LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DėL LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO COST PROGRAMOS VEIKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. V-82

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 23.14 papunkčiu ir įvertinęs Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2018 m. vasario 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. Nr. HSM-N-4 08 bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2018 m. vasario 12 d. protokoliniu sprendimu Nr. GTM-P-7 pateiktus siūlymus:

1.  T v i r t i n u pridedamą Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programos veiklose tvarkos aprašą.

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas aprašas įsigalioja 2018 m. kovo 12 d.

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2018 m. kovo 12 d. – Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimą Nr. VIII-29 „Dėl Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programoje tvarkos aprašų patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                 Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-82

 

LIETUVOS ATSTOVŲ dalyvavimo COST PROGRAMOs veiklose TVARKOS aprašas

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos atstovų dalyvavimo COST programos veiklose tvarkos aprašas (toliau– Aprašas) reglamentuoja paraiškų teikimo, siekiant vykdyti Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos COST (toliau– COST) veiklas, šių paraiškų vertinimo, atstovų skyrimo į COST veiklų valdymo komitetus organizavimo bei jų finansavimo Lietuvos mokslo taryboje (toliau – Taryba) tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.      atstovas COST veiklos valdymo komitete – asmuo, kurį pagal nustatytas COST programos procedūras nacionalinis COST programos koordinatorius skyrė atstovauti Lietuvai šios programos veikloje;

2.2.      COST veikla – planingi ir tarpusavyje susiję veiksmai mokslinių tyrimų ir (arba) technologinės plėtros srityse, kuriais, pasitelkus skirtus finansinius išteklius, per nustatytą laikotarpį siekiama užsibrėžtų tikslų ir rezultatų. COST veiklą nustatyta tvarka patvirtina COST programos aukšto lygio pareigūnų komitetas ir įteisina memorandumas;

2.3.      COST veiklos valdymo komitetas – valdymo struktūra, kurios pagrindinė funkcija yra konkrečios COST veiklos valdymas ir priežiūra. Į COST veiklos valdymo komitetą įeina ne daugiau kaip po du atstovus iš kiekvienos toje COST veikloje dalyvaujančios COST valstybės narės;

2.4.      COST veiklos koordinatorius – asmuo, vadovavęs paraiškos dėl COST veiklos inicijavimo pateikimui pagal tarptautinį konkursą ir jį laimėjęs. Paprastai jis vadovauja inicijuotos COST veiklos valdymo komitetui;

2.5.      COST mokslo projektas – COST veiklos atstovavimo, su jos tematika susijusių mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų visuma, kuriuos per numatytą laiką projekto vykdytojai iš Lietuvos atlieka užsibrėžtiems uždaviniams išspręsti. Projektą finansuoja Taryba;

2.6.      COST mokslo projekto vadovas – mokslininkas, vadovavęs paraiškos dėl naujos COST veiklos inicijavimo pateikimui pagal tarptautinį konkursą, jį laimėjęs, paskirtas Lietuvos atstovu inicijuotos COST veiklos valdymo komitete ir jam vadovaujantis bei kartu su kitais projekto vykdytojais įgyvendinantis projektą Lietuvoje;

2.7.      COST veiklos vykdytojas – asmuo, įgyvendinantis COST veiklą;

2.8.      paraiška –dokumentas, kurį pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija teikia Tarybai, siekdami įsijungti į COST veiklą ir atstovauti Lietuvai COST veiklos valdymo komitete;

2.9.      jaunasis tyrėjas – doktorantas arba mokslininkas, mokslo laipsnį įgijęs ne anksčiau kaip prieš 7 metus;

2.10.    pareiškėjas – asmuo, dirbantis paraišką pateikusioje institucijoje ir siekiantis būti paskirtas atstovu COST veiklos valdymo komitete;

2.11.    pareiškėjo institucija Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, šio Aprašo nustatyta tvarka pateikęs paraišką ir sudarantis sąlygas atstovui COST veiklos valdymo komitete ir kitiems COST veiklos vykdytojams įgyvendinti veiklą.

 

iI SKYRIUS

BENDRIEJI PARAIŠKŲ TEIKIMO PRINCIPAI

3.    Paraišką gali teikti pareiškėjas kartu su pareiškėjo institucija:

3.1. paraiškoje turi būti nurodytas tik vienas pareiškėjo institucijos siūlomas atstovas į COST veiklos valdymo komitetą;

3.2. vienas iš paraiškoje nurodytų COST veiklos vykdytojų, dirbančių pareiškėjo institucijoje, turi būti siūlomas pavaduojančiu atstovu į COST veiklos valdymo komitetą;

