LIETUVOS MOKSLO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. VII-53 „Dėl mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. VIII-32

Vilnius

 

 

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 48 straipsniu, 2010 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 561 patvirtintais Mokslo doktorantūros nuostatais ir 2010 m. birželio 3 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-825 patvirtintu Doktorantūros teisės suteikimo aprašu, n u t a r i a:

Pakeisti Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. VII-53 „Dėl mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                  Dainius H. Pauža


 

Patvirtinta

Lietuvos mokslo tarybos 2014 m.

gruodžio 17 d. nutarimu Nr. VIII-32

 

MOKSLO DOKTORANTŪROS TEISEI ĮGYTI PRAŠYMŲ
VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslo doktorantūros (toliau – doktorantūra) teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja universiteto arba universiteto su kitais Lietuvos ar užsienio universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais (toliau – institucija) pateiktų dokumentų doktorantūros teisei įgyti (toliau – prašymas) vertinimo, kurį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) teikimu atlieka Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), tvarką bei vertinamosios išvados ir rekomendacijos dėl doktorantūros teisės suteikimo ar nesuteikimo pateikimo Ministerijai tvarką.

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Mokslo doktorantūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 561 (toliau – Doktorantūros nuostatai) ir Doktorantūros teisės suteikimo aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-825.

 

IIVERTINIMO TIKSLAI

 

3. Vertinant prašymą siekiama:

3.1. įvertinti būsimos doktorantūros poreikį ir pagrįstumą;

3.2. įvertinti institucijos (-ų) potencialą siekiamos doktorantūros mokslo kryptyje ir doktorantūros projekte nurodytose mokslo kryptyse, kurių tematika susijusi su būsima doktorantūra;

3.3. įvertinti doktorantūros projekto kokybę

3.4. įvertinti doktorantūros reglamento projekto kokybę.

4. Vertinama pagal kriterijus, nurodytus Aprašo 1 priede.

 

iiIVERTINIMO EIGA

 

5. Prašymus vertina ekspertų grupė, sudaryta vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

6. Ekspertų grupę sudaro ne mažiau kaip 4 nariai (įskaitant grupės vadovą). Ekspertų grupės vadovas organizuoja ekspertų grupės darbą, pirmininkauja jos posėdžiams ir pateikia ekspertų grupės parengtą apibendrinamųjų išvadų projektą Tarybos Gamtos ir technikos mokslų arba Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui (toliau – Komitetas).

7. Ekspertų grupės darbą koordinuoja Tarybos mokslo fondo darbuotojas.

8. Vertindamas individualiai kiekvienas ekspertų grupės narys įvertina visus ekspertų grupei įvertinti skirtus prašymus ir parengia individualias vertinamąsias išvadas, užpildydamas Aprašo 1 priede pateiktą Prašymo įgyti mokslo doktorantūros teisę vertinamųjų išvadų formą.

9. Ekspertų grupės posėdyje visi ekspertai pristato savo individualias vertinamąsias išvadas ir po diskusijų sutaria dėl bendrųjų įvertinimų ir jų pagrindimų. Ekspertų nuomonėms dėl kurio nors įvertinimo išsiskyrus ir nepavykus priimti sprendimo bendru sutarimu, balsuojama. Sprendimas dėl įvertinimo laikomas priimtu, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų ekspertų grupės narių.

10. Ekspertų grupė gali priimti sprendimą Tarybos vardu kreiptis į instituciją dėl prašyme pateiktos informacijos patikslinimo.

11. Ekspertų grupės vadovas parengia apibendrinamųjų išvadų dėl prašymo projektą, kurį pasirašo visi ekspertų grupės nariai. Ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo užduoties ekspertų grupei įvertinti prašymą skyrimo dienos šis projektas teikiamas svarstyti atitinkamam Tarybos Komitetui.

12. Apibendrinamųjų išvadų projekte turi būti nurodytos konkrečios ir pagrįstos priežastys, dėl kurių prašomą doktorantūros teisę rekomenduojama suteikti arba nesuteikti.

13. Ekspertų grupė gali teikti siūlymą, kad institucija patikslintų prašyme nurodyto doktorantūros komiteto sudėtį ir (arba) doktorantūros reglamentą.

 

IVVERTINAMOSIOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

14. Komitetas apibendrinamųjų išvadų projektą svarsto posėdyje ir priima nutarimą jam pritarti arba nepritarti. Svarstyme gali dalyvauti ekspertų grupės nariai.

15. Jei pateiktam apibendrinamųjų išvadų projektui Komitetas nepritaria, ekspertų grupė pagal Komiteto pastabas per 5 darbo dienas parengia patikslintą apibendrinamųjų išvadų projektą, kuris teikiamas svarstyti artimiausiame Komiteto posėdyje.

