytojams, kitiems asmenims, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, taip pat duomenų subjektui.

81. Registro tvarkytojas, nustatęs susijusio registro sąveikos būdu Registrui perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo duomenų netikslumų nustatymo dienos praneša apie tai susijusio registro tvarkytojui ir pareikalauja juos ištaisyti bei pateikti patikslintus duomenis, o šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

82. Registro tvarkytojas, gavęs iš Registro duomenų gavėjo, susijusio registro informaciją apie nustatytus Registro duomenų gavėjui, susijusiam registrui perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per vieną darbo dieną nuo informacijos apie perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimo gavimo dienos pateiktą informaciją patikrinti ir, jeigu ji teisinga, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Registro tvarkytojas turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, Registro duomenys ištaisomi per vieną darbo dieną nuo Registro duomenų teikėjo pranešimo apie taisytinus duomenis gavimo dienos. Ištaisęs Registro duomenų netikslumus, Registro tvarkytojas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netikslumų ištaisymo dienos, praneša apie tai Registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs, klaidingi, neišsamūs duomenys, ir susijusio registro tvarkytojui.

83. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo duomenų subjekto reikalavimo ištaisyti netikslius, klaidingus ar papildyti neišsamius duomenis ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo dienos privalo nurodytus netikslumus Registre ištaisyti, apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui ir patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti susijusių registrų tvarkytojams. Jeigu Registrui nepateikiama nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų, duomenys nėra taisomi ir apie atsisakymą taisyti duomenis nurodant atsisakymo priežastis per 5 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pranešama duomenų subjektui tokiu pačiu būdu, kaip buvo pateiktas reikalavimas.

 

VI SKYRIUS

SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

84. Registro veikimui užtikrinti ir Registre tvarkomiems duomenims įrašyti bei patikrinti gaunami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų duomenys:

84.1. Gyventojų registro – fizinio asmens (skolininko, įkaito davėjo, asmens, kuriam perduotas įkeitimo ar hipotekos objektas, kreditoriaus, pirkimo–pardavimo išsimokėtinai,
pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties šalies) vardas
 (-ai) ir pavardė (-ės), asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

84.2. Juridinių asmenų registro – juridinio asmens (skolininko, įkaito davėjo, asmens, kuriam perduotas įkeitimo ar hipotekos objektas, kreditoriaus, įkeistos įmonės, pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties šalies) kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas;

84.3. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro – įkeisto daikto pavadinimas, įkeisto vidaus vandenų laivo identifikavimo kodas, registracijos ar identifikavimo numeris, tipas, modelis, registracijos data, registracijos dokumento išdavimo vieta, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.4. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – įkeisto daikto pavadinimas, įkeisto jūrų laivo identifikavimo kodas, registracijos numeris, pastatymo metai, registravimo uostas, paskirtis, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.5. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro – įkeisto daikto pavadinimas, civilinio orlaivio identifikavimo kodas, nacionalinis ir registracijos ženklai, serijos numeris, tipas, registracijos data, registravimo liudijimo numeris, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.6. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro – įkeistos motorinės transporto priemonės ir jos priekabos modelio pavadinimas, identifikavimo kodas, valstybinis numeris, registracijos dokumento numeris, tipas, identifikavimo numeris, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.7. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų
registro – įkeisto traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabos pavadinimas, unikalus atpažinties kodas, registracijos liudijimo numeris, valstybinis numeris, tapatumo numeris, gamybos metai, markė, modelis, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.8. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro – įkeisto geležinkelių riedmens pavadinimas, identifikavimo (registracijos) kodas, geležinkelio riedmens identifikacijos numeris, pagaminimo data, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.9. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro – įkeisto prekių ženklo registracijos numeris, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.10. Lietuvos Respublikos patentų registro – įkeisto patento numeris, pavadinimas, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.11. Lietuvos Respublikos dizaino registro – įkeisto dizaino registracijos numeris, pavadinimas, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.12. Ginklų registro – įkeisto ginklo identifikavimo kodas, ginklo numeris, ginklo modelis, ginklo rūšis, trumpas turto aprašymas ir turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas;

84.13. Nekilnojamojo turto registro – sąlygine hipoteka įkeisto nekilnojamojo daikto arba nekilnojamojo daikto, į kurį teisės yra įkeistos, unikalus numeris, tipas, adresas, turto savininko ar bendraturčių vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre) ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre) ar juridinio asmens kodas, duomenys apie įkaito davėjo nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;

84.14. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – duomenys apie įkeitimo ar hipotekos sandorio šalies – fizinio asmens neveiksnumą tam tikroje srityje ir (ar) civilinio veiksnumo apribojimą tam tikroje srityje.

85. Sąveika su kitų registrų tvarkytojų tvarkomais registrais detalizuojama duomenų teikimo ir keitimosi jais sutartyse.

86. Duomenys apie įkeitimo ir hipotekos įregistravimą, jų duomenų įrašymą ar pakeitimą, įkeitimo ir hipotekos išregistravimą, žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą padarymą, panaikinimą ar duomenų pakeitimą ne vėliau kaip per 8 darbo valandas perduodami susijusiam registrui, kuriame registruotas įkeičiamas (įkeistas) turtas.