3.3. pareiškėjas, taip pat pareiškėjo institucijos siūlomas pavaduojantis atstovas į COST veiklos valdymo komitetą gali atstovauti Lietuvai ne daugiau kaip dviejuose COST veiklų valdymo komitetuose. Paskutiniaisiais COST veiklos vykdymo metais atstovas ir (ar) pavaduojantis atstovas gali teikti paraišką dėl dalyvavimo kitoje COST veikloje;

4.    Paraiškos gali būti teikiamos tik dėl tokios COST veiklos:

4.1.      kurią patvirtino COST aukšto lygio pareigūnų komitetas;

4.2.      kurios valdymo komitete Lietuva neturi atstovo arba turi tik vieną, kitos nei pareiškėjo institucijos, atstovą (įskaitomas ir COST veiklos koordinatorius);

5.    Pareiškėjai turi laikytis COST dokumentuose nustatytų interesų konflikto vengimo taisyklių.

6.    Lietuvos atstovas, vadovavęs paraiškos dėl COST veiklos inicijavimo pateikimui pagal tarptautinį konkursą ir jį laimėjęs, paraiškos Tarybai neteikia, o jo paskyrimą į COST veiklos valdymo komitetą organizuoja nacionalinis COST programos koordinatorius pagal nustatytas COST programos procedūras.

 

III SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

7.    Paraiškos pagal Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė) paskelbtą kvietimą gali būti teikiamos nuolat.

8.    Paraiškos teikiamos lietuvių kalba Tarybos elektroninėje sistemoje.

9.    Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip.

10.  Paraiška ir pareiškėjo institucijos raštas rengiami pagal Tarybos pirmininko patvirtintas formas.

 

iV SKYRIUS

PARAIŠKŲ vertinIMAS ir ATRANKA

 

11.  Gautų paraiškų vertinimo sesijos organizuojamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Informacija apie numatomas paraiškų vertinimo sesijas skelbiama svetainėje.

12.  Paraiškų vertinimo sesijos metu atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

13.  Administracinę patikrą vykdo Tarybos Mokslo fondas. Jos metu tikrinama, ar konkursui pateiktos paraiškos atitinka Apraše ir kvietime nurodytus reikalavimus. Nustačius, kad paraiškoje esama nurodytų reikalavimų neesminių neatitikimų, pareiškėjui gali būti suteikiama galimybė juos pašalinti per dvi darbo dienas, einančias po pranešimo išsiuntimo dienos, paraiškoje nurodytu pareiškėjo elektroninio pašto adresu. Neesminiai neatitikimai – pareiškėjo institucijos rašte nepateikti arba klaidingai pateikti reikiami duomenys.

14.  Administracinės patikros rezultatai įforminami Tarybos pirmininko patvirtintos formos administracinės patikros pažymoje ir tvirtinami Tarybos pirmininko įsakymu.

15.  Apie paraiškos administracinės patikros rezultatus paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu informuojamas pareiškėjas.

16.  Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos.

17Tarybai pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisija, į kurią, vadovaudamiesi Tarybos pirmininko patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis tris narius skiria Tarybos Gamtos ir technikos mokslų komitetas (toliau – GTM komitetas) ir du narius – Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas (toliau – HSM komitetas).

18.  Ekspertų komisiją sudaro ir jos vadovą skiria Tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į GTM ir HSM komitetų siūlymus dėl komisijos narių.

19.  Ekspertų komisija savo darbą organizuoja pagal Tarybos pirmininko patvirtintą projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašą, kuris taikomas tiek, kiek neprieštarauja toliau šiame punkte nurodytoms nuostatoms:

19.1.    paraišką individualiai vertinti turi ne mažiau, kaip du ekspertai;

19.2.    ekspertų komisija rengia tik galutinius apibendrinamuosius paraiškų įvertinimus;

19.3.    įvertinusi paraiškas pagal visus Tarybos pirmininko patvirtintoje ekspertinio vertinimo formoje nurodytus kriterijus, ekspertų komisija suskirsto pareiškėjus į skirtinus ir neskirtinus į COST veiklų valdymo komitetus;

19.4.    skirstant pareiškėjus į skirtinus ir neskirtinus atstovauti Lietuvai COST veiklų valdymo komitetuose, pirmumas suteikiamas pareiškėjui, nedalyvaujančiam nei viename COST veiklos valdymo komitete. Priimant sprendimą dėl antrojo Lietuvos atstovo COST veiklos valdymo komitete skyrimo, pirmumas suteikiamas jaunajam tyrėjui.

20Pasibaigus tam tikrai vertinimo sesijai pateiktų paraiškų ekspertiniam vertinimui Tarybos pirmininkas, įvertinęs ekspertų komisijos pateiktą pareiškėjų suskirstymą į skirtinus ir neskirtinus į COST veiklų valdymo komitetus, tvirtina vertinimo sesijos rezultatus: pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose sąrašą ir pareiškėjų, neskirtinų į COST veiklų valdymo komitetus sąrašą.

