LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-932

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus:

1.1. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

„40

025/a

Ambulatorinė asmens sveikatos istorija            

15 metų

nustojus lankytis pacientui

50

metų nuo užregistruoto poveikio pabaigos

asmenims, dirbantiems arba  dirbusiems su kancerogeninėmis (įskaitant asbestą ir (ar) asbesto turinčius produktus), mutageninėmis medžiagomis, biologiniais preparatais, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

 

1.2. Pripažįstu netekusiais galios 66 ir 67 punktus.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarką ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą                                                              Monika Navickienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 1999 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. 515

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2023 m. rugpjūčio 23 d.

įsakymo Nr. V-932

redakcija)

 

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitos formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai

 

Eil. Nr.

Ataskaitos formos Nr.

Ataskaitos formos pavadinimas

Dokumentų saugojimo terminai

Dokumentus sudarančiose sveikatos priežiūros įstaigose, neperduodančiose veiklos dokumentų valstybės archyvams

Dokumentus sudarančiose sveikatos priežiūros įstaigose, perduodančiose veiklos dokumentus valstybės archyvams

Dokumentus surenkančiose įstaigose

1.

forma Nr. 1 Sveikata

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

100 metų (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

 

2.

forma

Nr. 1-PR

Sveikata

Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

100 metų (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

 

3.

forma

Nr. 1-RAD

Sveikata

Radiologinės metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

 

4.

forma Nr. 2 Sveikata

Papildoma asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

 

5.

forma Nr. 3 Sveikata

Metų personalo statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

100 metų (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

 

6.

forma Nr. 4

Sveikata

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

7.

forma Nr. 7

Sveikata

Imuniteto būklės ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

8.

forma Nr. 8 Sveikata

Profilaktinių skiepijimų ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

9.

forma Nr. 9

Sveikata

Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

10.

forma

Nr. 23-1

Sveikata

Tuberkuliozės diagnostikos, ja sergančių asmenų gydymo ir priežiūros ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

11.

forma

Nr. 25-PR

Sveikata

Privačios odontologijos įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

100 metų (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

 

 

12.

forma Nr. 27 Sveikata

Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

 

13.

forma

Nr. 30-1 Sveikata

Kraujo donorystės įstaigos  metų statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

100 metų (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

 

14.

forma

Nr. 34 Sveikata

Medicininės reabilitacijos įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

 

15.

forma

Nr. 35 Sveikata

Sutrikusio vystymosi kūdikių namų metų veiklos statistinė ataskaita

5 metai

 

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

 

16.

forma

Nr. 41-1 Sveikata

Sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

17.

forma

Nr. 42

Sveikata

Patologijos skyrių / tarnybų metų veiklos ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

 

18.

forma

Nr. 46

Sveikata

Teismo psichiatrijos įstaigų ir privačių teismo ekspertų veiklą vykdančių asmenų metų veiklos ataskaita

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

25 metai

 

19.

forma

Nr. 49

Sveikata

Ataskaita apie pasiutligės profilaktiką

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

20.

forma

Nr. 65

Sveikata

Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus bei ŽIV

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

21.

forma

Nr. 67

Sveikata

Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes

5 metai

5 metai  (valstybės archyvo sprendimu – nuolat)

5 metai

 

 

________________________

part_28e73a90c3344c0ea6e721d247df3bd8_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. 515

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2023 m. rugpjūčio 23 d.

įsakymo Nr. V-932

redakcija)

 

 

Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarka

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Formos Nr.

Ataskaitinis laikotarpis

Įstaigos surenkančios ataskaitas

1.

Valstybės ir savivaldybių įstaigos, turinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijas

1, 1-RAD, 2, 3, 27, 30-1, 34, 35, 42, 46

už metus

Higienos institutas (toliau – HI)

23-1

už metus

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

7, 9, 49

už metus

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

4, 8

už mėnesį, metus

65, 67

už mėnesį

2.

Privačios įstaigos, turinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijas

1-PR, 1-RAD, 25-PR, 27, 42, 46

už metus

HI

3.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos

3

už metus

HI

4.

Visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą

41-1

už metus

HI

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios biudžetinės įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, universitetai ir kolegijos, rengiančios sveikatos specialistus

3

už metus

HI

 

_________________________

 

part_8829a0c78046455288030b861223a711_end