87. Nuostatų 84.3–84.13 papunkčiuose nurodyti registrai ir kiti subjektai, registruojantys turto objektus, duomenis apie įkeisto turto duomenų pasikeitimus perduoda Registro tvarkytojui nedelsdami, ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo įkeisto turto duomenų pasikeitimo momento. Registro duomenys pagal registrų ir institucijų, registruojančių turto objektus, pranešimus keičiami Nuostatų 50 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

88. Registro duomenis duomenų gavėjams teikia Registro tvarkytojas. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši.

89. Registro duomenis gali gauti asmenys, turintys teisėtą tikslą ir teisinį pagrindą juos gauti.

90. Registro duomenys teikiami:

90.1. teikiant Registro išrašus;

90.2. teikiant užsakomuosius Registro duomenų rinkinius.

91. Registro duomenys teikiami paštu, elektroniniu, automatiniu būdu, leidžiamosios kreipties būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį. Registro duomenų teikimo tvarką detalizuoja ir teikiamų Registro duomenų apimtį nustato Registro tvarkytojas Registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse.

92. Registro išrašai ir Registrui pateiktų dokumentų kopijos gali būti teikiami pagal šiuos paieškos kriterijus:

92.1. duomenys apie įkeitimus ir hipotekas teikiami pagal:

92.1.1. įkeitimo ar hipotekos identifikavimo kodą;

92.1.2. įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio asmens vardą (-us), pavardę (-es) ir asmens kodą ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre, – pagal vardą (-us), pavardę (-es) ir gimimo datą; jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo;

92.1.3. įkeitimo ar hipotekos objekto – įkeisto daikto identifikavimo kodą;

92.2. duomenys apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartis teikiami pagal:

92.2.1. sutarties identifikavimo kodą;

92.2.2. finansinės nuomos gavėjo, pirkėjo, nuomininko ar panaudos gavėjo fizinio asmens vardą (-us), pavardę (-es) ir asmens kodą ar juridinio asmens kodą. Jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre, – pagal vardą (-us), pavardę (-es) ir gimimo datą; jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo.

93. Registrui nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateiktų dokumentų skaitmeninės kopijos gali būti teikiamos pagal įkeitimo ar hipotekos identifikavimo kodą.

94. Prašymus (vienkartinio teikimo atveju) gauti Registro duomenis asmenys gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme gauti Registro duomenis turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, konkretus, apibrėžtas ir teisėtas Registro duomenų naudojimo tikslas, prašomų duomenų apimtis, gavimo būdas, vienas iš duomenų paieškos kriterijų, nurodytų Nuostatų 92 punkte. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai). Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateiktas įgaliojimas.

95. Registro tvarkytojas Registro išrašus ir Registrui pateiktų dokumentų kopijas turi pateikti (išsiųsti paštu, elektroniniu būdu, perduoti kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gauti Registro duomenis gavimo dienos, jei yra sumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas (kai duomenys teikiami atlygintinai), užsakomuosius Registro duomenų rinkinius – per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei yra sumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas (kai duomenys teikiami atlygintinai).

96. Registro duomenų pakartotinio naudojimo sąlygas, skaitmeninių dokumentų rinkinių sudarymo ir su šiais rinkiniais susijusių paslaugų teikimo tvarką nustato Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas bei Registro tvarkytojo tvirtinamos tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų pakartotinio naudojimo taisyklės.

97. Duomenų teikimo sutartyje (daugkartinio teikimo atveju) turi būti nurodyti: Registro duomenų naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir tvarka, kriterijai, pagal kuriuos teikiami Registro duomenys, teikiamų duomenų apimtis, taip pat atsiskaitymo už gautus Registro duomenis sąlygos ir tvarka.

98. Registro duomenų gavėjas Registro duomenis, įskaitant asmens duomenis, gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti juos gaunant. Asmens duomenys naudojami vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis.

99. Registro duomenų gavėjai, teikiantys Registro duomenis teisės aktų ar duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka tretiesiems asmenims, negali keisti Registro duomenų ir privalo nurodyti teikiamų duomenų šaltinį.

100. Kai atsisakoma teikti Registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas, pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo priežastis bei apskundimo tvarką. Atsisakymas teikti Registro duomenis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

101. Registro duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už Registro duomenų teikimą dydžius nustato Vyriausybė. Atlyginimo mokėjimo tvarką nustato Registro tvarkytojas. Registro tvarkytojas Registro duomenis neatlygintinai teikia Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais.

102. Registro tvarkytojo interneto svetainėje pateikiama informacija apie Registro objektus, Registro paskirtį, asmens duomenų tvarkymo tikslus, Registro valdytoją ir tvarkytoją, Registro tvarkymą, asmenų teisę susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų taisymo tvarką, Registro duomenų teikėjus ir Registro duomenų gavėjus, taip pat informacija apie asmens duomenų saugojimo Registre laikotarpį ir teisę pateikti skundą dėl Registre tvarkomų asmens duomenų. Detali duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Registro valdytojo tvirtinamose duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklėse.

103. Registro duomenys, išskyrus Registre tvarkomus fizinio asmens duomenis, į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Registre tvarkomi fizinio asmens duomenys į užsienio valstybes teikiami Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

104. Registro duomenų saugą reguliuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas), nustatyta tvarka.

105. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu.

106. Už Registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir tvarkytojas.

107. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Registre, privalo laikytis Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ir saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti teikti ir skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Už neteisėtą asmens duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šiame punkte nurodyti asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

108. Registras finansuojamas lėšomis, gautomis už Registro objektų registravimą, Registro duomenų ir kitų paslaugų teikimą, taip pat iš kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

109. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka.

110. Reorganizuojamo ar likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––