Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS IR EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO „NAUJOS KARTOS LIETUVA“ LIETUVAI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO

 

2023 m. liepos 31 d. Nr. 612

Vilnius

 

Atsižvelgdama į 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022)5742, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, patvirtintą 2021 m. liepos 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės veiklos susitarimą tarp Europos Komisijos ir Lietuvos, patvirtintą Europos Komisijos 2022 m. gegužės 5 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinamas Europos Komisijos ir Lietuvos veiklos susitarimas pagal 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. (2022)3472216), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų paskirstymo planą;

1.2. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų paskirstymo planą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. įgyvendinant projektus, kuriais įgyvendinamos regionų plėtros programos (toliau – RPP) regioninės pažangos priemonės ir kurie bendrai finansuojami 2021–2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšomis (toliau – regionų projektai), mažiausia galima projektų vykdytojo (-ų) ir (ar) partnerio (-ių) nuosavų lėšų suma, kuri turi būti naudojama šių projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti, kai šie projektai bendrai finansuojami:

2.1.1. Sanglaudos fondo lėšomis – ne mažiau kaip 15 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

2.1.2. Europos regioninės plėtros fondo arba „Europos socialinio fondo +“ lėšomis ir įgyvendinami:

2.1.2.1. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione arba Sostinės regione, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę, – ne mažiau kaip 15 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

2.1.2.2. Vilniaus miesto savivaldybėje – ne mažiau kaip 25 procentai visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

2.2. bendri visiems 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – Investicijų programa) fondams, prioritetams ir regionams lankstumo sumos reikalavimai, kaip numatyta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 211 punkte, lėšų daliai, numatytai RPP įgyvendinti, taikomi pagal kiekvieną Investicijų programos prioritetą ar specialų prioritetą, fondą ir regioną;

2.3. regionų projektų administruojančioji institucija, skelbdama kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimdama įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų finansavimo sutartis, gali viršyti (ne daugiau, negu nurodyta šiame papunktyje) RPP įgyvendinti numatytas šiuo nutarimu patvirtintame 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų paskirstymo plane nurodytas ES fondų lėšas. Išmokama ES fondų lėšų suma negali viršyti šiuo nutarimu patvirtintame 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų paskirstymo plane nurodytų sumų. Regionų projektams skiriama 2021–2027 metų ES fondų bendrojo finansavimo lėšų suma gali būti viršyta tiek, kiek būtina laikantis šio nutarimo 2.1.2 papunkčio nuostatų;

Investicijų programos prioritetas / specialusis prioritetas

Už bendrai finansuojamas iš ES fondų lėšų veiklos sritis atsakinga ministerija

ES fondas

Investicijų programos regionas

Suma, iki kurios prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų sutartis galima viršyti numatytas ES fondų lėšas, eurais

Suma, iki kurios prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų sutartis ir laikantis lankstumo sumos reikalavimų galima viršyti numatytas ES fondų lėšas, eurais

Socialiai atsakinga Lietuva

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (RPP įgyvendinti)

Europos regioninės plėtros fondas

Sostinės

12 046 167

2 125 794

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (RPP įgyvendinti)

„Europos socialinis fondas +“

Sostinės

725 900

128 100

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (RPP įgyvendinti)

Europos regioninės plėtros fondas

Sostinės

8 926 596

1 575 282

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (RPP įgyvendinti)

Europos regioninės plėtros fondas

Vidurio ir vakarų Lietuvos

41 669 315

7 353 409

 

2.4. kai skelbiant kvietimus teikti projektų įgyvendinimo planus ir prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų finansavimo sutartis sudaryta galimybė viršyti numatytas ES fondų lėšas, sutaupytų lėšų dalis ir projektų įgyvendinimo planų vertinimo metu pripažintų netinkamomis finansuoti lėšų dalis negali būti pakartotinai planuojama ir naudojama įgyvendinant naujus regionų projektus ar skiriama papildomam regionų projektų finansavimui. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas netaikomas, kai visiems regionų projektams suplanuota ES fondų lėšų suma neviršija tam tikro asignavimų valdytojo pagal tam tikrą Investicijų programos prioritetą, fondą ir regioną RPP įgyvendinti numatytos ES fondų lėšų sumos;

2.5. kai pagal šio nutarimo 2.3 papunktį buvo numatyta galimybė viršyti RPP įgyvendinti tam tikro asignavimų valdytojo pagal tam tikrą Investicijų programos prioritetą, fondą ir regioną numatytas ES fondų lėšas, sudarytų regionų projektų finansavimo sutarčių finansavimui užtikrinti:

2.5.1. jei viršijamos Europos regioninės plėtros fondo lėšos, numatytos RPP įgyvendinti, pagal bet kurį Investicijų programos prioritetą, išskyrus Investicijų programos 5 prioritetą, Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja Investicijų programos ir šio nutarimo keitimą, siekdama Investicijų programos 5 prioriteto atitinkamam regionui suplanuotų lėšų dalį, atitinkančią viršytą sumą, perskirstyti Investicijų programos prioritetui ir regionui, kurio RPP įgyvendinti numatytos ES fondų lėšos buvo viršytos;

2.5.2. jei šio nutarimo 2.5.1 papunktyje nurodyti veiksmai negali būti taikomi ar jų nepakanka visam reikalingam finansavimui užtikrinti, Finansų ministerija inicijuoja šio nutarimo keitimą, siekdama perskirstyti lėšų dalį, atitinkančią viršytą ar trūkstamą sumą, tarp asignavimų valdytojo, kurio srities regionų projektų sudarytų sutarčių suma viršijo numatytas ES fondų lėšas, to paties Investicijų programos prioriteto, fondo ir regiono administruojamų priemonių;

2.5.3. jei šio nutarimo 2.5.1 ir 2.5.2 papunkčiuose nurodyti veiksmai negali būti taikomi ar jų nepakanka visam reikalingam finansavimui užtikrinti, Finansų ministerija inicijuoja Investicijų programos ir (arba) šio nutarimo keitimą, siekdama perskirstyti lėšų dalį, atitinkančią viršytą ar trūkstamą sumą, iš kitų asignavimų valdytojų RPP įgyvendinti numatytų lėšų pagal tą patį ar kitą Investicijų programos prioritetą, fondą ir tą patį regioną;

2.5.4. jei šio nutarimo 2.5.1–2.5.3 papunkčiuose nurodytų veiksmų nepakanka visam reikalingam finansavimui užtikrinti, RPP įgyvendinti numatyta šiuo nutarimu patvirtintame 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšų paskirstymo plane nurodyta lankstumo suma ir šio nutarimo 2.3 papunktyje nurodyta suma, iki kurios prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas regionų projektų finansavimo sutartis ir laikantis lankstumo sumos reikalavimų galima viršyti numatytas ES fondų lėšas, po 2025 metų Investicijų programos laikotarpio vidurio peržiūros neskiriamos regionų projektams ta dalimi, kurios trūksta visam reikalingam finansavimui užtikrinti;

2.5.5. su šio nutarimo 2.5.1–2.5.4 papunkčiuose nurodytais veiksmais susiję kitų planavimo dokumentų pakeitimai atliekami vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 106 ir 107 punktuose nustatyta tvarka.

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojanti finansų ministrė                                  Gintarė Skaistė