LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-432DĖL 2022–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS Nr. 01-001-08-03-01 Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 1V-150

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1V-432 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės
Nr.
01-001-08-03-01 Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2022–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-002-08-03-01 „SUKURTI MODERNIĄ VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYSENOS SISTEMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 82 punktu, Plėtros programos pažangos priemonės aprašo forma ir Plėtros programos pažangos priemonės apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo forma, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“, ir įgyvendindama 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr. 01-002-08-03-01,

tvirtinu 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės
Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašą (pridedama).“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                        Agnė Bilotaitė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-432

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2023 m. kovo 20 d. Nr. 1V-150 redakcija)

 

 

2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-002-08-03-01SUKURTI MODERNIĄ VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYSENOS SISTEMĄ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė 2025 m.

Galutinė reikšmė 2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

R-01-002-08-03-01-01

Rezultato

Skaitmenizuotų žmogiškųjų išteklių valdymo procesų dalis

Proc.

10

(2020 m.)

65

85

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (toliau – EGADP)

R-01-002-08-03-01-02

Rezultato

Viešojo valdymo įstaigų darbuotojų, kurie rekomenduotų dabartinę savo darbovietę, dalis

Proc.

44

(2020 m.)

46

50

EGADP

R-01-002-08-03-01-03

Rezultato

Gyventojų, teigiamai vertinančių valstybės ir savivaldybių įstaigų darbą, dalis

Proc.

45

(2020 m.)

56

65

EGADP

R-01-002-08-03-01-04

Rezultato

Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai

Asmenys

n/a

n/a

n/a

EGADP

R-01-002-08-03-01-05

Rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

Asmenys

n/a

n/a

n/a

EGADP

R-01-002-08-03-01-06

Rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų:
Skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

Asmenys

n/a

n/a

n/a

EGADP

P-01-002-08-03-01-07

Produkto

Įstatymo dėl valstybės tarnautojų registro, kuriuo sukuriamas žmogiškųjų išteklių valdymo centralizavimo viešajame sektoriuje pagrindas, priėmimas

Vienetai

n/a

n/a

1

2022 m. IV ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-08

Produkto

Viešųjų pirkimų procedūros, skirtos pažangios žmogiškųjų išteklių valdymo informacinių technologijų priemonėms viešajame sektoriuje įgyvendinti, užbaigimas

Vienetai

n/a

n/a

1

2023 m. IV ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-09

Produkto

Pradėjusi veikti pažangioji žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje sistema

Vienetai

0

n/a

1

2026 m. II ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-10

Produkto

Teisės aktų, reglamentuojančių centralizuotos viešojo sektoriaus vadovų kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimą, priėmimas

Komplektas

n/a

n/a

1

2023 m. II ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-11

Produkto

Pradėjusi veikti centralizuota vadovų ugdymo sistema ir jos moduliai, skirti viešojo sektoriaus vadovų kompetencijai tobulinti

Vienetai

0

n/a

1

2024 m. III ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-12

Produkto

Teisės aktų dėl viešojo sektoriaus darbuotojų ir vadovų mokymo ir kompetencijų ugdymo ilgalaikių strateginių gairių priėmimas ir jų įgyvendinimo planas

Komplektas

n/a

n/a

1

2023 m. IV ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-13

Produkto

Įsigaliojusi strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje ugdymo sistema

Vienetai

0

n/a

1

2024 m. I ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-14

Produkto

Mokymo programų modulių viešojo sektoriaus specialistams ir vidurinės grandies vadovams parengimas

Vienetai

n/a

n/a

1

2023 m. II ketv.

EGADP

P-01-002-08-03-01-15

Produkto

Viešojo sektoriaus darbuotojai, baigę skaitmeninių, finansinių, analitinių ir lyderystės įgūdžių mokymus

Skaičius

0

n/a

16 000

2024 m. IV ketv.

EGADP

PASTABA. Rodikliai – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai, Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji rodikliai, kurie neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis iki 2026 m. IV ketv.

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (kodas – 1.1.1.1.1)

 

1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM (toliau – PVM) (kodas 1.1.1.1.2)

3 402

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

 

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

 

1.3.1. Techninės paramos priemonės lėšos (kodas 1.3.2.8.2.

360*

1.3.2. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (kodas 1.3.3.1.57)

17 277

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos

 

2. Kitos lėšos

 

2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos

 

2.2. Privačios lėšos

 

2.3. Kitos viešosios lėšos

 

IŠ VISO:

21 039

 

* Pažangos priemonei tenkanti EBPO įgyvendinamo projekto „Vykdomos valstybės tarnybos reformos įvertinimas ir valstybės tarnybos efektyvumo vertinimo priemonių rinkinio sukūrimas“ (angl. Assessment of the ongoing civil service reform and development of a toolkit for the efficiency evaluation of the civil service) dalis.