16. Jei pateiktam apibendrinamųjų išvadų projektui Komitetas pritaria, šis projektas siunčiamas prašymą pateikusiai institucijai.

17. Institucija savo pastabas dėl apibendrinamųjų išvadų projekte pastebėtų faktinių klaidų ir (ar) pagal apibendrinamųjų išvadų projekte pateiktus siūlymus patikslintą prašymą Tarybai gali pateikti ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.

18. Ekspertų grupė, įvertinusi institucijos pateiktas pastabas dėl pastebėtų faktinių klaidų ir (ar) patikslintą prašymą, jei reikia, tikslina savo anksčiau parengtą apibendrinamųjų išvadų projektą. Patikslintas apibendrinamųjų išvadų projektas teikiamas svarstyti artimiausiame Komiteto posėdyje.

19. Komiteto nutarimu patvirtintas apibendrinamųjų išvadų projektas tampa apibendrinamosiomis išvadomis.

20. Apibendrinamosios išvados svarstomos Tarybos posėdyje ir Taryba priima sprendimą, ar prašomą doktorantūros teisę rekomenduojama suteikti ar nesuteikti.

21. Jei Taryba apibendrinamųjų išvadų nepatvirtina, jos grąžinamos Komitetui nurodant nepatvirtinimo priežastis. Komitetas priima sprendimą, ar apibendrinamosios išvados turi būti gražinamos dar kartą tikslinti ekspertų grupei ar reikėtų rengti naują prašymo vertinimą.

22. Rekomendacija kartu su vertinamąja išvada (vertinamąja išvada laikomas išrašas iš apibendrinamųjų išvadų) teikiama ministerijai ir institucijai.

 

V. REIKALAVIMAI DOKTORANTŪROS DALYVIAMS

 

23. Prašymą teikiančios institucijos (-ų) doktorantūroje dalyvausiantys mokslininkai turi vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, t. y. tokius tyrimus, kurių rezultatai atitinka Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikoje (toliau – Metodika) išvardytų mokslo darbų rūšių II lygmenį.

24. Ne mažiau kaip trečdalis prašyme nurodytos mokslo krypties doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų turi atitikti institucijos, kurioje dirba, vyriausiajam mokslo darbuotojui taikomus, likusieji – vyresniajam mokslo darbuotojui taikomus kvalifikacinius reikalavimus.

25. Doktorantūros komiteto nariams taikomi šie reikalavimai:

25.1. Doktorantūros komiteto narys turi dirbti doktorantūros teisės siekiančioje institucijoje (-ose);

25.2. Ne mažiau kaip pusės doktorantūros komiteto narių mokslinių tyrimų kryptis turi atitikti prašomos doktorantūros mokslo kryptį, likusiųjų narių – su ja sietis;

26. Kitiems mokslininkams, kurie nurodomi prašymo sąrašuose, taikomi tokie reikalavimai:

26.1. Ne mažiau kaip du trečdaliai mokslininkų turi dirbti prašymą pateikusioje (-iose) institucijoje (-ose);

26.2. Mokslininkų mokslinių tyrimų kryptis turi būti susijusi su prašomos doktorantūros kryptimi.

_____________________


Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo įgyti mokslo doktorantūros teisę vertinamųjų išvadų forma)

 

PRAŠYMO ĮGYTI MOKSLO DOKTORANTŪROS TEISĘ VERTINAMOSIOS IŠVADOS

 

 

Institucija (-os) ………………….………………….………………….………

 

Mokslo kryptis, kurioje prašoma doktorantūros teisės ………………….……

 

(Vertinant būtina pažymėti laukelį ir pateikti įvertinimo pagrindimą)

 

I. Doktorantūros poreikis ir pagrįstumas

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

1.1. Doktorantūros nacionalinis aktualumas ir tarptautiškumas:

1.1.1. doktorantūros aktualumas mokslo, socialinei, kultūros raidai;

1.1.2. šios mokslo krypties mokslo daktarų poreikis Lietuvoje;

1.1.3. doktorantūros tarptautiškumas.

 

1.2. Anksčiau vykdytos doktorantūros rezultatyvumas ir efektyvumas (jei doktorantūra vykdyta):

1.2.1. priimtų doktorantų ir disertacijas apgynusių mokslo daktarų santykis;

1.2.2. doktorantų paskelbti mokslo darbai, dalyvavimas disertacijos tematiką atitinkančiuose mokslinių tyrimų projektuose.

