http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. 1K-199

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-618 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-369 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:

1.1.    eilutėje „01 02 01 / Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms (bazinis mokėjimas už greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas) / 56 / Greitosios medicinos pagalbos paslaugos“:

1.1.1. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3122“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3122

Vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina“

 

1.1.2. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3123“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3123

Vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina“

 

1.1.3. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3207“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3207

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyvenamųjų vietovių gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga“

 

1.1.4. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3208“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3208

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga“

 

1.2.    eilutėje „01 02 02 / Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnyboms /56 / Greitosios medicinos pagalbos paslaugos“:

1.2.1. pripažįstu netekusiu galios paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3121

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina“

 

1.2.2. pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3209“, pavadinimą:

 

 

 

 

„3209

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina“

 

1.3.    eilutėje „01 02 03 / Paciento pervežimo iš greitosios medicinos pagalbos iškvietimo vietos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) iš vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą paslaugoms / 62 / GMP pacientų pervežimas“, po paslaugos, žymimos kodu „3459“, pavadinimo „Paciento pervežimo (išskyrus pervežimą iš ASPĮ) į PKI centrus dėl ūminio miokardo infarkto, esant ST segmento pakilimui, arba į insulto gydymo centrus dėl ūminio galvos smegenų insulto, kai GMP brigada iki PKI centro arba insulto gydymo centro nuvažiuoja daugiau nei 50 km, bazinė kaina“, įrašau šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3558

Paciento, kuriam namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km

3559

Paciento, kuriam namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km“

 

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

3.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Algis Sasnauskas