Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo

 

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-42

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. A1-898 „Dėl 2019 metų savivaldybės biudžeto projekto rengimo pagal programas darbo grupės sudarymo“, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti 2019 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto pajamas – 9 556 430,00 eurų, tame skaičiuje skolintos lėšos – 288 812,00 eurų (1 priedas), iš jų:

1.1. lėšų likutis metų pradžioje už 2018 metus − 132 363,00 eurų (1.1. priedas);

1.2. savivaldybės biudžetinių įstaigų 2019 metų pajamos − 456 777,00 eurų (1.2 priedas).

2. Patvirtinti 2019 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal lėšų šaltinius ir asignavimų valdytojus − 9 556 430,00 eurų (2 priedas), iš jų: darbo užmokesčiui – 5 721 789,00 eurų, turtui įsigyti – 850 171,00 eurų, iš jų:

2.1. specialiąją tikslinę dotaciją  ugdymo reikmėms finansuoti − 1 869 500,00 eurų (3 priedas);

2.2. specialiąją tikslinę dotaciją valstybinėms funkcijoms atlikti ir perduotoms iš apskrities įstaigoms išlaikyti  − 1 200 348,00 eurų (4 priedas);

2.3. savivaldybės biudžetinių įstaigų išlaidas už gautas teikiamas paslaugas − 456 777,00 eurų (5 priedas);

2.4. kita tikslinė dotacija – 126 319,00 eurų (6 priedas);

2.5. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 5 903 486,00 eurų (7 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. atsakyti už vadovaujamų ir pavaldžių institucijų biudžeto išlaidų vykdymą, kad prisiimti įsipareigojimai pagal kiekvieną programą neviršytų patvirtintų bendrųjų asignavimų¸ iš jų − darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti sumų;

3.2. išanalizuoti įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2018 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.3. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus (mokėtinas sumas);

3.4. užtikrinti, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

3.5. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas finansavimas.

4. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansines nuomos (lizingo) sutartis).

5. Įpareigoti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus, patvirtinus savivaldybės biudžetą, per 10 darbo dienų patvirtinti savo ir savo pavaldžių biudžetinių įstaigų kitų subjektų programas ir jų sąmatas, pagal programų finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Pagėgių savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

6. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Virginijus Komskis