 

part_0717d1b204ec487f909e0ede511cdce1_end

III SKYRIUS

plėtros programos pažangos priemonės veiklų suvestinė

 

Veikla

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

Galimi pareiškėjai

Projektų

atrankos būdas

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

Finansavimo forma

Finansavimo suma (tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis (-iai)

Rodiklio pavadinimas ir tipas

Siektina galutinė rodiklio reikšmė

Administruojančioji institucija

Dalyvaujanti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Sukurtas ir įdiegtas valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistema („Lyderystės akademija“)

I

Viešojo valdymo agentūra (toliau – VVA)

P

Taip

D

2 800

EGADP

R – Gyventojų, teigiamai vertinančių valstybės ir savivaldybių įstaigų darbą, dalis

 

P – Teisės aktų, reglamentuojančių centralizuotos viešojo sektoriaus vadovų kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimą, priėmimas

 

P – Pradėjusi veikti centralizuota vadovų ugdymo sistema ir jos moduliai, skirti viešojo sektoriaus vadovų kompetencijai tobulinti

 

R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai

65

(2030)

 

 

1 vnt.

(2023)

 

 

 

 

1 vnt.

(2024)

 

 

 

n/a

(2026)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

-

 

 

 

 

 

 

588

VB

 

 

 

 

2. Sukurta ir įdiegta valstybės tarnybos strateginės analizės ir efektyvumo vertinimo sistema

I

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM)

P

Ne

D

360

Tech. paramos priemonė

R – Viešojo valdymo įstaigų darbuotojų, kurie rekomenduotų dabartinę savo darbovietę, dalis

50

(2030)

VRM

VVA

3. Sukurta ir įdiegta strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistema

I

VVA

P

Taip

D

2 332

EGADP

R – Viešojo valdymo įstaigų darbuotojų, kurie rekomenduotų dabartinę savo darbovietę, dalis

 

P – Mokymo programų modulių viešojo sektoriaus specialistams ir vidurinės grandies vadovams parengimas

 

P – Viešojo sektoriaus darbuotojai, baigę skaitmeninių, finansinių, analitinių ir lyderystės įgūdžių mokymus

 

P – Teisės aktų dėl viešojo sektoriaus darbuotojų ir vadovų mokymo ir kompetencijų ugdymo ilgalaikių strateginių gairių priėmimas ir jų įgyvendinimo planas

 

P – Įsigaliojusi strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje ugdymo sistema

 

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

 

R – Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

50

(2030)

 

 

1 vnt.

(2023)

 

 

 

16 000

(2024)

 

 

 

1 vnt.

(2023)

 

 

 

 

 

1 vnt.

(2024)

 

 

n/a

(2026)

 

n/a

(2026)

CPVA

-

 

 

 

 

 

 

490

VB

 

 

 

 

4. Įsteigti ir įveiklinti Viešojo valdymo agentūrą

I

VVA

P

Ne

D

1 145

EGADP

R – Gyventojų, teigiamai vertinančių valstybės ir savivaldybių įstaigų darbą, dalis

65

(2030)

CPVA

VVA

 

 

 

 

 

 

14

VB

 

 

 

 

5. Suprojektuota ir įdiegta nauja viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema

I

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) arba VVA

P

Taip

D

11 000

EGADP

R – Skaitmenizuotų žmogiškųjų išteklių valdymo procesų dalis

 

P –Įstatymo dėl valstybės tarnautojų registro, kuriuo sukuriamas žmogiškųjų išteklių valdymo centralizavimo viešajame sektoriuje pagrindas, priėmimas

 

P – Viešųjų pirkimų procedūros, skirtos pažangios žmogiškųjų išteklių valdymo informacinių technologijų priemonėms viešajame sektoriuje įgyvendinti, užbaigimas

 

P – Pradėjusi veikti pažangioji žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje sistema

 

R – Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai

85

(2030)

 

1 vnt.

(2022)

 

 

 

 

1 vnt.

(2023)

 

 

 

 

 

 

1 vnt.

(2025)

 

 

n/a

(2025)

CPVA

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, VVA, IRD

 

 

 

 

 

 

2 310

VB

 

 

 

 

Pastaba.

Plėtros programos pažangos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas pateiktas priede.

_____________________

part_25488ec9a0a3408b933da5bf60bbc69f_end