LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-371 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „MODERNIZUOTI KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 19 d. Nr. ĮV-339

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

 

1Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m.  spalio 1 d. Nustačius, kad projekto veiklų nebus galimybės įgyvendinti iki šiame Aprašo punkte nustatyto termino, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti iki projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1, 213.5 ir 403.3 papunkčiuose nustatytų terminų.“

2Pakeičiu 601 punktą ir jį išdėstau taip:

601. Ministerija, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarime Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

3.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas per vieną mėnesį pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                        Simonas Kairys