LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-197 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo

 

2022 m. sausio 21 d. Nr. T1-25

Vilnius

 

Vadovaudamasis Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-365 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašo patvirtinimo“, 36 punktu:

1. P a p i l d a u projektų sąrašą finansavimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.1.4 papunkčio priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ gauti eilutėmis nuo 254 iki 284 (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad finansavimo skyrimo sąlygos numatomos projektų finansavimo sutartyse.

3. N a i k i n u:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 19 d. Nr. T1-224 įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-197 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo“ priede nurodytų projektų sąraše skirtą finansavimą pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“ (paraiškos Nr. KK-AM-SVJ01-0169, 92 eilutė), teiktą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 1.2.1.4 papunkčio priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“;

3.2.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-292 įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. T1-197 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ pakeitimo“ priede nurodytų projektų sąraše skirtą finansavimą pareiškėjui Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“ (paraiškos Nr. KK-AM-SVJ01-0301, 236 eilutė), teiktą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano 1.2.1.4 papunkčio priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“.

4. N u r o d a u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai, esančiai adresu Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, esančiam adresu Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 

 

Direktorius                                                                       Ignotas Šalavėjus