21.  Apie Tarybos pirmininko sprendimą dėl paraiškos įvertinimo rezultatų informuojamas pareiškėjas paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

22.  Pareiškėjų, skiriamų atstovais COST veiklų valdymo komitetuose, sąrašas skelbiamas svetainėje.

23.  Apeliacijos priimamos ir nagrinėjamos, laikantis Tarybos pirmininko patvirtintų mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (toliau –Taisyklės) nuostatų.

 

v SKYRIUS

ATSTOVŲ cost veiklų valdymo komitetuose PASKYRIMAS ir JŲ FUNKCIJOS

 

24.  Per Taisyklėse nurodytą laikotarpį negavus apeliacijų nacionalinis COST programos koordinatorius įgyvendina Tarybos pirmininko sprendimą dėl atstovų skyrimo į COST veiklų valdymo komitetus pagal nustatytas COST programos procedūras.

25.  Per Taisyklėse nurodytą laikotarpį gavus apeliacijų, atstovų skyrimas į COST veiklų valdymo komitetus pagal nustatytas COST programos procedūras pradedamas tik Apeliacinei komisijai priėmus sprendimą dėl jų ir, jei reikia, Tarybos pirmininkui pakeitus sprendimą dėl paraiškų įvertinimo rezultatų patvirtinimo.

26.  Svetainėje skelbiama informacija apie paskirtus Lietuvos atstovus COST veiklų valdymo komitetuose.

27.  Atstovai COST veiklų valdymo komitetuose:

27.1.    atstovauja Lietuvos interesams COST veiklų valdymo komitetų posėdžiuose, o esant dviems atstovams komitete derina Lietuvos poziciją tarpusavyje ir dalinasi vieną šalies balsą balsavime;

27.2.    vykdo su atstovaujama COST veikla susijusius mokslinius tyrimus Lietuvoje;

27.3.    dalyvauja COST veiklų valdymo komitetų, darbo grupių posėdžiuose ir kituose COST programos renginiuose, apibendrina ir pristato informaciją apie atitinkamos mokslinių tyrimų srities tyrimus Lietuvoje;

27.4.    viešina ir skleidžia informaciją apie COST veiklas ir pasiektus rezultatus;

27.5.    teikia Tarybai ataskaitas (elektroniniu būdu) apie dalyvavimą COST veiklų valdymo komitetų posėdžiuose ir juose nagrinėtus klausimus.

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

28.  Taryba, vadovaudamasi Tarybos pirmininko patvirtintų mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių nuostatomis, finansuoja COST mokslo projektus, įgyvendinamus į Švietimo ir mokslo institucijų registrą įtrauktų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, kurių atstovai vadovavo teikiant paraiškas dėl naujų COST veiklų inicijavimo pagal tarptautinius konkursus, juos laimėjo ir vadovauja inicijuotų COST veiklų valdymo komitetams. Šios lėšos skiriamos projekto įgyvendinimo metu patiriamoms atstovavimo išlaidoms ir su COST veikla susijusių mokslinių tyrimų išlaidoms, nefinansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, padengti.

29.  Lėšos COST mokslo projektui įgyvendinti skiriamos tik COST aukšto lygio pareigūnų komiteto patvirtintos atitinkamos COST veiklos įgyvendinimo laikotarpiui ir ne daugiau kaip 60 000 eurų kalendoriniams metams.

 

VII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

30.  Atstovas COST veiklos valdymo komitete gali atsisakyti vykdyti atstovo funkcijas dėl susiklosčiusių aplinkybių (pvz., ligos, ilgalaikės komandiruotės), apie tai informuodamas Tarybą, arba gali būti atšauktas Tarybos pirmininko sprendimu dėl netinkamo atstovo funkcijų vykdymo. Tokiu atveju atstovavimą Lietuvai COST veiklos valdymo komitete tęsia pavaduojantis atstovas.

31.  Jei COST veiklos valdymo komitete pavaduojančio atstovo nėra, atsisakantis atstovavimo atstovas ir (arba) pareiškėjo institucija siūlo kitą kandidatą į atstovus, kuris teikia paraišką Tarybai. Paraiška vertinama šiame Apraše nustatyta tvarka.

32.  Jei COST veiklos vykdymo laikotarpiu keičiasi paskirto Lietuvos atstovo COST veiklos valdymo komitete pareiškėjo institucija, jis turi teisę toliau atstovauti Lietuvai atitinkamos COST veiklos valdymo komitete, tačiau apie pareiškėjo institucijos pasikeitimą privalo informuoti Tarybą.