 

Pakankamas                                 Nepakankamas

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 


II. Institucijos (-ų) mokslinis lygis ir jos (jų) potencialas mokslo kryptyje, kurioje siekiama įgyti doktorantūros teisę

 

2.1. Doktorantūroje dalyvausiančios institucijos mokslinio lygio pagrindimas

2.2. Doktorantūros komitetas

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.2.1. doktorantūros komiteto ir Aprašo 25 punkte nurodytų reikalavimų atitiktis;

2.2.2. doktorantūros komiteto sudėties pagrįstumas ir jo narių kompetencijų pakankamumas;

2.2.3. kiekvieno doktorantūros komiteto nario pastarojo penkmečio svarbiausių mokslo darbų reikšmingumas mokslo krypčiai.

2.3. Kiti doktorantūroje dalyvausiantys mokslininkai

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.3.1. doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų ir Aprašo 26 punkte nurodytų reikalavimų atitiktis;

2.3.2. doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų skaičiaus ir kompetencijų pakankamumas;

2.3.3. kiekvieno doktorantūroje dalyvausiančio mokslininko pastarojo penkmečio svarbiausių mokslo darbų reikšmingumas mokslo krypčiai;

2.3.4. doktorantūroje dalyvaujančių institucijos (-ų) mokslininkų, dirbančių pagrindinėse ir nepagrindinėse pareigose, proporcija.

 

Pakankamas                 Nepakankamas                            Taisytinas

 

Įvertinimo pagrindimas

Analizuojant 2.1 punktą nagrinėjamas institucijos mokslinis lygis doktorantūros kryptį atitinkančioje mokslo srityje ir (ar) susijusiose srityse. Nagrinėjama pagal institucijos mokslo (meno) darbų paskutiniųjų trejų metų įvertinimo rezultatus.
 

 

 

 

 

 

 


III. Doktorantūros projektas

 

3.1. Doktorantūros studijų turinys ir tyrimų tematika

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

3.1.1. doktorantūros studijų turinys, sandara, dalykų (modulių) sąsajos;

3.1.2. doktorantūros studijų rezultatų vertinimo tvarkos pagrįstumas ir tinkamumas;

3.1.3. numatomų doktorantūros tyrimų tematikų sąsajos su kitais institucijoje (-ose) atliekamais tyrimais.

3.2. Doktorantūros institucinė sandara ir infrastruktūra

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

3.2.1. sutartimis įteisinto institucijos tarptautinio bendradarbiavimo tikėtinas poveikis doktorantūrai;

3.2.2. bendradarbiavimo su socialiniais partneriais poveikis būsimiems doktorantams;

3.2.3. su doktorantūros studijomis ir tyrimais susijusios institucijos (-ų) infrastruktūros pakankamumas.

 

Pakankamas                       Nepakankamas                   

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 


IV. Doktorantūros reglamento projekto turinys ir kokybė

 

Vertinama pagal šiuos kriterijus

4.1. reglamente nustatyto doktorantūros proceso tvarkos ir Doktorantūros nuostatų atitiktis;

4.2. doktorantūros organizavimo proceso aprašymo išsamumas;

4.3. doktorantūros reglamento projekte numatomų priemonių pakankamumas doktorantūros ir daktaro disertacijos kokybei užtikrinti.

 

Pakankamas                         Nepakankamas                                 Taisytinas

 

Įvertinimo pagrindimas

Analizuojant 4.1 punktą, nagrinėjama Reglamento projekto atitiktis Doktorantūros nuostatų 11.1-11.4 punktams

 

 

 

 

 

 


Išvada (pažymėti vieną formuluotę):

 

Rekomenduoti suteikti doktorantūros teisę

Nerekomenduoti suteikti doktorantūros teisę

Rekomenduoti pataisyti prašymą 

Pastaba. Doktorantūros teisę rekomenduojama suteikti tada, kai visos keturios formos dalys įvertintos „Pakankamai“. Jei nors viena dalis įvertinta „Nepakankamai“, doktorantūros teisę suteikti nerekomenduojama.

Rekomenduojama pataisyti prašymą, jei prašyme esantys trūkumai dėl doktorantūros komiteto sudėties ir doktorantūros reglamento gali būti per nustatytą laiką pašalinti.

 

Patvirtinu (-ame), kad vertindamas(-ami) šią paraišką, mano (mūsų) žiniomis, nesukėliau (-ėme) nei tiesioginio, nei netiesioginio interesų konflikto.

 

Pasižadu (-ame) saugoti ir tik teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man (mums) tapo žinoma vertinant paraišką, bei saugoti man (mums) patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

 

Grupės vadovas (pasirašo, kai rengiama apibendrinamosios išvados)

 

................................................................................................

(Vardas ir pavardė, parašas)

Ekspertas (-ai)

................................................................................................

(Vardas ir pavardė, parašas)

 

................................................................................................

(Vardas ir pavardė, parašas)

 

................................................................................................

(Vardas ir pavardė, parašas)

 

................................................................................................

(Vardas ir pavardė, parašas)

 

................................................................................................

(Vardas ir pavardė, parašas)

_____________