LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APELIACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS MOKSLO TARYBOS MOKSLINĖS VEIKLOS ETIKOS KOMISIJOS PRIIMTAIS SPRENDIMAIS, NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. kovo 12 d. Nr. V-89

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VII-126 patvirtintu Pranešimų, susijusių su tyrėjų mokslinės veiklos etikos pažeidimais, nagrinėjimo Lietuvos mokslo taryboje tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 151-7761) 21 punktu ir 2012 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. VII-102 patvirtintais Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos principais (Žin., 2012, Nr. 151-7761):

T v i r t i n u apeliacijų, susijusių su Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos priimtais sprendimais, nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedamas).

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                 Dainius H. Pauža

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-89

 

APELIACIJŲ, susijusių SU LIetuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos priimtAIS sprendimAIS, NAGRINĖJIMO TVARKos aprašas

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Apeliacijų, susijusių su Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos priimtais sprendimais, nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau –Aprašas) nustato apeliacijų dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslinės veiklos etikos komisijos (toliau – Komisija) priimtų sprendimų, padavimo ir nagrinėjimo tvarką.

2. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) nagrinėja apeliacijas vadovaudamasi šiais principais:

2.1. nepriklausomumo ir nešališkumo;

2.2. kolegialumo;

2.3. teisėtumo ir teisingumo;

2.4. objektyvumo.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Apeliacija pareiškėjo motyvuotas rašytinis prašymas persvarstyti Komisijos sprendimą

3.2. Pareiškėjas – tyrėjas, teikiantis apeliaciją šio Aprašo nustatyta tvarka, dėl jo atžvilgiu Komisijos priimto sprendimo.

 

II. APELIACIJŲ TEIKIMAS

 

4. Pareiškėjas gali pateikti Apeliaciją per 15 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo išsiuntimo pareiškėjui dienos.

5. Apeliacijos pateikiamos Tarybai tiesiogiai arba paštu. Apeliacija turi būti adresuota Tarybos pirmininkui.

6. Apeliacijos pateikiamos raštu valstybine kalba.

7. Apeliacijoje turi būti nurodoma:

7.1. duomenys apie pareiškėją –vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; darbovietė ir užimamos pareigos;

7.2. duomenys apie skundžiamą Komisijos sprendimą: Komisijos sprendimo registracijos numeris ir Komisijos sprendimo priėmimo data;

7.3. argumentai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo apeliaciją;

7.4. aiškiai suformuluotas pareiškėjo prašymas.

8. Apeliaciją turi būti pasirašyta pareiškėjo.

9. Prie apeliacijos gali būti pridedami dokumentai, pagrindžiantys 7.3 punkte nurodytus motyvus ir aplinkybes.

10. Tarybos pirmininkas turi teisę priimti sprendimą atsisakyti nagrinėti apeliaciją, jeigu apeliacija pateikta nesilaikant šio Aprašo 4-6 punktuose nustatytos tvarkos ir terminų. Šiuo atveju pareiškėjui per 5 darbo dienas nuo Tarybos pirmininko sprendimo priėmimo dienos išsiunčiamas raštas, kuriame nurodomi atisakymo nagrinėti apeliaciją priežastys.

11. Jeigu apeliacija neatitinka šio Aprašo 7 punkte nurodytų reikalavimų, pareiškėjui išsiunčiamas raštas, kuriame nurodomi apeliacijos trūkumai bei terminas iki kada nurodyti trūkumai turi būti pašalinti. Terminas trūkumams pašalinti negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos nuo Tarybos rašto pareiškėjui išsiuntimo dienos.

12. Tuo atveju, kai apeliacija atitinka šio aprašo II skyriaus reikalavimus, ji perduodama nagrinėti Tarybos Valdybai, apie tai informuojant pareiškėją.

 

III. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

13. Apeliaciją Tarybos Valdyba (toliau – Valdyba) išnagrinėja ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. Esant šio aprašo 11 punkto atvejui, apeliacijos nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo pataisytos apeliacijos Taryboje gavimo dienos.

14. Apeliacijos nagrinėjamos Valdybos posėdyje, kuris organizuojamas ir vyksta vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. VII_34 patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos darbo reglamentu.

15. Nagrinėjant apeliaciją pareiškėjas gali būti kviečiamas į Valdybos posėdį, tačiau jo neatvykimas nekliudo nagrinėti apeliaciją.

16. Nagrinėjant apeliaciją Valdybos posėdyje Valdybos pirmininkas praneša apie nagrinėjamą apeliaciją ir apie pateiktą nagrinėjimui rašytinę medžiagą bei įrodymus, tuo atveju, jeigu jie buvo pateikti.

17. Apeliacijos nagrinėjimui Valdyba gali pasitelkti ekspertus.

18. Išklausius Valdybos posėdyje dalyvaujančių asmenų pasisakymus ir išnagrinėjus pateiktus įrodymus, priimamas nutarimas.

19. Tarybos Valdyba dėl apeliacijų priima vieną iš nutarimų:

19.1. apeliaciją tenkinti (jei reikia, nurodant papildomas sąlygas),

19.2. apeliacijos netenkinti;

19.3. Komisijos sprendimą panaikinti ir gražinti etikos pažeidimą iš naujo nagrinėti Komisijoje.

20. Nutarimas priimamas, paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Valdybos nario susilaikymas reiškia balsavimą „prieš“. Valdybos nariai, nesutinkantys su nutarimu, gali išdėstyti raštu atskirąją nuomonę.

21. Nutarimo kopija išsiunčiama Pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Valdybos sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________