http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. 1K-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1K-55 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:

1.1.    eilutėje „01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms“ pakeičiu PSDF biudžeto straipsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

01 01 02

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas

 

 

 

 

 

1.2.    eilutėje „01 04 02 / Dienos stacionaro paslaugoms / 1 / Dienos stacionaro paslaugos“:

1.2.1. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3546“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3546

Dirbtinė plaučių ventiliacija (dienos stacionaro paslauga A)“

 

1.2.2. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3547“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3547

Dirbtinė plaučių ventiliacija (dienos stacionaro paslauga B)“

 

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.  

 

 

 

Ekonomikos departamento direktorė,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                        Simona Adamkevičiūtė